KorrakaitseAvaliku korra tagamise meetmed

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Hiiumaa valla kriisikomisjoni põhimäärus

Väljaandja:Hiiumaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.09.2018, 91

Hiiumaa valla kriisikomisjoni põhimäärus

Vastu võetud 29.08.2018 nr 5

Määrus kehtestatakse hädaolukorra seaduse § 6 lõike 5 alusel.

§ 1.   Komisjoni moodustamine

  Moodustada Hiiumaa valla kriisikomisjon (edaspidi komisjon), mis on alatine komisjon kriisireguleerimise alase tegevuse korraldamiseks Hiiumaa valla haldusterritooriumil.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Komisjon juhindub oma tegevuses kriisireguleerimise valdkonda reguleerivast õigusaktist ja sellest põhimäärusest.

  (2) Komisjoni põhimäärus on kooskõlastatud Lääne Päästekeskusega (edaspidi päästekeskus).

§ 3.   Komisjoni ülesanded

  (1) Komisjon täidab hädaolukorra seaduse ja muu õigusaktiga komisjoni pädevusse antud ülesannet.

  (2) Komisjon koordineerib kriisireguleerimist Hiiumaa valla haldusterritooriumil, tehes kriisireguleerimise alast koostööd riigiasutuse, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse mõistes kohaliku omavalitsuse üksusest sõltuva üksusega, teise kriisikomisjoniga ja kolmanda sektori asutusega.

  (3) Oma ülesande täitmiseks komisjon:
  1) tutvub oma tegevuspiirkonda puudutava hädaolukorra riskianalüüsi ja hädaolukorra lahendamise plaaniga;
  2) omab ülevaadet Hiiumaa valla haldusterritooriumil oleva hädaolukorra ja üldhuviteenuse katkestuste lahendamiseks vajalikest ressurssidest;
  3) jälgib ohutuse ja turvalisuse tagamisel riiklike järelevalveasutuste ettekirjutuste täitmist Hiiumaa valla ametiasutuses ja ametiasutuse hallatavas asutuses;
  4) esitab ettepaneku Hiiumaa Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsusele) kriisireguleerimise alase analüüsi läbiviimiseks ja eksperthinnangu tellimiseks;
  5) esitab vallavalitsusele ettepaneku elutähtsa teenuse kirjelduse ja toimepidevuse nõuete määruse väljatöötamiseks;
  6) esitab vallavalitsusele ettepaneku hanketingimuste kehtestamiseks üldhuviteenuse jätkusuutlikkuse tagamiseks;
  7) esitab päästekeskusele järgmise aasta kriisireguleerimisõppuste kava koostamiseks info vallavalitsuse planeeritava õppuse kohta (õppuse teema, eesmärk, liik, korraldav asutus, toimumise aeg) iga aasta 31. maiks;
  8) tutvub vallavalitsuse korraldatava elutähtsa teenuse katkestusest põhjustatud hädaolukorra tagajärgede leevendamiseks tehtava riskikommunikatsiooniga ning teeb ettepaneku selle parendamiseks;
  9) esitab ettepaneku hädaolukorra ennetamise tegevuseks;
  10) tutvub vallavalitsuse valmisolekuga viia koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga oma haldusterritooriumil läbi evakuatsiooni ning teeb ettepaneku selle parendamiseks;
  11) koostab ja kinnitab kriisikomisjoni järgmise aasta tööplaani ja esitab selle regionaalsele kriisikomisjonile iga aasta 1. detsembriks;
  12) esitab regionaalsele kriisikomisjonile iga aasta 15. jaanuariks kokkuvõtte kriisikomisjoni eelmise aasta tegevustest;
  13) hindab vallavalitsuse valmisolekut hädaolukorra lahendamisel osalemiseks ja juhtimiseks ning teeb ettepaneku selle parendamiseks;
  14) seirab valla territooriumil hädaolukorra ennetamiseks esitatud ettepaneku elluviimist.

  (4) Hädaolukorra lahendamise ülesannetena komisjon:
  1) abistab eriolukorra juhti hädaolukorra lahendamisel ja teabevahenduse korraldamisel ning täidab eriolukorra juhi antud ülesannet;
  2) abistab eriolukorra juhti eriolukorra väljakuulutamise põhjustanud hädaolukorra lahendamisel ja teabevahenduse korraldamisel ning täidab eriolukorra juhi antud ülesannet;
  3) abistab Politsei- ja Piirivalveametit hädaolukorras evakuatsiooni läbiviimisel;
  4) juhib või toetab vallavalitsuse korraldatava elutähtsa teenuse katkestusest põhjustatud hädaolukorra lahendamist;
  5) abistab valla territooriumil hädaolukorra järgse taastamistöö, kahju hindamise ja kulu arvestuse korraldamisel.

§ 4.   Komisjoni koosseis

  (1) Komisjoni esimees on vallavanem.

  (2) Komisjoni esimees nimetab komisjoni aseesimehe.

  (3) Komisjoni koosseis kinnitatakse vallavanema ettepanekul vallavalitsuse korraldusega.

§ 5.   Komisjoni esimehe pädevus

  Komisjoni esimees:
  1) esindab komisjoni omavalitsusüksuse-, riigi- ja valitsusasutuses;
  2) kutsub kokku komisjoni koosoleku;
  3) kutsub vajadusel komisjoni tööst osa võtma isiku, kes ei kuulu komisjoni koosseisu;
  4) seirab komisjoni otsuse täitmist;
  5) korraldab komisjoni liikmele kriisireguleerimise alast koolitust.

§ 6.   Komisjoni koosolek

  (1) Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees.

  (2) Komisjoni koosolek on korraline või erakorraline.

  (3) Komisjoni korraline koosolek toimub tööplaani kohaselt, kuid mitte harvem kui kaks korda aastas.

  (4) Komisjoni korralise koosoleku toimumiskoht ja -aeg, päevakord, eelnõud ja ettevalmistatud materjalid saadetakse komisjoni liikmele e-postiga hiljemalt viis tööpäeva enne koosoleku toimumist.

  (5) Komisjoni erakorralise istungi kutsub kokku komisjoni esimees või tema äraolekul komisjoni aseesimees.

  (6) Komisjoni koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust, sealhulgas komisjoni esimees või tema äraolekul komisjoni aseesimees.

  (7) Komisjoni otsus võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab komisjoni esimehe või tema äraolekul komisjoni aseesimehe hääl. Kui ükski komisjoni liige hääletamist ei nõua, loetakse otsus ühehäälselt vastuvõetuks. Eriarvamus protokollitakse.

  (8) Komisjoni koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees ja protokollija.

§ 7.   Komisjoni teenindav tööüksus

  Komisjoni tehnilise teenindamise ja asjaajamise tagab vallavalitsuse kantselei.

Reili Rand
vallavanem

Helen Härmson
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json