HaridusHuviharidus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Vastseliina Muusikakooli põhimäärus

Väljaandja:Võru Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.09.2019, 5

Vastseliina Muusikakooli põhimäärus

Vastu võetud 03.09.2019 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2, huvikooli seaduse § 7 lg 2 ning Võru Vallavolikogu 14.03.2018 määruse nr 26 „Võru valla põhimäärus“ § 77 lg 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Muusikakooli nimi on Vastseliina Muusikakool (edaspidi muusikakool).

  (2) Muusikakooli asukoht on Petseri 6, Vastseliina alevik, Võru vald, 65201 Võru maakond, Eesti Vabariik.

  (3) Muusikakooli õiguslik seisund:
  1) muusikakool on Võru Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav munitsipaalhuvikool;
  2) muusikakool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, Võru valla õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

  (4) Muusikakoolil on pitsat ning sümboolika, mille kirjelduse ja kasutamise korra kinnitab muusikakooli direktor.

  (5) Muusikakooli õppetöö ja asjaajamine toimub eesti keeles.

§ 2.   Muusikakooli tegevuse eesmärk ja ülesanded

  (1) Muusikakooli tegevuse eesmärk on pakkuda muusikalist haridust ja võimalusi isiksuse mitmekülgseks muusikaliseks arenguks.

  (2) Muusikakooli ülesanded on:
  1) tagada kvaliteetne pilli- ja lauluõpe ning üldmuusikaline ettevalmistus õppekavade alusel, mis võimaldavad soovijatel jätkata muusikaõpinguid järgmise taseme muusikaõppeasutuses;
  2) tagada pillide ja laulueriala õppega kaasnevate muusikateoreetiliste- ja lisaainete õpetamine;
  3) laste ja noorte muusikaliste võimete avastamine ja kavakindel arendamine;
  4) muusikakultuuri (sh kohaliku kultuurielu) rikastamine ja jätkusuutlikkuse tagamine.

§ 3.   Õppekavavälise tegevuse korraldus

  (1) Õppekava toetavateks õppekavavälisteks tegevusteks on huvitegevus, mis toimub ringides, stuudiotes, klubides.

  (2) Huvitegevus on muusikakoolis toimuv või muusikakooli korraldatud muusikakooli õppekava läbimist toetav või muu õppekavaväline tegevus. Huvitegevuses kasutatakse erinevaid õppevorme ja ‑meetodeid, sealhulgas ringid.

  (3) Õppuril on õigus kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume, õppe-, tehnilisi ja muid vahendeid muusikakooli kodukorras sätestatud korras.

  (4) Õppekavavälise tegevuse kulude katmine võib toimuda õppekavavälises tegevuses osalejate kaasrahastamisel.

§ 4.   Struktuur ja struktuuriüksuste ülesanded

  (1) Muusikalise hariduse andmine toimub õppeastmetes.

  (2) Muusikakooli struktuuri moodustavad järgmised õppeastmed:
  1) eelõpe 1-2 aastat;
  2) noorem aste 1.-4. klass;
  3) vanem aste 5.-7. klass;
  4) lisaõpe 1-3 aastat;
  5) täiskasvanute õpe.

  (3) Õppeastmete ülesanded:
  1) eelõppe ülesandeks on arendada laste ja noorte muusikalisi võimeid, loovust ja koostööd;
  2) noorema astme ülesandeks on muusikaliste algteadmiste omandamine ja õppurite loomevõime kavakindel arendamine;
  3) vanema astme ülesandeks on muusikaliste teadmiste ja oskuste kavakindel edasiarendamine ning võimaluse korral õppurite ettevalmistamine professionaalse muusikahariduse omandamiseks;
  4) lisaõppe ülesandeks on muusikakooli lõpetanud õppurite oskuste süvendatud edasi arendamine ning nende suunamine aktiivsele osalemisele kultuurielus ja/või professionaalse muusikahariduse omandamisele muusikalist keskharidust andvates õppeasutustes;
  5) täiskasvanute õppe ülesandeks on täiskasvanud õppurite muusika-alaste oskuste arendamine.

§ 5.   Õppenõukogu töökord

  (1) Õppenõukogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt neli korda aastas.

  (2) Õppenõukogu kutsub kokku direktor või tema asendajaks määratud isik. Õppenõukogu toimumisest teavitatakse kõiki liikmeid vähemalt viis päeva enne koosoleku toimumist.

  (3) Õppenõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole õppenõukogu liikmetest.

  (4) Otsuseid võtab õppenõukogu vastu hääletamise teel. Õppenõukogu otsused võetakse vastu kohalolijate häälteenamusega.

  (5) Õppenõukogu koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

§ 6.   Hoolekogu töökord

  (1) Hoolekogu koosseisu moodustamise algatab iga õppeaasta algul muusikakooli direktor.

  (2) Hoolekogu moodustab ja selle arvulise suuruse ning koosseisu kinnitab Võru Vallavalitsus direktori ettepanekul.

  (3) Hoolekogu liikmekandidaatide nimekirja koostamisel lähtub direktor järgmistest põhimõtetest:
  1) vanemate esindajaks on õpilaste vanemate seast vanemate poolt valitud isikud;
  2) huvikooli toetava organisatsiooni esindaja kooskõlastatakse organisatsiooniga, keda liige hoolekogus esindab;
  3) õppurite esindaja või õpilasomavalitsuse olemasolul selle esindaja nimetatakse õpilasesinduse poolt või õpilasesinduse puudumisel valitakse õpilaste esindaja õpilaste poolt;
  4) õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate esindaja valitakse õppenõukogu koosolekul.

  (4) Kooli pidaja esindaja ja tema volituste kestuse muusikakooli hoolekogus nimetab Võru Vallavolikogu.

  (5) Muusikakooli direktor esitab hiljemalt 31. oktoobriks vallavalitsusele hoolekogusse valitud esindajate andmed ning esindajaks valimise otsused.

  (6) Hoolekogu töö korraldamine.
  1) hoolekogu valib oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe;
  2) hoolekogu juhib, hoolekogu tööd korraldab ja koosolekut juhatab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees;
  3) hoolekogu töövorm on koosolek;
  4) hoolekogu korralised koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt kaks korda;
  5) hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees. Hoolekogu uue koosseisu esimese koosoleku kutsub kokku muusikakooli direktor;
  6) korralise koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra teatab koosoleku kokkukutsuja hoolekogu liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt viis tööpäeva enne koosoleku toimumist. Koosoleku dokumendid saadetakse hoolekogu liikmetele koos korralise koosoleku teatega;
  7) kiirete ja edasilükkamatute küsimuste otsustamiseks kutsub hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, omal initsiatiivil või vähemalt kolme hoolekogu liikme nõudmisel või direktori ettepanekul kokku erakorralise koosoleku hiljemalt viie päeva jooksul ettepaneku saamisest;
  8) erakorralise koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra teatab koosoleku kokkukutsuja hoolekogu liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt kolm päeva enne koosoleku toimumist. Koosoleku dokumendid saadetakse hoolekogu liikmetele koos erakorralise koosoleku teatega;
  9) igal hoolekogu liikmel on õigus avaldada koosolekul oma arvamust, esineda arutatavates küsimustes selgitustega ning teha otsuse suhtes ettepanekuid;
  10) hoolekogu koosolekust võtab sõnaõigusega osa muusikakooli direktor;
  11) hoolekogu koosolekust võivad osa võtta muusikakooli üle järelevalvet teostavad ametiisikud. Teised isikud võivad hoolekogu koosolekust osa võtta hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe kutsel või loal.

  (7) Hoolekogu koosoleku protokoll.
  1) hoolekogu koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija;
  2) protokoll saadetakse hiljemalt seitsmendal tööpäeval pärast hoolekogu koosoleku toimumist hoolekogu liikmetele ja muusikakooli direktorile;
  3) hoolekogu protokollid koos muude hoolekogu tööd puudutavate dokumentidega säilitatakse vastavalt muusikakooli asjaajamiskorrale.

§ 7.   Koolitöötajate õigused ja kohustused

  (1) Koolitöötajad on muusikakooli direktor, õppe- ja kasvatustegevusega seotud töötajad ning teised töötajad.

  (2) Koolitöötajate tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus sätestatakse töötaja töölepingus ja ametijuhendis.

  (3) Muusikakooli töötajate struktuuri kinnitab vallavalitsus.

  (4) Muusikakooli töötaja õigused:
  1) saada tööks vajalikud vahendid ja tingimused;
  2) saada vajalikke materjale erialase töö ettevalmistamiseks;
  3) teha ettepanekuid koolielu paremaks korraldamiseks;
  4) saada teavet muusikakooli juhtimisest.

  (5) Muusikakooli töötaja kohustused:
  1) täita oma tööülesandeid täpselt, õigeaegselt ja kohusetundlikult;
  2) osaleda erialasel täiendusõppel;
  3) hoida oma käitumise ja tegevusega muusikakooli mainet.

§ 8.   Õppurite õigused ning kohustused

  (1) Õppurid on muusikakoolis õppivad lapsed, noored või täiskasvanud.

  (2) Õppuril on õigus:
  1) tutvuda enne muusikakooli õppima asumist ja õppimise ajal õppekavade, muusikakooli põhimääruse ning kodukorraga;
  2) nõuda muusikakooli õppekavale vastavat tegevust;
  3) osaleda valitud esindaja kaudu muusikakooli hoolekogu tegevuses;
  4) moodustada õpilasomavalitsus ja osaleda selle tegevuses;
  5) kasutada muid seaduse ja muusikakooli põhimäärusega kehtestatud õigusi.

  (3) Õppur on kohustatud:
  1) järgima muusikakooli kodukorda;
  2) hoidma muusikakooli kasutuses olevat vara;
  3) täitma muid seaduses ja muusikakooli põhimääruses sätestatud kohustusi.

  (4) Alaealise õppuri käsutusse antud inventari eest kannab materiaalset vastutust lapsevanem (eestkostja, hooldaja) vastavalt kehtivale seadusandlusele.

§ 9.   Õppeperiood ja õppevaheajad

  (1) Õppeaasta algab 1. septembril ja lõpeb 31. augustil.

  (2) Õppeaasta koosneb õppeperioodist ja õppevaheaegadest.

  (3) Õppeperiood kestab vähemalt 170 õppepäeva.

  (4) Õppeperioodi ja õppevaheaegade aja ning kestuse õppeaasta kohta kinnitab muusikakooli direktor käskkirjaga.

§ 10.   Finantseerimise, majandamise ja asjaajamise alused

  (1) Finantseerimine ja majandamine
  1) muusikakoolil on oma eelarve, mille kinnitab kooli pidaja;
  2) muusikakooli eelarve tulud moodustuvad riigi- ja vallaeelarve eraldistest, muusikakooli põhitegevusega seotud tasuliste teenuste osutamisel saadud tulust, sihtasutustelt laekunud summadest, annetustest ja muusikakooli põhimääruses sätestatud muusikakooli õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest ning muudest vahenditest. Muusikakooli kulud kaetakse kooli pidaja poolt kinnitatud eelarve alusel.

  (2) Asjaajamine ja aruandlus:
  1) muusikakoolil on direktori käskkirjaga kehtestatud asjaajamise kord, mis peab vastama riigi ja valla õigusaktidega sätestatud nõuetele;
  2) muusikakool esitab oma tegevuse kohta finants- ja statistilisi aruandeid õigusaktidega kehtestatud ulatuses ja korras ning tähtaegadel.

  (3) Muusikakoolil võib olla arengukava. Arengukava koostamise tingimused ja kord on sätestatud volikogu poolt kinnitatud õigusaktis.

§ 11.   Muusikakooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise alused ja kord

  (1) Muusikakooli ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu.

  (2) Muusikakooli ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub pärast õppeaasta lõppu.

  (3) Muusikakooli ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsus tehakse teatavaks õppuritele, lapsevanematele, koolitöötajatele ning Eesti Hariduse Infosüsteemi volitatud töötlejale vähemalt neli kuud enne kooli õppeperioodi lõppu.

§ 12.   Põhimääruse muutmine

  Põhimääruses muudatuste ja täienduste tegemise või uue põhimääruse kinnitamise otsustab vallavalitsus.

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kalmer Puusepp
vallavanem

Inga Leelanss
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json