HaridusHuviharidus

HaridusKool

Teksti suurus:

Koeru Muusikakooli õppurite vastuvõtmise, väljaarvamise, lõpetamise tingimused ja kord ning õpperühmade suuruse ja moodustamise alused

Väljaandja:Järva Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.09.2019, 6

Koeru Muusikakooli õppurite vastuvõtmise, väljaarvamise, lõpetamise tingimused ja kord ning õpperühmade suuruse ja moodustamise alused

Vastu võetud 04.09.2019 nr 5

Määrus kehtestatakse huvikooli seaduse § 9 lõike 5, § 13 lõike 1 ja Järva Vallavolikogu 20.12.2018 määruse nr 50 „Koeru Muusikakooli põhimäärus“ § 9 lõike 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Koeru Muusikakooli (edaspidi muusikakool) õppurite vastuvõtmise, väljaarvamise, lõpetamise tingimused ja kord ning õpperühmade suuruse ja moodustamise alused.

  (2) Arvestust õppurite muusikakooli vastuvõtmise, väljaarvamise ja muusikakooli lõpetamise üle peab direktor.

  (3) Muusikakool võib vabade kohtade olemasolul vastu võtta teise omavalitsusüksuse õppureid.

§ 2.   Muusikakooli vastuvõtmise üldine korraldus

  (1) Muusikakooli vastuvõtmiseks esitab täiskasvanud õppur või alaealise õppuri vanem, eestkostja või hooldaja (edaspidi vanem) vormikohase avalduse.

  (2) Õppuri muusikakooli vastuvõtmise otsustab ja nimekirjad kinnitab muusikakooli direktor käskkirjaga.

  (3) Õppuri klassist klassi üleviimine ja klassi kordama jätmine toimub vastavalt muusikakooli õppenõukogu otsusele.

§ 3.   Vastuvõtmine ettevalmistusklassi

  (1) Muusikakooli ettevalmistusklassi võetakse õppurid vastu ilma katseteta.

  (2) Õppeaasta lõpus arvatakse õppur nimekirjast välja direktori käskkirja alusel.

§ 4.   Vastuvõtmine põhikooli õppeastmesse

  (1) Muusikakooli põhikooli (edaspidi põhikool) noorema astme 1. klassi võetakse õppur vastu vastuvõtukatsete alusel.

  (2) Põhikooli 1. klassi vastuvõtmine toimub konkursi korras.

  (3) Konkursi läbiviimiseks moodustab direktor käskkirjaga vastuvõtukomisjoni.

  (4) Vastuvõtukatsetel hinnatakse õppuri musikaalsust viiel alal:
  1) laul (õppur esitab ilma saateta laulu vabal valikul);
  2) helide järele laulmine (õppur laulab järgi klaveril mängitud üksikuid helisid la-silbil);
  3) mälu (õppur laulab järgi klaveril mängitud lühikesi motiive la-silbil);
  4) harmooniline kuulamine (õppur kuulab klaveril mängitud kooskõlasid: 1, 2 või 3 heli);
  5) rütm (õppur koputab järgi ette koputatud motiive).

  (5) Keskmise hinde põhjal tekkinud pingerida on aluseks muusikakooli vastuvõtmisel.

  (6) Põhikooli 1. klassi vastuvõtmise otsuse vormistab direktor käskkirjaga vastuvõtukomisjoni ettepanekul.

  (7) Põhikooli noorema astme 2.-4. klassi ja vanema astme 5.-7. klassi võetakse õppur, kes mõnes teises muusikakoolis on muusikakooli õppekava alusel läbinud eelnevad klassid, vastu vabade kohtade olemasolul. Selleks esitab vanem avalduse, eelmise muusikakooli klassitunnistuse ja õppuri individuaalplaani koopia.

§ 5.   Muusikakooli lisa-aasta ja õppekava välisesse õppesse õppuri vastuvõtmine

  (1) Lisa-aasta õppesse võetakse õppur, kes on muusikakooli põhikooli eelnevalt lõpetanud, kuid soovib õpet jätkata. Lisa-aasta õppesse vastuvõtmiseks lisatakse avaldusele ka muusikahariduse õppekava alusel tegutseva muusikakooli lõputunnistus.

  (2) Õppekavavälises õppes on õpe individuaalplaani alusel ning lõpetamisel ei väljastata muusikakooli lõputunnistust.

§ 6.   Õpperühmade moodustamine

  (1) Muusikaloo, solfedžo ja muude muusikateoreetiliste ainete õpetamiseks moodustatakse õpperühmad. Õpperühmad moodustatakse klasside kaupa, lähtudes võimalusel õppurite vanusest ja tasemest. Rühmad moodustatakse arvestusega, et ühes rühmas ei ole üldjuhul rohkem kui 10 õppurit.

  (2) Õppurite koosmängu arendamiseks võib muusikakool moodustada ansambleid või orkestreid.

§ 7.   Muusikakooli lõpetamine

  (1) Muusikakool loetakse lõpetatuks pärast muusikakooli õppekava täitmist.

  (2) Muusikakooli lõpetamist tõendab muusikakooli lõputunnistus, milles kajastatakse muusikakoolis õppimise aeg ja läbitud õppeainete loend.

  (3) Põhikooli noorema astme lõpetamisel antakse välja noorema astme lõputunnistus, milles kajastatakse läbitud õppeainete loend.

§ 8.   Muusikakoolist väljaarvamine

  (1) Õppur arvatakse õppurite nimekirjast välja muusikakooli lõpetamisel, täiskasvanud õppuri või vanema avalduse alusel, muusikakooli õppenõukogu või direktori otsusel.

  (2) Muusikakool on kohustatud andma muusikakoolist lahkuvale õppurile tema soovil kaasa:
  1) koopia õppuri individuaalplaanist;
  2) klassitunnistuse.

  (3) Õppuri võib muusikakooli algatusel õppurite nimekirjast välja arvata:
  1) mitterahuldavate õpitulemuste tõttu;
  2) muusikakooli põhimääruse rikkumisel;
  3) muusikakooli kodukorra ja üldtunnustatud käitumisnormide eiramisel;
  4) mõjuva põhjuseta õppetööst puudumisel kahe kuu vältel;
  5) õppetasu tasumata jätmisel kolme kuu vältel.

  (4) Õppuri muusikakoolist väljaarvamine vormistatakse direktori käskkirjaga, mis tehakse adressaadile teatavaks haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

  (5) Muusikakoolist väljaarvamisel tuleb tasuda õppetasu ka muusikakoolist lahkumise kuu eest.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tiina Oraste
Abivallavanem vallavanema asendaja

Jaanika Aava
Vallasekretäri abi vallasekretäri asendaja

/otsingu_soovitused.json