KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Koerte ja kasside pidamise eeskiri Saaremaa vallas

Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.09.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.09.2020, 5

Koerte ja kasside pidamise eeskiri Saaremaa vallas

Vastu võetud 19.06.2020 nr 24

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 362 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Koerte ja kasside pidamise eeskirja eesmärk ja reguleerimisala

  (1) Saaremaa valla koerte ja kasside pidamise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab koerte ja kasside (edaspidi koosnimetatult loom) kui lemmikloomade pidamise nõuded Saaremaa valla (edaspidi vald) territooriumil.

  (2) Eeskiri kehtib valla haldusterritooriumil ja on täitmiseks kohustuslik kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kelle omandis või valduses vastavalt kokkuleppel looma omanikuga (edaspidi loomapidaja) on loom.

  (3) Eeskirja rakendatakse kõigi valla territooriumil asuvate või viibivate loomade suhtes.

  (4) Loomade üle peetakse arvestust kohalike omavalitsuste lemmikloomaregistri (internetiaadress www.llr.ee ) osaks olevas valla lemmikloomade registris (edaspidi lemmikloomaregister).

  (5) Lemmikloomaregistrisse tuleb kanda alaliselt või peamiselt valla haldusterritooriumil peetavad loomad.

  (6) Eeskirjas reguleerimata küsimustes lähtutakse loomakaitseseaduses, veterinaarkorralduse seaduses, loomatauditõrje seaduses, Vabariigi Valitsuse 16.04.2002. a määrusest nr 130 „Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate loomade hukkamise kord“ ning teistes loomapidamist reguleerivates õigusaktidest sätestatust.

  (7) Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) avalik koht on igasugune territoorium, rajatis, hoone või ruum, mis on antud üldiseks kasutamiseks või on üldkasutatav (tänav, tee, park, haljasala, kalmistu, estraadilava, turg, rand, suplemiskoht või muu puhkeala, vaateplatvorm, hoov, hoone, rajatis, toitlustusettevõte, baar, kauplus, võimla, ettevõte, ühissõiduk jms);
  2) loomapidaja on isik, kellele kuulub loom või kes tegeleb looma pidamisega rendi või muu selletaolise suhte alusel omanikuga;
  3) hulkuv loom on märgistamata loom, kelle loomapidajat ei ole võimalik tuvastada või loomapidaja juurest lahti pääsenud loom, kes viibib loomapidaja juuresolekuta väljaspool loomapidajale kuuluvat või tema kasutuses olevat territooriumi;
  4) häirimine on kaaskodanike igapäevaseid käitumisharjumusi takistav tegevus;
  5) varjupaik on hulkuvate loomade pidamiseks ettenähtud koht;
  6) varjupaiga pidaja on hulkuvate loomade püüdmist, loomapidaja kindlakstegemist, varjupaika toimetamist, varjupaigas pidamist, uue loomapidaja otsimist ning loomade hukkamist korraldav kohaliku omavalitsuse poolt volitatud juriidiline isik;
  7) asenduskodu on looma ajutine elukoht kuni looma senise loomapidaja või loomale uue loomapidaja leidmiseni, mis ei ole varjupaik;
  8) lemmikloom on inimese isiklikuks meelelahutuseks või seltsiks peetav või sellel eesmärgil pidamiseks mõeldud loom.

2. peatükk LOOMA PIDAMINE JA HOIDMINE 

§ 2.   Looma pidamine

  (1) Looma pidamisel tuleb lähtuda loomakaitseseadusest, loomatauditõrje seadusest, veterinaarkorralduse seadusest, põllumajandusministri 24.07.2008. a määrusest nr 76 "Lemmikloomade pidamise nõuded", põllumajandusministri 20.11.2000. a määrusest nr 67 „Marutaudi tõrje eeskiri“ ja muudest loomapidamist reguleerivatest õigusaktidest ning käesolevast eeskirjast. Järgnevalt on esitatud väljavõte mõnedest eespool nimetatud õigusaktidest sisalduvatest nõuetest, mida loomapidaja on kohustatud täitma:
  1) tagama loomale liigikohased pidamistingimused (so sobiv mikrokliima ja ruum või ehitis) ja piisavas koguses vett ning toitu;
  2) tagama koera liigile iseloomuliku liikumisvajaduse;
  3) järgima veterinaar-, sanitaar- ja hügieeninõudeid;
  4) tagama looma vaktsineerimise, sh korduvvaktsineerimise vastavalt kehtestatud vaktsineerimisnõuetele;
  5) teavitama viivitamatult veterinaarjärelevalveametnikku või piirkonda teenindavat volitatud veterinaararsti, kui loomal esineb marutaudi või selle kahtlused.

  (2) Looma on lubatud pidada loomapidajale kuuluvas või tema valduses olevas ehitises või territooriumil selle omaniku loal või muu õigustatud isiku nõusolekul. Territoorium peab olema piiratud viisil, et oleks välistatud looma omal tahtel välja pääsemine ja/või inimestele või teistele loomadele kallale tungimise võimalus, va vaktsineeritud, nõuetekohaselt registreeritud ja märgistatud, steriliseeritud ja/või kastreeritud kass. Viimati nimetatud erand ei laiene kortermajades ja selle lähiümbruses ning tiheasustusalal peetavatele kassidele. Looma pidamiseks mõeldud ala peab vastama seaduses või selle alusel vastuvõetud õigusaktides sätestatud veterinaarnõuetele ja loomapidamise tingimustele.

  (3) Mitme korteriga elamus lähtutakse loomapidamisel lisaks eeskirjale ka korterühistu põhikirjast, kodukorrast, ühise tegevuse lepingust ja muudest elamu ühist haldamist käsitlevatest dokumentidest.

  (4) Loom peab olema märgistatud mikrokiibiga ja registreeritud lemmikloomaregistris tema kolmanda elukuu jooksul või looma omandamisest ühe kuu jooksul, kusjuures loomapidaja on kohustatud tagama looma märgistamise tegevusluba omava veterinaararsti poolt.

  (5) Mikrokiibiga märgistamise erand kehtib veterinaari poolt diagnoositud raskelt haigete (prognoosiga ettevaatlik, lootusetu) ja/või 12-aastaste ja vanemate loomade suhtes. Viimasel juhul peab loomapidaja tagama muu looma identifitseerimisviisi (nt kaelarihm koos loomapidaja kontaktandmetega).

  (6) Loomapidaja vahetumisel peab uus loomapidaja tagama, et see kajastataks lemmikloomaregistris, sisestades kehtivad andmed uue omaniku kohta.

  (7) Loomapidaja peab looma kadumisel viivitamatult korraldama looma otsimise, teatades hiljemalt kuni 14 päeva jooksul looma kadumisest varjupaika ja Saaremaa Vallavalitsust (edaspidi valitsus).

  (8) Loomapidaja, kes soovib oma loomapidamise lõpetada, peab tagama looma viimise tegutsevasse varjupaika või otsima ise loomale uue loomapidaja või korraldama nõuetekohase eutanaasia.

  (9) Kui loomapidaja on juriidiline isik, on tal kohustus määrata looma heaolu eest vastutav isik.

  (10) Looma pidamisel ei tohi rikkuda öörahu (so tekitada kestvalt või korduvalt teist isikut oluliselt häirivat müra). Looma pidamisest tekkiva häiringu tekkimisel tuleb kohe võtta tarvitusele abinõud tekkinud häiringu lõpetamiseks.

  (11) Loomapidajal on soovitatav paigaldada territooriumi sissepääsule ja/või piirdele koera olemasolust informeeriv hoiatussilt.

  (12) Loomapidaja peab kindlustama ameti- või tööülesannet täitva isiku ohutu sissepääsu.

§ 3.   Loomapidamise nõuded avalikus kohas

  (1) Avalikus kohas loomaga viibimisel tuleb tagada teiste loomade, inimeste ja vara ohutus ning avalik kord, kasutades jalutusrihma või kandmisvahendit ja vajadusel suukorvi.

  (2) Jalutusrihmata avalikus kohas on lubatud viibida vaid teenistuskoeral teenistusülesannete täitmisel.

  (3) Looma jätmine järelevalveta avalikku kohta on üldjuhul keelatud. Koera võib lahtipääsemist välistaval moel kinniseotult avaliku kohta jätta mõistlikuks ajaks, mil loomapidaja viibib lähedalasuvas hoones või territooriumil, kui seejuures ei ohustata avalikku korda, teisi isikuid, liiklust ning koera tervist. Koera iseloomust, kasvust või muudest asjaoludest lähtuvalt peab tal vajadusel olema peas suukorv.

  (4) Tiheasustusalal koeraga avalikus kohas viibimisel, kui läheduses on teisi inimesi või koeri, peab koer olema lühikese, omanikust maksimaalselt 1 m raadiuses liikumist võimaldava keti või rihma otsas või peab omanik koera tellitava rihma kasutamisel endast maksimaalselt 1 m raadiusesse tõmbama. Nimetatud nõue ei kehti spetsiaalselt koerte treeninguks, jooksutamiseks jm eraldatud ja tähistatud territooriumil.

  (5) Jalutusrihmaga ohjamata võib koeraga viibida inimasustusest eemal asuvates kohtades, kui on tagatud loomapidaja pidev järelevalve koera üle ning võimalus koer vajaduse korral kohe jalutusrihma külge kinnitada.

  (6) Ühistranspordis peab koeral olema jalutusrihm ja suukorv, välja arvatud koertel, kes on kandmisvahendis. Kasse on lubatud ühistranspordis vedada kandmisvahendis, mis ei ohusta kassi tervist ja on põgenemiskindel.

  (7) Loomapidaja on kohustatud koristama avalikus kohas looma väljaheited.

  (8) Loomapidajal on keelatud:
  1) lubada loomal reostada avalikku kohta;
  2) viibida loomaga vastava keelumärgiga tähistatud kohtades;
  3) ujutada ja pesta looma avalikes supluskohtades väljaspool selleks ette nähtud kohti, sh tiikides ja purskkaevudes;
  4) avalikus kohas nakkusohtlikult haige loomaga viibimine.

  (9) Lõike 8 punktis 2 sätestatu ei kehti vaegnägija juhtkoera või teenistusülesannete täitmisel teenistuskoera suhtes.

  (10) Pimedal ajal peab loomale olema kinnitatud helkur, helkurrihm, helkurvöö või muu sarnane ese.

§ 4.   Lemmikloomaregistrisse andmete sisestamine ja muutmine

  (1) Lemmikloomaregistrisse sisestab andmed:
  1) loomapidaja (riigiportaalis www.eesti.ee, tasuta);
  2) valitsus loomapidaja esitatud ankeedi alusel (tasuta);
  3) veterinaararst loomapidaja esitatud ankeedi alusel.

  (2) Valitsus sisestab andmed lemmikloomaregistrisse hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast ankeedi saamist.

  (3) Lemmikloomaregistrisse sisestatakse järgmised andmed:
  1) loomapidaja nimi, isikukood, elukoht (aadress rahvastikuregistri järgi ning kontaktaadress, kui see erineb rahvastikuregistri aadressist), telefoninumber, e-posti aadress ning juriidilise isiku puhul tema nimi ja looma heaolu eest vastutav isik;
  2) looma liik, tõug, sugu, nimi, sünniaeg, värvus, eritunnused või looma kirjeldus;
  3) looma mikrokiibi kood.

  (4) Lemmikloomaregistris saab:
  1) loomapidaja muuta oma telefoninumbrit, e-posti aadressi ning sisestada looma surmaaja;
  2) valitsus või veterinaararst muuta loomapidaja ja looma andmeid.

  (5) Valitsus väljastab lemmikloomaregistrist andmeid ametiisikutele ametiabi korras.

  (6) Looma surmast peab loomapidaja teatama lemmikloomaregistri volitatud töötlejat/valitsust või tagama ise lemmikloomaregistris vastava kande tegemise.

3. peatükk HULKUVAD LOOMAD 

§ 5.   Hulkuvate loomadega tegelemine

  (1) Hulkuvate loomade püüdmist, loomapidaja kindlakstegemist, varjupaika toimetamist, varjupaigas pidamist, uue loomapidaja otsimist ning loomade hukkamist valla haldusterritooriumil korraldab valitsus või valitsuse poolt volitatud isik.

  (2) Hulkuva looma leidja on kohustatud viivitamatult teavitama valitsust või varjupaiga pidajat, edastades leidja kontaktandmed ja looma asukoht.

4. peatükk JÄRELEVALVE JA VASTUTUS 

§ 6.   Vastutus ja järelevalve

  (1) Järelevalvet käesolevas eeskirjas toodud nõuete järgimise ja täitmise üle teostab valitsuse järelevalveteenistus.

  (2) Käesolevas eeskirjas toodud rikkumisest tulenevate väärtegude kohtuvälised menetlejad on:
  1) valitsuse järelevalveteenistus;
  2) Politsei - ja Piirivalveamet.

  (3) Käesoleva eeskirja § 2 lõikes 1 toodud õigusaktide rikkumisest tulenevate väärtegude kohtuvälised menetlejad oma pädevuse piires on Keskkonnainspektsioon, Veterinaar- ja Toiduamet ning Politsei- ja Piirivalveamet.

  (4) Eeskirja nõuete rikkumise eest, kui see ettevaatamatusest põhjustas varalise kahju või inimesele tervisekahjustuse, kohaldatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 663.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 7.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Määrusega tunnistatakse kehtetuks:
  1) Kuressaare Linnavolikogu 26. augusti 2010. a määrus nr 16 „Kuressaare linna koerte ja kasside pidamise eeskiri“;
  2) Leisi Vallavolikogu 16. detsembri 2003. a määrus nr 22 „Leisi valla heakorra- ja kaevetööde eeskirja ning koerte ja kasside pidamise eeskirja kinnitamine“ punkt 3;
  3) Lääne-Saare Vallavolikogu 27. jaanuari 2016. a määrus nr 3 „Koerte ja kasside pidamise eeskiri Lääne-Saare vallas“;
  4) Mustjala Vallavolikogu 24. mai 2013. a määrus nr 9 „Koerte, kasside ja muude koduloomade pidamise eeskiri“;
  5) Orissaare Vallavolikogu 17. novembri 2011. a määrus nr 70 „Orissaare valla koerte, kasside ja teiste lemmikloomade pidamise eeskirja kinnitamine“;
  6) Pihtla Vallavolikogu 29. novembri 2012. a määrus nr 10 „Pihtla valla koerte, kasside ja muude koduloomade pidamise eeskiri“;
  7) Pöide Vallavolikogu 17. veebruari 2006. a määrus nr 17 „Pöide vallas koerte ja kasside pidamise eeskirja kehtestamine“;
  8) Salme Vallavolikogu 19. mai 2008. a määrus nr 13 „Koerte ja kasside ning muude koduloomade pidamise eeskiri“;
  9) Torgu Vallavolikogu 26. septembri 2014. a määrus nr 10 „Torgu valla koerte, kasside ja muude koduloomade pidamise eeskiri“;
  10) Valjala Vallavolikogu 28. veebruari 2012. a määrus nr 3 „Valjala valla koerte ja kasside ja teiste lemmikloomade pidamise eeskirja kinnitamine“.

§ 8.   Vallavalitsuse pädevus


Eeskirjaga seotud muude dokumentide kinnitamine on valitsuse pädevuses.

§ 9.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Eeskirja § 2 lõige 4 jõustub Loomade mikrokiibiga märgistamise ja Lemmikloomaregistrisse kandmise osas 01.06.2022. Kuni viimati nimetatud kohustuse jõustumiseni peab loomapidaja tagama looma märgistamise (identifitseerimise) muul viisil (nt kaelarihm koos loomapidaja kontaktandmetega).

  (3) Eeskirja § 2 lõige 5 kehtib kuni 31.12.2023.

Tiiu Aro
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json