Linna ja valla valitsemineArengukava koostamise menetlus

Teksti suurus:

Saaremaa valla arengudokumentide menetlemise kord

Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.09.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.09.2020, 7

Saaremaa valla arengudokumentide menetlemise kord

Vastu võetud 22.02.2018 nr 8
RT IV, 07.03.2018, 1
jõustumine 10.03.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.08.2019RT IV, 05.09.2019, 1208.09.2019
27.08.2020RT IV, 11.09.2020, 314.09.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 372 lõike 1 ja Saaremaa Vallavolikogu 8. detsembri 2017. a määruse nr 15 „Saaremaa valla põhimäärus“ § 36 lõike 4 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrus sätestab Saaremaa valla (edaspidi vald) arengudokumentide liigid, nende koostamise algatamise, koostamise, avalikustamise, ülevaatamise ja muutmise korra.

  (2) Selliste arengudokumentide puhul, mille koostamine on reguleeritud seaduse või seaduse alusel antud õigusaktiga, kohaldatakse käesoleva määruse nõudeid niivõrd, kuivõrd seaduse või seaduse alusel antud õigusaktiga ei ole ette nähtud teisiti.

§ 2.   Arengudokumentide liigid ja nendevahelised seosed

  (1) Valla arengudokumendid on:
  1) valla arengukava;
  2) valla eelarvestrateegia;
  3) tegevusvaldkondade arengukavad;
  4) Saaremaa Vallavalitsuse (edaspidi valitsus) hallatavate asutuste (edaspidi hallatavad asutused) arengukavad;
  5) valla territooriumi osade arengukavad;
  6) valla haldusterritooriumil asuvate püsiasustusega väikesaarte arengukavad;
  7) muud arengudokumendid, mille koostamise kohustus tuleneb seadusest või seaduse alusel antud õigusaktist.

  (2) Valla arengukava ja eelarvestrateegia on aluseks:
  1) valla eelarve koostamisel;
  2) kohustuste võtmisel;
  3) varaga tehingute tegemisel;
  4) investeeringute kavandamisel;
  5) investeeringuteks toetuse taotlemisel.

  (3) Kõik arengudokumendid peavad olema omavahel kooskõlas.

§ 3.   Arengudokumentide keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkus

  Kui keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusest tuleneb kohustus algatada arengudokumendi keskkonnamõju strateegiline hindamine või kaaluda selle algatamist, otsustab hindamise algatamise või algatamata jätmise arengudokumendi koostamise algatamise õigust omav organ.

2. peatükk Valla arengukava ja eelarvestrateegia 

§ 4.   Valla arengukava

  (1) Valla arengukava on valla strateegilisi eesmärke ja nende saavutamiseks vajalikke tegevusi kavandav dokument, mis on aluseks eri eluvaldkondade arengu integreerimisele ja koordineerimisele.

  (2) Valla arengukavas esitatakse vähemalt:
  1) majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna ja rahvastiku tervise arengu pikaajalised suundumused ja vajadused;
  2) probleemide ja võimaluste hetkeolukorra analüüs tegevusvaldkondade lõikes;
  3) tegevusvaldkondade strateegilised eesmärgid koos taotletava mõjuga arengukava perioodi lõpuni;
  4) strateegiliste eesmärkide saavutamiseks vajalikud tegevused arengukava perioodi lõpuni.
  5) Saaremaa omavalitsuste ühinemislepingus kokku lepitud investeeringud või arendustegevused.

  (3) Valla arengukava peab hõlmama iga aasta 15. oktoobri seisuga vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat.

§ 5.   Valla eelarvestrateegia

  Valla eelarvestrateegia on arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks kavandatavate tegevuste finantsplaan vähemalt nelja eelseisva eelarveaasta kohta, mis koostatakse iseseisva dokumendina.

§ 6.   Arengukava koostamise algatamine

  (1) Valla arengukava koostamise algatab Saaremaa Vallavolikogu (edaspidi volikogu). Valla arengukava eelnõu koostamist koordineerib valitsuse arendus- ja kommunikatsiooniosakond (edaspidi arendus- ja kommunikatsiooniosakond).

  (2) Valitsus kinnitab valla arengukava eelnõu koostamise ajakava ja täpsema korralduse. Valla arengukava eelnõu koostamiseks võib valitsus moodustada töögruppe ja komisjone.

§ 7.   Arengukava eelnõu koostamine ja menetlemine

  (1) Valitsuse struktuuriüksused, hallatavad asutused, volikogu komisjonid ning osavalla-ja kogukonnakogud esitavad oma ettepanekud valla arengukava eelnõu koostamiseks arendus- ja kommunikatsiooniosakonnale vastavalt valitsuse poolt kinnitatud tähtajale.

  (2) Arendus- ja kommunikatsiooniosakond koostab koostöös valitsuse struktuuriüksustega ning volikogu komisjonidega esitatud ettepanekute alusel valla arengukava eelnõu ning esitab selle hiljemalt 1. augustiks valitsusele. Valitsuse poolt heaks kiidetud arengukava eelnõu suunatakse avalikustamisele.

  (3) Valitsus avalikustab valla arengukava eelnõu valla veebilehel vähemalt kaheks nädalaks ja korraldab arengukava eelnõu tutvustamiseks avaliku arutelu.

  (4) Valitsus esitab valla arengukava eelnõu seisukoha kujundamiseks ja ettepanekute esitamiseks osavalla- ja kogukonnakogudele, kelle ettepanekute arutelu toimub koos arengukava eelnõu avalikustamise käigus esitatud ettepanekute menetlemisega.

  (5) Arendus- ja kommunikatsiooniosakond koostab valla arengukava eelnõu avalikustamisel esitatud ettepanekute kohta kokkuvõtte ning esitab ettepanekud valitsusele seisukoha võtmiseks.

  (6) Arendus- ja kommunikatsiooniosakond täpsustab valla arengukava eelnõu vastavalt valitsuse seisukohale ja valitsus esitab arengukava eelnõu volikogu septembrikuu istungile.

  (7) Volikogu kinnitab valla arengukava hiljemalt arengukava kehtima hakkamisele eelneva aasta 15. oktoobriks.

§ 8.   Eelarvestrateegia eelnõu koostamine ja menetlemine

  (1) Eelarvestrateegia koostamist koordineerib valitsuse rahandusteenistus (edaspidi rahandusteenistus).

  (2) Valitsuse struktuuriüksused, hallatavad asutused, volikogu komisjonid, osavalla- ja kogukonnakogud ja vallast sõltuvad üksused esitavad vajaliku informatsiooni eelarvestrateegia eelnõu koostamiseks rahandusteenistusele. Valitsus teatab sõltuvale üksusele eelarvestrateegia koostamiseks vajalike andmete loetelu ja nende esitamise tähtaja kirjalikult. Sõltuva üksuse majandustegevuse ülevaade ja esitatavad arvnäitajad peavad olema heaks kiidetud sõltuva üksuse nõukogu poolt.

  (3) Rahandusteenistus koostab eelarvestrateegia eelnõu ja esitab selle hiljemalt 1. augustiks valitsusele. Valitsuse poolt heaks kiidetud eelarvestrateegia eelnõu suunatakse avalikustamisele.

  (4) Valitsus esitab eelarvestrateegia eelnõu seisukoha kujundamiseks ja ettepanekute esitamiseks osavalla- ja kogukonnakogudele, kelle ettepanekute arutelu toimub koos eelarvestrateegia eelnõu avalikustamise käigus esitatud ettepanekute menetlemisega.

  (5) Valitsus avalikustab eelarvestrateegia eelnõu valla veebilehel vähemalt kaheks nädalaks ja korraldab eelarvestrateegia eelnõu tutvustamiseks avaliku arutelu.

  (6) Rahandusteenistus koostab eelarvestrateegia eelnõu avalikustamisel esitatud ettepanekute kohta kokkuvõtte ning esitab ettepanekud valitsusele seisukoha võtmiseks.

  (7) Rahandusteenistus täpsustab eelarvestrateegia eelnõu vastavalt valitsuse seisukohale ja valitsus esitab eelarvestrateegia eelnõu volikogu septembrikuu istungile.

  (8) Volikogu kinnitab valla eelarvestrateegia hiljemalt eelarvestrateegia kehtima hakkamisele eelneva aasta 15. oktoobriks.

§ 9.   Arengukava täitmise aruande koostamine

  (1) Valitsus esitab igal aastal volikogule valla majandusaasta aruande tegevusaruande koosseisus ülevaate valla arengukava täitmisest eelmisel eelarveaastal.

  (2) Kui valitsus ei ole sätestanud teistsugust tähtaega, esitavad valitsuse struktuuriüksused hiljemalt 1. märtsiks arendus- ja kommunikatsiooniosakonnale ning rahandusteenistusele andmed valla arengukavas kajastatud tegevuste elluviimise ja raha kasutamise kohta eelmisel aastal vastavalt arendus- ja kommunikatsiooniosakonna ning rahandusteenistuse suunistele. Arendus- ja kommunikatsiooni‧osakond ning rahandusteenistus koostavad valla majandusaasta aruande tegevusaruande. Valitsus esitab majandusaasta aruande volikogule hiljemalt 31. maiks.

§ 10.   Arengukava ülevaatamine ja muutmine

  (1) Valitsus vaatab valla arengukava üle igal aastal ning täpsustab vajadusel vähemalt nelja eelseisva aasta eesmärke ja tegevusi.

  (2) Valitsuse struktuuriüksused, hallatavad asutused, volikogu komisjonid ning osavalla- ja kogukonnakogud esitavad arendus- ja kommunikatsiooniosakonnale ning rahandusteenistusele ettepanekud valla arengukava muutmiseks igal aastal vastavalt valitsuse antud tähtajale ja suunistele.

  (3) Arengukava muutmise eelnõu menetlemisel järgitakse käesoleva määruse paragrahvis 7 sätestatud korda.

3. peatükk Tegevusvaldkonna arengukava 

§ 11.   Tegevusvaldkonna arengukava

  (1) Tegevusvaldkonna arengukava on valla ühe tegevusvaldkonna arengueesmärke määrav ja nende saavutamiseks tegevusi kavandav dokument.

  (2) Tegevusvaldkonna arengukava koostatakse vastavat tegevusvaldkonda reguleerivas seaduses või seaduse alusel antud õigusaktis sätestatud perioodiks. Kui seaduses või seaduse alusel antud õigusaktis ei ole tegevusvaldkonna arengukava perioodi sätestatud, otsustab selle arengukava koostamise algataja.

§ 12.   Koostamise algatamine

  (1) Tegevusvaldkonna arengukava koostamise algatab volikogu, kui seaduses või seaduse alusel antud õigusaktis ei ole sätestatud teisiti.

  (2) Tegevusvaldkonna arengukava eelnõu koostamist koordineerib valitsuse struktuuriüksus, mille haldusalas vastav valdkond asub, kui arengukava koostamise algataja ei otsusta teisiti.

  (3) Valitsus kinnitab tegevusvaldkonna arengukava eelnõu koostamise ajakava ja täpsema korralduse.

§ 13.   Eelnõu koostamine ja menetlemine

  (1) Tegevusvaldkonna arengukava koostamist koordineeriv valitsuse struktuuriüksus esitab tegevusvaldkonna arengukava eelnõu valitsusele. Valitsuse poolt heaks kiidetud arengukava eelnõu suunatakse avalikustamisele.
[RT IV, 05.09.2019, 12 - jõust. 08.09.2019]

  (2) Valitsus avalikustab tegevusvaldkonna arengukava eelnõu valla veebilehel vähemalt kaheks nädalaks ja vajadusel korraldab arengukava eelnõu tutvustamiseks avaliku arutelu.

  (3) Tegevusvaldkonna arengukava koostamist koordineeriv valitsuse struktuuriüksus koostab arengukava eelnõu avalikustamisel esitatud ettepanekute kohta kokkuvõtte ning esitab ettepanekud valitsusele seisukoha võtmiseks.
[RT IV, 05.09.2019, 12 - jõust. 08.09.2019]

  (4) Tegevusvaldkonna arengukava koostamist koordineeriv valitsuse struktuuriüksus täpsustab arengukava eelnõu vastavalt valitsuse seisukohale ja valitsus esitab arengukava eelnõu volikogule.
[RT IV, 05.09.2019, 12 - jõust. 08.09.2019]

  (5) Tegevusvaldkonna arengukava kinnitab volikogu.

§ 14.   Ülevaatamine, muutmine ja täitmise aruande koostamine

  (1) Tegevusvaldkonna arengukava vaadatakse üle seaduses, seaduse alusel antud õigusaktis või valitsuse poolt sätestatud korras. Kui ülevaatamise käigus selgub vajadus arengukava muuta, valmistab valdkonna arengukava koostamist koordineeriv valitsuse struktuuriüksus ette arengukava muutmisettepanekud.

  (2) Tegevusvaldkonna arengukava muutmise eelnõu menetlemisel järgitakse käesoleva määruse paragrahvis 13 sätestatud korda.

  (3) Tegevusvaldkonna arengukava täitmise aruanne koostatakse ning esitatakse seaduses, seaduse alusel antud õigusaktis või valitsuse poolt sätestatud korras ja tähtajaks.

4. peatükk Hallatava asutuse arengukava 

§ 15.   Hallatava asutuse arengukava

  (1) Hallatava asutuse arengukava on hallatava asutuse arengueesmärke määrav ja nende saavutamiseks tegevusi kavandav dokument.

  (2) Hallatava asutuse arengukava koostatakse seaduses või seaduse alusel antud õigusaktis sätestatud perioodiks. Kui seaduses või seaduse alusel antud õigusaktis ei ole hallatava asutuse arengukava perioodi sätestatud, otsustab selle arengukava koostamise algataja.

§ 16.   Koostamise algatamine

  Hallatava asutuse arengukava koostamise algatab valitsus, kui seaduses või seaduse alusel antud õigusaktis või hallatava asutuse põhimääruses ei ole sätestatud teisiti.

§ 17.   Eelnõu koostamine ja menetlemine

  (1) Hallatav asutus koostab arengukava eelnõu ning esitab selle koostöös valitsuse struktuuriüksusega, mille haldusalas hallatav asutus tegutseb, valitsusele. Valitsuse poolt heaks kiidetud arengukava eelnõu suunatakse avalikustamisele.
[RT IV, 05.09.2019, 12 - jõust. 08.09.2019]

  (2) Hallatava asutuse arengukava eelnõu avalikustatakse hallatava asutuse ja valla veebilehel vähemalt kaheks nädalaks.

  (3) Hallatav asutus vaatab avalikustamisel esitatud ettepanekud läbi ja täpsustab vajadusel arengukava eelnõu. Hallatav asutus esitab koostöös valitsuse struktuuriüksusega, mille haldusalas hallatav asutus tegutseb, arengukava täpsustatud eelnõu valitsusele koos kokkuvõttega ja oma seisukohaga avalikustamisel esitatud ettepanekute kohta.
[RT IV, 05.09.2019, 12 - jõust. 08.09.2019]

  (4) Hallatava asutuse arengukava kinnitab valitsus, kui seaduses või seaduse alusel antud õigusaktis või hallatava asutuse põhimääruses ei ole sätestatud teisiti.

§ 18.   Ülevaatamine, muutmine ja täitmise aruande koostamine

  (1) Hallatava asutuse arengukava vaadatakse üle seaduses või seaduse alusel antud õigusaktis või valitsuse poolt sätestatud korras. Kui ülevaatamise käigus selgub vajadus arengukava muuta, valmistab hallatav asutus ette arengukava muutmisettepanekud.

  (2) Hallatava asutuse arengukava muutmise eelnõu menetlemisel järgitakse käesoleva määruse paragrahvis 17 sätestatud korda.

  (3) Hallatava asutuse arengukava täitmise aruanne koostatakse ning esitatakse seaduses või seaduse alusel antud õigusaktis või valitsuse poolt sätestatud korras ja tähtajaks.

5. peatükk Valla territooriumi osa arengukava 

§ 19.   Valla territooriumi osa arengukava

  (1) Valla territooriumi osa arengukava on valla ühe või mitme osavalla või kogukonna arengueesmärke määrav ja nende saavutamiseks tegevusi kavandav dokument.

  (2) Valla territooriumi osa arengukava perioodi otsustab arengukava koostamise algataja.

§ 20.   Koostamise algatamine

  Valla territooriumi osa arengukava koostamise algatab valitsus osavalla- või kogukonnakogu ettepanekul, kui seaduses või seaduse alusel antud õigusaktis ei ole sätestatud teisiti.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 21.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (11) 2020. aastal esitab valitsus arengukava muutmise eelnõu ja eelarvestrateegia eelnõu volikogu novembrikuu istungile.
[RT IV, 11.09.2020, 3 - jõust. 14.09.2020]

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json