HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Laste lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Väljaandja:Kunda Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.05.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2019
Avaldamismärge:RT IV, 11.10.2012, 67

Laste lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 27.05.2008 nr 15

Määrus kehtestatakse Koolieelse lasteasutuse seaduse paragrahvi 15 lõike 4 ja Kunda Linnavalitsuse 22. aprilli 2008.a. määruse nr 14 “Kunda Linna Lasteaed “Kelluke” põhimäärus” alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord reguleerib Kunda linnale kuuluvasse koolieelsesse lasteasutusse (edaspidi lasteasutus) laste vastuvõttu ja sealt väljaarvamist.

  (2) Kunda Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) korraldab laste ümberpaigutamist teistesse lasteasutustesse seoses lasteasutuse ümberkorraldamise, ümberkujundamise või tegevuse lõpetamisega.

  (3) Arvestust laste lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kohta peab lasteasutuse juhataja vastavalt kehtestatud asjaajamiskorrale. Lasteasutuse juhataja esitab vastuvõetud laste nimekirja linnavalitsusele ühe nädala jooksul arvates nimekirja kinnitamisest, ühtlasi teatab ta vabade kohtade hulga lasteasutuses.

  (4) Lapse vanemal, eestkostjal või hooldajal (edaspidi vanem) on õigus saada lasteasutusest ja/või linnavalitsuses informatsiooni vabade kohtade olemasolu kohta lasteasutustes, vanema poolt kaetava osa suuruse kohta, samuti muud teavet, mis puudutab lasteasutuse tegevus- ja päevakava ning töökorraldust.

  (5) Lapse lasteasutusse vastuvõtmisel tutvustab juhataja vanemale lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korda, lasteasutuse kodukorda ning informeerib vanemaid kuludest, mis hõlmavad vanema poolt kaetava osa määra. Eelnimetatud dokumentide tundmise ja täitmise kohta antakse allkiri.

  (6) Kui vanem ei nõustu lasteasutuse juhataja otsusega lapse lasteasutusse vastuvõtmise või sealt väljaarvamise kohta, on tal õigus pöörduda linnavalitsuse poole.

§ 2.   Laste lasteasutusse vastuvõtmine

  (1) Lasteasutusse võetakse vastu Kunda linna haldusterritooriumil alaliselt elavaid koolieast nooremaid lapsi, kui lapse elukoht on Eesti Rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) andmetel Kunda linn.

  (2) Lasteasutuse juhatab kontrollib koheselt lapse elukoha andmeid linnavalitsuse registripidaja juures.

  (3) Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteasutusse lapsi väljastpoolt Kunda linna haldusterritooriumi lapse elukohajärgse valla- või linnavalitsuse kirjaliku nõusoleku alusel.

  (4) Lapse järjekorda võtmiseks esitab lapsevanem lasteasutuse juhatajale vormikohase avalduse.

  (5) Avaldused registreeritakse nende laekumise järjekorras lasteasutuse vastuvõtuavalduste registris.

  (6) Lapse lasteaia nimekirja võtmiseks esitab lapsevanem lasteaia juhatajale lapse sünnitunnistuse ja tervisekaardi ning sõlmib koha kasutamise lepingu.

  (7) Lasteasutuse rühmad komplekteerib lasteasutuse juhataja vastavalt avalduste esitamise järjekorrale 15. maiks ning teatab vanemale lapse lasteasutuse nimekirja kandmisest.

  (8) Vanem peab hiljemalt 30. maiks sõlmima lasteaia koha kasutamise lepingu. Lepingu sõlmimata jätmisel loeb lasteasutuse juhataja koha vakantseks ja selle saab järjekorras olev järgmine laps.

  (9) Muudatused komplekteeritud rühmade nimekirjades viib juhataja sisse üldjuhul 20.augustiks.

  (10) Järjekorra puhul eelistatakse aiarühma korral koolieelikuid.

  (11) Vabade kohtade puudumisel võib lapsevanem jääda lasteasutuses koha taotlejana järjekorda. Vabade kohtade tekkimisel täidetakse need järjekorra alusel. Vaba koha olemasolust teatab lasteasutuse juhataja lapsevanemale kirjalikult või telefoni teel.

  (12) Kui vanem ei soovi koheselt oma lapsele kohta lasteaias, jääb laps lasteasutuse järjekorda vanema kirjalikul avaldusel märgitud tähtajani.

  (13) Juhul kui vanem ei ole last avalduses märgitud tähtaja saabudes lasteasutusse toonud, võtab lasteasutuse juhataja vanemaga ühendust, et selgitada välja lapse lasteaiakoha vajadus. Kui vanem loobub lasteaiakohast saab selle järjekorras olev järgmine laps.

  (14) Lasteasutuses kohtade vabanemisel täidetakse need järjekorra alusel kahe nädala jooksul. Koha vabanemisest teavitab lasteasutuse juhataja avalduse esitanud vanemat kirjalikult või telefoni teel ühe nädala jooksul. Vabade kohtade olemasolul saab lapsi lasteasutusse vastu võtta kogu aasta kestel.

  (15) Lapsed arvatakse lasteaia nimekirja lepingus fikseeritud kuupäevast lasteaia juhataja käskkirjaga.

  (16) Lasteasutuse juhataja esitab linnavalitsusele kinnitatud nimekirjad igal õppeaastal 20. augustiks.

§ 3.   Laste lasteasutusest väljaarvamine

  (1) Lapse lasteasutusest väljaarvamiseks esitab vanem lasteasutuse juhatajale vormikohase avalduse. Avaldus esitatakse hiljemalt kaks nädalat enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise aeg.

  (2) Lasteasutuse juhataja võib lapse lasteasutusest välja arvata alljärgnevatel juhtudel:
  1) maksetähtaja ületamisel üks kuu;
  2) koolikohustuslik laps läheb kooli;
  3) laps on puudunud lasteasutusest rohkem kui kuu aega ilma mõjuva põhjuse ja lapsevanema etteteatamiseta. Puudumise mõjuvaks põhjuseks loetakse - lapse tervisliku seisundi tõttu puudumist arstitõendi esitamisel ning lapsevanema(te) puhkusest tingitud puudumist lapsevanema avalduse alusel;
  4) meditsiinilise otsuse alusel lapse tervisliku seisundi halvenemisel, mis ei võimalda lapsel viibida lasteaias.

  (3) Lapse lasteasutusest väljaarvamisest käesoleva korra paragrahvi 3 punktis 1 sätestatud juhul teavitab lasteasutuse juhataja vanemat ja annab täiendava tähtaja võla tasumiseks. Kui võlga tähtajaks ei ole tasutud, on lasteasutuse juhatajal õigus hoolekogu nõusolekul laps lasteasutuse nimekirjast välja arvata.

  (4) Maksetähtaja ületamise eest on õigus nõuda lapsevanemalt viivise maksmist.

  (5) Kui lapsevanem ei tasu meeldetuletusele vaatamata võlga kolme kuu möödumisel, nõutakse võlg koos viivisega sisse hagimenetluse korras.

  (6) Lapse lasteasutusest lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani. Tasumata jäetud summa nõutakse sisse seaduses sätestatud korras.

  (7) Lasteasutuse juhataja käskkirjaga arvatakse laps nimekirjast välja ja teavitatakse lapsevanemat ja linnavalitsust lasteaia nimekirjast kustutamisest nädala jooksul alates lapse väljaarvamise kuupäevast.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Kunda Linnavalitsuse 21. oktoobri 2004.a. määrus nr 11 “Laste lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord”.

  (2) Määrust rakendatakse 1. maist 2008.a.

  (3) Määrus jõustub 31. mail 2008.a.

Allar Aron
Linnapea

Anne Paavel
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json