HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine, arvestus ja tasumine

Koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine, arvestus ja tasumine - sisukord
Väljaandja:Põltsamaa Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.03.2018
Avaldamismärge:RT IV, 11.10.2012, 82

Koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine, arvestus ja tasumine

Vastu võetud 16.03.2010 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 ja § 22 lõike 1 punkti 37 ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib koolieelsetes lasteasutustes (edaspidi lasteasutus) muude kulude (majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude) vanemate poolt kaetava osa (edaspidi vanema osa) määra kehtestamist, vanema osa arvestamist ning selle tasumise korda.

§ 2.   Vanema osa määr

  Vanema osa ühe koolieelses lasteasutuses käiva lapse eest kuus on 7% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.

§ 3.   Vanema osa arvestus ja tasumine

  (1) Vanema osa tuleb vanemal maksta alates lapse lasteasutuse nimekirja arvamise kuu esimesest päevast kuni lapse lasteasutuse nimekirjast väljaarvamise kuu viimase päevani.

  (2) Vanema osa makstakse aastaringselt, välja arvatud lasteasutuse ajutise sulgemise ajal (remonditööd, töötajate kollektiivpuhkus), kui see kestab kauem kui 5 päeva. Lasteasutuse ajutise sulgemise korral makstakse vanema osa proportsionaalselt lasteasutuse lahtioleku ajale.

  (3) Vanema osa maksab vanem kalendrikuu eest sama kalendrikuu 20. kuupäevaks.

  (4) Juhul, kui perekonnast käib lasteasutuses kolm või enam last, maksab vanem vanema osa kahe lapse eest. Soodustust rakendatakse juhul kui vanemate ja laste elukohad Eesti rahvastikuregistri andmetel on Põltsamaa linnas.

  (5) Lapse ajutine puudumine (terviseseisundi tõttu, perekondlikel põhjustel jms) lasteasutusest ei vabasta vanema osa maksmisest.

  (6) Juhul, kui vanema osa jäetakse maksmata rohkem kui kahe kuu eest, kaotab laps ajutiselt lasteasutuse koha. Kolme ja enama kuu mittemaksmisel kustutatakse laps lasteasutuse nimekirjast.

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Põltsamaa Linnavolikogu 20. detsembri 2004 määrus nr 74 „Koolieelsetes lasteasutustes toidukulu ja muude kulude vanematepoolt kaetava osa arvestamise kord” (KO, 21.02.2005, 48, 417).

  (2) Tunnistada kehtetuks Põltsamaa Linnavolikogu 19. detsembri 2006 määrus nr 34 „Lastevanemate osalustasu määra kehtestamine koolieelsete lasteasutuste kulude katmisel” (KO, 05.01.2007, 6, 63).

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. aprillil 2010.

Margi Ein
Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json