EttevõtlusKaubandus

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Põltsamaa linna kaubamärkide registreerimise ning kaubamärkide ja sümbolite kasutamise kord

Väljaandja:Põltsamaa Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.10.2012, 84

Põltsamaa linna kaubamärkide registreerimise ning kaubamärkide ja sümbolite kasutamise kord

Vastu võetud 08.02.2010 nr 1
jõustumine 12.02.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.12.201001.01.2011

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, Põltsamaa linna põhimääruse § 3 ja § 4 lõike 3 alusel ning kooskõlas kaubamärgiseadusega, karistusseadustiku §-dega 226 ja 227 ja võlaõigusseaduse §-dega 1043–1044, § 1045 lõike 1 punktidega 5 ja 8 ning §-ga 1055.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega „ Põltsamaa linna kaubamärkide registreerimise ning kaubamärkide ja sümbolite kasutamise kord” (edaspidi kord) reguleeritakse Põltsamaa linna kaubamärkide registreerimist, Põltsamaa linna kaubamärkide ja Põltsamaa linna sümbolite kasutamise taotlemist ja taotluse menetlemist ning litsentsi andmist või kasutamise loa andmist ning kaubamärkide ja sümbolite kasutamise üle järelevalve teostamist.

§ 2.  Mõisted

 (1) Eeskirjas kasutatakse mõisted alljärgnevas tähenduses:
 1) Põltsamaa linna kaubamärk on Eesti Patendiameti kaubamärkide andmebaasis Põltsamaa Linnavalitsuse nimele registreeritud kaubamärk ning muu kaubamärk, mille ainuõigus kuulub tulenevalt seadusest Põltsamaa linnale.
 2) Põltsamaa linna sümbol (edaspidi sümbol) on Põltsamaa linna põhimääruses nimetatud sümbolid.

 (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata mõiste kasutamisel lähtutakse kaubamärgiseaduses ja teistes kaubamärgi registreerimist ning kaubamärgi ja sümboli kasutamist reguleerivates õigusaktides sisalduvatest legaaldefinitsioonidest, vastava legaaldefinitsiooni puudumisel sõna üldlevinud tähendusest.

2. peatükk PÕLTSAMAA LINNA KAUBAMÄRGI REGISTREERIMINE NING PÕLTSAMAA LINNA KAUBAMÄRGI JA SÜMBOLI KASUTAMINE 

1. jagu Põltsamaa linna kaubamärkide registreerimine ja kasutamine 

§ 3.  Üldsätted

 (1) Kõik Põltsamaa linna kaubamärgid registreeritakse ainult Põltsamaa Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) nimel.

 (2) Põltsamaa linna kaubamärgid avalikustatakse Eesti Patendiameti ametlikus väljaandes ja Põltsamaa linna veebilehel www.poltsamaa.ee .

 (3) Linnavalitsus ei anna nõusolekut Põltsamaa linna kaubamärgiga identse või sarnase kaubamärgi või tööstusdisainilahenduse registreerimiseks.

 (4) Põltsamaa linna kaubamärgid antakse kasutusse Põltsamaa linnas elavatele füüsilistele isikutele, Põltsamaa linnas registreeritud juriidilistele isikutele või juriidilistele isikutele, kelle püsivaks tegevuskohaks on Põltsamaa linn.

 (5) Põltsamaa linna kaubamärke kasutatakse Põltsamaa linna tutvustavatel trükistel, suveniiridel, üritustel, linna esitlustel, messidel, transparentidel, rekvisiitidel, plakatitel, meedias jm kohtades või ärilistel eesmärkidel.

 (6) Põltsamaa linna kaubamärk antakse litsentsilepingu alusel kasutusse üldjuhul mitte kauemaks kui kümneks aastaks.

§ 4.  Kaubamärgi registreerimise taotlemine

 (1) Põltsamaa linna kaubamärgi registreerimiseks esitab Põltsamaa linnakantselei linnavalitsuse otsuse alusel Eesti Patendiametile kirjaliku taotluse, milles märgitakse ära kaubamärgi registreerimise klassid. Taotlusele lisatakse kaubamärgi visuaalne näidis ning muud kaubamärgiseaduse §-s 28 nimetatud andmed ja dokumendid.

 (2) Põltsamaa linna kaubamärgi registreerimise või registreerimata jätmise otsustab linnavalitsus korraldusega.

§ 5.  Kaubamärgi kasutamise taotlemine

 (1) Põltsamaa linna kaubamärgi kasutamiseks tuleb linnavalitsusele esitada kirjalik taotlus, milles märgitakse kaubamärgi kasutusala ning tiraa˛i suurus ja kasutusloa soovitav tähtaeg. Võimaluse korral lisatakse kaubamärgi kasutamise visuaalne näidis.

 (2) Linnavalitsus vaatab taotluse läbi ja teeb otsuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ning vajadusel kasutustasu suuruse kohta ühe kuu jooksul arvates taotluse esitamisest.

 (3) Linnavalitsus annab või keeldub kaubamärgi kasutamisloa andmisest korraldusega.

 (4) Taotluse rahuldamisest või rahuldamata jätmisest teavitab linnavalitsus loa taotlejat kirjalikult viie tööpäeva jooksul arvates vastava linnavalitsuse korralduse vastuvõtmisest.

§ 6.  Kaubamärgi kasutamise leping

 (1) Korralduse alusel sõlmib linnavalitsus kaubamärgi kasutamise taotlejaga (v.a ametiasutuse hallatava asutusega) litsentsilepingu, milles märgitakse kaubamärgi kasutaja, kasutusala, tiraa˛ või tähtaeg ning vajadusel kasutamistasu suurus ning muud olulised lepingutingimused.

 (2) Kaubamärgi kasutamise taotlejale annab õiguse Põltsamaa linna kaubamärki kasutada litsentsileping.

§ 7.  Kaubamärgi kasutamise kulud

 (1) Litsentsisaaja algatusel litsentsi kandmisel Eesti Patendiameti kaubamärkide andmebaasi tasub registreerimiskande riigilõivu litsentsisaaja.

 (2) Põltsamaa linna kaubamärk antakse üldjuhul kasutusse hinnaga 102, 26 eurot kaubamärgi eest aastas. Hinna vähendamise, suurendamise või tasu mitte võtmise otsustab igal konkreetsel juhul linnavalitsus. (muudetud Põltsamaa Linnavalitsuse 20.12.2010 määrusega nr 6, jõustunud 01.01.2011)

 (3) Kaubamärgi kasutamisest saadav tulu laekub Põltsamaa linna eelarvesse.

2. jagu Sümboli kasutamine 

§ 8.  Üldsätted

  Põltsamaa linna sümbolit kasutatakse Põltsamaa linna põhimääruses sätestatud korras. Põltsamaa linna põhimääruses loetlemata juhtudel toimub sümboli kasutamine linnavalitsuse loal.

§ 9.  Sümboli kasutamise taotlemine

  Sümboli kasutamise taotlusele ja selle menetlemisele kohaldatakse käesoleva korra kaubamärgi taotluse ja taotluse menetlemise kohta käivaid sätteid.

§ 10.  Sümboli kasutamise luba

  Sümboli kasutamise luba antakse ühekordselt lihtkirja või kaubamärgina registreerimise juhul litsentsilepingu alusel. Litsentsilepingu alusel sümboli kasutamise loa andmisel kohaldatakse käesoleva korra 2. peatüki 2. jaos sätestatut.

§ 11.  Sümboli kasutamise tasu

  Sümbolite kasutusse andmisel tasu ei võeta, kui linnavalitus ei otsusta teisiti.

3. jagu Vastutus ja järelevalve 

§ 12.  Järelevalve teostaja

  Põltsamaa linna kaubamärkide ja sümbolite kasutamise õiguspärasust kontrollib linnavalitsus (ametiasutusena).

§ 13.  Tsiviilvastutus kaubamärgi ja sümboli õigusvastase kasutamise eest

 (1) Kaubamärgi kasutamisel vastava loata, Põltsamaa linna mainet kahjustaval viisil või vastuolus seadusega või käesolevas korras sätestatuga, on linnavalitsusel õigus nõuda kaubamärgi kasutajalt kaubamärgi kasutamise lõpetamist ning kaubamärgi omanikule tekitatud varalise kahju, sealhulgas saamata jäänud tulu, hüvitamist vastavalt kaubamärgiseadusele.

 (2) Sümboli kasutamisel vastava loata, Põltsamaa linna mainet kahjustaval viisil või vastuolus seadusega või käesolevas korras sätestatuga, on linnavalitsusel õigus nõuda sümboli kasutajalt sümboli kasutamise lõpetamist ning sümboli omanikule õigusvastaselt tekitatud kahju hüvitamist vastavalt võlaõigusseadusele.

§ 14.  Kriminaalvastutus kaubamärgi õigusvastase kasutamise eest

 (1) Kaubamärgi omaniku ainuõiguse rikkumise eest karistatakse karistusseadustiku § 226 alusel.

 (2) Põltsamaa linna kaubamärgi omaniku loata samade või sarnaste kaupade õiguskaitset omava kaubamärgiga identse või äravahetamiseni sarnase tähisega kaubaga kauplemise eest, kui süüdlasele on sama teo eest kohaldatud väärteokaristust karistatakse karistusseadustiku § 227 alusel.

3. peatükk Rakendussätted 

§ 15.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub üldises korras.