Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Loksa linna eelarve reservfondi kasutamise kord

Väljaandja:Loksa Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.10.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.10.2012, 88

Loksa linna eelarve reservfondi kasutamise kord

Vastu võetud 04.10.2012 nr 13

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lõike 7 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Loksa linna (edaspidi linn) eelarves reservfondi moodustamine, sellest raha eraldamise ning aruandluse alused ja kord.

§ 2.   Reservfondi moodustamine

  (1) Loksa linna eelarve reservfond (edaspidi reservfond) moodustatakse ettenägematute väljaminekute tegemiseks.

  (2) Reservfondi suuruse igaks eelarveaastaks määrab Loksa Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu).

§ 3.   Reservfondi kasutamine

  Reservfondi kasutab Loksa Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) ootamatute ja ühekordsete kulude katmiseks, mida eelarve koostamise käigus ei olnud võimalik ette näha ja eelarvesse planeerida.

§ 4.   Reservfondist raha taotlemine

  (1) Raha taotlemiseks reservfondist esitatakse linnavalitsusele kirjalik põhjendatud taotlus.

  (2) Linnavalitsuse vastava valdkonna abilinnapea kooskõlastab ja edastab taotluse koos omapoolse seisukohaga raamatupidamise osakonnale.

§ 5.   Reservfondist vahendite eraldamine

  (1) Raha eraldamine reservfondist vormistatakse linnavalitsuse korraldusega. Korralduse eelnõu valmistab ette raamatupidamise osakond.

  (2) Linnavalitsusel on õigus:
  1) tagastada taotlus ja nõuda taotlejalt täiendavaid põhjendusi või
  2) jätta taotlus rahuldamata ühes põhjuste äranäitamisega või
  3) rahuldada taotlus täielikult või osaliselt.

§ 6.   Aruandlus

  Linnavalitsus esitab linnavolikogule aruande reservfondi kasutamise kohta koos eelarve täitmise aruandega ning samuti linnavolikogu igakordsel nõudmisel.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Loksa Linnavolikogu 15.09.2008 määrus nr 31 „Loksa linna eelarve reservfondi käsutamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rein Heina
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json