KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Loksa linna koerte ja kasside pidamise eeskiri

Väljaandja:Loksa Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.10.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.10.2012, 90

Loksa linna koerte ja kasside pidamise eeskiri

Vastu võetud 17.04.2008 nr 7
jõustumine 21.04.2008

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja § 22 lg 1 p 362, Loksa põhimääruse § 7 lg 1 p 38, loomakaitseseaduse § 2 lg 3, § 3 lg 1 ja § 5, loomatauditõrje seaduse § 12 lg 1 ja 2 ja Vabariigi Valitsuse 16. aprilli 2002 määruse nr 130 “Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate loomade hukkamise kord” ning linnavalitsuse ettepaneku alusel.

§ 1.   Koerte ja kasside pidamise eeskirja eesmärk

  (1) Käesolev eeskiri sätestab koerte ja kasside (edaspidi loom) pidamise nõuded Loksa linna haldusterritooriumil.

  (2) Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kelle omandis või valduses (edaspidi loomapidaja) on loom. Eeskiri laieneb ka isikule, kes tegeleb looma pidamisega rendi või muu selletaolise suhte alusel kokkuleppel omanikuga.

  (3) Eeskirja täidetakse koosmõjus loomakaitseseaduse, veterinaarkorralduse seaduse, loomatauditõrje seaduse ja muude loomapidamist reguleerivate õigusaktidega.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) loomapidaja on isik, kellele kuulub koer või kass (omanik) või kes tegeleb looma pidamisega rendi või muu selletaolise suhte alusel kokkuleppel omanikuga. Loomapidaja on isik, kellel on tegelik võim looma üle;
  2) hulkuv loom on omanikuta koduloom, kelleks loetakse identifitseerimata kodulooma, kelle omanikku ei ole võimalik tuvastada või loomapidaja juurest lahti pääsenud koduloom, kes viibib omaniku või looma eest vastutava isiku juuresolekuta väljaspool loomapidajale kuuluvat või tema kasutuses olevat territooriumi;
  3) avalik koht on üldkasutav koht või vabaks liikumiseks ja kasutamiseks avatud territoorium, ehitis või selle osa, samuti ühissõiduk;
  4) häirimine on kaaskodanike igapäevaseid käitumisharjumusi takistav tegevus;
  5) ohustamine on vara, kaaskodanike elu või tervist ohtu asetav tegevus.

§ 3.   Koera või kassi pidamise nõuded

  (1) Looma on lubatud pidada omanikule kuuluvas või tema valduses olevas ehitises või territooriumil või selle territooriumi omaniku loal või muu õigustatud isiku nõusolekul. Territoorium peab olema piiratud nii, et loom sealt oma tahtel välja ei pääseks. Loomapidajal tuleb välistada looma ärajooksmise ja inimestele või teistele loomadele kallaletungimise võimalus.

  (2) Kaasomandis olevas korteris võib looma pidada kõigi korteris elavate täisealiste isikute nõusolekul.

  (3) Korterelamu üldkasutatavates ruumides ja territooriumil loomaga viibides on loomapidaja kohustatud järgima korteriomanike kokkuleppel kehtestatud korda ja avalikku korda.

  (4) Omanikuta looma toitmine ning pidamine korterelamu üldkasutatavates ruumides või territooriumil, kui see on vastuolus antud elamu kodukorraga, on keelatud.

  (5) Kui loomapidajaks on juriidiline isik, on tal kohustus määrata looma heaolu eest vastutav isik.

  (6) Loomapidamine ei tohi häirida avalikku korda ega teisi loomi.

  (7) Looma poolt kaaskodanike või teiste loomade häirimine, ohustamine või neile kahju tekitamine on keelatud.

  (8) Loomapidaja vastutab looma poolt tekitatud kahju eest ka juhul, kui looma kasutatakse õigusvastase tegevuse takistamiseks.

  (9) Loomapidaja on kohustatud paigaldama territooriumi sissepääsule ja kõigile tänavaga külgnevatele piirdeaedadele koera olemasolust teatava hoiatussildi ning tagama ametiülesannet täitvate isikute ohutu liikumise territooriumil.

  (10) Koer peab olema registreeritud Loksa linna lemmikloomade registris. Koerte üle arvestuse pidamist korraldab, Loksa linna lemmikloomade registri asutab ja selle põhimääruse võtab vastu linnavalitsus.
(Muudetud Loksa Linnavolikogu 04.10.2012 määrusega nr 18 – jõust. 08.10.2012)

  (11) Koeraomanik on kohustatud kindlustama looma identifitseeritavuse veterinaararsti poolt paigaldatud mikrokiibi abil või muu kordumatu kunstliku tunnuse alusel (nt hästiloetav tätoveering). Omanik peab koera märgistama viie päeva jooksul arvates päevast, millal koer sai kolme kuuseks. Omandatud täiskasvanud koer tuleb märgistada viie päeva jooksul arvates omandamise päevast.
(Muudetud Loksa Linnavolikogu 04.10.2012 määrusega nr 18 – jõust. 08.10.2012)

  (12) (Kehtetu - Loksa Linnavolikogu 04.10.2012 määrus nr 18 – jõust. 08.10.2012)

  (13) Loomapidaja peab tagama looma vaktsineerimise loomataudide vastu ning järgima loomataudist teatamise nõudeid. Esmane vaktsineerimine tuleb teostada 3 kuu vanustel loomadel ja hilisemad vaktsineerimised tegema veterinaararsti poolt määratud tähtajal.

  (14) Loomapidaja on kohustatud järgima sanitaar- ja hügieeninõudeid, sealhulgas koristama oma looma väljaheited.

  (15) Looma on keelatud hüljata, vigastada, piinata, abitusse seisundisse jätta, tekitada valu ja välditavaid füüsilisi ja vaimseid kannatusi, põhjustada looma hukkumise või panna toime muu looma suhtes lubamatu tegu.

  (16) Loomapidaja on kohustatud täitma Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud nõudeid koera ja kassi pidamisel.

  (17) Loomapidaja, kes soovib oma koerast või kassist vabaneda, peab tagama looma varjupaika viimise või nõuetekohase hukkamise veterinaararsti poolt.

  (18) Looma jätmine järelvalveta üldkasutatavatesse ruumidesse või üldkasutatavale territooriumile on keelatud.

§ 4.   Koera või kassi viibimise nõuded avalikus kohas

  (1) Koera või kassiga avalikus kohas viibimisel peab omanik tagama teiste inimeste ja loomade ohutuse ning vältima koera või kassi lahtipääsemist.

  (2) Koera tohib viia avalikku kohta jalutusrihmaga. Koeral on lubatud jalutusrihmata viibida avalikus kohas ainult teenistusülesannete täitmisel.
(Muudetud Loksa Linnavolikogu 04.10.2012 määrusega nr 18 – jõust. 08.10.2012)

  (3) Ühistranspordis peab koeral olema jalutusrihm ja suukorv, välja arvatud koertel, kes on süles või kandmisvahendis.

  (4) Kasse on lubatud ühistranspordis vedada kandmisvahendis, mis ei ohusta looma tervist ja on põgenemiskindel.

  (5) Omanik peab tagama järelvalve oma kasvult või käitumise poolest ohtliku koera üle ning sellisel koeral peab olema avalikus kohas viibimisel suukorv peas.

  (6) Koera või kassi omanikul on keelatud võtta looma kaasa kauplustesse, toitlustusasutustesse, turule, spordi- ja laste mänguväljakutele ning muudesse rahvarohketesse paikadesse või territooriumile, kuhu on paigaldatud vastavad keelumärgid. Nimetatud keeld ei kehti selleks spetsiaalselt ettenähtud kohtadele või vastavatele üritustele ning vaegnägija juhtkoera või teenistusülesannet täitva erikoolituse saanud teenistuskoera suhtes.

  (7) Koera tohib jätta suukorviga ja lahtipääsemist välistaval moel kinniseotult hoone juurde ajaks, mil loomapidaja viibib selle hoone ruumides, kui seejuures ei ohustata avalikku korda, teisi isikuid ja loomi, liiklust ning koera tervist.

  (8) Loomapidaja on kohustatud jälgima, et tema koer või kass ei reostaks avalikke kohti ja hoone ühiskasutuses olevaid ruume. Looma väljaheited tuleb koheselt koristada.

  (9) Loomapidajal on keelatud ujutada ja pesta looma avalikes supluskohtades.

  (10) Nakkusohtlikult haige koera või kassiga avalikus kohas viibimine on keelatud.

§ 5.   Omanikuta või hulkuvate koerte või kasside püüdmisel kehtivad reeglid

  (1) Omanikuta või hulkuvate koerte või kasside püüdmist korraldab Loksa Linnavalitsus ( edaspidi linnavalitsus).
(Muudetud Loksa Linnavolikogu 04.10.2012 määrusega nr 18 – jõust. 08.10.2012)

  (2) Kui omaniku juurest lahtipääsenud koera või kassi kinnipüüdmise korraldas linnavalitsus, kannab selle looma püüdmise, hoidmise ja hukkamisega seotud kulud looma omanik.

  (3) Kui hulkuv loom on identifitseeritav, kuid teda ei ole võimalik kohe tagastada omanikule, tuleb loom kuni omanikule tagastamiseni paigutada hulkuvate loomade pidamiseks ettenähtud kohta (varjupaika). Püütud koera või kassi hoitakse varjupaigas 14 päeva arvates hulkuva looma kirjelduse avalikustamisest varjupaiga interneti koduleheküljel või ajakirjanduses või Loksa linna kodulehel. Nimetatud aja jooksul võib loomapidaja looma tagasi nõuda, kui ta tasub looma püüdmis- ja ülalpidamiskulud. Pärast eelnimetatud aja möödumist antakse loom uuele loomapidajale. Kui selle aja kestel ei ole võimalik hulkuva looma omanikku kindlaks teha ega loomale uut omanikku leida, tuleb läbi viia looma eutanaasia loomakaitseseadusega sätestatud korras.
(Muudetud Loksa Linnavolikogu 04.10.2012 määrusega nr 18 – jõust. 08.10.2012)

  (4) (Kehtetu – Loksa Linnavolikogu 04.10.2012 määrus nr 18 – jõust. 08.10.2012)

  (5) (Kehtetu – Loksa Linnavolikogu 04.10.2012 määrus nr 18 – jõust. 08.10.2012)

§ 6.   Koerte ja kasside pidamise eeskirja rikkumine

  Koerte ja kasside pidamise eeskirjade nõuete rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66 ³ alusel.

§ 7.   Väärtegude menetlejad

  Paragrahvis 6 nimetatud alusel toimepandud väärteo kohtuvälised menetlejad on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 664 lõikes 2 nimetatud isikud.

§ 8.   Järelevalve

  Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad linnavalitsus ja politseiasutus vastavalt oma pädevusele.
(Muudetud Loksa Linnavolikogu 04.10.2012 määrusega nr 18 – jõust. 08.10.2012)

§ 9.   Eeskirja rakendamine

  (Kehtetu – Loksa Linnavolikogu 04.10.2012 määrus nr 18 – jõust. 08.10.2012)

§ 10.   Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 21. aprillil 2008.

/otsingu_soovitused.json