Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Teksti suurus:

Loksa linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord

Väljaandja:Loksa Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.12.2018, 50

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Loksa linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord

Vastu võetud 04.10.2012 nr 11
RT IV, 11.10.2012, 92
jõustumine 14.10.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
13.12.2018RT IV, 20.12.2018, 301.01.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 21 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Loksa linnal on Loksa Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) poolt kinnitatud tekkepõhine tasakaalustatud eelarve, mille osad on: põhitegevuse tulud, põhitegevuse kulud, investeerimistegevus, finantseerimistegevus ja likviidsete varade muutus.
[RT IV, 20.12.2018, 3 - jõust. 01.01.2019]

  (2) Eelarve tulude, kulude ja finantseerimistehingute liigendamise aluseks on rahandusministri poolt kehtestatud eelarve klassifikaator.

  (3) Eelarveaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

§ 2.   Eelarve koostamine

  (1) Loksa linna eelarve eelnõu koostamiseks esitavad Loksa Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) poolt kinnitatud eelarveliste tegevusalade kulujuhid (edaspidi kulujuht) linnavalitsusele kindlaksmääratud tähtajaks, kuid mitte hiljem kui eelarveaastale eelneva aasta 15. septembriks kirjalikult järgneva eelarveaasta tulu- ja kulueelarvete projektid koos seletuskirjaga võttes aluseks linna arengukava ja eelarvestrateegia ning teised antud valdkonda reguleerivad õigus- ja haldusaktid.

  (2) Eelarvesse taotluste esitamise tähtaeg avalikustatakse eesmärgiga, et toetuse saamiseks saaksid põhjendatud taotlused esitada ka teised asutused, organisatsioonid ja üksikisikud.

  (3) Tulu- ja kulueelarvete projekti esitamata jätmisel koostab linnavalitsus puuduvate andmete osas eelarve projekti eelmiste aastate andmete põhjal.

  (4) Esitatud tulu- ja kulueelarvete projektide läbivaatamisel ja linna eelarve projekti koostamisel kontrollib linnavalitsus eelseisvaks eelarveaastaks kulutuste arvestamise õigsust, nende vastavust kehtivatele seadustele ja normidele, hindab kulude otstarbekust ning vajadusel korrigeerib seda lähtuvalt linna eelarve tulude prognoosist.

  (5) Linnavalitsus koostab ning esitab eelarve eelnõu linnavolikogule hiljemalt 1. detsembril.

  (6) Linnavalitsus võib eelarve tulude ja kulude tasakaalustamiseks teha linnavolikogule ettepanekuid laenu võtmiseks või linnavara müügiks.

§ 3.   Eelarve eelnõu seletuskiri

  (1) Eelarve eelnõu 1. lugemise seletuskirjas sisalduvad:
  1) selgitused ja põhjendused kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lõikes 3 kirjeldatud detailsuses eelmise aasta, jooksva aasta ning eelseisva eelarveaasta kohta;
  2) ülevaade Loksa linna arengukavas ja muudes arengudokumentides kajastatud eesmärkide kavandatavast täitmise plaanist eelseisval eelarveaastal ning nende täitmiseks kavandatavatest tegevustest;
  3) ülevaade eelarveaastaks kavandatavatest investeeringutest koos maksumuste ja finantseerimisallikatega;
  4) ülevaade finantsdistsipliini tagamise meetmete rakendamise kavas või raske finantsolukorra ohu kõrvaldamise menetluse ajal saneerimiskavas eelseisvaks eelarveaastaks kavandatud tegevuste kohta;
  5) muu oluline informatsioon eelarveaasta kohta.

  (2) Eelarve eelnõu 2. lugemise seletuskirjas sisalduvad ettepanekud, mis on eelarve eelnõusse sisse viidud.

  (3) Eelarve eelnõu ja seletuskiri avaldatakse seitsme tööpäeva jooksul pärast nende linnavolikogule esitamist Loksa linna veebilehel. Seletuskiri peab olema veebilehel kättesaadav kuni kavandatava eelarveaasta lõpuni.

§ 4.   Eelarve vastuvõtmine ja jõustumine

  (1) Eelarve võetakse vastu seaduses sätestatud korras ning arvestades käesolevas määruses sätestatut.

  (2) Eelarve vastuvõtmiseks peab eelnõu olema arutamisel vähemalt kahel linnavolikogu istungil ja läbima vähemalt kaks lugemist.

  (3) Eelarve eelnõu muutmiseks on kahe lugemise vahel linnavalitsusel, volikogu komisjonidel ja volikogu liikmetel õigus esitada muudatusettepanekuid. Ettepanekud esitatakse pärast eelarve 1. lugemise lõppemist linnavolikogu esimehe poolt määratud tähtajaks kirjalikult linnavolikogu eelarve- ja majanduskomisjonile.

  (4) Eelarve eelnõu muutmise ettepanekule lisab selle algataja põhjendused ja arvestused kavandatavate muudatustega kaasnevate väljaminekute ja nende katteallikate kohta.

  (5) Eelarve eelnõu, millesse on sisse viidud linnavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni ning linnavalitsuse poolt heakskiidetud muudatusettepanekud, edastatakse linnavolikogu istungile teiseks lugemiseks.

  (6) Linnavolikogu võtab eelarve vastu vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses toodud ülesehitusele ja liigendusele.

  (7) Eelarve avaldatakse viie tööpäeva jooksul pärast selle vastuvõtmist Loksa linna veebilehel. Veebilehel avaldatakse samuti eelarve menetlemist käsitlevad linnavolikogu ja linnavolikogu komisjonide istungite protokollid.

  (8) Eelarve jõustub eelarveaasta algusest. Kui eelarve ei ole eelarveaasta alguseks vastu võetud, võib linnavalitsus kuni eelarve vastuvõtmiseni teha kulutusi kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 24 sätestatud suuruses.

§ 5.   Eelarve detailsem liigendamine

  Linnavalitsus kinnitab linnavolikogu poolt vastuvõetud eelarve alusel linnavalitsuse ning linnavalitsuse hallatavate asutuste alaeelarvete kulud majandusliku sisu järgi vastavalt klassifikaatorile.

§ 6.   Linna eelarve täitmine

  (1) Eelarve täitmist korraldab linnavalitsus koos kulujuhtidega, kellel on keelatud teha kulutusi, mis ei ole eelarves ette nähtud, välja arvatud seadustes nimetatud juhtudel.

  (2) Eelarves määratud kulude ja finantseerimistehingute katteks ettenähtud vahendeid võib kasutada üksnes ettenähtud otstarbeks.

  (3) Hiljemalt iga kalendrikuu 7. kuupäevaks väljastab raamatupidamise osakond kulujuhtidele eelarve täitmise aruande eelneva kalendrikuu lõpu seisuga.

  (4) Alaeelarve piires kulude ümberjaotamise vajaduse otsustab linnavalitsus kulujuhi vastavasisulise põhjendatud kirjaliku taotluse alusel. Kulude tegemine on lubatud ainult pärast eelarvesse muudatuse sisseviimist.

  (5) Eelarve tulude alalaekumise või viibimise korral on linnavalitsusel õigus piirata eelarves ettenähtud kulude tegemist.

  (6) Eelmise aasta eelarves ettenähtud, kuid tegemata jäänud väljaminekute tegemine kavandatakse vajadusel jooksva aasta eelarvesse.

  (7) Informatsiooni eelarve täitmise kohta eelarveaasta jooksul esitab linnavalitsus linnavolikogule nõudmisel.

§ 7.   Lisaeelarve

  (1) Eelarveaasta jooksul võib eelarvet muuta lisaeelarvega. Linnavalitsus koostab lisaeelarve eelnõu ja esitab selle linnavolikogule. Lisaeelarve eelnõule lisatakse seletuskiri põhjendustega lisaeelarve vajaduse kohta.

  (2) Lisaeelarve koostamine ja vastuvõtmine toimub samas korras kui eelarve vastuvõtmine.

§ 8.   Reservfond

  Eelarve vahenditest võib moodustada reservfondi. Reservfondi suuruse kinnitab linnavolikogu eelarve vastuvõtmisega. Reservfondi kasutab linnavalitsus ettenägematute kulude katmiseks linnavolikogu poolt kehtestatud korra alusel.

§ 9.   Majandusaasta aruande koostamine

  Loksa linna majandusaasta aruanne koostatakse ja kinnitatakse seaduses sätestatud tähtaegadel ja korras.

§ 10.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

/otsingu_soovitused.json