HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Suuremõisa Lasteaed-Põhikooli põhimäärus

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Pühalepa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.10.2012, 94

Suuremõisa Lasteaed-Põhikooli põhimäärus

Vastu võetud 28.02.2012 nr 37

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 31; § 35 lõike 2, Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 61 ja 66 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Suuremõisa Lasteaed-Põhikool (edaspidi kool) põhimäärus (edaspidi põhimäärus) sätestab kooli ametliku täieliku nime asukoha, kooli tegevuse eesmärgid ja ülesanded, kooli juhtumis- ja õppekorralduse, personali, laste ja õpilaste õigused ja kohustused, kooli finantseerimise alused, alused kooli ümberkorraldamiseks ja lõpetamiseks ning põhimääruse muutmise korra.

§ 2.   Nimi ja asukoht

  (1) Kooli nimi on Suuremõisa Lasteaed-Põhikool.

  (2) Kooli asukoht on:
  1) Lasteaed – Priidu tee, Suuremõisa küla, Pühalepa vald;
  2) Põhikool – Lossi 1, Suuremõisa küla, Pühalepa vald.

§ 3.   Kooli õiguslikud alused

  (1) Kool on munitsipaalõppeasutus, mille asutamise, ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Pühalepa Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu).

  (2) Kooli pidaja on Pühalepa vald ja kooli kõrgemalseisev organ on Pühalepa Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (3) Kool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi Põhiseadusest, Haridusseadusest, Põhikooli- ja Gümnaasiumiseadusest, Koolieelse lasteasutuse seadusest ja teistest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

  (4) Õppetöö toimub Suuremõisa kooli õppekava alusel, mis on välja töötatud riikliku õppekava alusel.

§ 4.   Eelarve, pitsat, sümboolika ja kodulehekülg

  (1) Koolil on oma nimega pitsat, sümboolika ning eelarve.

  (2) Kool avaldab oma tegevusi kodulehel www.suurem.edu.ee ja kooli kroonikas ning koolil on toimiv eKool.

§ 5.   Arengukava ja sisehindamine

  (1) Koolil on arengukava, mille elluviimisega tagatakse kooli järjepidev areng. Arengukavas määratakse kooli arenduse põhisuunad ja valdkonnad ning tegevuskava kolmeks aastaks ja arengukava uuendamise kord.

  (2) Kooli arengukava koostatakse koostöös hoolekogu, õppenõukogu, õpilasesinduse ja vallavalitsusega ning kinnitatakse vallavolikogus.

  (3) Koolis viiakse läbi sisehindamine, mis on pidev protsess, et tagada laste ja õpilaste arengut toetavad tingimused ja kooli järjepidev areng, selgitada välja kooli tugevused ja parendusvaldkonnad. Sellest lähtuvalt koostatakse arengukava tegevuskava.

2. peatükk Õppe-ja kasvatuskorralduse alused 

§ 6.   Struktuur

  (1) Rühmad moodustab kooli direktor vastavalt koolieelse lasteasutuse seadusele, vajadusele ja võimalustele.

  (2) Lasteaia koosseisus võib olla sõimerühm (kuni kolmeaastastele lastele), liitrühm ja sobitusrühm.

  (3) Rühma registreeritud maksimaalne laste arv on: sõimerühmas kuni 14 last ja liitrühma puhul kuni 18 last.

  (4) Hoolekogu ettepanekul on vallavalitsusel õigus vajadusel laste arvu lasteaia rühmas suurendada.

  (5) Koolis on kolm astet: 1.-3. klass esimene aste, 4.-6.klass teine aste ja 7.-9.klass kolmas aste. Õppeaasta on jagatud 4-ks veerandiks.

  (6) Klassi täituvuse ülemine piirnorm on 24 õpilast.

§ 7.   Õppe- ja kasvatustöö korraldus

  (1) Kooli ülesanne on luua Pühalepa valla eelkooliealistele lastele ja õpilastele võimalused alushariduse ja põhihariduse omandamiseks ning koolikohustuse täitmiseks.

  (2) Lasteaia osa korraldab oma õppe- ja kasvatustegevust õppeaastati. Õppeaasta algab 1. septembril ja kestab 31. augustini.
19.10.2012 13:52
Veaparandus - Lisatud teise lause puuduolev osa. Alus: Pühalepa Vallavalitsuse kiri 4-14/2012/4 ja "Riigi Teataja seadus" § 10 lõige 3.

  (3) Kooli osa õppeaasta algab 1. septembril ja kestab 31. augustini. Õppeperioodi pikkus on 175 päeva. Õppeperioodi arvestusühikuteks on koolis õppetund, õppepäev, õppenädal, õppeveerand ja õppeaasta.

  (4) Kooli õppekeel on eesti keel. Õppetöö toimub statsionaarses õppevormis.

  (5) Kõigile põhiharidust omandavatele õpilastele õpetatakse 2 võõrkeelt: A-võõrkeel on inglise keel ja B-võõrkeel vene keel.

§ 8.   Kooli tegevuse eesmärgid ja ülesanded

  (1) Kooli tegevuse põhieesmärgiks on anda võimalus omandada konkurentsivõimeline haridus kodu lähedal ning tagada valmisolek edukalt õppimiseks järgmises kooliastmes.

  (2) Kooli tegevuse põhieesmärgist tulenevad eesmärgid ja ülesanded on sätestatud Kooli arengukavas ja õppekavas.

  (3) Kooli missiooniks on olla turvaline maakool, mis annab oma õpilastele võimetekohase hariduse.

  (4) Koolil on arengukava, mille elluviimisega tagatakse Kooli järjepidev areng, milles määratakse kooliarenduse põhisuunad ja -valdkonnad ning tegevuskava kolmeks aastaks.

  (5) Kooli põhieesmärk on 1-7.a lastele alushariduse ning päevase hoiu, õpilastele kohustusliku põhihariduse omandamise ja koolikohustuse täitmise võimaldamine, valmistamaks õpilasi ette õpingute jätkamiseks. Toetada kodu lapse täisväärtuslikuks inimeseks kasvatamisel; aidata kaasa lapse arengule, et temast kasvaks ja kujuneks elus toimetulev isiksus, kes austab ennast, oma kodu, perekonda ja kaasinimesi, kujundada inimest, kes arendab oma vaimu ja keha, hindab ilu ja headust ning hoiab loodust ja elukeskkonda. Teised põhieesmärgist tulenevad eesmärgid on sätestatud kooli õppekavas.

  (6) Kooli ülesanded on:
  1) luua õpilastele vastavalt nende võimetele võimalused põhihariduse omandamiseks ja koolikohustuse täitmiseks;
  2) luua keskkond, mis toetab õpilase arengut isiksuseks, kes tuleb eluga toime võimalikult iseseisvalt, oskab analüüsida olukordi ja teha valikuid, hankida ja kasutada informatsiooni, mõistab töö vajalikkust ja koostööd teistega ning leida ennast arendavat rakendust vabal ajal;
  3) tagada õpilastele vajalik sotsiaalne kaitse;
  4) tagada õpilastele tervisekaitse-eeskirjade ja -normide kohane päevakava, õppekorraldus ja õppekoormus ning toitlustamine;
  5) koostada õppevahendeid ja -materjale;
  6) luua mitmekülgsed võimalused õpilaste huvihariduseks ja sporditegevuseks;
  7) teha koostööd esmajoones Pühalepa vallas asuvate: Pühalepa valla Kultuuri ja Noortekeskusega, Palade Loodushariduskeskusega, Palade Lasteaiaga ja Palade Põhikooliga;
  8) varustada õpilased õpikute ning muude õppevahendite ja -materjalidega;
  9) kasutada koolile eraldatud ressursse sihipäraselt ja mõistlikult koolituse kvaliteedi tagamiseks;
  10) arendada kaunite kunstide ja koostöös Palade Loodushariduskeskusega loodushariduse õppesuundi;
  11) tutvustada oma tegevust üldsusele.

  (7) Kooli õppekavas arvestab kool omapära ja suundumusi ja on kujundatud alushariduse riikliku õppekava ja põhikooli riikliku õppekava alusel.

  (8) Koolis on õpilaste abistamiseks väljaspool ainetunde võimalused loodud huviringides, aineringides osalemiseks, pikapäevarühm, tugisüsteem paremate teadmiste ja oskuste omandamiseks.

  (9) Lasteaiarühm ja klassid komplekteeritakse kooli teeninduspiirkonna lastest. Vabade kohtade olemasolul ja lapsevanema soovil võib võtta õpilase kooli ka väljastpoolt kooli teeninduspiirkonda.

  (10) Õppetöö toimub direktori poolt kinnitatud õppekava alusel.

  (11) Lasteaia osal on lasteaia tegevus- ja päevakava, mille koostamisel arvestatakse alushariduse riiklikku õppekava ning valla kultuurilist omapära ja rahvatraditsioone. Tegevus- ja päevakava kinnitab kooli direktor oma käskkirjaga.

  (12) Koolis õpetatakse vabaaineneid kooli võimaluste piires.

  (13) Igas klassis õppetööks vajalikud õpikud, töövihikud, tööraamatud ja muu õppekirjanduse valib õpetaja haridusministeeriumi poolt kinnitatud loetelust.

  (14) Õppetöö põhivorm on õppetund. Õppetunni pikkus koolis on 45 minutit, vahetunni pikkus on vähemalt 10 minutit. Õppetunnid toimuvad klassides või ka õppekäiguna väljapoole kooli. Õppetundide arv päevas ja nende järjekord määratakse direktori poolt kinnitatud tunniplaanis. Vahetundide pikkuse otsustab õppenõukogu kooskõlas põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega.

  (15) Peamised hindamisvormid on kontrolltööd, arvestused, eksamid. Õpilaste õpitulemusi hinnatakse viiepallisüsteemis.

  (16) Õpilaste nädalakoormus on põhikooli klassides järgmine:
  1) 1. klass - 20 õppetundi
  2) 2. klass – 23 õppetundi
  3) 3. ja 4. klass – 25 õppetundi
  4) 5. klass – 28 õppetundi
  5) 6. ja 7. klass – 30 õppetundi
  6) 8.ja 9. klass – 32 õppetundi

  (17) Lasteaia aastaringse või hooajalise tegutsemise ja päevase lahtiolekuaja kinnitab vallavalitsus lähtudes hoolekogu ettepanekust.

3. peatükk Õpilaste õigused ja kohustused 

§ 9.   Õpilaste õigused ja kohustused

  (1) Kooli laste ja õpilaste õigused, kohustused ja vastutus on fikseeritud kooli sisekorraeeskirjas.
  1) Kooli õpilased on kohustatud täitma koolikohustust, järgima oma kooli sisekorraeeskirja ja Eesti riigi seadusi. Kooli õpilane esindab kõikjal väärikalt ennast, oma kooli ja oma maad.
  2) Kooli õpilane käitub igas olukorras viisakalt, võtab osa kõigist õppekavaga määratud ainetundidest, suhtub õppetöösse kohusetundlikult, järgib oma elus ja tegevuses tervislikke eluviise ja ohutusreegleid.
  3) Lastel on lasteaias õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.
  4) Õpilasel on õigus saada tasuta haridust õppekava ulatuses; ettenähtud korras ainelist abi selleks eraldatud summadest ja fondidest; õpetajatelt täiendavat abi õppeprogrammides ettenähtu omandamiseks vastavalt koolis kehtivale korrale; esmaabile koolis; osaleda kooli huviringide töös; kasutada kooli ruume ja vara tasuta vastavalt koolis kehtivale korrale; esitada kooli juhtkonnale ettepanekuid või pretensioone õpetamise taseme suhtes ja ideid kooli töö parendamiseks; õppenõukogu otsusega mittenõustumisel pöörduda kooli hoolekogu või maavanema poole otsuse läbivaatamiseks. Õpilastel on õigus moodustada õpilasesindus ja osaleda selle töös.
  5) Õpilastele avaldatakse tunnustust ja laitust haridusministri määruses ja kooli sisekorraeeskirjas ettenähtud korras.

  (2) Õpilase poolt süüliselt koolile tekitatud ainelise kahju hüvitab õpilane, tema vanemad või neid asendavad isikud vastavalt kehtivale korrale.

  (3) Vanem või teda asendav isik on kohustatud looma lapsele kodu poolt koolikohustuse täitmiseks, alus- ja põhihariduse omandamiseks soodsad tingimused. Oma kohustuste mittetäitmise korral kannab lapsevanem vastutust seadusega ettenähtud korras.

  (4) Kooli ja kodu koostööks kutsub kooli juhtkond, rühma õpetaja või klassijuhataja vajadusel kokku lastevanemate koosoleku, kuid mitte harvem kui 1 kord aastas. Koosolek võib teha ettepanekuid kooli juhtkonnale õppe- ja kasvatustöö parandamiseks.

  (5) Kool tagab õpilasele koolis viibimise ajal ja lasteaialapsele lasteaias viibimise ajal tema tervise kaitse. Õpilase meditsiinilist teenindamist korraldab kooli pidaja.

  (6) Vanemal on õigus tuua last lasteaeda ja viia sealt ära vanemale sobival ajal, järgides lasteaia päevakava.

  (7) Õpilasel ja tema vanemal on õigus õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral pöörduda kooli juhtkonna, õppenõukogu, hoolekogu ja kooli üle järelvalvet teostava isiku poole.

4. peatükk Kooli töötajad 

§ 10.   Personal

  (1) Kooli töötajateks on pedagoogid ja teised kooli töötajad.

  (2) Töötajate tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks käesoleva põhimääruse, töösisekorraeeskirja, töötaja ametijuhendi ja töölepinguga. Töösisekorraeeskirja ja ametijuhendid kinnitab direktor.

  (3) Pedagoogide ülesanne on lasteaialaste ja õpilaste õpetamine ja kasvatamine, mis tugineb õpilaste ja õpetajate vastastikusel lugupidamisel, teineteisemõistmisel ning koostööl laste ja õpilaste kodudega.

  (4) Kooli teiste töötajate ülesandeks on tagada kooli häireteta töö ja majandamine ning vara säilimine ja korrasolek.

  (5) Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta.

  (6) Õpetajate ja teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vabade ametikohtade täitmiseks korraldab direktor konkursi, mille läbiviimiseks moodustab komisjoni kooseisus: kooli pidaja esindaja(d), hoolekogu esindaja(d) ja kooli direktor.

  (7) Pedagoogide kutseoskuste ja kutsemeisterlikkuse ning kvalifikatsioonitaseme üle otsustamiseks korraldatakse atesteerimine haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

  (8) Töölepingud kooli personaliga sõlmib, muudab ja lõpetab direktor.

5. peatükk Koolielu korraldamine 

§ 11.   Kooli direktor

  (1) Kooli juhib direktor, kelle ülesanneteks on tagada kooli tulemuslik ja häireteta töö ja kodukord, juhtida õppe- ja kasvatustegevust ning majandus- ja finantstegevust koos lasteaed-põhikooli hoolekogu, õppenõukogu ja õpilasesindusega. Direktor on kooli seaduslik esindaja.

  (2) Kooli direktor:
  1) esindab kooli;
  2) teostab tehinguid kooli pidaja nimel ulatuses, milles see on vajalik tema seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks;
  3) juhatab ja korraldab kooli õppenõukogu tegevust;
  4) tagab kooli hoolekogu ja õppenõukogu otsuste täitmise;
  5) kutsub vähemalt üks kord aastas kokku lastevanemate üldkoosoleku;
  6) määrab kindlaks direktori asendamise korra;
  7) tagab kooli eelarve täitmise;
  8) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  9) vastutab kooli dokumentatsiooni pidamise haridus-ja teadusministri määrusega kinnitatud õppe-ja kasvatustegevuse alaste dokumentide loetelule ning Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud asjaajamise korra ühtsetele alustele ja arhiivieeskirjadele;
  10) annab oma pädevuse piires käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi;
  11) võib muuta eelarvelise töötasusumma piirides personali koosseise ja palgamäärasid kooskõlastatult vallavalitsuse ja hoolekoguga;
  12) lahendab talle õigusaktide ja töölepinguga pandud teisi küsimusi.

  (3) Direktor töötab töölepingu alusel. Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse konkurss. Konkursi kuulutab välja ja võitjaga sõlmib töölepingu vallavalitsus.

  (4) Direktoriga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

  (5) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli ja lasteaia pedagoogide, lapsevanemate, vilistlaste, Pühalepa Vallavolikogu ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimisel ning paremate tingimuste loomisel kaasaaitamine. Hoolekogu tegutseb haridusministri kehtestatud korra alusel.

  (6) Õppenõukogu ülesandeks on kooli ja lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse kindlaksmääramine, analüüsimine, hindamine ja juhtimiseks vajalike otsuste tegemine. Õppenõukogu pädevused ja tegutsemise korra kehtestab haridusminister.

  (7) Koolis võib tegutseda õpilasesindus. Õpilasesindus tähendab õpilaste õigust kooskõlas seadustega iseseisvalt otsustada ja korraldada õpilaselu küsimusi lähtudes õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest.

6. peatükk Vara, finantseerimine, aruandlus ja järelevalve 

§ 12.   Finantseerimine, aruandlus ja järelvalve

  (1) Kooli vara on Pühalepa valla omand. Vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vallavolikogu poolt kehtestatud korras.

  (2) Koolil on oma eelarve, mille kinnitab vallavolikogu vallaeelarve osana.

  (3) Kool saab rahalisi vahendeid riigieelarvest, Pühalepa valla eelarvest, laekumistest sihtfondidest, annetustest ning kooli põhitegevusega seotud tasulistest teenustest.

  (4) Kool võib oma põhitegevuse kõrval ning seda kahjustamata tegelda õppekavavälise koolituse, võistluste, kontsertide ja näituste korraldamisega, ruumide rentimisega jne.

  (5) Kool esitab oma tegevuse kohta statistilise ja eelarve täitmise aruande õigusaktidega kinnitatud tähtaegadel ja korras.

  (6) Kooli tegevust kontrollivad ja finantstegevust revideerivad vastavalt kehtestatud korrale haridusministeerium, maavanem ja vallavalitsus.

7. peatükk Kooli ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine 

§ 13.   Kooli ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

  Kooli tegevuse korraldab ja kujundab ümber ning lõpetab tegevuse vallavalitsus vallavolikogu otsusel seadusega sätestatud korras.

8. peatükk Rakendussätted 

§ 14.   Põhimääruse kinnitamine, muutmine ja täiendamine

  Kooli põhimääruse kinnitab, muudab või tunnistab kehtetuks vallavolikogu.

§ 15.   Määruse jõustumine

  (1) Tunnistada kehtetuks Pühalepa Vallavolikogu 31.08.2010 määruse nr 14 „Suuremõisa Põhikooli põhimäärus“.

  (2) Tunnistada kehtetuks Pühalepa Vallavolikogu 21.09.1999 otsus nr 154 „Suuremõisa Lasteaia põhimääruse kinnitamine“.

  (3) Tunnistada kehtetuks Pühalepa Vallavolikogu 18.03.2003 otsuse nr 36 „Suuremõisa Lasteaia põhimääruse muutmine“.

  (4) Määrus jõustub 01.märtsil 2012.

Toomas Remmelkoor
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json