EttevõtlusReklaam

Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Reklaamimaksu kehtestamine

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2020
Avaldamismärge:RT IV, 11.10.2012, 103

Reklaamimaksu kehtestamine

Vastu võetud 30.11.2010 nr 28

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 2 ja “Kohalike maksude seaduse” § 2 lõike 1 ja § 10 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reklaamimaks ja maksuobjekt

  (1) Reklaamimaks on Saue valla territooriumil reklaami avaldamise eest käesolevas määruses sätestatud korras, ulatuses ja tähtaegadel tasumisele kuuluv maks (edaspidi maks).

  (2) Maksuobjektiks on reklaam, mis on avalikustatud (paigaldatud) füüsiliste ning juriidiliste isikute poolt Saue valla territooriumile väljaspool siseruume.

§ 2.   Maksumaksja

  Reklaamimaksu maksja on füüsiline või juriidiline isik, kes on paigaldanud käesoleva määruse paragrahvi 1 lõikes 2 nimetatud reklaami.

§ 3.   Mõisted

  Käesolevas korras kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
1) reklaam -reklaam “Reklaamiseaduse” mõttes ning liiklusväline teabevahend “Teeseaduse” § 34 lõike 1 mõttes;
2) mittestatsionaarne reklaam -reklaam, mis paigaldatakse müügi-, teenindus- või ettevõtja muu tegutsemiskoha ette ajutiselt mingiks ajaperioodiks ööpäeva jooksul ja mis edastab selle koha kohta vahelduvat teavet, kusjuures mõlema poole pind ei ületa summaarselt 1 m² ja reklaam ei ole kohtkindlalt ühendatud maapinna ega ehitisega.
3) sotsiaalreklaam - reklaam, mille eesmärk on saavutada hinnangute andmise kaudu inimese käitumine avalikes huvides ja milles teatud probleemile keskendudes ei pakuta kaubamärgipõhist, vaid üldist lahendit.

2. peatükk MAKSUSTATAV REKLAAM, MAKSUMÄÄR, MAKSUPERIOOD 

§ 4.   Maksustatav reklaam

  Igasugune Saue valla territooriumil paigaldatud reklaam kuulub maksustamisele, välja arvatud:
  1) riigi- ja omavalitsusasutuste reklaam;
  2) erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide valimiskampaania reklaam;
  3) Saue vallas toimuvate ja kasumit mittetaotlevate kultuuri-, spordi- ja heategevuslike ürituste reklaam;
  4) hoonele, kus ettevõtja tegutseb, ettevõtja ärinimi, ettevõtte nimi ja/või samale ettevõtjale kuuluvana registreeritud kaubamärk. Ärinime, ettevõtte nime ja/või registreeritud kaubamärgi juurde võivad olla lisatud ettevõtte lahtioleku aeg ja sidevahendite numbrid ning toitlustusettevõtte puhul pakutavate roogade ja jookide hinnakiri;
  5) inimeste poolt vahetult teostatavat reklaami (kostüümide kandmine, trükiste jagamine jm);
  6) kuulutused valla infotahvlitel;
  7) sularahaautomaadi ekraanil olevat reklaami, samuti krediidiasutuse nime ja logo eksponeerimist sularahaautomaadi asukoha tähisena;
  8) ehituse ajaks „Ehitusseaduse“ § 29 lõike 2 punktis 3 nimetatud informatsioonitahvlil sisalduvat teavet, samuti ehitusettevõtja logo, nime ja kontaktandmete paigaldamist ehituse piirdele;
  9) jäätmekäitleja logo, nime ja kontaktandmete eksponeerimist jäätmekogumisvahendil;
  10) ehitise sisse paigaldatud reklaam.

§ 5.   Maksumäär

  (1) Maksumäära arvestuse aluseks on reklaamiga kaetud pinna (reklaamipinna) 1 m² maksumus. Reklaamipinna suurus määratakse järgmiselt:
  1) tasapinnalise reklaami puhul 0,26 eurot reklaamipinna ühe ruutmeetri kohta päevas;
  2) ruumilise reklaami puhul 0,77 eurot ühe kuupmeetri kohta päevas.

  (2) Lahja alkohoolse joogi ning hasartmängu reklaamile kohaldatakse maksusumma määramisel koefitsienti 3,0 (korrutuse tähenduses).

  (3) Kange alkohoolse joogi reklaamile kohaldatakse maksusumma määramisel koefitsienti 5,0 (korrutuse tähenduses).

  (4) Ühe mittestatsionaarse reklaami maksumäär on 0,5 eurot päevas ja alkoholi, tubakatoodete ning hasartmängu reklaami puhul rakendatakse käesolevas punktis paragrahvi lõikes 1 punktides 2 ja 3 sätestatud koefitsiente.

  (5) Reklaami paigaldamisel kuust lühemaks perioodiks rakendatakse kuu maksumäära.

§ 6.   Maksuperiood

  (1) Maksuperiood on ajavahemik, mille jooksul on reklaam paigaldatud.

  (2) Maksumaksjal tekib maksukohustus reklaami eksponeerimise päevast arvates ja lõpeb reklaami mahavõtmise päeval.

3. peatükk MAKSUHALDUR, MAKSUDEKLARATSIOON, MAKSU ARVUTAMINE JA TASUMINE, MAKSUSOODUSTUSED 

§ 7.   Maksuhaldur

  (1) Maksuhalduriks on Saue Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (2) Maksuhalduri kohustused ja õigused tulenevad “Maksukorralduse” seadusest.

§ 8.   Maksudeklaratsioon

  (1) Maksumaksja on kohustatud esitama maksuhaldurile hiljemalt reklaami paigaldamisele järgneval esimesel tööpäeval maksudeklaratsiooni (lisa 1).

  (2) Erinevatele reklaamipindadele paigaldatud sama reklaami kohta võib esitada ühe maksudeklaratsiooni.

  (3) Maksudeklaratsioon antakse üle maksuhalduri ametiruumides, saadetakse posti teel või elektroonset andmesidet kasutades (digitaalselt allkirjastatud).

§ 9.   Maksu arvutamine ja tasumine

  (1) Maksumaksja arvutab maksudeklaratsiooni alusel tasumisele kuuluva maksusumma ja tasub maksusumma vallavalitsuse kassasse või arvelduskontole paigaldamisele järgneva kuu 1. kuupäevaks ja seejärel kord kvartalis, kvartalile järgneva kuu 10. kuupäevaks või maksumaksja soovil ettemaksuna kogu reklaami paigaldamise ajaks, kuid mitte pikemaks perioodiks kui üks aasta.

  (2) Maks mittestatsionaarse reklaami eest tasutakse ühekordselt kogu maksusumma ulatuses.

  (3) Maksudeklaratsiooni esitamata jätmisel määrab tasumisele kuuluva maksusumma maksuhaldur vastavalt “Maksukorralduse” seadusele.

  (4) Enammakstud maksusumma tagastamine toimub “Maksukorralduse” seaduses sätestatud alustel ja korras.

  (5) Reklaamimaks laekub valla eelarvesse.

§ 10.   Maksusoodustused

  (1) Vallavalitsus võib anda maksusoodustusi:
  1) selliste väljaspool Saue valda toimuvate heategevusürituste reklaami osas, kus üritusest saadav kogu tulu suunatakse heategevuseks - 100%;
  2) sotsiaalreklaami osas- 100%;
  3) isikule, kes on toetanud vallas haridus-, kultuuri-, spordi-, sotsiaalabi-, tervishoiu- või kommunaalteenuse osutamiseks vajaliku objekti ehitamist või selle ekspluateerimist, kusjuures soodustust antakse reklaamile, mis on paigaldatud eelnimetatud objekti asukohas- 100 %.

  (2) Maksusoodustuse saamiseks esitatakse vallavalitsusele avaldus vähemalt 14 kalendripäeva enne soovitud reklaami eksponeerimise perioodi algust.

  (3) Vallavalitsus ei tohi anda maksusoodustust taotlejale, kes on soodustuse taotlemisel esitanud valeandmeid või kellel on Saue valla kohalike maksude osas maksuvõlg ja/või esitamata maksudeklaratsioonid varem eksponeeritud reklaamide eest.

  (4) Vallavalitsusel on õigus valeandmete ilmnemisel maksukohustuslase esitatud andmetes anda välja uus korraldus maksusoodustuse andmise tühistamise kohta ja nõuda parandatud maksudeklaratsiooni esitamist.

4. peatükk VASTUTUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE 

§ 11.   Vastutus

  (1) Vastutus määruse sätete rikkumise eest tuleneb „Maksukorralduse seadusest“.

  (2) Kehtestatud tähtajast hiljem tasutud maksusummalt või tasumata maksusummalt arvestatakse intressi 0,06% päevas alates maksukohustuse tekkimise päevast.

  (3) Vallavalitsusel on õigus teha maksukohuslasele ettekirjutus sellise reklaami eemaldamiseks, mille eest on reklaamimaks tasumata üle kahe kuu. Kui maksumaksja ei täida ettekirjutust, siis on vallavalitsusel õigus kohaldada reklaami eemaldamiseks asendustäitmist vastavalt “Asendustäitmise ja sunniraha seadusele”.

  (4) Määrusega kehtestatud täiendavalt maksmisele kuuluvad summad laekuvad valla eelarvesse.

  (5) Maksumääruse täitmist kontrollib vallavalitsus.

§ 12.   Vaidluste lahendamine

  Määruse täitmisest tulenevad vaidlused lahendatakse „Kohalike maksude seaduse“ § 16 sätestatud korras.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 13.   Määruse rakendamine

  (1) Kinnitada maksudeklaratsiooni vorm (lisa 1).

  (2) Tunnistada kehtetuks Saue Vallavolikogu 22. detsembri 2005 määrus nr 013 „Reklaamimaksu kehtestamine“.

  (3) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011.

Rein Riga
Volikogu esimees

Lisa 1  Maksudeklaratsiooni vorm

/otsingu_soovitused.json