Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Mittetulundusühingute ja sihtasutuste investeeringutoetuste määramise ning maksmise kord

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.05.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 17.05.2017, 34

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Mittetulundusühingute ja sihtasutuste investeeringutoetuste määramise ning maksmise kord

Vastu võetud 23.02.2012 nr 3
RT IV, 11.10.2012, 104
jõustumine 01.04.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.04.2017RT IV, 17.05.2017, 220.05.2017

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Mittetulundusühingute ja sihtasutuste investeeringutoetuste määramise ning maksmise kord (edaspidi määrus) reguleerib Saue valla eelarvest kohaliku elukeskkonna arendamiseks makstava investeeringutoetuse eraldamise tingimusi ning taotlemise, määramise ja maksmise korda.

§ 2.  Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) investeeringutoetus (edaspidi toetus) – Saue valla eelarvelistest vahenditest makstav sihtotstarbeline rahaline toetus;
 2) avalikkusele suunatud hoone – avalikus kasutuses olev seltsimaja, kultuurimaja, spordihoone või muu sarnase eesmärgi ja otstarbega hoone;
 3) avalikkusele suunatud rajatis – avalikus kasutuses olev mänguväljak, spordiplats, külakiik, laululava, lõkkeplats, park, puu- ja taimeistik (haljastus), teeviit (sh märk, külatähis jms), õppe-, tervise-, matka- või puhkerada, puhkekoht või muu sarnase eesmärgi ja otstarbega rajatis.

§ 3.  Toetuse saamise tingimused

 (1) Toetust makstakse Saue vallas asuva avalikkusele suunatud hoone või avalikkusele suunatud rajatise (edaspidi ühiselt objekt) projekteerimiseks, ehitamiseks või renoveerimiseks.

 (2) Toetuse saamiseks peab objekt vastama järgmistele tingimustele:
 1) asuma üldkasutatava maa sihtotstarbega kinnistul või muu avaliku kasutamise sihtotstarbega kinnistul (sh teemaal);
 2) olema munitsipaalomandis ja antud toetuse taotlejale avalikku kastusse või olema toetuse taotleja omandis või kasutuses. Kui objekt ei ole munitsipaalomandis, siis on õigus toetust taotleda, kui objekti omanikul ja kasutajal on vallaga sõlmitud objekti avaliku kasutamise leping, vajadusel notariaalses vormis tähtajaga vähemalt viis aastat peale toetuse kasutamise tähtaja lõppu. Hoone korral peab kasutustähtaeg olema vähemalt 20 aastat;
 3) objekt on kajastatud valla arengukavas ja vastab arengukeskuste arengupõhimõtetele;
 4) objekti rajamise või olemasolu vastu peab olema põhjendatud avalik huvi, mida iseloomustab muu hulgas sarnaste objektide puudumine lähipiirkonnas ning piirkondlik tähtsus.

§ 4.  Tingimused toetuse taotlejale

 (1) Toetust on õigus taotleda mittetulundusühingul või sihtasutusel, mis vastab järgmistele tingimustele:
 1) taotleja asukoht on Saue vald;
 2) taotleja põhikirjast tulenev tegevuse eesmärk on aleviku, küla või muu tervikliku piirkonna elukeskkonna arendamine ning avalikkuse kaasamisele ja avaliku huvi realiseerimisele suunatud tegevus;
 3) taotleja on taotluse esitamise ajaks tegutsenud vähemalt kuus kuud;
 4) taotlejal on täidetud kõik kohustused riigi ja Saue valla ees;
 5) taotleja majandusaasta aruanne ning muud õigusaktidega nõutavad avalikud dokumendid on esitatud ja avalikustatud õigusaktides sätestatud korras ja tähtajaks;
 6) taotleja juhatuse liikmetel on laitmatu maine ning kogukonna toetus.

 (2) Toetust eraldatakse ühes kalendriaastas üldjuhul vaid ühele taotlejale ühes alevikus, külas või muus terviklikus piirkonnas. Kui alevikus, külas või muus terviklikus piirkonnas tegutseb mitu lõikes 1 sätestatud tingimusele vastavat taotlejat, siis otsustavad nad taotluse esitaja omavahelisel kokkuleppel.

 (3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 esimeses lauses sätestatud põhimõtet ei rakendata nende objektide rahastamise otsustamisel, mille finantseerimine on otsustatud ja elluviimist on alustatud eelnevatel kalendriaastatel ning mis vajavad lõpuleviimiseks mitmeaastast finantseerimist (jätkuprojektid).

§ 5.  Toetuse taotlemine

 (1) Toetuse saamiseks esitab taotleja Saue Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus ) vormikohase taotluse, millele on lisatud järgmised kohustuslikud lisad:
 1) vallavalitsuse poolt kinnitatud vormikohane eelarve;
 2) taotleja üldkoosoleku protokolli väljavõte või juhatuse otsus toetuse taotlemise kohta;
 3) määruse § 3 lõikes 2 punktis 2 nimetatud kokkulepe;
 4) vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumist kavandatava tegevuse elluviimiseks koos hinnapakkumise lähteülesandega või väiksemate pakkumiste arvu korral põhjendus ja/või lisadokumendid (nt pakkuja poolt saadetud pakkumuse esitamisest loobumise kiri);
 5) investeeringu taotlemisel objekti ehitamiseks või renoveerimiseks vastav projektdokumentatsioon (asjakohasel juhul).

 (2) Taotlus toetuse saamiseks tuleb esitada soovitava investeeringu tegemise aastale eelneva aasta 1. septembriks.

 (3) Põhjendatud juhtudel võib vallavalitsus taotluse menetlusse võtta ja rahuldada hiljem, kui käesoleva paragrahvi punktis 2 nimetatud tähtajal.

§ 6.  Toetuse määramine

 (1) Vallavalitsus:
 1) kontrollib taotluse ja taotleja vastavust käesolevas korras sätestatud nõuetele;
 2) kontrollib avalike allikate kaudu taotleja majandusaasta aruandes kajastuvat bilanssi
ja tulemiaruannet. Kui majandusaasta aruanne ei ole avalike vahendite kaudu leitav, esitab toetuse taotleja dokumendid vallavalitsuse nõudmisel määratud tähtaja jooksul;
 3) hindab taotluse vastavust Saue valla üldistele huvidele ja arengukavas sätestatud põhimõtetele;
 4) hindab põhjendatust lähtuvalt piirkonnas elavate rahvastikuregistrisse kantud vallaelanike arvust, piirkonnas asuvate sarnaste objektide olemasolust, taotleja omafinantseeringust, objektist saadavast rahalisest tulust ning hooldus- ja halduskuludest.

 (2) Vallavalitsusel on õigus taotlejalt nõuda lisainformatsiooni ja/või dokumentide esitamist või taotluse täpsustamist. Taotleja peab nõutavad andmed esitama vallavalitsuse poolt määratud täiendava tähtaja jooksul.

 (3) Lähtudes taotluse läbivaatamise tulemustest vallavalitsus:
 1) rahuldab taotluse, lisades vastava toetuse täielikult või osaliselt Saue valla eelarve või lisaeelarve projekti Saue Vallavolikogule (edaspidi vallavolikogu ) kinnitamiseks;
 2) määruse § 5 lõikes 3 sätestatud juhul rahuldab taotluse, otsustades toetuse väljamaksmise ja näidates ära väljamaksmise kulurea vallaeelarves;
 3) jätab taotluse rahuldamata taotleja või objekti käesolevale korrale mittevastavuse tõttu;
 4) jätab taotluse rahuldamata, kui objekti projekteerimiseks või ehitamiseks puudub oluline avalik huvi või objekti projekteerimis- ja ehitus või ülevalpidamis- ja hoolduskulud ei vasta valla rahalistele võimalustele.

 (4) Vallavalitsus teeb otsuse taotluse nõuetele vastavuse ning volikogule taotluse (sh osalise) rahuldamise ettepaneku tegemise või taotluse rahuldamata jätmise ettepaneku tegemise kohta kahe kuu jooksul arvates taotluse lahendamiseks viimase vajaliku ja nõuetekohase dokumendi registreerimisest ning teavitab sellesisulisest otsusest taotlejat kirjalikult 10 päeva jooksul otsuse vastuvõtmisest.
[RT IV, 17.05.2017, 2 - jõust. 20.05.2017]

 (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 punktis 1 sätestatud juhul otsustab taotluse lõpliku rahuldamise volikogu Saue valla eelarve kinnitamisega.
[RT IV, 17.05.2017, 2 - jõust. 20.05.2017]

 (6) Taotluse (sh osalise) rahuldamise või rahuldamata jätmise otsusest teavitab vallavalitsus taotlejat kirjalikult 10 päeva jooksul pärast Saue valla eelarve kinnitamist vallavolikogus.
[RT IV, 17.05.2017, 2 - jõust. 20.05.2017]

§ 7.  Toetuse maksmine

 (1) Toetuse väljamaksmiseks esitab vallavalitsuselt positiivse finantseerimisotsuse saanud taotleja vallavalitsusele vabas vormis avalduse raha eraldamiseks ja vajadusel ka korrigeeritud vormikohase taotluse, kui asjaolud on muutunud. Kui toetuse taotlemisel esitatud vormikohases taotluses oli näidatud objekti kaasrahastamine kolmandate isikute poolt, siis on taotlejal õigus esitada avaldus toetuse väljamaksmiseks pärast kolmandatelt isikutelt kaasrahastuse saamist.

 (2) Toetuse väljamaksmise otsustab vallavalitsus oma korraldusega, lähtudes Saue valla eelarves taotlejale eraldatud rahaliste vahendite olemasolust;

 (3) Toetuse väljamaksmise korralduse alusel sõlmitakse sihtfinantseerimise leping, milles sätestatakse vähemalt järgmised toetuse väljamaksmise ja kasutamise tingimused:
 1) toetuse suurus ja väljamaksmise tähtaeg;
 2) toetuse kasutamise sihtotstarve ja kasutamise tähtaeg;
 3) toetuse kasutamise aruande esitamise tähaaeg;
 4) sanktsioonid lepingust mittekinnipidamise korral.

 (4) Toetuse maksab välja eelarve- ja raamatupidamisosakond lõikes 3 sätestatud lepingu alusel.

§ 8.  Toetuse saaja kohustused

  Toetuse saaja on kohustatud:
 1) järgima toetuse väljamaksmise korralduses sätestatud toetuse kasutamise tingimusi;
 2) esitama vallavalitsusele korralduses määratud tähtajaks vormikohase lõpparuande toetuse kasutamise kohta koos toetuse kasutamist tõendavate dokumentidega;
 3) esitama vallavalitsuse kirjalikul nõudmisel vahearuandeid toetuse kasutamise kohta;
 4) võimaldama vallavalitsusel kontrollida aruannete õigsust, toetuse saamise tingimusteks olevate asjaolude paikapidavust ja toetuse kasutamise sihipärasust, sh võimaldama juurdepääsu toetuse kasutamist tõendavatele algdokumentidele;
 5) toetuse kasutamise tingimuste rikkumisel toetuse vallavalitsuse kirjaliku nõudmise alusel tagasi maksma.

§ 9.  Järelevalve toetuse kasutamise üle

 (1) Vallavalitsus teostab järelevalvet toetuse kasutamise tingimuste täitmise üle.

 (2) Vallavalitsusel on igal ajal õigus kontrollida aruannete õigsust, toetuse saamise tingimusteks olevate asjaolude paikapidavust ja toetuse kasutamise sihipärasust, teatades sellest toetuse saajale vähemalt kolm kalendripäeva ette.

 (3) Vallavalitsusel on õigus väljamakstud toetus täies ulatuses või osaliselt tagasi nõuda, kui toetuse saaja:
 1) ei esita aruannet ja dokumente toetuse kasutamise sihipärasuse kohta;
 2) ei võimalda kontrollida aruannete õigsust, toetuse saamise tingimusteks olevate asjaolude paikapidavust ja toetuse kasutamise sihipärasust;
 3) on toetust kasutanud mittesihipäraselt, sh kasutamata jäänud toetus või toetus, mille sihipärane kasutamine ei ole tõendatud.

 (4) Vallavalitsus nõuab mittesihipäraselt kasutatud toetuse tagasi kirjaliku nõude esitamisega toetuse saajale.

 (5) Kui toetuse saaja keeldub toetust vabatahtlikult tagasi maksmast, siis võib vallavalitsus teha toetuse saajale ettekirjutuse, mille täitmata jätmise korral võib vallavalitsus anda ettekirjutuse sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

§ 10.  Määruse rakendamine

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 (2) Vallavalitsus kinnitab toetuse taotluse ja lõpparuande vormid.

 (3) Määrus jõustub 1. aprillil 2012.