KorrakaitseAvaliku korra tagamise meetmed

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Saue valla kriisikomisjoni põhimäärus

Väljaandja:Saue Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.10.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.10.2012, 107

Saue valla kriisikomisjoni põhimäärus

Vastu võetud 12.10.2010 nr 5

Määrus kehtestatakse “Hädaolukorra seaduse” § 5 lõike 5 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Saue valla kriisikomisjon (edaspidi komisjon ) on Saue valla territooriumil alaliselt tegutsev komisjon, mille eesmärgiks on Hädaolukorra seaduse (edaspidi HOS ) § 5 lõike 3 ning § 34 lõike 9 ülesannete täitmise ning seeläbi elanikkonna kaitse korraldamine Saue valla territooriumil.

 (2) Komisjoni põhimääruse ja koosseisu kinnitab ning komisjoni tegevuse lõpetab vallavalitsus.

 (3) Komisjon juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja Saue valla õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

 (4) Komisjoni teenindab vallavalitsuse kantselei.

§ 2.  Komisjoni koosseis

 (1) Komisjoni esimees on vallavanem.

 (2) Komisjoni liikmeteks on:
 1) esimene aseesimees;
 2) teine aseesimees;
 3) sekretär;
 4) teabekorraldaja;
 5) päästetööde toetuse korraldaja;
 6) tehnilise toetuse korraldaja;
 7) evakuatsioonikorraldaja;
 8) transpordikorraldaja;
 9) majutuskorraldaja;
 10) varustuskorraldaja.

 (3) Komisjoni nimelise koosseisu kinnitab vallavanema ettepanekul vallavalitsus oma korraldusega.

 (4) Kui komisjoni esimehel ei ole võimalik ajutiselt komisjoni tööst osa võtta, asendab teda komisjoni aseesimees või komisjoni esimehe poolt määratud isik.

 (5) Kui komisjoni liikmel ei ole võimalik hädaolukorra ajal mingil põhjusel ajutiselt komisjoni töös osaleda, siis asendab teda komisjoni esimehe poolt määratud isik.

 (6) Kui komisjoni liikmel ei ole püsivalt võimalik komisjoni töös osaleda, siis esitab ta komisjoni esimehele avalduse enda komisjonist väljaarvamise kohta. Uue komisjoni liikme nimetab komisjoni esimehe ettepanekul vallavalitsus oma korraldusega.

 (7) Kui komisjoni liikmel ei ole võimalik komisjoni töös osaleda, korraldab ta sellest komisjoni sekretärile teatamise.

 (8) Komisjoni liikmed on kohustatud teatama enda kontaktandmed (telefoninumbrid tööl, kodus, mobiiltelefon, faks, e-post, kodune aadress) ja koheselt nende andmete muutustest komisjoni esimehele.

§ 3.  Komisjoni ülesanded

  Komisjon:
 1) täidab hädaolukorra seadusest tulenevaid omavalitsusele pandud ülesandeid;
 2) juhib hädaolukordade lahendamist oma vastutusalas;
 3) tagab hädaolukorras abivajajate väljaselgitamise ja nende abistamise;
 4) vaatab läbi hädaolukorra lahendamise plaanid ning korraldab seal kirjeldatud omavalitsuse ülesannete täitmise;
 5) koostab vastavalt riskianalüüsile elanike ümberpaigutamise plaani omavalitsuse territooriumil hädaolukorras;
 6) koostab ja korrastab informatsiooni omavalitsusüksuses paiknevatest kriisireguleerimisalastest ressurssidest;
 7) omab ülevaadet omavalitsuse territooriumil paiknevatest suurõnnetuse ohuga ja ohtlikest ettevõtetest ning nendest tulenevatest ohtudest;
 8) vaatab läbi ja annab hinnanguid valla planeeringutele, mis on seotud kemikaaliohuga;
 9) korraldab ennetusmeetmete rakendamise ja riskikommunikatsiooni, sealhulgas elanike informeerimise võimalikest hädaolukordadest, nende mõjudest ning käitumisjuhistest hädaolukorras, lähtuvalt riskianalüüsidest;
 10) teavitab elanikke elutähtsa teenuse toimepidevuse häiretest;
 11) teavitab elanikke kriisikomisjoni tegevusest;
 12) korraldab kriisireguleerimise alaseid koolitusi, seminare ja teabepäevi ning teeb volikogule ettepanekuid selleks vahendite eraldamiseks;
 13) korraldab omavalitsuse kriisireguleerimisõppuse;
 14) teeb koostööd teiste kriisikomisjonidega;
 15) kinnitab komisjoni iga-aastase tööplaani;
 16) kinnitab ja esitab iga-aastase komisjoni tegevuse kokkuvõtte Põhja-Eesti regionaalsele kriisikomisjonile;
 17) täidab muid seadusest ja põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

§ 4.  Komisjoni õigused

  Komisjonil on õigus:
 1) saada komisjoni pädevusse kuuluvates küsimustes valla asutustelt ning elutähtsa teenuse osutajatelt vajalikku informatsiooni ning komisjoni tööks vajalikke materjale;
 2) teha volikogule ettepanekuid hädaolukorra likvideerimiseks ettenähtud ressursside kasutamiseks;
 3) anda hinnanguid ja teha ettepanekuid Saue valla kriisireguleerimise valdkonda kuuluvate õigusaktide eelnõudesse;
 4) teha volikogule ettepanekuid uuringute läbiviimiseks ja eksperthinnangute tellimiseks;
 5) luua töögruppe komisjoni eesmärkide täitmiseks;
 6) teha Harju maavanemale ettepanekuid valla hädaolukordadeks valmisoleku ja kriisireguleerimise paremaks korraldamiseks;
 7) saada pädevatelt riigiasutustelt kriisireguleerimisalast nõustamist ja koolitusi;
 8) teha koostööd pädevate riigiasutuste, teiste omavalitsuste ja valla ettevõtjatega;
 9) esitada autasustamiseks hädaolukorra likvideerimisel eriti silmapaistnud töötajaid ja elanikke.

§ 5.  Komisjoni töökorraldus väljaspool hädaolukorda

 (1) Komisjoni töövormiks väljaspool hädaolukorda on koosolek. Koosoleku kutsub kokku ja koosolekut juhatab komisjoni esimees.

 (2) Komisjoni aseesimees on kriisireguleerimise valdkonda kureeriv abivallavanem.

 (3) Komisjoni koosolekud on korralised või erakorralised.

 (4) Komisjoni korralised koosolekud toimuvad vastavalt komisjoni kinnitatud tööplaanile, kuid mitte harvem kui kaks korda aastas.

 (5) Komisjoni erakorralise istungi kutsub kokku komisjoni esimees või tema äraolekul komisjoni aseesimees vastavalt vajadusele.

 (6) Komisjoni liikmetel on õigus teha komisjoni esimehele ettepanek komisjoni erakorralise koosoleku kokkukutsumiseks.

 (7) Komisjoni esimehel on õigus vajaduse korral kutsuda komisjoni tööst sõnaõigusega osa võtma isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu.

 (8) Komisjoni liikmel on õigus teha ettepanek komisjoni istungile komisjoniväliste isikute kutsumiseks.

 (9) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust, sh esimees või üks aseesimeestest.

 (10) Komisjoni otsused võetakse vastu poolthäälte enamusega. Häälte võrdsuse korral on otsustav koosoleku juhataja hääl.

 (11) Komisjoni istungid ja otsused protokollitakse ja vormistatakse kolme tööpäeva jooksul ning neile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

 (12) Komisjoni otsused ja protokollid peavad vastama haldusdokumentidele kehtestatud põhinõuetele.

 (13) Komisjoni otsused on soovitusliku iseloomuga valla õigusaktide vastuvõtmisel.

 (14) Komisjoni tehnilist teenindamist, sh protokollimist teostab komisjoni sekretär.

 (15) Komisjon edastab istungite protokollid ja otsused Harju maavanemale ja Päästekeskuse kriisireguleerimisbüroole 10 päeva jooksul peale istungi toimumist elektroonselt.

 (16) Komisjon kinnitab oma protokollilise otsusega vajalikud juhendmaterjalid hädaolukorras tegutsemiseks.

§ 6.  Komisjoni töökorraldus hädaolukorras

  Komisjoni töökorralduse hädaolukorras kehtestab komisjon oma protokollilise otsusega.

§ 7.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Saue Vallavalitsuse 26. juuni 2007 määrus nr 2 “Saue valla kriisikomisjoni põhimäärus”

 (2) Määrus avaldatakse Saue valla veebilehel.

 (3) Määrus jõustub 18. oktoobril 2010.

Andres Laisk
Vallavanem

Edith Mäe
Vallasekretär