Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Teksti suurus:

Pakendiseadusega kohaliku omavalitsuse organi pädevusse antud küsimuste otsustusõiguse delegeerimine

Pakendiseadusega kohaliku omavalitsuse organi pädevusse antud küsimuste otsustusõiguse delegeerimine - sisukord
  Väljaandja:Saue Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2011
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 11.10.2012, 117

  Pakendiseadusega kohaliku omavalitsuse organi pädevusse antud küsimuste otsustusõiguse delegeerimine

  Vastu võetud 28.04.2011 nr 5

  Määrus kehtestatakse“ Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 2 ja „Pakendiseaduse“ 171 lõike 4 ja § 20 lõike 44 alusel.

  § 1.  Delegeerida “Pakendiseadusega” kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste otsustusõigus Saue Vallavalitsusele järgmiste küsimuste osas:

  1) „Pakendiseaduse“ § 171 lõikes 4 sätestatud käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kogumiskohtade asukoht, kogumiskonteinerite miinimumarv ja miinimummaht iga kogumiskoha kohta ning nende tühjendamissagedus lepitakse kokku taaskasutusorganisatsiooni ja kohaliku omavalitsuse organi vahel. Kohaliku omavalitsuse organiga kokkuleppel võib pakendijäätmete kogumist korraldada ka nende tekkekohal kogumisena. Sel juhul võib kohaliku omavalitsuse organi nõusolekul vähendada pakendijäätmete kogumiskohtade tihedust ning kogumiseks ettenähtud konteinerite arvu ja mahtu.

  2) “Pakendiseaduse” § 20 lõikes 44 sätestatud pakendatud kauba müüja, kelle müügikoha suurus on alla 200 ruutmeetri, võib sellise pakendi tagasivõtmise, millele on kehtestatud tagatisraha, korraldada väljaspool oma müügikoha teenindusmaa piire, kuid müügikoha kauplemisajal ja ainult kohaliku omavalitsuse organi nõusolekul. Sealjuures tuleb arvestada, et alal, mille asustustihedus on alla 500 elaniku ühel ruutkilomeetril, oleks vähemalt üks pakendi tagasivõtmise koht kohaliku omavalitsuse territooriumil paiknevates asulates;

  § 2.  Määrus jõustub 1. mail 2011.

  Rein Riga
  Volikogu esimees