Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Puu raieloa andmise tingimused ja kord Saue vallas

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2018
Avaldamismärge:RT IV, 11.10.2012, 119

Puu raieloa andmise tingimused ja kord Saue vallas

Vastu võetud 26.04.2012 nr 10

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lõike 3 punkti 1, § 22 lõike 2 ja “Looduskaitseseaduse1” § 45 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse eesmärk ja põhimõtted

 (1) Raieloa andmise tingimused ja kord Saue vallas (edaspidi kord ) reguleerib Saue valla üldplaneeringu järgsel tiheasustusalal puu raieks loa taotlemist, loa väljaandmist ning loa andmisel võimalike täiendavate kõrvaltingimuste seadmist.

 (2) Korda ei kohaldata puude raiele kasvavas metsas “Metsaseaduse1” tähenduses ja viljapuude raiele.

 (3) Puu raie Saue vallas toimub käesoleva korra kohaselt antud raieloa alusel, mille väljastab Saue Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus ).

 (4) Raieks ei ole vaja luba taotleda:
 1) alla 8 cm rinnasläbimõõduga puule ja põõsale;
 2) tormiheite, -murru või teistel põhjustel osaliselt või täielikult murdunud ning kohest likvideerimist nõudvale puule või oksale;
 3) kuivanud okste ja vesivõsude kõrvaldamiseks.

 (5) Vallavalitsus võib loa väljastamisel seada täiendavaid tingimusi raiutud puu käitlemise (näiteks põletamise keeld tuleohtlikul perioodil), puu asendusistutuse korraldamise ja istutatud puu hooldamise osas, samuti raie keelamise osas raierahu perioodil.

§ 2.  Mõisted

  Korras kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
 1) puu – kõrghaljastuse element, mille rinnasdiameeter on üle 8 cm;
 2) rinnasdiameeter – puu tüve läbimõõt, mõõdetuna 1,3 meetri kõrguselt;
 3) raie – puu(de) langetamine koos raiejäätmete koristamisega;
 4) asendusistutus – maha raiutava puu asemele puu või puude istutamine;
 5) raieluba – luba, mis annab õiguse puu raieks ning määrab raietööde tingimused;
 6) raierahu periood – ajavahemik lindude pesitsemise ajal (aprillist juuli lõpuni), millal puu raiumist võib mitte lubada;
 7) vesivõsu – uinuvast või lisapungast arenenud väheharunenud võsu.

2. peatükk RAIELOA TAOTLEMINE JA VÄLJAANDMINE 

§ 3.  Raieloa taotlemine

 (1) Raieluba võib taotleda puu kasvukoha maa omanik või seaduslik valdaja omaniku lihtkirjaliku volituse alusel. Riigimaal esitab taotluse riigimaa valitseja.

 (2) Raieloa saamiseks esitatakse vallavalitsusele põhjendatud vormikohane kirjalik või digitaalselt allkirjastatud elektrooniline avaldus, millele lisatakse krundiplaan, millel on näidatud raiutavad puud.

 (3) Raieloa taotlusele lisatakse vajadusel:
 1) volitus, kui tegutsetakse volituse alusel;
 2) korteri- või elamuühistu üldkoosoleku protokoll või juhatuse otsus, kui raieõigust taotletakse ühistu territooriumil olevale puule;
 3) esindusõigust tõendav dokument, kui taotluse esitab esindaja;
 4) kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolek, kui raiutav puu asub kaitstaval loodusobjektil;
 5) Muinsuskaitseameti luba, kui raiutav puu asub kinnismälestisel või muinsuskaitsealal või kinnismälestise kaitseks kehtestatud kaitsevööndis;
 6) naaberkinnistu omaniku kirjalik nõusolek puude raiumiseks, kui puud asuvad kahe kinnistu piiril.

 (4) Puu raieks loa taotlemisega annab omanik vallavalitsuse ametnikule loa siseneda oma krundile puud mõõtma ja hindama.

§ 4.  Raieloa taotluse menetlemine

 (1) Vallavalitsus:
 1) registreerib raieloa taotluse;
 2) kontrollib taotluse vastavust paragrahvis 3 sätestatud nõuetele ning puuduste esinemise korral annab mõistliku tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Vajadusel nõuab vallavalitsus taotlejalt täiendavaid dokumente (nt dendroloogi hinnangut, haljastusprojekti vms) ja selgitusi;
 3) hindab kavandatud raie põhjendatust kaasates vajadusel eksperte;
 4) korraldab puu ülevaatuse ja märgistab raiumisele kuuluva puu;
 5) võib puu raieks loa andmisel seada kõrvaltingimusi, sh käesoleva korra peatükis 4 sätestatud puu asendusistutuse kohustuse.

 (2) Kui vallavalitsus peab vajalikuks, et raieloa taotlejal tuleb tellida dendroloogiline hinnang või ekspertiis puu raie vajaduse kohta, siis pikeneb menetlustähtaeg kuni hinnangu saamiseni.

 (3) Raieluba väljastatakse või raieloa taotluse rahuldamata jätmisest teavitatakse 30 kalendripäeva jooksul raieloa taotluse lahendamiseks viimase vajaliku ja nõuetekohase dokumendi registreerimisest.

 (4) Vallavalitsus määrab ametniku, kes menetleb raieloa taotlusi ning täidab teisi käesoleva korraga vallavalitsuse pädevusse antud ülesandeid ning ametniku, kes allkirjastab raielubasid ning teisi dokumente.

§ 5.  Raieloa väljastamine

 (1) Raieluba vormistatakse kahes eksemplaris, millest üks eksemplar väljastatakse taotlejale ja teine jääb vallavalitsusele. Raieloa võib vormistada elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna.

 (2) Raieluba kehtib üks aasta väljastamise kuupäevast arvates.

 (3) Raieluba väljastatakse tasuta.

 (4) Teave raie asukoha, puude arvu, loa väljaandmise kuupäeva ja kehtivuse kohta avalikustatakse valla veebilehel.

§ 6.  Raieloa väljastamisest keeldumine

 (1) Raieloa andmisest võib keelduda, kui kavandatud raie ei ole põhjendatud, eelkõige kui:
 1) puu on terve ja elujõuline, ei jää kavandatava ehituse alla ning ei ohusta hoonete ja rajatiste struktuure (vundamenti, seinu, katust, taristuid) ning avalikus kohas liikujaid;
 2) raiuda soovitakse puud, mis on määratud säilitatavaks detailplaneeringuga või ehitusprojektis;
 3) puu on riikliku või kohaliku omavalitsuse looduskaitse all;
 4) raieloa taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
 5) raieloa taotleja on jätnud täitmata varasema vallavalitsuse poolt määratud asendusistutuse kohustuse;
 6) kinnistu või suurema ala, kus puu kasvab, osas on käimas planeerimismenetlus või on esitatud taotlus projekteerimistingimuste määramiseks - kuni planeeringu kehtestamiseni või ehitusloa väljastamiseni;
 7) taotluse esitaja ei ole antud tähtajaks kõrvaldanud taotluses puudusi või esitanud täiendavaid dokumente ja seletusi.

 (2) Raieloa väljastamisest keeldumist põhjendatakse ning sellest teavitab vallavalitsus raieluba taotlenud isikut kirjalikult.

3. peatükk ERITINGIMUSED 

§ 7.  Tuuleheide ja tormimurd

 (1) Tuuleheite ja tormimurru korral ning kohest likvideerimist nõudvale (avariiohtlikule) puule raieluba ei vormistata. Maaomanik või valdaja teatab esimesel võimalusel vallavalitsusele maha kukkunud või ohtlike puude arvu, liigid, diameetrid, täpse asukoha ja võimalusel saadab foto.

 (2) Vallavalitsus fikseerib lõikes 1 nimetatud puu likvideerimise, vajadusel kontrollides sündmuspaigal olukorra vastavust kirjeldatule.

§ 8.  Raie keelamine raierahu perioodil

  Raierahu perioodil võib vallavalitsus keelata puu raiumist ja puistutes raiumist kohtades, kus on registreeritud pesitsevaid linde. Vastav eritingimus märgitakse raieloal.

§ 9.  Raiutud puu käitlemine

 (1) Raiutud puu käitlemise ja raiumiskoha korrastamise korraldab raieloa saaja.

 (2) Vallavalitsus võib kehtestada eritingimused raiutud puu käitlemisele, näiteks keelata raiejäätmete põletamise tuleohtlikul perioodil või elumajade ja/või sotsiaal- haridusasutuste vahetus läheduses. Vastavad eritingimused märgitakse raieloale.

4. peatükk ASENDUSISTUTUS 

§ 10.  Asendusistutus

 (1) Vallavalitsus võib põhjendatud juhtudel raieloa väljastamise kõrvaltingimusena nõuda raiutavate puude asendamist.

 (2) Asendusistutuse kohustust rakendatakse:
 1) kui soovitakse raiuda tervet ja elujõulist puud ning vallavalitsus ei pea raie keelamist otstarbekaks;
 2) ehitusalase raie kõrvaltingimusena.

 (3) Asendusistutuse kohustust ei rakendata:
 1) kuivanud või ilmselgelt kuivamas puude, tuuleheite, tormimurru, avariiohtlike ja ehitisi ohustavate puude korral;
 2) väheväärtuslike puude (hall lepp, paju, harilik pappel jms) raiel;
 3) muudel põhjendatud juhtudel.

 (4) Vallavalitsusel on õigus määrata asendusistutuse aeg ja koht. Võimaluse korral tehakse asendusistutus endises asukohas või sama asula piires, arvestades asjaõigusseaduses sätestatud naabrusõigusi ning avalikku huvi.

 (5) Vallavalitsusel on õigus määrata tingimused asendisistutuse korral istutavate istikute osas (nt istikute liik, vanus, kõrgus, võra läbimõõt jms).

 (6) Kõik asendusistutuse kulud kannab isik, kellele väljastatakse raieluba.

§ 11.   Asendusistutuse arvestamine

 (1) Üldjuhul määratakse asendusistutus põhimõttel, et iga raiutava puu asemel istutatakse üks uus puu.

 (2) Järgmiste puuliikide korral lähtutakse järgmisest erisustest:
 1) haruldast liiki või kaitsealused puude korral istutatakse iga raiutava puu kohta 3 uut puud;
 2) väärtuslike lehtpuude ja oksapuude (kõik tamme liigid, harilik pöök, künnapuu, kõik männi, lehise liigid, leht- ja okaspuude vormid ja teisendid) korral istutatakse iga raiutava puu kohta 2 uut puud.

 (3) Korra § 11 lõikes 2 punktis 1 nimetatud puu raiel määratakse asendusistutuse kohustus koefitsiendiga 2.

§ 12.   Asendusistutuse kohustuse täitmine

 (1) Asendusistutuse kohustus märgitakse raieloale ning asendusistutuse korral vormistatakse raieloa lisana asendusistutuse garantiikiri.

 (2) Asendusistutus antakse kohe pärast töö valmimist vallavalitsusele üle üleandmise-vastuvõtmise aktiga.

 (3) Asendusistutuse üleandmisel kontrollitakse asendusistutuse vastavust nõuetele. Kui istutustöö ei vasta nõuetele, siis on vallavalitsusel õigus nõuda puuduste kõrvaldamist.

 (4) Asendusistutuse kohuslane on kohustatud andma asendusistutusele kaheaastase garantii.

 (5) Garantii kestuse ajal peab asendusistutuse kohuslane tagama puule nõuetekohased kasvutingimused ja hoolduse vastavalt puude istutamise korra nõuetele, kui kokku ei lepita teisti.

 (6) Kui istutatud taim garantii kestuse ajal kahjustub või hävib, siis on vallavalitsusel õigus nõuda taime asendamist ja hooldamist, v.a kui istutuse tegija tõendab, et taim kahjustus või hävis temast mittesõltuvatel asjaoludel. Taime kahjustumine või hävimine fikseeritakse aktiga.

5. peatükk JÄRELEVALVE 

§ 13.  Raieloa peatamine ja kehtetuks tunnistamine

 (1) Vallavalitsusel on õigus peatada raieloa kehtivus või see kehtetuks tunnistada juhul, kui ilmneb, et:
 1) taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
 2) rikutakse raierahu perioodi;
 3) raiutakse raieloale mittekantud puid;
 4) puu kasvukoha kinnistule antud ehitusluba tunnistatakse kehtetuks;
 5) ilmnevad asjaolud, mis raieloa väljastamise ajal ei olnud teada ja mis võivad tingida raieloa hilisema kehtetuks tunnistamise.

 (2) Raieloa peatamisest või kehtetuks tunnistamisest teavitab vallavalitsus taotlejat kirjalikult. Loa peatamise puhul teavitatakse taotlejat loa peatamise kestvusest.

§ 14.  Vastutus

  Tiheasustusalal kasvava puu ebaseadusliku raie eest karistatakse “Looduskaitseseaduses1” ja teistes Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud viisil ja korras.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 15.  Vallavalitsusel kinnitada raieloa avalduse vorm, raieloa vorm ning asendusistutuse garantiikirja vorm.

§ 16.  Tunnistada kehtetuks Saue Vallavolikogu 27. detsember 2007 määrus nr 022 „Raieloa andmise kord Saue vallas”

§ 17.  Määrus avaldatakse ajalehes Koduvald ja Saue valla veebilehel.

§ 18.  Määrus jõustub 1. mail 2012.

Rein Riga
Volikogu esimees