Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Saue valla heakorra eeskiri

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.03.2016, 74

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Saue valla heakorra eeskiri

Vastu võetud 27.12.2007 nr 19
jõustumine 01.01.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.10.201001.01.2011
25.02.2016RT IV, 08.03.2016, 811.03.2016

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punktide 4 ja 361 ning § 36 lõigete 2 ja 3 alusel. [Sõnastus muudetud alates 1.01.2011 Saue Vallavolikogu 28.10.2010 määrusega nr 22]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Üldsätted

 (1) Saue valla heakorra eeskirja (edaspidi eeskiri) eesmärgiks on tagada valla puhtus, heakord ja säästev elukeskkond.

 (2) Eeskiri kehtestab heakorranõuded, kohustused ja piirangud Saue valla haldusterritooriumil ja on täitmiseks kohustuslik kõigile valla territooriumil viibivatele ja tegutsevatele isikutele ning kinnis- või vallasvara omanikele.

 (3) Küttekoldevälise tule tegemisel ja grillimisel tuleb lähtuda siseministri 30. augusti 2010. a
määrusest nr 40 „Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded.
[Paragrahv 1 lõige 3 lisatud alates 1.01.2011 Saue Vallavolikogu 28.10.2010 määrusega nr 22]

§ 2.  Mõistete kasutamine eeskirjas

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

 1) avalik koht – on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk;
 2) heakorratööd – on tolmu, liiva, prahi, lume ja jää koristamine, libedusetõrje, muru ja rohu niitmine ning mahalangenud puulehtede, okste vms koristamine;
 3) kinnistu – kinnistusraamatusse iseseisva üksusena kantud kinnisasi (maapinna piiritletud osa ehk maatükk) või hoonestusõigus; kinnistu mõistega on heakorra nõuete täitmisel võrdsustatud mõisted: maa-ala, territoorium, krunt, maaüksus ja katastriüksus;
 4) korterelamu – kolme või enama korteriga elamu, mis ei ole ridaelamu;
 5) kõnnitee – jalakäijate liiklemiseks ettenähtud teeosa või sama otstarbega omaette tee;
 6) loom – imetaja, lind, roomaja, kahepaikne, kala või selgrootu;
 7) omanik – füüsiline või juriidiline isik, kelle omandis on kinnistu või vallasasi; omanikuga on võrdsustatud isik, kes õiguslikul alusel asja valdab või kasutab või kes on omaniku poolt volitatud asja haldama;
 8) puhastusala –kinnistu või ehitisega piirnev ala, mis ulatub kinnistu või ehitise piirist sõiduteeni;
 9) romusõiduk – sõiduk, millel puuduvad selle mehaanilised osad või kereosad või autoklaasid või rattad ja mis oma välimusega riivab valla esteetilist väljanägemist või rikub valla puhtust ja heakorda;
 10) tiheasustusala – valla üldplaneeringuga määratud ja hoonestatud tiheasustusalad sh Vatsla, Koppelmaa ja Maidla aiandusühistute maa-ala.
[Paragrahv 2 punkt 10 lisatud alates 1.01.2011 Saue Vallavolikogu 28.10.2010 määrusega nr 22]

2. peatükk HEAKORRA NÕUDED 

§ 3.  Heakorra nõuded avalikus kohas

 (1) Ühissõiduki peatuse ooteala või -platvorm, tähistatud jalakäijate ülekäigurada ja -koht ning ehitise välistrepp peab olema puhastatud ning seal tuleb vältida libeduse teket. Ühissõiduki peatused peavad olema varustatud vajaliku hulga istepinkide ja jäätmemahutitega.

 (2) Avalikku kohta tohib pinke, tõkkepiirdeid, reklaamtahvleid, viitasid, vitriine ja teisi teisaldatavaid väikevorme paigaldada vallavalitsuse kirjalikul loal ning nende korrasoleku tagab omanik.

 (3) Veose või koorma vedaja peab kinnitama ja katma veose või koorma nii, et see väldiks materjalide ja tolmu sattumist teele. Vedaja peab koristama peale- ja mahalaadimisel või sõidu ajal mahapudenenud esemed, materjalid vms. Ohtlikust reostusest tuleb viivitamatult teatada Päästeametile ja vallavalitsusele.

 (4) Põllumajandustööde tegijad peavad tagama, et ei toimuks teepeenarde, kraavide, sõidu- ja teiste teede risustamist, reostamist või kahjustamist. Risustus või reostus tuleb likvideerida viivitamatult.

 (5) Avalikus kohas paikneva mänguväljaku omanik või haldaja on kohustatud tagama liivakastis liiva väljavahetamise vähemalt üks kord aastas ja mänguvahendite ning väikevormide hooldamise ning remondi. Mänguväljaku kasutajatele potentsiaalselt ohtlikud mänguvahendid ja väikevormid tuleb viivitamatult demonteerida või tagada ohutus muul viisil.

 (6) Avaliku ürituse või avaliku koosoleku korraldajal tuleb ürituse toimumise kohta paigaldada vajalikul hulgal jäätmemahuteid ja välikäimlaid ning heakorrastada maa-ala ja selle ümbrus, millel üritus läbi viidi hiljemalt kaheteist tunni jooksul pärast ürituse lõppemist või avaliku ürituse loas määratud tähtajaks.

 (7) Kauplemisel tuleb hoida korras ja puhtana kauplemisest mõjutatud ümbrus 6 meetri raadiuses. Kaubanduse või teenindusega tegelev ettevõte peab tagama piisava arvu jäätmemahutite olemasolu nimetatud raadiuses ning nende perioodilise tühjendamise, et vältida jäätmete kuhjumist. Kaupade laadimise või kauplemise lõpetamisel avalikes kohtades tuleb kauplejal ümbrus kohe korrastada.

§ 4.  Heakorra nõuete täitmist tagavad keelud

  Heakorra nõuete täitmiseks on valla territooriumil keelatud:
 1) prahi maha loopimine ja igasugune muu risustamine ning reostamine ükskõik mil viisil;
 2) hoonete, rajatiste, müüride, jäätmemahutite, mängu- ja spordiväljakute inventari piirdeaedade, teede, liikluskorraldusvahendite, ühistranspordipeatuste ootekodade vms sodimine, määrimine või mistahes muul viisil kahjustamine;
 3) teekatte, murukamara, lillede, põõsaste, hekkide või puude vigastamine ja kahjustamine ning omavolilised raietööd;
 4) kütte-, ehitus- või muu materjali hoidmine ja ladustamine väljaspool kinnistu piire ja inimesi või vara ohustaval viisil. Erandkorras, kui kinnistu seda ei võimalda, on lubatud tahke kütuse, ehitusmaterjali jmt mahalaadimine avalikule territooriumile tingimusel, et eelpool nimetatu teisaldatakse ja territoorium heakorrastatakse 24 tunni jooksul ning sellega ei takistata liiklust ega ohustata inimesi või vara;
 5) lume- ja libedusetõrjel tuha või kloriidide kasutamine kõnniteel;
 6) lume lükkamine või paigutamine sõiduteele ning sõiduteedel hooldustööde käigus lume ja jää lükkamine kõnniteedele. Lund võib paigutada kõnniteele juhul kui jalakäijatele ja jalgratturitele jääb vähemalt 1,1 m käiguruumi;
 7) pühkida puhastusalalt koristusjäätmeid sõiduteele;
 8) pesu kuivatamine avalikul maa-alal selleks mitteettenähtud kohas;
 9) telkimine ja ööbimine avalikus kohas välja arvatud vallavalitsuse poolt selleks ette nähtud kohad;
 10) omavoliline teate, kuulutuse või reklaami ülespanek selleks mitte ettenähtud kohta;
 11) veekogudes ja veekogude ääres liiklusvahendite, masinate, mahutite ja muude esemete pesemine;
 12) mootorsõiduki ja/või haagise parkimine haljasalal, spordiplatsil, mänguväljakul või muul selleks mitte ettenähtud avalikus kohas;
 13) sõiduautode remontimine ja pesemine korterelamu juures;
 14) romusõiduki parkimine avalikul teel või muus avalikus kohas või kinnistu tänavaäärses õue osas. Sellise sõiduki parkimiseks korterelamu maal peab olema korteriühistu luba, korteriühistu puudumisel kõikide korteriomanike nõusolek;
 15) riide ja vaiba kloppimine korterelamu rõdul, aknal ja uksel, akna välisküljele sinna mitte sobivaid esemete ja toiduainete asetamine ning pesu kuivatamine rõdu või lodža piirdest kõrgemal.

3. peatükk ISIKUTE KOHUSTUSED HEAKORRA TAGAMISEL 

§ 5.  Saue Vallavalitsuse kohustused

  Saue Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) kohustus on:
 1) tagada vallale kuuluvate kohalike teede, tänavate, väljakute, kõnniteede ning nende ääres paiknevate ühistranspordi ootekohtade korrashoid. Ühissõiduki peatused peavad olema varustatud vajaliku hulga istepinkide ja jäätmemahutitega;
 2) tagada parkide, haljasalade, spordiplatside, lastemänguväljakute, koerte jalutusplatside ja muude avalike kohtade korrashoid;
 3) paigaldada parki, haljasalale, mänguväljakule või muudesse avalikesse kohtadesse vajalikul hulgal jäätmemahuteid ja neid regulaarselt tühjendada;
 4) kindlustada avalikus kohas asuvate tuletõrje veevõtukohtade ja veehoidlate korrasolek ning tagada sinna juurdepääs;
 5) tagada tänavatel ja teedel tänavasiltide ning külades külasiltide olemasolu. Tänavsiltide ühtsed kujunduse nõuded kehtestab Saue Vallavolikogu eraldi määrusega.

§ 6.  Kinnistu omaniku kohustused

 (1) Kinnistu omanik on kohustatud:
 1) hoidma korras tema omandis või kasutuses oleva kinnistu ja kinnistu piirdeaia, koristama prahi, tegema umbrohutõrjet, niitma muru ja rohu, pügama heki ning korraldama põõsaste ja puuokste kärpimist, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ja varjavad liiklust reguleerivat tehnilist vahendit, takistavad jalakäija või sõiduki liiklust;
[Paragrahv 6 lõike 1 punkti 1 sõnastus muudetud alates 1.01.2011 Saue Vallavolikogu 28.10.2010 määrusega nr 22]
 2) tagama, et kinnistu oluliste osade sh ehitiste ja kinnistul asuvate vallasasjade seisund ei ohustaks teisi isikuid, nende vara või keskkonda;
 3) teostama heakorratöid kinnistuga või ehitisega külgneval puhastusalal; puhastusalal tuleb heakorratööde tegemine lõpetada hommikul kella 7.00-ks, pühapäeval kella 9.00-ks (v.a eriolukord). Vajadusel tuleb puhastusala puhastada ka päeva jooksul, et tagada puhastusalal heakord;
 4) mitte kahjustama ja risustama kinnistut läbivat avalikku teed ja selle kaitsevööndit;
 5) regulaarselt puhastama kinnistul paiknevate sadeveekaevude kaaned ja nende ümbruse, kraavid ning truubid;
 6) remontima või kehtestatud korras lammutama kinnistul asuvad ja ümbruskonna välisilmet rikkuvad lagunenud ehitised;
 7) taotlema kinnistul kasvavate puude raieks (v.a. viljapuud- ja põõsad) kehtestatud korras vallavalitsuselt raieloa;
 8) niitma tiheasustusalal asuval kinnistul regulaarselt muru ja heina. Tiheasustusalal tuleb muru ja hein niita sellise sagedusega, et muru ja heina kõrgus ei ületaks 20 cm. Hajaasustusalal asuvate ning hoonete või avaliku teega piirnevate kinnistute omanikud on kohustatud niitma ja koristama heina minimaalselt 1 kord aastas 1. septembriks, vältimaks kulu teket ja tagamaks sellega tuleohutuse. Niitmine ei ole nõutav, kui see on vastuolus Euroopa Liidu toetuse meetme tingimustega;
[Paragrahv 6 lõike 1 punkt 8 lisatud alates 1.01.2011 Saue Vallavolikogu 28.10.2010 määrusega nr 22]

 (2) Tegutsevate korteriühistute kinnistutel tagab eeskirjast tulenevate heakorra nõuete täitmise ühistu.

 (3) Kinnistu reostamisel või risustamisel on reostaja või risustaja kohustatud selle puhastama. Kui reostajat või risustajat ei ole võimalik kindlaks teha, peab ala korrastama selle omanik.

§ 7.  Ehitise omaniku kohustused

 (1) Ehitise omanik on kohustatud:
 1) hoidma korras hoone fassaadi ja sinna juurde kuuluvad elemendid, st fassaadielemendid peavad olema terved, nõuetekohaselt värvitud, ilma sodimisjälgedeta ning vastavuses kinnitatud ehitusprojektile;
 2) tagama vastavalt hoonete ja korterite numeratsioonile õige numbrimärgi olemasolu ning tagama selle nähtavuse;
 3) kooskõlastama hoonete välisilme ning piirdeaedade muudatused (värvitoonid, trepikodade ja katuste ümberehitused, rõdude kinniehitamine jms) vallavalitsusega;
 4) tagama ehitise katuselt, räästast või muudest kohtadest varisemisohtlike ehitusdetailide, samuti lume ja jää jm varisemisohtlike objektide eemaldamise liiklejaile ohutul viisil ning vajadusel tähistama ohtliku ala;
 5) tagama hoone üldkasutatava juurdepääsutee ja välistrepi heakorra sh puhastamise jääst ja lumest ning vajadusel nende lume- ja libedusetõrje;
 6) tagama heitvee ja fekaalide kogumismahuti korrasoleku, veepidavuse, hermeetilise sulgumise, õigeaegse tühjendamise ja ümbruse hooldamise; omama heitvee äravedu ja kogumismahuti tühjendamist (purgimist) tõendavat dokumentatsiooni vähemalt 2 jooksva aasta kohta.

 (2) Korterelamutes korteriühistu olemasolul tagab eeskirjast tulenevate ehitise omaniku kohustuste täitmise ühistu.

 (3) Kasutusel mitteoleva ehitise omanik on kohustatud tagama ehitise ja sinna juurde kuuluva krundi heakorra ning vältima ehitise varisemisohtlikkust, sulgema sissepääsud ehitisse ja krundile.

§ 8.  Ehitus-, remondi- ja kaevetööde tegija kohustused

 (1) Ehitus-, remondi- ja kaevetööde tegija on kohustatud:
 1) võtma nimetatud tööde tegemiseks vallavalitsuselt sellekohase ehitus- ja vajadusel kaevetöö loa.
 2) teavitama avalikkust, paigaldades tööde läbiviimise ajaks objekti lähedusse nähtavale kohale infotahvli, millel on märgitud tööde tegija nimi ja aadress, vastutava isiku nimi ja kontaktandmed, töö nimetus ning töö algus ja lõpptähtaeg;
 3) tagama tööde piirkonnas ohtuse;
 4) hoidma korras ja puhastama objekti juurdepääsuteed ning piirnevad sõidu- ja kõnniteed;
 5) vältima objektilt pori, prahi ja lume sattumist ümbritsevale territooriumile, sõidu- ja kõnniteedele;
 6) pärast tööde lõpetamist objektil taastama haljastuse ning teede seisundi vastavalt aastaaja võimalustele ning lõplikult vallavalitsuse poolt antud tähtajaks.

 (2) Kaevetöö korral peab tegija täiendavalt arvestama Saue valla kaevetööde eeskirjas ja kaevetöö loas esitatud nõudeid.

 (3) Kommunikatsioonide vigastustest ja avariidest põhjustatud antisanitaarne või ohtlik olukord tuleb likvideerida ning heakord taastada süüdlasel mõistliku aja jooksul, süüdlase puudumisel kommunikatsiooni valdajal.

§ 9.  Tehnovõrgu omaniku kohustused

  Tehnovõrgu omanik on kohustatud:
 1) korras hoidma temale kuuluva tehnovõrgu;
 2) hoidma tehnovõrgu nähtava osa ja muu konstruktsiooni seisundis, mis tagab liiklusohutuse ja teekatte korrasoleku tehnovõrgu kohal, kusjuures kaevupea peab olema teekattega ühes tasapinnas.

§ 10.  Loomapidaja kohustused
[Kehtetu - - jõust. 01.01.2011]

4. peatükk KÜTTEKOLDEVÄLISE TULE TEGEMINE  

§ 11.  Küttekoldevälise tule tegemine kinnistul ja avalikus kohas
[Kehtetu - - jõust. 01.01.2011]

§ 12.  Küttekolde välise tule tegemine metsa või muu taimestikuga kaetud alal
[Kehtetu - - jõust. 01.01.2011]

5. peatükk VASTUTUS JA MÄÄRUSE RAKENDAMINE 

§ 13.  Vastutus

  Eeskirja nõuete rikkumise eest karistatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses” ja teistes Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud viisil ja korras.

§ 131.  Järelevalve

  Järelevalvet määruse täitmise üle teostab vallavalitsus.
[RT IV, 08.03.2016, 8 - jõust. 11.03.2016]

§ 14.  Rakendussätted

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

 (2) Määrus avaldatakse ajalehes Koduvald, Saue valla veebilehel ja elektroonilises Riigi Teataja andmebaasis.

 (3) Määrus jõustub 01. jaanuaril 2008.