HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord

Väljaandja:Paikuse Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.10.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.10.2013, 33

Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord

Vastu võetud 23.09.2013 nr 4

Määrus kehtestatakse „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 74 lg 2 ja Paikuse Vallavolikogu 18.02.2013 määruse nr 7 „Kooli pidaja pädevuse delegeerimine“ § 1 punkti 11 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib koolitöötajate koosseisu kinnitamise korda Paikuse valla üldhariduskoolides.

§ 2.  Koolitöötajate koosseisu kinnitamine ja muutmine

 (1) Kooli direktori kinnitab ametisse ja vabastab ametist vallavanema ettepanekul vallavalitsus.

 (2) Koolitöötajate koosseisu kinnitab kooli direktor käskkirjaga, arvestades vallavolikogu poolt kinnitatud eelarvet, ning esitab selle vallavalitsusele hiljemalt 1. oktoobriks.

 (3) Koolitöötajate koosseisu muutmise kavatsusest teatab kooli direktor koos järgmise aasta eelarvetaotlusega vallavalitsusele vastavalt valla aastaeelarve koostamise ajakavale.

 (4) Eelarve muutmist eeldava koolitöötajate koosseisu muutmise vajaduse tekkimisel eelarveaasta jooksul esitab kooli direktor eelarve muutmise taotluse koos seletuskirjaga vähemalt kaks kuud enne tähtpäeva, millal on vaja muudatust rakendada, näidates koolitöötajate koosseisu suurendamisel ära vahendid, millest kaetakse täiendav personalikulu.

§ 3.  Rakendussäte

  Paikuse Vallavalitsuse 25. märtsi 2013 nr 3 ”Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord” tunnistatakse kehtetuks.

Kuno Erkmann
Vallavanem

Eve Paas
Vallasekretär