Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse andmise kord

Väljaandja:Mikitamäe Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.10.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.10.2013, 40

Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse andmise kord

Vastu võetud 26.09.2013 nr 14

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 22 lõike 1 punkt 5 alusel

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesoleva määrusega sätestatakse Mikitamäe valla eelarvest mittetulundusühingutele ja seltsingutele mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste taotlemise, taotluste läbivaatamise, toetuste andmise ning toetuste kasutamise üle järelevalve teostamise kord (edaspidi kord).

 (2) Mittetulunduslik tegevus korra mõistes on Mikitamäe valla kultuuri-, spordi-ja hariduselu edendamiseks läbiviidav tegevus, samuti külade elanike ühistegevus ja huvitegevuse võimaluste laiendamine.

 (3) Toetuse saajaga sõlmib lepingu (Lisa 2) Mikitamäe vallavanem.

 (4) Toetust antakse vahendite olemasolul rahastatud projektide kaasfinantseerimiseks ja projektide läbiviimiseks.

§ 2.  Toetuse taotlemine

 (1) Toetuse taotlemise aluseks on taotlus (Lisa 1) koos projekti rahastuslepingu, projekti taotluse, eelarve ja ajakavaga.

 (2) Toetust antakse MTÜ-dele ja seltsingutele projektipõhisteks mittetulunduslikeks tegevusteks.

 (3) Taotleja lisab taotlusele kehtiva registrikaardi ja põhikirja koopia, andmed osalustasu ja liikmemaksu suuruse kohta, seltsingud seltsingulepingu koopia.

§ 3.  Taotluste läbivaatamine

 (1) Valla arendusnõunik kontrollib esitatud taotluse vastavust nõuetele. Puuduste esinemisel teatab sellest taotlejale ja annab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

 (2) Kui ilmneb valeandmete teadlik esitamine, lõpetatakse menetlus toetuse määramiseks.

 (3) Toetuse määramise otsustab Mikitamäe Vallavalitsus.

 (4) Mikitamäe vallavanem sõlmib taotlejaga toetuslepingu. MTÜ või seltsingu poolt on lepingu sõlmijaks allkirjaõiguslik juhatuse või seltsingu liige.

 (5) Toetus jäetakse rahuldamata, kui:
 1) eelarvelised vahendid on lõppenud;
 2) see ei toeta § 1 sätestatud eesmärke;
 3) toetusena on saadud programmist tegevustoetust;
 4) projektist otseselt kasu saavate isikute hulgas ei ole Mikitamäe valla elanikke;
 5) taotleja on jätnud eelnevalt aruande tähtajaks esitamata.

§ 4.  Toetuste eraldamine ja järelevalve

 (1) Toetuse summa projektide läbiviimiseks on maksimaalselt 3000 eurot ühe projekti kohta. Projekti lõppedes ja toetusrahade kättesaamisel tagastab taotleja toetuse andjale oma- ja/või kaasfinantseeringu määra ületava summa. Toetuse lõplik suurus on kuni 15% rahastatud projekti maksumusest, kuid mitte üle 1000 euro. Toetuse % suurus tuleneb vastava programmi ja antud toetuse oma- ja/või kaasfinantseeringu määrast.

 (2) Toetuse kasutamise lõpptähtaeg fikseeritakse lepingus, kuid toetuse kasutamise periood ei saa olla pikem kui 12 järjestikust kalendrikuud lepingu sõlmimisest alates.

 (3) Aruandluseks esitatakse põhirahastajale esitatud aruande allkirjaga kinnitatud koopia koos kuludokumentide koopiatega. Aruanne peab kajastama kogu toetuse, kaas- ja omafinantseeringu osa kasutamist. Aruande esitamise lõpptähtaeg fikseeritakse toetuslepingus.

 (4) Toetuse kantakse taotleja arveldusarvele pärast lepingu sõlmimist ning kontrolli selle sihipärase kasutamise üle korraldab vallavalitsus.

 (5) Vallavalitsusel on õigus nõuda kogu toetus tagasi:
 1) kui toetuse saaja ei esita tähtajaks toetuse kasutamise kohta aruannet või esitab valeandmeid toetuse kasutamise kohta;
 2) kui toetuse saaja kasutas eraldatud toetust teisel eesmärgil, kui taotleti.

§ 5.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Mikitamäe Vallavolikogu 21.12.2011 määrus nr 30 „Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse andmise kord“ ja Mikitamäe Vallavolikogu 30.05.2013 määrus nr 9 „Mikitamäe Vallavolikogu 21.12.2011 määruse nr 1.1-3/30 „Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse andmise kord“ muutmine.

§ 6.  Rakendussätted

 (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

 (2) Määrust rakendatakse 1. oktoobrist 2013.

Imre Liivago
volikogu esimees

Lisa 1 Taotlus mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse saamiseks Mikitamäe valla eelarvest

Lisa 2  Toetusleping