KorrakaitseAvaliku korra tagamise meetmed

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Sindi linna kriisikomisjoni põhimäärus

Väljaandja:Sindi Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.11.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.04.2018
Avaldamismärge:RT IV, 11.10.2013, 45

Sindi linna kriisikomisjoni põhimäärus

Vastu võetud 01.11.2011 nr 7
jõustumine 02.11.2011

Sindi linna kriisikomisjoni põhimäärus kehtestatakse hädaolukorra seaduse § 5 lg 5 alusel

§ 1.   Üldsätted

  (1) Sindi linna kriisikomisjon (edaspidi komisjon) on Sindi linna territooriumil alaliselt tegutsev komisjon, mille eesmärgiks on HOS § 5 lg 3 ning § 34 lg 9 ülesannete täitmise ning seeläbi elanikkonna kaitse korraldamine Sindi linnas.

  (2) Komisjoni moodustab ning koosseisu kinnitab linnavalitsus.

  (3) Komisjon juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja Sindi linna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

  (4) Komisjoni teenindab linnavalitsuse linnamajanduse teenistus.

§ 2.   Komisjoni koosseis

  (1) Komisjoni esimees on linnapea.

  (2) Komisjoni nimelise koosseisu kinnitab linnapea ettepanekul linnavalitsus oma korraldusega.

  (3) Kui komisjoni esimehel ei ole võimalik komisjoni tööst osa võtta, asendab teda komisjoni aseesimees või komisjoni esimehe poolt määratud isik.

  (4) Kui komisjoni liikmel ei ole võimalik hädaolukorra ajal mingil põhjusel ajutiselt komisjoni töös osaleda, siis asendab teda komisjoni esimehe poolt määratud isik.

  (5) Komisjoni liikmed on kohustatud teatama enda kontaktandmed (telefoninumbrid tööl, kodus, mobiiltelefon, faks, e-post, kodune aadress) ja koheselt nende andmete muutustest komisjoni esimehele.

§ 3.   Komisjoni ülesanded

  Komisjon:
  1) täidab hädaolukorra seadusest tulenevaid omavalitsusele pandud ülesandeid;
  2) juhib hädaolukordade lahendamist oma vastustusalas;
  3) tagab hädaolukorras abivajajate väljaselgitamise ja nende abistamise;
  4) vaatab läbi hädaolukorra lahendamise plaanid ning korraldab seal kirjeldatud omavalitsuse ülesannete täitmise;
  5) koostab vastavalt riskianalüüsile elanike ümberpaigutamise plaani omavalitsuse territooriumil hädaolukorras;
  6) koostab ja korrastab informatsiooni omavalitsusüksuses paiknevatest kriisireguleerimisalastest ressurssidest;
  7) omab ülevaadet omavalitsuse territooriumil paiknevatest suurõnnetuse ohuga ja ohtlikest ettevõtetest ning nendest tulenevatest ohtudest;
  8) vaatab läbi ja annab hinnanguid linna planeeringutele, mis on seotud kemikaaliohutusega;
  9) korraldab ennetusmeetmete rakendamise ja riskikommunikatsiooni, sealhulgas elanike informeerimise võimalikest hädaolukordadest, nende mõjudest ning käitumisjuhistest hädaolukorras, lähtuvalt riskianalüüsidest;
  10) teavitab elanikke elutähtsa teenuse toimepidevuse häiretest;
  11) teavitab elanikke kriisikomisjoni tegevustest;
  12) korraldab kriisireguleerimise alaseid koolitusi, seminare ja teabepäevi ning teeb volikogule ettepanekuid selleks vahendite eraldamiseks;
  13) korraldab omavalitsuse kriisireguleerimisõppuse;
  14) teeb koostööd teiste kriisikomisjonidega;
  15) kinnitab ja esitab iga-aastase komisjoni tegevuse kokkuvõtte päästekeskusele;
  16) täidab muid seadusest ja põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

§ 4.   Komisjoni õigused

  Komisjonil on õigus
  1) saada komisjoni pädevusse kuuluvates küsimustes linna asutustelt ning elutähtsa teenuse osutajatelt vajalikku informatsiooni teenuse kohta ning komisjoni tööks vajalikke materjale;
  2) teha volikogule ettepanekuid hädaolukorra likvideerimiseks vajalike ressursside kasutamiseks;
  3) teha volikogule ettepanekuid riskianalüüsi tulemuste arvestamiseks omavalitsuse arengukavades;
  4) anda hinnanguid ja teha ettepanekuid linna kriisireguleerimise valdkonda kuuluvate õigusaktide eelnõudesse;
  5) teha volikogule ettepanekuid uuringute läbiviimiseks ja eksperthinnangute tellimiseks;
  6) luua töögruppe komisjoni eesmärkide täitmiseks;
  7) teha maavanemale ettepanekuid hädaolukordadeks valmisoleku ja kriisireguleerimise paremaks korraldamiseks;
  8) saada pädevatelt riigiasutustelt kriisireguleerimisalast nõustamist ja koolitusi;
  9) teha koostööd pädevate riigiasutuste, teiste omavalitsustega ja linna ettevõtjatega.

§ 5.   Komisjoni töökorraldus

  (1) Komisjoni koosoleku kutsub kokku ja koosolekut juhatab komisjoni esimees.

  (2) Komisjoni aseesimees on kriisireguleerimise valdkonda kureeriv abilinnapea.

  (3) Komisjoni koosolekud on erakorralised.

  (4) Komisjoni erakorralised koosolekud kutsub kokku komisjoni esimees või tema äraolekul komisjoni aseesimees vastavalt vajadusele.

  (5) Komisjoni liikmetel on õigus teha komisjoni esimehele ettepanek komisjoni erakorralise koosoleku kokkukutsumiseks.

  (6) Komisjoni liikmel on õigus teha ettepanek komisjoni istungile ekspertide, ajakirjanike ja teiste komisjoniväliste isikute kutsumiseks.

  (7) Ekspertide, ajakirjanike ja teiste komisjoniväliste isikute osalemise komisjoni istungil otsustab komisjoni esimees.

  (8) Komisjoni istungid ja otsused protokollitakse ja vormistatakse kolme tööpäeva jooksul ning neile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija

  (9) Komisjon edastab istungite protokollid ja otsused maavanemale ja Päästekeskuse kriisireguleerimisbüroole 10 päeva jooksul peale istungi toimumist elektroonselt.

  (10) Komisjoni otsused ja protokollid peavad vastama haldusdokumentidele kehtestatud põhinõuetele.

  (11) Komisjon kinnitab oma protokollilise otsusega vajalikud juhendmaterjalid hädaolukorras tegutsemiseks.

§ 6.   Põhimääruse muutmise kord, vaidlustamine ja jõustumine

  (1) Põhimääruse kinnitab, muudab, täiendab ja tunnistab kehtetuks linnavalitsus.

  (2) Määrus jõustub 2. novembril 2011.

Marko Šorin
linnapea

Andres Annast
linnasekretär

/otsingu_soovitused.json