HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Sindi Lasteaeda laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Väljaandja:Sindi Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2019
Avaldamismärge:RT IV, 11.10.2013, 47

Sindi Lasteaeda laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 30.08.2011 nr 5
jõustumine 01.01.2012

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel ja kooskõlas kohaliku omavalituse korralduse seaduse § 6 lõikega 2.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Laste arvestuse pidamine

  (1) Arvestust laste lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise üle peab arvestust Sindi Lasteaia direktor.

  (2) Sindi Linnavalitsus koordineerib lasteasutusse vastuvõttu ja nõustab lapsevanemaid (edaspidi vanem).

§ 2.   Teeninduspiirkond

  Sindi Lasteaia teeninduspiirkonnaks Sindi linna haldusterritoorium.

2. peatükk Lapse lasteaeda vastuvõtu taotlemine, vastuvõtmine ja vastuvõtust keeldumine 

§ 3.   Taotlemiseks esitatavad dokumendid

  (1) Lapse lasteaeda vastuvõtu taotlemiseks esitab vanem lasteaia direktorile vormikohase avalduse, mille vorm on kättesaadav Sindi Lasteaia koduleheküljel www.sindilasteaed.ee ja lapse isikut tõendava dokumendi või sünnitunnistuse (sünnitõendi).

  (2) Avaldus sisaldab alljärgnevaid andmeid:
  1) lapse ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, isikukood;
  2) lapse ema ees- ja perekonnanimi;
  3) lapse isa ees- ja perekonnanimi;
  4) lasteaia tasu maksva vanema isikukood;
  5) lapse tegeliku elukoha ja elanike rahvastikuregistri järgne aadress;
  6) vanemate kontakttelefonid ja e – posti aadressid;
  7) lapse lasteasutusse vastuvõtmise soovitud aeg.

§ 4.   Avalduste registreerimine

  (1) Avaldused registreerib lasteaaia direktor nende laekumise järjekorras vastavalt lasteaia asjaajamiskorrale.

  (2) Hiljemalt 15. juunil teatab lasteaia direktor vanemale tema lapse lasteaeda vastuvõtust ja teeb teatamise viisi kohta märke vanema avaldusele.

  (3) Kui lasteaias puuduvad vabad kohad, jääb tema laps koha taotlejate järjekorda, mis on koostatud taotluste ajalise esitamise põhjal.

  (4) 1. juuliks esitab lasteaia direktor Sindi Linnavalitsusele digitaalsel kujul lasteaia koha taotlejate nimekirja, kuhu on kantud lapse ning lapsevanema nimi, aadress ning avalduse esitamise kuupäev.

  (5) Erirühma vastuvõtmine ning väljaarvamine on sätestatud haridusministri määrusega. Lapse erirühma järjekorda registreerimisel on lasteaia direktoril aluseks nõustamiskomisjoni otsuse kuupäev.

  (6) Laps kantakse koha ootele järgmiseks aastaks juhul:
  1) kui laps ei ole asunud kohta kasutama kahe nädala jooksul arvates kokkulepitud ajast, kantakse ta koha ootele järgmiseks aastaks.

§ 5.   Rühmade komplekteerimine

  (1) Lasteaia direktor komplekteerib ja kinnitab rühmade nimekirjad uueks õppeaastaks oma käskkirjaga 10. septembriks ja kannab andmed Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS).

  (2) Vabade kohtade olemasolu korral võetakse lapsi lasteasutusse kogu õppeaasta kestel. Vabad kohad täidetakse kahe nädala jooksul vastavalt käesolevale korrale.

§ 6.   Lapse lasteasutusse vastuvõtmine

  (1) Lapsele lasteaiakoha saamiseks tekib vanemal õigus kui lapse elukohana rahvastikuregistris registreeritult on Sindi linn.

  (2) Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaeda lapsi väljastpoolt Sindi linna.

  (3) Väljaspool Sindi linna rahvastikuregistrisse registreeritud laste vanematega sõlmib lasteaia direktor tähtajalise lepingu koha kasutamiseks üheks õppeaastaks.

  (4) Erandkorras võib last võtta lasteasutusse vabade kohtade olemasolul väljaspool järjekorda:
  1) linnavalitsuse lastekaitsespetsialisti taotluse alusel;
  2) riigi – või kohaliku omavalitsuse asutustes töötavate vanemate, kelle vajalikkust Sindi linnale tõendab vastava ametkonna juht vastava taotlusega (nt meditsiini- , politsei, haridustöötajad);

§ 7.   Vastuvõtu avalduse rahuldamata jätmine

  (1) Vastuvõtu avaldus jäetakse rahuldamata, kui:
  1) laps ei ole registreeritud rahvastikuregistri elukohaandmetel Sindi linnas;
  2) vanemal on võlgnevus Sindi Lasteaia ees.

  (2) Vastuvõtu taotluse rahuldamata jätmisest teavitatakse vanemat kirjalikult või vanema nõusolekul e - posti teel hiljemalt 15. juuniks.

  (3) Vanemal on õigus lasteaia direktori otsuse vaidlustamiseks lapse lasteasutusse vastuvõtu või sealt väljaarvamise kohta pöörduda küsimuse lahendamiseks Sindi Linnavalitsuse poole.

§ 8.   Lapse lasteasutusse toomine

  (1) Esmakordsel vastuvõtul lasteasutusse esitab vanem perearsti väljastatud vormikohase tõendi.

  (2) Lapse lasteasutusse vastuvõtmisel tutvub vanem lasteasutuse põhimääruse, kodukorra ja muude lasteasutuse tegevust puudutavate õigusaktidega ning saab teavet tegevus- ja päevakava ning töökorralduse kohta, mis on kättesaadavad lasteaia koduleheküljelt www.sindilasteaed.ee.

3. peatükk Lasteaiast väljaarvamine 

§ 9.   Lapse lasteaiast väljaarvamine

  (1) Lapse lasteasutusest lahkumise aluseks on üldjuhul vanema kirjalik avaldus.

  (2) Avaldus esitatakse lasteaia direktorile hiljemalt üks nädal enne lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteaiast lahkumise kuupäev ja põhjus.

  (3) Laps arvatakse lasteaiast välja lasteaia direktori käskkirja alusel, kui:
  1) laps läheb kooli;
  2) laps on puudunud väljaspool vanemate puhkuse aega meditsiiniliste näidustusteta rohkem kui üks kuu;
  3) vanem ei ole ühe kuu jooksul arve saamisest arvates tasunud lasteaia hoolekogu poolt kehtestatud toidukulu ja Sindi Linnavolikogu poolt kehtestatud lasteasutuse muude kulude lapsevanemate poolt kaetavat osa ega teavitanud lasteaia direktorit tekkinud makseraskustest ning avaldanud soovi maksegraafiku koostamiseks.

  (4) Lapse lasteaiast väljaarvamisest teatab lasteaia direktor vanemale kirjalikult või vanema nõusolekul e - posti teel ühe nädala jooksul otsuse tegemisest arvates.

4. peatükk Lõppsätted 

§ 10.   Sindi Linnavalitsuse 15.oktoobri 2008 määrus nr 3 „Laste Sindi Lasteaeda vastuvõtmise ja väljaarvamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 11.   Määrus jõustub 1 jaanuaril 2012.

Marko Šorin
linnapea

Andres Annast
linnasekretär

/otsingu_soovitused.json