Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

“Alatskivi valla aumärgid” statuudi muutmine

Väljaandja:Alatskivi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.02.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 11.10.2013, 98

“Alatskivi valla aumärgid” statuudi muutmine

Vastu võetud 05.03.1997 nr 53
jõustumine 09.03.1997

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
31.01.200806.02.2008

Läbi arutanud volikogu kultuuri-hariduskomisjoni ettepanekud ja kuulanud ära volikogu liikmete arvamused Alatskivi vallavolikogu otsustab:


1. Muuta “Alatskivi valla aumärgid” statuuti ja kehtestada alljärgnev sõnastus:


ALATSKIVI VALLA AUMÄRGID


STATUUT


I T e e n e t e m ä r k


1. Alatskivi valla teenetemärk (edaspidi “teenetemärk”) on valla kõrgeim aumärk, mida antakse Eesti Vabariigi kodanikele või välismaalastele Alatskivi vallale osutatud eriliste teenete eest.


2. Teenetemärk antakse üldreeglina üle Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud valla pidulikul üritusel.


3. Teenetemärgi annavad üle Alatskivi Vallavolikogu esimees ning vallavanem.


4. Teenetemärk antakse igal aastal vaid ühele isikule.


[Punkt 4 sõnastus alates 06.02.2008]


5. Teenetemärgi kavaleriks võib saada vaid üks kord.


6. Teenetemärgi kavaleride kohta peetakse vastavat raamatut, milline asub vallasekretäri juures.


7. Teenetemärgi kandmise õigust tõendab vastav tunnistus, mis antakse teenetemärgi kavalerile koos märgiga.


8. Teenetemärki kantakse pidulikel juhtudel vasakul pool rinnas.


9. Teenetemärgi kavaleril on vaba pääse kõigile vallas toimuvatele üritustele.


10. Taotlusi teenetemärgi nominentide kohta on õigus esitada vallavalitsusel, selle allasutustel, volikogu komisjonidel ning kõigil valla territooriumil tegutsevatel asutustel – ettevõtetel, seltsidel, klubidel, organisatsioonidel, külavanemate kogul ja valla teenetemärgi kavaleril. Taotlused tuleb esitada kultuuri-hariduskomisjonile hiljemalt 15.jaanuariks. Komisjon esitab oma seisukoha otsusena volikogule, kes otsustab lõplikult teenetemärgi saaja.


Taotluses peavad olema ära märgitud järgmised andmed:


• taotleja andmed (nimi, elu- või asukoht, tegevusala);


• andmed teenetemärgi saaja kohta (ees- ja perekonnanimi, elukoht,


tegevusala, haridus, perekonnaseis, varasemad autasud, töökoht);


• põhjendus teenetemärgi saamiseks (teenete kirjeldus).


[Punkt 10 sõnastus alates 06.02.2008]


11. Teenetemärk võidakse vallavolikogu otsusega ära võtta, kui teenetemärgi kavaler on hakkama saanud ebaväärika teoga.


12. Teenetemärgi nominendid, kes esitamise aastal ei osutunud teenetemärgi saajaks, kandideerivad järgnevatel aastatel võrdväärselt teenetemärgi andmise aastal esitatud nominentidega.


[Täiendatud punktiga 12 alates 06.02.2008]


II A l a t s k i v i v a l l a v a p i t a l d r i k


Vapitaldrik on keraamiline taldrik, mille põhjal on Alatskivi valla vapp ning äärel “Alatskivi vald”.


Seada sisse arvestusraamat Alatskivi valla vapitaldriku väljaandmise kohta, millist peetakse vallasekretäri juures.


Vapitaldriku andmise (kellele, millal, milliste teenete eest) otsustab vallavalitsus.


III T ä n u k i r j a d


Volikogu esimehe tänukirja andmise (kellele, millal, milliste teenete eest) otsustab volikogu esimees.


Vallavanema tänukirja andmise otsustab (kellele, millal, milliste teenete eest) vallavanem.


Tänukiri antakse kas raamitult või ilma.


2. Määrus jõustub 2008.a 06.veebruarist.