Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Kareda Valla Raamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Kareda Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.09.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.10.2013, 109

Kareda Valla Raamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 25.09.2007 nr 14

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 6 alusel

§ 1.  Üldsätted

 (1) Kareda Valla Raamatukogu (edaspidi “ raamatukogu”) on Kareda valla asutus.

 (2) Raamatukogu juhindub oma tegevuses Rahvaraamatukogu seadusest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist ja käesolevast põhimäärusest ning teistest õigusaktidest.

 (3) Raamatukogu asukohaks on Kareda Valla Maja. Raamatukogu postiaadress on Peetri alevik, Peetri Postkontor, 73101, Järvamaa.

§ 2.  Raamatukogu eesmärk ja ülesanded

  Raamatukogu eesmärk on tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist. Tegevuse eesmärkide täitmiseks raamatukogu:
 1) osutab põhiteenuseid: teavikute kohapeal kasutamine ja kojulaenutus, avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu tagamine;
 2) valla elanikele ning teistele soovijatele vastavalt rahvaraamatukogu seadusele, teistele õigusaktidele ja raamatukogu kasutamise eeskirjadele;
 3) kogub ja säilitab oma teeninduspiirkonda puudutavat kirjandust;
 4) komplekteerib, säilitab ja teeb oma kogud ja elektroonilised andmebaasid kasutajale kättesaadavaks;
 5) korraldab tasuta koduteeninduse elanikele, kes tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised raamatukogu külastama;
 6) osutab tasulisi eriteenuseid (paljundustööd, väljatrükid üldkasutatavatest andmebaasidest, skaneerimine jm.). Eriteenuste eest võetakse tasu, mille suuruse kinnitab kohalik omavalitsus;
 7) osaleb valla arenduskava eelnõu väljatöötamises ja kultuurielu koordineerimises;
 8) teeb koostööd valla asutustega, teiste Eesti ja välismaa raamatukogudega.

§ 3.  Juhtimine

 (1) Raamatukogu tööd juhib juhataja, kes kinnitatakse ametisse vastavalt Kareda Vallavalitsuse korraldusele.

 (2) Juhataja:
 1) tagab raamatukogu põhiülesannete täitmise ning kannab vastutust raamatukogu arengu ja rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise eest;
 2) esindab raamatukogu;
 3) koostab eelarve eelnõu;
 4) sõlmib lepinguid oma pädevuse piires;
 5) annab raamatukogu töö korraldamiseks käskkirju.

§ 4.  Vara ja finantseerimine

 (1) Raamatukogu haldab, kasutab ja käsutab oma valduses olevat vara vastavalt vallavalituse kehtestatud korrale.

 (2) Raamatukogu finantseeritakse:
 1) Kareda valla eelarvest
 2) riigieelarvest
 3) annetustest
 4) tema põhitegevusega seotud põhimääruses sätestatud tasulistest teenustest
 5) laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt

§ 5.  Kontroll, järelvalve ja aruandlus

 (1) Kontrolli raamatukogu tegevuse üle teostatakse õigusaktides ettenähtud korras.

 (2) Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud aruanded, sealhulgas Kultuuriministeeriumile aruanded riigieelarvest finantseeritud summade kohta.

§ 6.  Kogud, teenindus, lugeja

 (1) Raamatukogu kogud on koostiselt universaalsed, sisaldades teeninduspiirkonna elanike põhivajadustele vastavaid erinevates keeltes, eri tüüpi ja laadi teavikuid.

 (2) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjades, mille kinnitab vallavolikogu.

§ 7.  Raamatukogu ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

 (1) Raamatukogu ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub vallavolikogu otsusel.

 (2) Raamatukogu ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.

§ 8.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 29. septembril 2007.a.

Taso Veere
volikogu esimees