HaridusKool

HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Jõgeva valla munitsipaalharidusasutuste hoolekogude töökord

Väljaandja:Jõgeva Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.04.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.09.2019
Avaldamismärge:RT IV, 11.10.2013, 125

Jõgeva valla munitsipaalharidusasutuste hoolekogude töökord

Vastu võetud 11.04.2011 nr 10
jõustumine 15.04.2011

Määrus kehtestatakse “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 73 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega sätestatakse Jõgeva valla munitsipaalharidusasutuste (edaspidi haridusasutus) hoolekogude moodustamine, töökord, ülesanded ning pädevus.

  (2) Haridusasutuste hoolekogud (edaspidi hoolekogu) juhinduvad oma tegevuses põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest, haridusasutuste põhimäärusest, Jõgeva Vallavolikogu ja Jõgeva Vallavalitsuse õigusaktidest, käesolevast määrusest ning teistest haridusasutuse hoolekogu tegevust reguleerivatest õigusaktidest.

  (3) Haridusasutused käesoleva määruse kohaselt on:
  1) koolieelne lasteasutus (edaspidi lasteasutus);
  2) põhikool ning ühtse asutusena koos tegutsevad haridusasutused.

  (4) Käesoleva määruse sätteid kohaldatakse lõikes 3 nimetatud haridusasutustele ühiselt kui ei ole sätestatud teisiti.

§ 2.   Hoolekogu mõiste

  (1) Hoolekogu on haridusasutuse juures alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on haridusasutuse õpilaste, pedagoogide, haridusasutuse pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja haridusasutust toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomisel.

  (2) Lasteasutuse hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

2. peatükk HOOLEKOGU KOOSSEIS 

§ 3.   Põhikooli hoolekogu

  (1) Põhikooli hoolekogusse kuuluvad:
  1) kooli pidaja esindaja;
  2) õppenõukogu esindaja;
  3) kuni kolm lapsevanemate esindajat;
  4) vilistlaste esindaja;
  5) haridusasutust toetavate organisatsioonide esindaja.

  (2) Kui põhikoolis on moodustatud õpilasesindus, kuulub hoolekogu koosseisu täiendavalt õpilasesinduse nimetatud esindaja.

  (3) Põhikooli hoolekogusse kuuluvate lapsevanemate, vilistlaste ja kooli toetava organisatsiooni esindajad moodustavad enamuse hoolekogu koosseisust.

  (4) Põhikooli hoolekogu koosseisu kuuluvate lapsevanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda koolitöötajate hulka.

§ 4.   Ühe asutusena tegutsev üldhariduskool ja lasteasutus

  (1) Ühe asutusena tegutseva üldhariduskooli ja lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad:
  1) kooli pidaja esindaja;
  2) kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab kooli ja teine lasteasutuse õpetajaid;
  3) kuni kuus lapsevanemate esindajat;
  4) vilistlaste esindaja;
  5) haridusasutust toetavate organisatsioonide esindaja.

  (2) Kui üldhariduskoolis on moodustatud õpilasesindus, kuulub hoolekogu koosseisu täiendavalt õpilasesinduse nimetatud esindaja.

  (3) Ühe asutusena tegutseva üldhariduskooli ja lasteasutuse hoolekogusse kuuluvate lapsevanemate, vilistlaste ja haridusasutust toetavate organisatsioonide esindajad moodustavad enamuse hoolekogu koosseisust.

  (4) Ühe asutusena tegutseva üldhariduskooli ja lasteasutuse hoolekogu koosseisu kuuluvate lapsevanemate, vilistlaste ja haridusasutust toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda koolitöötajate hulka.

3. peatükk HOOLEKOGU MOODUSTAMISE KORD 

§ 5.   Lapsevanemate esindaja ja haridusasutust toetavate organisatsioonide esindaja valimine

  (1) Lapsevanemate esindajate valimine hoolekogusse toimub lapsevanemate koosolekul, mille kutsub kokku haridusasutuse direktor.

  (2) Kandidaadid hoolekogusse seatakse üles lapsevanemate koosolekul. Kandidaat peab andma kandideerimiseks kirjaliku nõusoleku.

  (3) Juhul, kui haridusasutusel ei ole toetavat organisatsiooni, valitakse hoolekogusse tema esindaja asemel koosoleku otsusel täiendav lapsevanemate esindaja.

  (4) Hoolekogu liikmed valitakse poolthäälteenamusega.

§ 6.   Vilistalaste esindaja valimine

  (1) Haridusasutuse vilistlased, kes tegutsevad ühinguna, seltsinguna või muul viisil organiseeritult valivad hoolekogusse oma esindaja.

  (2) Ettepaneku vilistlastele oma esindaja valimiseks teeb haridusasutuse direktor.

  (3) Organiseeritult tegutsevate vilistlaste juht esitab haridusasutuse direktorile kirjalikult vilistlaste esindaja andmed.

§ 7.   Õpetajate esindajate valimine

  (1) Õpetajate esindaja valitakse õppenõukogu/pedagoogilise nõukogu koosolekul, mille kutsub kokku haridusasutuse direktor.

  (2) Kandidaat peab kandideerimiseks andma nõusoleku.

  (3) Hoolekogu liikmed valitakse poolthäälteenamusega.

§ 8.   Kooli pidaja esindaja

  Vallavolikogu nimetab kooli pidaja esindaja haridusasutuse hoolekogusse volikogu uue koosseisu volituse alguses.

4. peatükk HOOLEKOGU KOOSSEISU KINNITAMINE 

§ 9.   Hoolekogu koosseisu kinnitamine ja liikmete volitused

  (1) Hoolekogu liikmete nimekirja esitab haridusasutuse direktor vallavalitsusele kinnitamiseks.

  (2) Hoolekogu kinnitatakse kuni neljaks aastaks.

  (3) Hoolekogu volitused kehtivad hoolekogu koosseisu kinnitamise päevast kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni. Vallavalitsus kinnitab uue hoolekogu koosseisu hiljemalt jooksva õppeaasta oktoobrikuu jooksul.

  (4) Hoolekogu liikme volitused lõpevad ennetähtaegselt:
  1) esindajaks valitud lapsevanema lapse väljaarvamisel haridusasutuse õpilaste nimekirjast;
  2) esindatavate otsusel uue esindaja valimisel;
  3) esindajaks valitud pedagoogi töösuhte lõppemisel;
  4) esindajaks valitud õpilase väljaarvamisel haridusasutuse õpilaste nimekirjast;
  5) liikme surma korral;
  6) hoolekogu liikme kirjaliku avalduse põhjal;
  7) hoolekogu aruandluskohustuse rikkumise korral käesolevas määruses toodud alustel.

§ 10.   Hoolekogu koosseisu muutmine

  Liikme volituse ennetähtaegsel lõppemisel teavitab haridusasutuse direktor sellest vallavalitsust, esitades taotluse hoolekogu koosseisu muutmiseks.

5. peatükk HOOLEKOGU ÜLESANDED 

§ 11.   Hoolekogu kohustused

  (1) Haridusasutuse hoolekogu:
  1) lahendab õpilaste või nende vanemate esitatud pretensioone õpetamist ja kasvatamist puudutavates vaidlusalastes küsimustes;
  2) annab nõusoleku riiklikus õppekavas sätestatud õppeainete nimistu muutmiseks;
  3) annab arvamuse õppekava ja selle muudatuse kohta enne nende kehtestamist haridusasutuse direktori poolt;
  4) teeb vallavolikogule ettepaneku haridusasutuse või nende üksikute klasside õppekeele muutmiseks;
  5) annab nõusoleku haridusasutuse pidajale kehtestada põhikooli klassi täituvuse ülemiseks piirnormiks kuni 26 õpilast;
  6) annab arvamuse haridusasutusse vastuvõtu tingimuste ja korra kohta enne selle kehtestamist;
  7) annab arvamuse arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra kohta enne selle kehtestamist;
  8) teeb ettepaneku pikapäevarühma moodustamiseks, töö planeerimiseks ja korraldamiseks ning annab nõusoleku kehtestada suurem pikapäevarühma täitumuse ülemine piirnorm;
  9) annab arvamuse õpilaskodu kodukorra kohta enne selle kehtestamist ning nõusoleku kehtestada suurem õpilaskodu rühma täitumuse ülemine piirnorm;
  10) teeb koostööd haridusasutuse hädaolukorra lahendamise plaani väljatöötamisel;
  11) teeb koostööd haridusasutusega tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamisel õpilase suhtes;
  12) annab arvamuse haridusasutuse põhimääruse ja selle muudatuse kohta;
  13) teeb koostööd haridusasutuse arengukava koostamisel ja selle muutmisel ning avaldab arvamust enne kinnitamist;
  14) annab arvamuse haridusasutuse kodukorra ja selle muudatuste kohta enne selle kehtestamist;
  15) kehtestab haridusasutuse pedagoogide (v.a direktori) ametikohtade täitmiseks avaliku konkursi läbiviimise korra;
  16) annab arvamuse haridusasutuse sisehindamise aruande kohta enne selle kehtestamist;
  17) annab arvamuse haridusasutuse eelarve kava projekti kohta;
  18) teeb haridusasutuse pidajale ettepanekuid haridusasutusega seotud küsimuste paremaks lahendamiseks;
  19) osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  20) otsustab teisi seaduse alusel või haridusasutuse pidaja otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

  (2) Lasteasutuse hoolekogu:
  1) kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  2) annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  3) teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid laste soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  4) osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  6) annab arvamuse õppekava ja selle muudatuse kohta enne nende kinnitamist lasteasutuse direktori poolt;
  7) teeb ettepaneku vallavalitsusele lasteasutuses lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolu korral laste arvu suurendamiseks sõimerühmas kuni kahe lapse võrra, lasteaiarühmas kuni nelja lapse võrra ning liitrühmas kuni kahe lapse võrra;
  8) teeb koostööd lasteasutuse ning pedagoogilise nõukoguga lasteasutuse arengukava väljatöötamisel;
  9) kinnitab direktori ettepanekul õpetajate, õppealajuhataja ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute (v.a. direktor) vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;
  10) kooskõlastab sisehindamise aruande enne selle kinnitamist;
  11) teeb vallavalitsusele ettepaneku lasteasutuse aastaringse või hooajalise tegutsemise ning lasteasutuse lahtioleku aja kohta;
  12) kuulab ära lasteasutuse pedagoogilise nõukogu tehtavaid ettepanekuid õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks;
  13) täidab riikliku järelvalve läbiviija antud kohustuslikke ettekirjutusi;
  14) otsustab teisi seaduse alusel või haridusasutuse pidaja otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

§ 12.   Hoolekogu õigused

  (1) Hoolekogul on õigus:
  1) saada direktorilt kirjalik ülevaade haridusasutuse õppe- ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest;
  2) saada kirjalik teade direktorilt haridusasutuse majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelvalveasutuse tehtud ettekirjutustest;
  3) saada direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni;
  4) teha vajadusel haridusasutuse pidajale ettepanek järelevalve teostamiseks haridusasutuse tegevuse üle;
  5) kaasata vajadusel ja kooskõlas haridusasutuse pidajaga hoolekogu töösse arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks vastava ala asjatundjaid ning eksperte.

  (2) Lasteasutuse hoolekogul on õigus:
  1) saada direktorilt kirjalik ülevaade lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest;
  2) saada kirjalik teade direktorilt lasteasutuse majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelvalveasutuse tehtud ettekirjutusest;
  3) saada direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni;
  4) teha vajadusel lasteasutuse pidajale ettepanek järelvalve teostamiseks lasteasutuse tegevuse üle;
  5) kaasata vajadusel ja kooskõlas lasteasutuse pidajaga hoolekogu töösse arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks vastava ala asjatundjaid ning eksperte;
  6) anda soovitusi direktorile ja vallavalitsusele eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  7) teha ettepanekuid direktorile ja vallavalitsusele laste soodsa arengukeskkonna tagamiseks.

6. peatükk HOOLEKOGU TEGUTSEMISE KORD 

§ 13.   Hoolekogu töö juhtimine

  (1) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe, aseesimehe ning protokollija.

  (2) Hoolekogu esimehe, aseesimehe ning protokollija valimine toimub avaliku hääletamise teel. Kandidaat valitakse hoolekogu koosolekul osalejate poolthäälteenamusega.

  (3) Esimehe äraolekul esindab teda aseesimees.

§ 14.   Hoolekogu tegevuse planeerimine

  Hoolekogu koostab igaks õppeaastaks tööplaani, milles on:
  1) tegevuse eesmärgid;
  2) tegevuse sisu;
  3) ülesannete täitmise tähtaeg.

§ 15.   Koosolekute läbiviimine

  (1) Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt üks kord nelja kuu jooksul.

  (2) Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees.

  (3) Hoolekogu erakorralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees vähemalt kolme hoolekogu liikme, haridusasutuse direktori või vallavalitsuse ettepanekul.

  (4) Koosolekuid juhatab hoolekogu esimees.

  (5) Koosolekul arutamisele tulevate küsimuste ettevalmistamist ning asjakohaste materjalide eelnevat tutvustamist hoolekogu liikmetele korraldab hoolekogu esimees.

  (6) Koosoleku toimumise aeg ja päevakord teatatakse hoolekogu liikmetele e-postiga (selle puudumisel kirjalikult) vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist, erakorralistest koosolekutest võib hoolekogu liikmeid teavitada telefoni või e- posti teel kolm päeva varem.

  (7) Igal hoolekogu liikmel on õigus avaldada koosolekul oma arvamust, esineda arutatavates küsimustes selgitustega ning teha otsuse suhtes ettepanekuid.

  (8) Hoolekogu koosolekutest võtab osa haridusasutuse direktor.

  (9) Hoolekogu koosolekutest võivad osa võtta õpilasesinduse esindajad, vallavalitsuse haridusküsimustega tegelevad ametiisikud ning teised isikud hoolekogu esimehe kutsel.

  (10) Hoolekogu koosolekutest on õigus osa võtta haridusasutuse õppe- ja kasvatustegevuse üle riiklikku järelvalvet teostaval ametiisikul.

  (11) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt kaks kolmandikku hoolekogu liikmetest, sealhulgas hoolekogu esimees.

  (12) Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Protokolli kantakse:
  1) koosoleku toimumise aeg ja koht;
  2) koosoleku algus- ja lõpuaeg;
  3) koosoleku juhataja ning protokollija nimi;
  4) koosolekust osavõtnud ning koosolekult puudunud hoolekogu liikmete nimed;
  5) koosolekule kutsutud isikute nimed ning nende ametinimetused;
  6) kinnitatud päevakord;
  7) koosolekul sõnavõtnud isikute nimed ja sõnavõtu lühike sisu;
  8) vastuvõetud otsused;
  9) koosoleku juhataja ja protokollija allkirjad.

  (13) Hoolekogu protokolle koos muude hoolekogu töösse puutuvate materjalidega säilitatakse haridusasutuses ühtsetel alustel muude haridusasutuse dokumentidega.

§ 16.   Hoolekogu otsused ja nende täitmine

  (1) Hoolekogu otsused võetakse vastu üldjuhul avalikul hääletamisel, hoolekogu otsusel võib hääletamine olla salajane. Hoolekogu otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe hääl.

  (2) Hoolekogu otsuse täitmist korraldab haridusasutuse direktor koostöös haridusasutuse pidajaga.

  (3) Hoolekogu vastuvõetud otsused on avalikud ning asjast huvitatud isikul on õigus nendega haridusasutuses tutvuda.

7. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 17.   Rakendussätted

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 18.   Määrus jõustub 15. aprillil 2011.a.

Enn Kurg
Vallavanem

Ülle Sihver
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json