HaridusHuviharidus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmise kord

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.10.2018, 4

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmise kord

Vastu võetud 26.09.2018 nr 28

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel ning arvestades noorsootöö seaduse § 15¹ kohaselt antava toetuse kasutamise reegleid.

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja eesmärgid

  (1) Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib noorsootöö seaduse ja riigieelarve seaduse kohaselt Kohtla-Järve linnale eraldatud toetuse kasutamist huvitegevuse ja huvihariduse kava realiseerimiseks.

  (2) Toetuse andmise eesmärgid on:
  1) parandada huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavust;
  2) suurendada uuenduslike huvialade ja -tegevuste arvu;
  3) pakkuda noortele mitmekesisemaid osalusvõimalusi järgmistes valdkondades: noorsootöö, kultuur, sport, muusika, kunst, loodus- ja täppisteadused ning tehnoloogia.

  (3) Toetatavate tegevuste alla kuuluvad:
  1) uute huviringide ja treeningrühmade loomine;
  2) huvikoolides uute õpperühmade loomine ning õppe- või ainekavade käivitamine ja rakendamine;
  3) noorte ühistegevuste ja projektide läbiviimine;
  4) noorteühingute huvitegevus;
  5) huvikoolide õppurite praktika korraldamine;
  6) vähekindlustatud ja/või paljulapselistest peredest ning hariduslike erivajadustega (edaspidi HEV) noorte huvitegevuse ja huvihariduse toetamine.

  (4) Toetatavad tegevused peavad olema suunatud 7-19- aastastele noortele ning toimuma planeeritult ja juhendatult.

  (5) Toetuse suurus ühe taotluse kohta ei ületa 24000 eurot aastas.

  (6) Üks taotleja võib esitada mitu taotlust, kui soovitakse ellu viia mitut tegevust, mis eeldavad erinevaid vahendeid.

§ 2.   Taotleja

  Toetust saab taotleda Kohtla-Järve Linnavalitsuse hallatav asutus (edaspidi hallatav asutus) ning linna territooriumil huviharidust ja huvitegevust korraldav eraõiguslik juriidiline isik, kus osalejateks on noored ning HEV noore seaduslik esindaja.

§ 3.   Toetuse taotlemine ja taotluse läbivaatamine

  (1) Taotlus esitatakse Kohtla-Järve Linnavalitsusele (edaspidi valitsus) elektrooniliselt aadressile linnavalitsus@kjlv.ee vastavalt kinnitatud vormile
(Lisa 1).

  (2) Kohtla-Järve Linnavalitsuse Sotsiaalteenistus (edaspidi sotsiaalteenistus) kontrollib esitatud taotluse vastavust nõuetele ja edastab taotluse Kohtla-Järve Linnavalitsuse Finantsteenistusele (edaspidi finantsteenistus) valitsuse korralduse eelnõu koostamiseks.

  (3) Toetuse andmise, andmisest keeldumise ja toetuse suuruse otsustab valitsus korraldusega.

  (4) Eraõigusliku juriidilise isikuga ja HEV noore seadusliku esindajaga sõlmib toetuse kasutamise lepingu linnapea valitsuse korralduse alusel.

§ 4.   Taotluse rahuldamata jätmine

  (1) Taotlus jäetakse rahuldamata, kui kontrollimise käigustehakse kindlaks, et taotlus ei vasta määruses sätestatud nõuetele.

  (2) Taotlus jäetakse rahuldamata alljärgnevatel juhtudel:
  1) taotluses on esitatud valeandmeid;
  2) taotlejal on riiklike või kohalike maksude või maksete võlgnevus;
  3) taotlejal on muu võlgnevus valitsuse ees;
  4) huvihariduse ja huvitegevuse kava elluviimiseks riigi poolt eraldatud linna eelarves ettenähtud vahendid puuduvad;
  5) muudel põhjendatud juhtudel.

  (3) Finantsteenistus esitab valitsusele põhjendatud korralduse eelnõu taotluse rahuldamata jätmise ja toetuse andmisest keeldumise kohta.

§ 5.   Toetuse saaja kohustused

  Toetuse saaja kohustub:
  1) kasutama toetust sihipäraselt;
  2) teavitama kirjalikult valitsust tegevuse muudatustest;
  3) tagastama saadud toetuse, kui see jääb osaliselt või tervikuna kasutamata;
  4) pidama toetusena saadud raha kohta eraldi arvestust ja kasutama kuludokumentidel vastavat märgistust (välja arvatud hallatava asutuse puhul);
  5) tagama võimaluse teostada järelevalvet toetuse kasutamise üle;
  6) esitama finantsteenistusele toetuse kasutamise kohta vahe- ja lõpparuanded määratud tähtajaks;
  7) andma eraõigusliku juriidilise isiku lõpetamise korral toetuse eest soetatud vara üle valitsusele, kui lõpetamine toimub enne kolme aasta möödumist toetuse saamisest.

§ 6.   Aruande esitamine toetuse kasutamise kohta

  (1) Toetuse saaja esitab finantsteenistusele toetuse kasutamise kohta vahe- ja lõpparuanded vastavalt kinnitatud vormile (Lisa 2).

  (2) Vahearuanne esitatakse jooksva aasta 15. juuliks.

  (3) Lõpparuanne esitatakse järgmise aasta 5. jaanuariks.

  (4) Toetuse saaja, kelle taotlus on rahuldatud pärast 1. juulit ei pea esitama vahearuannet.

  (5) 2018. aasta toetuse kasutamise lõpparuande esitamise tähtajaks on 15. juuni 2019. a.

§ 7.   Järelevalve

  (1) Järelevalvet toetuse kasutamise üle teostab finantsteenistus.

  (2) Järelevalvet tegevuse sisu kohta teostab sotsiaalteenistus.

§ 8.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kohtla-Järve Linnavolikogu 29. novembri 2017. a määrus nr 1 „Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

Riina Ivanova
volikogu esimees

Lisa Lisa 1

Lisa Lisa 2

/otsingu_soovitused.json