Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Keskkonna- ja ehituskomisjoni põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.10.2018, 6

Keskkonna- ja ehituskomisjoni põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 02.10.2018 nr 17

Määrus kehtestatakse Kuusalu valla põhimääruse § 19 lõike 1 ja § 21 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Komisjon juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, Kuusalu valla põhimäärusest, käesolevast põhimäärusest ja vallavolikogu õigusaktidest.

§ 2.   Tegevusvaldkond ja ülesanded

  (1) Komisjoni tegevusvaldkonnaks on valla keskkonna, heakorra ja kinnisvarapoliitika ning maakorraldus-, planeerimis- ja ehituspõhimõtete kujundamine ning nõustamine.

  (2) Komisjoni ülesanded on:
  1) osaleda valla ehitusmääruse ja üldplaneeringu koostamisel;
  2) anda seisukohti valla arengukavale ja valdkondlikele arengukavadele;
  3) algatada volikogu määruste ja otsuste eelnõusid;
  4) esitada arvamust talle läbivaatamiseks saadetud õigusaktide eelnõude kohta;
  5) teha ettepanekuid volikogu istungitel arutusele tulevate küsimuste kohta;
  6) jälgida volikogu määruste ja otsuste täitmist vallavalitsuse poolt;
  7) lahendada muid temale volikogu ja volikogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe poolt antud ülesandeid;
  8) esitada volikogule kinnitamiseks komisjoni põhimääruse.

§ 3.   Õigused

  Komisjonil on õigus:
  1) esitada volikogule ja vallavalitsusele ettepanekuid valdkonna korraldamist reguleerivate õigusaktide väljatöötamiseks, täiustamiseks ning täideviimiseks;
  2) saada valla asutustelt, ettevõtetelt, organisatsioonidelt ja külavanematelt komisjoni tööks vajalikku informatsiooni;
  3) kaasata oma tegevusse asjatundjaid ja teha vallavalitsusele taotlusi ekspertiisi tellimiseks.

§ 4.   Komisjoni koosseis

  (1) Komisjoni moodustab ja koosseisu kinnitab vallavolikogu. Komisjoni esimees ja aseesimees valitakse volikogu poolt volikogu liikmete hulgast. Komisjoni liikmed kinnitatakse volikogu poolt komisjoni esimehe ettepanekul.

  (2) Komisjoni esimees:
  1) kutsub kokku ja juhatab komisjoni koosolekuid;
  2) koostab koosoleku päevakorra projekti;
  3) jaotab komisjoni liikmete vahel tööülesandeid;
  4) omab õigust nõuda kõigilt valla asutustelt vajalike dokumentide ärakirju ja informatsiooni komisjoni pädevusse kuuluvates küsimustes;
  5) otsustab, keda kutsuda osalema päevakorrapunktide arutelule väljastpoolt.

  (3) Komisjoni esimehe äraolekul juhib komisjoni tööd aseesimees.

  (4) Komisjoni koosolekute protokollimise korraldab vallakantselei.

§ 5.   Töökord

  (1) Komisjoni töövormiks on koosolek, mis toimub vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem, kui kord kvartalis. Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt kolmandik komisjoni koosseisust, sealhulgas esimees või aseesimees. Komisjoni otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega, võrdsel häälte jaotumisel on otsustavaks komisjoni esimehe hääl.

  (2) Komisjonile suunavad materjale läbivaatamiseks vallavalitsus, volikogu ja volikogu esimees.

  (3) Komisjoni päevakorra projekt ja komisjonis arutusele tulevate päevakorrapunktidega seonduvad materjalid peavad olema komisjoni liikmetele kättesaadavad vähemalt 4 päeva enne komisjoni koosolekut, mis saadetakse komisjoni liikmetele e-postiga.

  (4) Komisjoni otsused protokollitakse ja vormistatakse 10 tööpäeva jooksul ning neile kirjutab alla koosoleku juhataja. Protokollid asuvad vallavalitsuse dokumendihaldussüsteemis ja peavad olema kättesaadavad igaühele.

  (5) Komisjoni otsused on vallavalitsusele ja volikogule soovitusliku iseloomuga.

§ 6.   Asjaajamine

  (1) Komisjoni asjaajamise eest vastutab komisjoni esimees.

  (2) Komisjoni asjaajamist korraldab ja tehnilise teenindamise tagab vallakantselei.

  (3) Komisjoni asjaajamise toimikud hoitakse vallakantseleis.

§ 7.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kuusalu Vallavolikogu 28.04.2010 nr 10 ”Keskkonnakomisjoni põhimääruse kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Mait Kröönström
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json