Kultuur ja sportKultuuriasutused

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Seljametsa Rahvamaja põhimäärus

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.10.2018, 15

Seljametsa Rahvamaja põhimäärus

Vastu võetud 04.10.2018 nr 47
jõustumine 01.11.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2 ja § 35 lg 2, muuseumiseaduse § 3 lg 1 ja Pärnu Linnavolikogu 21.12.2017 määruse nr 6 „Pärnu linna põhimäärus“ § 47 lg 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Põhimääruse reguleerimisala

  Käesoleva põhimäärusega sätestatakse Seljametsa Rahvamaja (edaspidi Rahvamaja) tegevuse eesmärk ja ülesanded ning tegutsemise, juhtimise, järelevalve, finantseerimise, ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise alused.

§ 2.   Rahvamaja tegutsemise üldised alused

  (1) Rahvamaja on Pärnu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatav asutus. Rahvamaja on Seljametsa Muuseumi õigusjärglane.

  (2) Rahvamaja struktuuriüksused on:
  1) Seljametsa Muuseum (edaspidi muuseum);
  2) Seljametsa Külamaja (edaspidi külamaja).

  (3) Rahvamaja juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, Pärnu Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) ning linnavalitsuse õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

§ 3.   Asukoht

  Rahvamaja asukoht on Seljametsa küla, 86601 Pärnu linn.

§ 4.   Sümboolika

  (1) Rahvamajal võib olla kasutusel oma sümboolika. Sümboolika võib olla struktuuriüksuseti erinev.

  (2) Sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab Rahvamaja direktor.

2. peatükk TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED 

§ 5.   Eesmärk

  (1) Muuseumi tegevuse eesmärk on tagada Paikuse osavalla piirkonnale olulise pärandi kogumine, säilitamine ja eksponeerimine, et see oleks kasutatav nii tänastele kui ka tulevastele põlvkondadele.

  (2) Külamaja tegevuse eesmärk on Paikuse osavalla elanike kultuurialane teenindamine ning neile võimaluste loomine vaba aja veetmiseks ning kultuuri- ja huvitegevusteks, samuti Paikuse osavalla külaliikumise koordineerimine, korraldamine ja koostöö arendamine külade vahel.

§ 6.   Ülesanded

  (1) Muuseum täidab järgmisi ülesandeid:
  1) kogub süstemaatiliselt koostöös teiste asutuste, organisatsioonide ja isikutega paikkonna ajalooga seotud materjale;
  2) korrastab ja säilitab kogutud museaale nende arvelevõtmise ja säilitamise korra kohaselt koos inventeerimise ning andmebaaside jms koostamisega;
  3) esitab ja vahendab kultuuripärandit avalikkusele näituste, trükiste, loengute, ajakirjanduse, televisiooni, raadio, interneti, avalike ürituste jms kaudu;
  4) teenindab asutusi, organisatsioone ja üksikuurijaid vastavalt muuseumi võimalustele;
  5) juhendab uurimistöid, korraldab ajaloopäevi, koostab muuseumi profiilile vastavaid väljaandeid;
  6) teeb koostööd teiste muuseumide, haridus- ja kultuuriasutustega ning üksikisikutega uurimistöö, museoloogia, näituste, informatsiooni ja väljaannete vahetamise, koolituse jm vallas;
  7) korraldab kultuuriüritusi ning teeb sellealast koostööd kultuuri- ja haridusasutuste ning -kollektiividega;
  8) annab konsultatsioone muuseumi materjalide kohta;
  9) arendab Kiviajaküla ja selle ekspositsioone;
  10) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

  (2) Külamaja täidab järgmisi ülesandeid:
  1) arendab ja korraldab huvi- ja seltsitegevust;
  2) korraldab kontserte, kultuuri- ja meelelahutusüritusi, konkursse, kinoõhtuid ja näitusi;
  3) koostab vabaaja- ja kultuuriprojekte, taotleb nende läbiviimiseks finantsvahendeid ning korraldab nende läbiviimist;
  4) teeb koostööd teiste kultuuriasutuste ning muude asutuste ja organisatsioonidega Paikuse osavalla kultuurielu edendamiseks;
  5) kogub ja vahendab informatsiooni rahvamajas osutatavate teenuste ning kultuurisündmuste ja ürituste kohta ning tagab selle informatsiooni kättesaadavuse;
  6) teeb koostööd ja korraldab koolitusi ning külade päevi osavalla külaseltsidega õhutamaks külaelanike aktiivsust ja külade arengut;
  7) osutab oma põhitegevusega seotud tasulisi teenuseid ja korraldab muud põhitegevuse täitmiseks vajalikku majandustegevust;
  8) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

§ 7.   Arengukava

  (1) Rahvamaja järjepideva arengu tagamiseks ja põhieesmärgist tulenevate tegevuste planeerimiseks koostatakse arengukava. Arengukava koostatakse vähemalt viieks aastaks.

  (2) Arengukavas määratakse:
  1) Rahvamaja visioon, missioon ning arengu põhisuunad;
  2) Rahvamaja tegevuse eesmärgid ja ülesanded;
  3) tegevuskava kaheks aastaks;
  4) arengukava uuendamise kord.

  (3) Arengukava kinnitatakse linnavolikogu poolt kehtestatud korras.

  (4) Arengukava avalikustatakse Rahvamaja veebilehel.

3. peatükk JUHTIMINE JA TÖÖKORRALDUS 

§ 8.   Juhtimine

  (1) Rahvamaja tööd juhib direktor, kelle koht täidetakse avaliku konkursi korras ning kelle kinnitab ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul.

  (2) Direktoriga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu linnapea.

  (3) Rahvamaja direktoril peab olema kõrgharidus.

§ 9.   Direktor

  (1) Direktor:
  1) esindab Rahvamaja ja tegutseb Rahvamaja nimel ning käsutab eelarvevahendeid temale antud volituste ulatuses;
  2) on tööandja õigust omavaks isikuks Rahvamaja töötajatele kõigi sellest tulenevate õiguste ja kohustusega;
  3) korraldab ja kindlustab Rahvamaja ülesannete täitmise;
  4) korraldab Rahvamaja majandustegevust;
  5) valdab, kasutab ja käsutab Rahvamaja vara ja rahalisi vahendeid kooskõlas õigusaktidega;
  6) korraldab Rahvamaja aruandlust ja on aruandekohustuslik linnavalitsuse ees;
  7) lahendab muid tema pädevusse antud ülesandeid;
  8) annab oma pädevuse piires käskkirju.

  (2) Direktori äraolekul täidab direktori ülesandeid linnapea poolt määratud isik.

§ 10.   Töötajad

  Rahvamaja töötajate koosseisu kinnitab linnavalitsus. Töötamine toimub töölepingu alusel vastavalt kehtivatele töösuhteid reguleerivatele õigusaktidele.

4. peatükk VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE 

§ 11.   Rahvamaja vara ja eelarve

  (1) Rahvamaja vara moodustavad talle Pärnu linna poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara. Rahvamaja vara haldamine toimub linnavolikogu poolt kehtestatud korras.

  (2) Rahvamajal on oma eelarve. Rahvamaja kulud kaetakse linna eelarvest.

  (3) Rahvamaja eelarve tuludeks on eraldised linnaeelarvest, laekumised fondidest ning juriidiliste ja füüsiliste isikute sihtannetused ja laekumised tasulistelt teenustelt.

  (4) Rahvamaja tasuliste teenuste hinnakirja kinnitab linnavalitsus.

  (5) Rahvamaja eelarve taotluse esitab direktor vastavalt linnavalitsuse õigusaktidega kehtestatud korrale.

  (6) Rahvamaja eelarve kinnitab linnavolikogu.

  (7) Rahvamaja raamatupidamist korraldab linnavalitsus.

  (8) Rahvamaja rahaliste vahendite arveldamine toimub linnavalitsuse arvelduskontode kaudu.

§ 12.   Järelevalve

  Rahvamaja ja direktori tegevuse õiguspärasuse ja otstarbekuse üle teostab teenistusliku järelevalvet linnavalitsus.

5. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 13.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  Rahvamaja ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu.

6. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 14.   Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

  Paikuse Vallavolikogu 25. mai 2001 määrus nr 9 „Seljametsa Muuseumi põhimääruse kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 15.   Jõustumine

  Määrus jõustub 1. novembril 2018.

Andres Metsoja
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json