Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Toila valla noortevolikogu põhimäärus

Väljaandja:Toila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.10.2018, 29

Toila valla noortevolikogu põhimäärus

Vastu võetud 26.09.2018 nr 29

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja noorsootöö seaduse § 9 lõike 3 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse Toila valla noortevolikogu (edaspidi noortevolikogu) valimise ja tegutsemise alused.

§ 2.  Üldsätted

 (1) Noortevolikogu on Toila Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) juures tegutsev Toila valla noortest koosnev nõuandva õigusega osaluskogu, mis esindab Toila valla noorte huve ja tegutseb vabatahtlikkuse alusel.

 (2) Noortevolikogu tegevus rajaneb demokraatia põhimõtetel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel. Noortevolikogu on poliitiliselt ja usuliselt sõltumatu. Noortevolikogu põhitegevus on kaasata noori aktiivselt osalema ühiskondliku elu korraldamises.

 (3) Vallavolikogu konsulteerib noortevolikoguga valla noorsootöö kavandamisel, teostamisel ja hindamisel.

 (4) Noortevolikogu ettepanekud on vallavolikogule ja vallavalitsusele soovitusliku iseloomuga.

 (5) Rahalised vahendid noortevolikogu tegevuseks eraldatakse võimalusel ja vajadusel valla eelarvest.

 (6) Noortevolikogu juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja Toila valla õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 3.  Noortevolikogu eesmärgid ja ülesanded

 (1) Noortevolikogu tegevuse eesmärgid on:
 1) Toila valla noorte õiguste ja huvide esindamine ning nõuande- ja otsustusprotsessides osalemine;
 2) kaasa rääkimine valla noorsootöö küsimustes ja noorte aktiivne kaasamine ühiskondliku elu korraldamisse;
 3) noorte julgustamine kodanikualgatuslikule tegevusele;
 4) koostöö korraldamine teiste noortevolikogude ja -ühendustega ning ettevõtjatega maakondlikul, riiklikul ning rahvusvahelisel tasandil.

 (2) Eesmärkide täitmiseks noortevolikogu:
 1) loob kontakti valla noortega ja kaasab neid oma tegevusse;
 2) arutab valla võimupädevusse kuuluvaid või talle läbi vaatamiseks suunatud noori puudutavaid küsimusi ning teeb vallavolikogule noorte huvidest ja vajadustest lähtuvaid ettepanekuid;
 3) pakub liikmetele koolitusvõimalusi.

§ 4.  Liikmete arv ja kandideerimisõigus

 (1) Noortevolikogul on kuni 15 liiget.

 (2) Noortevolikogusse kandideerimisõigus on Toila vallas elavatel või õppivatel noortel vanuses 13-26 aastat.

§ 5.  Noortevolikogu õigused ja kohustused

 (1) Noortevolikogul on eesmärkide saavutamiseks õigus:
 1) osaleda vallaelu korraldamise küsimuste aruteludel;
 2) esitada vallavolikogule ja vallavalitsusele omapoolseid arvamusi ja soovitusi;
 3) kaitsta noorte huve neid puudutavates küsimustes;
 4) kaasata oma tegevusse spetsialiste, konsulteerida vallavalituse teenistujatega;
 5) saada informatsiooni valla õigusaktide eelnõude kohta;
 6) algatada noorteüritusi ning moodustada nende organiseerimiseks töögruppe, algatada heategevuslikke üritusi;
 7) taotleda vallalt tegevuskulude hüvitamist.

 (2) Liikmed on kohustatud:
 1) aitama kaasa noortevolikogu eesmärkide saavutamisele;
 2) täitma põhimäärust ja noortevolikogu otsuseid;
 3) osalema noortevolikogu koosolekutel (va etteteatamisel ja mõjuvatel põhjustel);
 4) kasutama heaperemehelikult ning säästvalt noortevolikogu või noortevolikogule kasutamiseks antud vara;
 5) arendama noortevolikogu tegevust;
 6) noortevolikogu on aruandekohuslane vallavolikogu ees.

§ 6.  Noortevolikogu valimise kord

 (1) Noortevolikogu valimise korraldab 5-liikmeline valimiskomisjon. Valimiskomisjoni kuuluvad: Voka Avatud Noortekeskuse, Kohtla-Nõmme Noortekeskuse, Järve Avatud Noortekeskuse, Toila Vallavalitsuse ja Toila Vallavolikogu esindajad. Valimiskomisjoni liige ei tohi kandideerida noortevolikokku. Valimiskomisjon valib enda hulgast valimiskomisjoni esimehe ja protokollija.

 (2) Valimiskomisjon:
 1) registreerib esitatud kandideerimisavaldused;
 2) annab kandidaatidele vastavalt avalduste laekumise järjekorrale numbrid;
 3) valmistab ette valimissedelid;
 4) korraldab noortevolikogu valimised;
 5) teeb kindlaks hääletamis- ja valimistulemused;
 6) lahendab laekunud kaebused ja protestid.

 (3) Noortevolikogusse kandideerimiseks esitab 13-26 aastane noor sooviavalduse, märkides sellel ees- ja perekonnanime, sünnikuupäeva ja aasta, rahvastikuregistrijärgse elukoha aadressi, töö- või tegevusala. Sooviavaldus esitatakse valimiskomisjonile 30 päeva enne noortevolikogu valimiste toimumise päeva.

 (4) Valimiskomisjoni poolt registreeritud kandidaatide nimekirjaga saab tutvuda Toila valla veebilehel vähemalt 2 nädalat enne valimisi ja valimispäeval valimiste toimumise kohas.

 (5) Noortevolikogu valimised toimuvad iga kahe aasta järel novembris. Valimiste toimumise aja ja koha määrab valimiskomisjon.

 (6) Teave valimiste toimumisaja (-aegade) kohta, valimiskomisjoni asukoht (-kohad) ja kontaktandmed avaldatakse 30 päeva enne valimisi Toila valla lehes, Toila valla veebilehel ja Toila valla noortekeskuste kodulehekülgedel.

 (7) Noortevolikogu volitused kehtivad kuni uue noortevolikogu valimistulemuste selgumiseni.

§ 7.  Hääletamiskord

 (1) Hääletamisõigus on 13–26 aastastel noortel, kelle registreeritud elukoht on Toila vallas või kes õpivad Toila valla koolides.

 (2) Hääletus on salajane või elektrooniline.

 (3) Valimiskomisjon väljastab noortele hääletussedelid.

 (4) Valija kirjutab hääletamissedelile selleks ettenähtud kohta kandidaadi registreerimisnumbri, kelle poolt ta hääletab.

 (5) Kui valija rikub hääletamissedeli, on tal õigus saada valimiskomisjonilt uus sedel. Valija peab rikutud või kasutamata hääletamissedeli valimiskomisjonile tagastama.

 (6) Pärast hääletamissedeli täitmist murrab valija sedeli kokku ja laseb sedeli hääletuskasti.

§ 8.  Hääletamis- ja valimistulemuste kindlaks tegemine

 (1) Valimiskomisjon avab hääletamiskastid pärast hääletamise lõppemist. Avamise juures peab olema üle poole valimiskomisjoni koosseisust.

 (2) Enne hääletamiskastide avamist peab valimiskomisjon üle lugema ja kustutama kõik valijatele välja andmata jäänud, samuti valijate tagastatud rikutud hääletamissedelid. Hääletamissedelid kustutatakse sedeli nurga äralõikamisega.

 (3) Valimiskomisjon teeb hääletamiskastides olnud sedelite alusel kindlaks hääletamisest osavõtnud valijate arvu, kehtetute sedelite arvu ning kandidaatidele antud häälte arvu ning kannab need oma protokolli.

 (4) Kehtetuks tunnistatakse hääletamissedel:
 1) millele ei ole kirjutatud ühegi kandidaadi registreerimisnumbrit või millele on neid kirjutatud rohkem kui üks;
 2) millele kirjutatud numbriga kandidaati ei kandideeri noortevolikogu valimistel;
 3) millele kirjutatud kandidaadi registreerimisnumber on parandatud või;
 4) millele kirjutatud kandidaadi registreerimisnumber ei ole loetav.

 (5) Kui hääletamissedelile ei ole kirjutatud ühegi kandidaadi registreerimisnumbrit, kuid valija tahe on üheselt arusaadav, loetakse hääletamissedel kehtivaks.

 (6) Pärast hääletamistulemuste kindlakstegemist pakitakse kehtivad sedelid kandidaatide kaupa, eraldi pakkidesse pannakse kehtetud sedelid, valijatele välja andmata jäänud sedelid ja valijate tagastatud rikutud sedelid. Pakile märgitakse, millised sedelid ja kui palju neid pakis on.

 (7) Valituks osutuvad enim hääli saanud kandidaadid. Valimistulemused teeb kindlaks valimiskomisjon, kes registreerib oma otsusega noortevolikogu liikmete pingerea.

 (8) Valimistulemused avaldatakse hiljemalt kolmandal päeval pärast valimisi Toila valla veebilehe noortevolikogu alamlehel, Toila valla noortekeskuste kodulehel ja Toila valla lehes noortevolikokku valitute nimed.

 (9) Noortevolikogu uue valitud koosseisu kutsub kokku valimiskomisjoni esimees.

§ 9.  Noortevolikogu juhtimine

 (1) Noortevolikogu esindab ja selle tööd korraldavad esimees, tema äraolekul aseesimees.

 (2) Noortevolikogu esimees ja aseesimees valitakse noortevolikogu volituste ajaks salajasel hääletusel uue koosseisu esimesel koosolekul.

 (3) Noortevolikogu võib esimehe või aseesimehe vabastada enne tähtaega mõjuval põhjusel, kui selle poolt hääletab 2/3 noortevolikogu liikmetest.

 (4) Esimees:
 1) korraldab noortevolikogu tööd, kutsub kokku ja juhatab noortevolikogu istungeid ning korraldab nende ettevalmistamist;
 2) kirjutab alla noortevolikogu poolt vastu võetud otsustele ja teistele noortevolikogu dokumentidele;
 3) esitab noortevolikogu otsused ettepanekuna vallavolikogule ja -valitsusele;
 4) täidab teisi talle noortevolikogu põhimääruse ja töökorraga pandud ülesandeid.

§ 10.  Töökorraldus

 (1) Noortevolikogu töövormiks on koosolekud, mis toimuvad reeglina kord kuus, kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis. Erakorraline koosolek kutsutakse kokku, kui seda soovivad kaks kolmandikku noortevolikogu liikmetest.

 (2) Uue koosseisu esimese istungi kutsub kokku ja seda juhatab kuni noortevolikogu esimehe valimiseni valimiskomisjoni esimees.

 (3) Noortevolikogu kutsub kokku ja koosolekut juhatab noortevolikogu esimees, tema puudumisel aseesimees.

 (4) Noortevolikogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole koosseisust.

 (5) Otsused võetakse vastu avalikul hääletamisel poolthäälte enamusega.

 (6) Noortevolikogu koosolekud on avalikud.

 (7) Noortevolikogu koosolekud protokollitakse ning avaldatakse Toila valla veebilehel noortevolikogu alamlehel. Protokollid säilitatakse ning antakse üle vallavolikogule.

§ 11.  Noortevolikogu liikmete väljaarvamine

 (1) Liikme võib noortevolikogust välja arvata koosseisu häälteenamuse otsusega, kui:
 1) liige rikub põhimääruse nõudeid;
 2) liige kahjustab oma tegevusega noortevolikogu mainet;
 3) liige ei ole ilma mõjuva põhjuseta osalenud kolmel (3) järjestikusel koosolekul.

 (2) Noortevolikogus vabanenud liikme kohale asub pingereas järgmine kandidaat kelle määrab oma otsusega valimiskomisjoni esimees või nende puudumisel väheneb noortevolikogu koosseis.

 (3) Liikme väljaarvamise küsimuse otsustamisel ei oma väljaarvatav liige ise hääleõigust.

§ 12.  Noortevolikogu tegevuse lõpetamine

 (1) Noortevolikogu tegevuse lõpetab vallavolikogu noortevolikogu ettepanekul.

 (2) Noortevolikogu tegevus loetakse lõppenuks käesoleva põhimääruse kehtetuks tunnistamisega.

 (3) Noortevolikogu ennetähtaegse tegevuse lõpetamise põhjendatud ettepaneku võib teha kaks kolmandikku noortevolikogu liikmeskonnast.

 (4) Noortevolikogu tegevuse lõpetatakse noortevolikogu liikmete arvu vähenemisel alla seitsme liikme.

§ 13.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Roland Peets
Volikogu esimees