ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Teksti suurus:

Lääne-Harju valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Lääne-Harju Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.10.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.10.2019, 4

Lääne-Harju valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri

Vastu võetud 30.09.2019 nr 17

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 5 lõike 21 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib suhteid ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja (edaspidi vee-ettevõtja) ning ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liituvate või liitunud kinnistute omanike või valdajate vahel Lääne-Harju valla territooriumil.

  (2) Lääne-Harju valla vee-ettevõtja määrab ja tema tegevuspiirkonna kehtestab otsusega Lääne-Harju Vallavolikogu.

  (3) Käesoleva eeskirja sätteid kohaldatakse hoonestusõiguse alusel kasutatava maa ja ehitise kui vallasasja juurde kuuluva maa või krundi kohta võrdsetel alustel kinnistuga.

  (4) Käesoleva eeskirja sätteid ei kohaldata ainult tootmise vajadusteks ettenähtud ühisveevärgile ja -kanalisatsioonile.

  (5) Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonina käsitletakse ühisveevärki või ühiskanalisatsiooni eraldi või mõlemat koos.

  (6) Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile Lääne-Harju vallas asuvatele juriidilistele ja füüsilistele isikutele.

  (7) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja peab vastavalt eeskirjale võimaldama kinnistu veevärgi ühendamise ühisveevärgiga ning kinnistu kanalisatsiooni ühendamise ühiskanalisatsiooniga ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatistega kaetud alal.

  (8) Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni liitumine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga toimub kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni omaniku või valdaja taotlusel tema ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja vahel sõlmitud lepingu alusel.

  (9) Liitumisleping on aluseks kliendilepingu sõlmimisel.

§ 2.   Liitumistaotluse esitamine

  (1) Liitumistaotlus (edaspidi ka taotlus) esitatakse kinnistu asukohajärgse vee-ettevõtja tegevuspiirkonna järgi.

  (2) Liitumistaotluse esitajaks on kinnistu omanik, tema volitatud esindaja, hoonestusõiguse alusel maakasutaja või ehitise kui vallasasja omanik. Elamutes, kus on moodustatud korteriühistu, esitab elamu liitumistaotluse korteriühistu juhatus.

  (3) Ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga liitumiseks esitab liituja vee-ettevõtjale vormikohase taotluse, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) omaniku nimi ja elu- või asukoha aadress;
  2) kinnistu aadress;
  3) vee kasutamise otstarve (olme- või tootmisvajadus);
  4) vee keskmine ööpäevatarve ja suurim tunnitarve;
  5) ärajuhitava heitvee hulk ja koostis;
  6) ettepanek kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendamise tähtaja kohta;
  7) teenindus- ja tootmisotstarbelise sisseseade korral andmeid vett kasutavate ja reovett eraldavate tehnoloogiliste protsesside kohta ning taotlust neist protsessidest reoveega ühiskanalisatsiooni ärajuhitava reostuse kontsentratsiooni ja koguse kohta.

  (4) Taotlusele tuleb lisada kinnistu plaan mõõtkavas 1:500, millel on näidatud kõik olemasolevad ehitised (hooned, rajatised) ja nende ühendused tehnovõrkudega ning kavandatavate hoonete eeldatav paiknemine ja ettepanek liitumispunktide asukoha kohta.

  (5) Vee-ettevõtja võib nõuda täiendavaid andmeid või selgitusi, kui need on vajalikud taotluse läbivaatamiseks.

  (6) Taotluse peab esitama ka klient, kes soovib muuta liitumise tehnilist lahendust või suurendada tarbitava vee ja/või ärajuhitava heitvee hulka määral, mis tingib olemasoleva tehnilise lahenduse muutmise.

§ 3.   Liitumistaotluse läbivaatamise kord

  (1) Vee-ettevõtja vaatab esitatud taotluse läbi 30 kalendripäeva jooksul selle esitamisest arvates. Vee-ettevõtja võib vajadusel pikendada taotluse läbivaatamise tähtaega kuni 15 kalendripäeva teatades sellest liitujale kirjalikult.

  (2) Esitatud taotluses ja lisatud dokumentides puuduste ilmnemisel lepivad vee-ettevõtja ja taotluse esitaja kokku tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

  (3) Vee-ettevõtja ei rahulda taotlust, kui liituja:
  1) veevajadust ei ole võimalik rahuldada ühisveevärgist selle nõuetekohast toimimist kahjustamata;
  2) tahab juhtida ühiskanalisatsiooni heitvett, milles ohtlike ainete sisaldus on suurem kehtestatud normidest;
  3) heitvee kogust ei ole võimalik juhtida ühiskanalisatsiooni seda kahjustamata.

  (4) Vee-ettevõtjal on õigus rahuldada taotlus piiratud ulatuses, kui taotluse rahuldamisega võib kaasneda häireid teiste klientide veega varustamises, reovee ning sademete- ja drenaaživee või muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimises.

  (5) Taotluse rahuldamata jätmine või rahuldamine piiratud ulatuses vormistatakse kirjalikult 30 päeva jooksul arvates taotluse läbivaatamiseks vajaliku viimase dokumendi saamise päevast ja see peab sisaldama taotluse rahuldamata jätmise või piiratud ulatuses rahuldamise põhjendust.

§ 4.   Liitumistingimused

  (1) Taotluse rahuldamisel väljastatakse liitujale liitumistingimused, mis on aluseks kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ühendustorustiku projekti (edaspidi projekt) koostamiseks.

  (2) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumistingimustes määratakse:
  1) liitumispunkt(id);
  2) tehnilised (eri)nõuded;
  3) vee lubatud keskmine ööpäevatarve;
  4) ärajuhitava heitvee hulk, lubatud reostumus ja nõuded ärajuhtimisrežiimi kohta;
  5) isik(ud), kellega tuleb projekt kooskõlastada;
  6) liitumistingimuste kehtivusaeg.

  (3) Liitumistingimuste kehtivusaja möödumisel on liitujal õigus nõuda liitumistingimuste kehtivusaja pikendamist. Pikendamisel on vee-ettevõtjal õigus esitada täiendavaid õigusaktidest tulenevaid tingimusi.

§ 5.   Projekti koostamine ja muutmine

  (1) Projekt koostatakse ehitusseadustikus sätestatud korras ja kooskõlastatakse käesoleva määruse § 4 lõike 2 punkti 5 alusel määratud isikutega.

  (2) Vee-ettevõtjal on vajadusel õigus nõuda projektis täiendavaid andmeid, arvutusi, selgitusi, eksperthinnanguid jms, mis on vajalikud vee- ja/või kanalisatsioonirajatise korrektse tehnilise lahenduse ning keskkonnasäästliku toimimise tagamiseks.

  (3) Igasugune liitumiseks vajalik projekti muutmine ja kõrvalekaldumine projektist lahendatakse ehitusseadustikus sätestatud korras.

§ 6.   Liitumisleping

  (1) Liitumisleping sõlmitakse 30 kalendripäeva jooksul pärast liitumisprojekti vee-ettevõtjale kooskõlastamiseks esitamist kui ei ole kokku lepitud teisiti. Kui liitumisprojekt ei vasta liitumistingimustes sätestatule, on vee-ettevõtjal õigus jätta liitumisleping sõlmimata. Sel juhul tagastatakse liitumisprojekt seda kooskõlastamata märkides kooskõlastamata jätmise põhjused.

  (2) Liitumislepingus sätestatakse:
  1) dokumendid, mille alusel ühendamis- või remonttöid teostatakse (liitumistingimused, projekt, nõuded veemõõdusõlmele jms);
  2) liitumistasu suurus ja tasumise kord;
  3) vee-ettevõtja ja liituja muud õigused ja kohustused.

  (3) Liituja võib liitumislepingu lõpetada teatades vee-ettevõtjale kirjalikult vähemalt kaks nädalat ette.

  (4) Vee-ettevõtja võib liitumislepingu lõpetada juhul, kui liituja ei täida liitumislepingust tulenevaid kohustusi ja vee-ettevõtja on teda eelnevalt kirjalikult hoiatanud. Vee-ettevõtjal on õigus liitumisleping lõpetada ja katkestada teenuse osutamine, kui liituja ei täitnud (ei asunud täitma) hoiatuses märgitud tähtajaks oma kohustusi teatades sellest üks nädal kirjalikult ette.

  (5) Vee-ettevõtjal on õigus liitumisleping lõpetada juriidilise isiku likvideerimisel kui sellel puudub õigusjärglane.

  (6) Liitumislepingu sõlmib ka klient, kes soovib muuta liitumise tehnilist lahendust või suurendada tarbitava vee ja/või ärajuhitava heitvee hulka määral, mis tingib olemasoleva tehnilise lahenduse muutmise.

  (7) Liitumislepingu lõpetamisel ei kompenseerita liitujale tehtud kulutusi.

  (8) Liitumisega seotud vaidlused lahendatakse õigusaktidega ettenähtud korras.

§ 7.   Liitumistasu

  (1) Ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga liituja maksab ühekordset liitumistasu. Liitumistasu ei või ületada liitumispunkti ja liitumist võimaldava ühisveevärgi ja/või -kanalisatsioonivõrgu vahelise torustiku/rajatise ehitamiseks tehtud vajalikke kulutusi. Juhul, kui projekti koostab vee-ettevõtja, arvestatakse liitumistasu hulka ka projekti koostamise kulud. Liitumistasu suuruse arvutamine toimub vastavalt vee-ettevõtja koostatud ja Konkurentsiametiga kooskõlastatud liitumistasude arvutamise metoodikale, mis on avalikustatud vee-ettevõtja veebilehel.

  (2) Liitumistasu peab tasuma ka klient, kes soovib muuta liitumise tehnilist lahendust või suurendada tarbitava vee ja/või ärajuhitava heitvee hulka määral, mis tingib olemasoleva tehnilise lahenduse muutmise.

  (3) Liitumistasu tuleb tasuda arvel näidatud kuupäevaks kui vee-ettevõtja ja liituja ei ole kokku leppinud teisiti. Liituja maksab liitumistasu vee-ettevõtja ja liituja vahel sõlmitud liitumislepingus ettenähtud suuruses ja tähtaegadel. Vee-ettevõtja võib nõuda liitujalt tagatist lepingujärgsete kohustuste täitmiseks.

  (4) Kinnistusisese torustiku ehituse maksumust alates liitumispunktist liitumistasu hulka ei arvestata.

  (5) Liitumispunkti ümberehitamine toimub vee-ettevõtja või kinnistu omaniku või valdaja taotluse alusel ja taotleja kulul.

§ 8.   Ühendus- ja/või tänavatorustiku ning ühendatava kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ehitamine ja kasutusele võtmine

  (1) Ühendustorustiku ning ühendatava kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni (edaspidi kinnistu torustik) ehitamine toimub ehitusseadustikus sätestatud korras. Ühendustorustiku ehitamist korraldab vee-ettevõtja kui ei ole kokku lepitud teisiti.

  (2) Ehitustööde lõppemisel kontrollib vee-ettevõtja esindaja kinnistu torustiku ja ühendustorustiku vastavust nõuetele. Ühendustorustiku vastavust nõuetele kinnitatakse kirjaliku aktiga (edaspidi akt), millele kirjutavad alla liituja, ühendustorustiku ehitaja ja vee-ettevõtja esindaja.

  (3) Enne akti koostamist peab ehitustööde teostaja esitama vee-ettevõtja esindajale järgmised dokumendid:
  1) teostusjoonised;
  2) kasutatud materjalide ja seadmete sertifikaadid või neid asendavad dokumendid;
  3) torustike ja rajatiste katsetusaktid;
  4) veetorustike ja veevärgirajatiste sanitaartöötlusaktid;
  5) torustikega ühendatud tehnoloogiaseadmete loetelu ja tehnilised näitajad.

  (4) Vee-ettevõtja loal võib valmis ehitatud ühendustorustikku kasutada kinnistu ehitusaegseks veega varustamiseks ajutise kasutamislepingu alusel ja tingimustel.

  (5) Vee-ettevõtjal on õigus kokkuleppel liitujaga kontrollida kinnistusiseste võrkude teostust ning osaleda kõigi katsetuste ja sanitaartöötluste juures.

  (6) Uusi tehnoloogiaseadmeid võib kinnistu veevärgiga ühendada ainult vee-ettevõtja loal.

  (7) Vee-ettevõtja võib anda juhiseid kanalisatsiooni ühendustorustiku ventileerimiseks kliendivõrgu ühe või mitme välisõhku avaneva ventilatsiooniava kaudu.

  (8) Vee-ettevõtja teeb ühenduse ühisvee- ja kanalisatsioonivõrku pärast liituja poolt käesoleva määruse § 7 lõikes 3 kokkulepitud liitumistasu tasumist ja ühendamise kohta akti allkirjastamist ning alustab vee andmist ja heitvee ärajuhtimist pärast kliendilepingu sõlmimist kliendilepingus kokkulepitud tähtajal.

§ 9.   Ajutine veevärk ja kanalisatsioon

  (1) Vee-ettevõtja võib lubada ajutist veevõttu või kanalisatsiooni kasutamist ehitustel, ajutistes müügikohtades, tänavate, väljakute, parkide kastmiseks ja muudel juhtudel ajutise kliendilepingu alusel.

  (2) Ajutisi vee- ja kanalisatsioonitorustikke võib paigaldada vee-ettevõtja poolt antud tingimustel. Ajutiste torustike ühendamiseks teise kliendi vee- ja kanalisatsioonivõrguga on vaja kliendi nõusolekut.

  (3) Ajutiste vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine, hooldamine ja likvideerimine toimub nende omaniku kulul.

§ 10.   Rakendussätted

  (1) Enne käesoleva eeskirja jõustumist vee-ettevõtja ja liituja vahel sõlmitud liitumislepingud kehtivad kuni nendes sätestatud kohustuste lõpliku täitmiseni.

  (2) Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Paldiski Linnavolikogu 10.04.2008 määrus nr 10 „Paldiski linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri“;
  2) Vasalemma Vallavolikogu 30.10.2012 määrus nr 10 „Vasalemma valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri“.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Külli Tammur
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json