Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Väike-Maarja valla raamatukogude kasutamise eeskiri

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.10.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.10.2019, 17

Väike-Maarja valla raamatukogude kasutamise eeskiri

Vastu võetud 03.10.2019 nr 26

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 16 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Eeskirjaga kinnitatakse Väike-Maarja vallas tegutsevate rahvaraamatukogude teeninduse korraldus, lugejate õigused, kohustused ja vastutus.

§ 2.   Raamatukogu teenused

  (1) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohalkasutus, kojulaenutus ning üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikule teabele juurdepääsu võimaldamine. Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

  (2) Raamatukogul on õigus osutada tasulisi eriteenuseid. Teenuste loetelu ja nende eest võetava tasu suuruse kinnitab raamatukogu direktori ettepanekul vallavalitsus.

§ 3.   Lugejaks registreerimine

  (1) Raamatukogu lugeja on raamatukogu registreeritud kasutaja.

  (2) Lugejaks registreeritakse raamatukogu elektroonilises infosüsteemis (edaspidi infosüsteem) ühel korral isikut tõendava dokumendi alusel.

  (3) Lapsed kuni 14. eluaastani (k.a) registreeritakse lugejaks lapsevanema või eestkostja kirjalikul nõusolekul.

  (4) Lugejaks registreerimisel esitatakse alljärgnevad andmed:
  1) nimi;
  2) isikukood;
  3) elukoht (postiaadress);
  4) telefoni nr;
  5) e-posti aadress olemasolul.

  (5) Lugejarühma määramiseks võib raamatukogu küsida lugeja nõusolekul lisaandmeid.

  (6) Lugeja kinnitab registreerimisavaldusel allkirjaga, et nõustub täitma raamatukogu kasutamise eeskirja.

  (7) Teavikute kojulaenutus toimub Eesti Vabariigi isikutunnistuse (ID-kaart) alusel. Registreeritud lugejale väljastatakse soovi korral lugejapilet.

  (8) Kaotatud või kasutamiskõlbmatuks muutunud lugejapilet asendatakse dublikaadiga, mille väljastamine on tasuline. Lugejapileti kaotamisest tuleb teavitada raamatukogu esimesel võimalusel vältimaks kaotatud dokumendi väärkasutust.

  (9) Lugejapilet on nimeline, seda tohib kasutada ainult pileti omanik. Lugeja võib lihtkirjaliku volitusega volitada teist isikut tema nimele teavikuid laenutama.

  (10) Lugeja on kohustatud teavitama raamatukogu isiku- või kontaktandmete muutumisest.

  (11) Lugejate ümberregistreerimist ja lugejaandmete kontrolli tehakse kord aastas lugeja esimesel külaskäigul raamatukokku.

§ 4.   Lugejate andmete kasutamine

  (1) Raamatukogu töötleb isikuandmeid lugejatele raamatukogu teenuste osutamiseks, laenutuste üle arvestuse pidamiseks, statistiliseks aruandluseks ja teenuste analüüsiks.

  (2) Lugejate andmed on raamatukogusiseseks kasutamiseks. Juurdepääs andmetele on teenuseid osutavatel raamatukogutöötajatel, kes on kohustatud säilitama lugejaandmete konfidentsiaalsuse. Kolmandatele isikutele võimaldatakse juurdepääs andmetele õigusaktides sätestatud juhtudel.

  (3) Lugejal on õigus nõuda kirjaliku avalduse alusel oma isikuandmete kustutamist, kui ta ei soovi enam olla raamatukogu lugeja ning tal ei ole raamatukogu ees kohustusi.

  (4) Lugejate andmebaasis sisalduvate isikuandmete kaitse tagatakse tehnoloogiliste vahenditega ja raamatukogus kehtivate isikuandmete töötlemise põhimõtete järgimisega.

§ 5.   Lugejateenindus

  (1) Teavikuid saab laenutada koju ning kasutada kohapeal. Teavikuid koju laenutada on õigus registreeritud lugejal, kohapeal kasutamiseks ei ole lugejaks registreerimine nõutav.

  (2) Raamatukogu teavikute kohta leiab informatsiooni interneti kaudu raamatukogu elektronkataloogist. Soovi korral väljastatakse lugejaks registreerimisel lugejale lugejaportaali sisselogimiseks vajalikud kasutajatunnus ja parool. Programmis on võimalik lugejal näha oma isikuandmeid, laenutusi, tagastustähtaegu, võlgnevusi, reserveerida teavikuid, muuta parooli, pikendada tähtaegu.

  (3) Laenutatavate teavikute arvu määrab raamatukogu.

  (4) Perioodikaväljaandeid laenutatakse kuni 5 kalendripäevaks. Perioodikaväljaannete viimast numbrit koju ei laenutata. Raamatuid ja auviseid laenutatakse koju 21 kalendripäevaks. Nõudluse puudumisel võib laenutusaega pikendada kuni 10 korda.

  (5) Enim nõutud teatmeteoseid, eriti väärtuslikke teavikuid ja haruldasi ainueksemplare on raamatukogul õigus määrata kohalkasutatavateks.

  (6) Teavikute koju laenutamisel saab lugeja tagastustähtaja (soovi korral vastaval tšekil või tehakse märge lugejapiletisse).

  (7) Tagastamistähtaja möödumisel saab lugeja meeldetuletuse e-postiga, vajadusel teavitatakse teda telefoni teel.

  (8) Laenutusaega ei pikendata, kui teaviku tagastustähtaeg on ületatud 50 ja enam päeva. Võlglastele teavikuid ei laenutata.

  (9) Lugejal on võimalus registreerida end teavikute laenutamiseks järjekorda. Teose saabumisel saab lugeja automaatselt teavituse e-postkasti. Kui lugejal puudub e-posti aadress, teavitatakse teda telefoni teel. Saabunud teavikut hoitakse lugejale 4 päeva.

  (10) Raamatukogus puuduvaid teavikuid tellitakse raamatukogude vahelise laenutuse (RVL) kaudu lugeja soovil ja kulul teistest Eesti raamatukogudest. Nende laenutamisel lähtutakse teavikut omava raamatukogu etteantud tingimustest.

  (11) Väike-Maarja valla elanikele, kes tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised raamatukogu külastama, korraldavad raamatukogud nende soovil tasuta koduteeninduse Väike-Maarja valla piires.

§ 6.   Lugeja kohustused ja vastutus

  (1) Lugeja kannab materiaalset vastutust tema kasutuses olevate teavikute, tehnikavahendite ja muu inventari eest. Teaviku saamisel on soovitav kontrollida selle korrasolekut ja avastatud puudustest teavitada raamatukoguhoidjat. Kui teaviku puudused avastatakse tagastamisel, vastutab teaviku eest selle tagastanud lugeja.

  (2) Lugeja on kohustatud laenutatud teaviku tagastama laenutustähtaja jooksul. Kui lugeja ei tagasta teavikut tähtajaks, võib raamatukogu nõuda viivitatud aja eest tasu, kuid mitte rohkem kui 0,06 eurot iga viivitatud päeva eest. Makse tasumise kohta annab raamatukogu kviitungi.

  (3) Raamatukogu direktoril on õigus määrata periood, mille jooksul saab tagastada teavikuid viivisevabalt.

  (4) Alaealise poolt raamatukogule tekitatud kahju hüvitab tema seaduslik esindaja.

  (5) Kaotatud või rikutud teaviku peab lugeja asendama teise eksemplari, koopia või raamatukogu töötaja poolt samaväärseks tunnistatud teavikuga või tasuma selle hinna kuni 10-kordses ulatuses. Enne 1992. aastat ilmunud teaviku minimaalne hind on 4 eurot juhul, kui teavikust ei ole ilmunud uuemat trükki, mille hinda aluseks võtta.

  (6) Raamatukogu annab lugejale tähtaja käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 5 nimetatud summa tasumiseks. Tähtajaks maksmata summa tasumiseks teeb Väike-Maarja vallavalitsus lugejale ettekirjutuse koos sundtäitmise algatamise hoiatusega ettekirjutuse täitmata jätmise korral. Ettekirjutuses märgitakse selle vaidlustamise võimalus, tähtaeg ja kord. Hoiatuses märgitud tähtaja jooksul ettekirjutuse täitmata jätmise korral on Väike-Maarja vallavalitsusel õigus anda ettekirjutus sundtäitmiseks täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Alla 18-aastase isiku puhul esitatakse ettekirjutus tema seaduslikule esindajale.

  (7) Lugejate suhtes, kelle vastu on algatatud käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatud korras menetlus, kehtib laenutuskeeld kuni menetluse lõpuni.

§ 7.   Raamatukogu sisekord

  (1) Raamatukogu ei vastuta valveta jäetud esemete eest.

  (2) Raamatukogu ruumidesse on keelatud tuua ohtlikke, määrivaid ja lehkavaid aineid ning esemeid.

  (3) Raamatukogu külastaja ei tohi lärmata, kasutada ebasündsaid väljendeid, tülitada kaaskülastajaid või rikkuda mistahes muul viisil avalikku korda, sealhulgas eksida üldtunnustatud tavade ja heade kommete vastu, solvata oma käitumisega inimväärikust ja ühiskondlikku moraalitunnet ega muul moel häirida teisi raamatukogu külastajaid.

  (4) Punktides 2-3 toodud rikkumise korral on raamatukoguhoidjal õigus külastajat mitte teenindada.

  (5) Ohuhäire korral tuleb hoonest lahkuda, järgides raamatukoguhoidja suuniseid ja evakuatsiooniplaani.

  (6) Raamatukogu sisekord paigutatakse külastajatele nähtavasse kohta ning avaldatakse raamatukogu kodulehel. Ettepanekuid, arvamusi ja pretensioone võib esitada kas raamatukogus kohapeal, (e-) posti või telefoni teel. Teenindusega seonduvaid pretensioone lahendab raamatukogu direktor.

§ 8.   Avaliku internetipunkti ja lugejaarvuti kasutamine

  (1) Lugejaarvutid on kasutamiseks raamatukogu lahtioleku aegadel.

  (2) AIP-i ja lugejaarvuti kasutamiseks ei ole lugejaks registreerimine nõutav.

  (3) AIP-i ja lugejaarvuti kasutamine on raamatukogus tasuta.

  (4) AIP-i ja lugejaarvuti kasutamise eeskirja kinnitab raamatukogu direktor oma käskkirjaga.

  (5) AIP-i ja lugejaarvuti kasutamise eeskirja rikkumisel on raamatukogul õigus kehtestada AIP-i kasutamise keeld.

§ 9.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Rakke Vallavolikogu 26.02.2015 määrus nr 3 „Rakke valla raamatukogu kasutamiseeskiri“ ja Väike-Maarja Vallavolikogu 29.01.2015 määrus nr 2 „Väike-Maarja Valla Raamatukogu kasutamise eeskiri“.

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ene Preem
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json