Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kuusalu valla 2019. aasta I lisaeelarve kinnitamine

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.10.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 11.10.2019, 40

Kuusalu valla 2019. aasta I lisaeelarve kinnitamine

Vastu võetud 08.10.2019 nr 24

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalituse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1 ja 3, Kuusalu Vallavolikogu 27.02.2013 määruse nr 4 „Kuusalu valla eelarve koostamise, menetlemise ja täitmise kord“ § 5 ja Kuusalu Vallavolikogu 20.03.2019 määruse nr 12 „Kuusalu valla 2019. aasta eelarve kinnitamine“ alusel ning tulenevalt eelarve- ja arengukomisjoni ja Kuusalu Vallavalitsuse ettepanekutest.

§ 1.   Kuusalu valla 2019. aasta I lisaeelarve

  Kinnitada Kuusalu valla 2019. aasta I lisaeelarve:
Põhitegevuse tulud kokku 230 473,96 eurot
Põhitegevuse kulud kokku - 311 937,44 eurot;
Investeerimistegevus kokku 81 463,48 eurot
vastavalt lisale.

§ 2.   Volituste andmine vallavalitsusele

  Kuusalu Vallavalitsusel võtta vastu ühe kuu jooksul peale eelarve avalikustamist 2019. aasta I lisaeelarve põhitegevuse kulude jaotus tegevusalade ja kahekohaliste kululiikide lõikes.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Margus Soom
volikogu esimees

Lisa Kuusalu valla 2019. aasta I lisaeelarve kinnitamine. Lisa

/otsingu_soovitused.json