Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Arendusteenistuse põhimäärus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Saaremaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.10.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.10.2023, 5

Arendusteenistuse põhimäärus

Vastu võetud 10.10.2023 nr 14

Määrus kehtestatakse Saaremaa Vallavolikogu 24. novembri 2017. a määruse nr 14 „Saaremaa Vallavalitsuse põhimäärus“ § 16 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Arendusteenistus (edaspidi teenistus) on Saaremaa Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi valitsus) struktuuriüksus, mis allub arendusvaldkonna eest vastutavale abivallavanemale.

  (2) Teenistuse eesmärk on arendus- ja rahvatervise valdkondades seadusega ja seaduse alusel kohaliku omavalitsuse üksuse ja valitsuse pädevusse antud ülesannete täitmine.

  (3) Teenistus juhindub oma tegevuses seadustest ja nende alusel antud õigusaktidest, sh Saaremaa Vallavolikogu ja Saaremaa Vallavalitsuse õigusaktidest.

§ 2.   Ülesanded

  (1) Teenistuse põhiülesandeks on Saaremaa valla (edaspidi vald) haldusterritooriumil valla pädevusse antud arendus- ja rahvatervise valdkondadesse kuuluvate ülesannete lahendamine, sh tegevuste kavandamine, väljatöötamine ja täitmise koordineerimine koostöös teiste osapooltega.

  (2) Ülesannete täitmiseks teenistus:
  1) koordineerib Saare maakonna (edaspidi maakond) ja valla strateegiliste arengudokumentide ning nende rakendusdokumentide koostamist ja nende täitmise seiret;
  2) korraldab teenistuse tegevusvaldkonna riigisiseste programmide ja teiste toetuste rakendamist vallas ja maakonnas;
  3) täidab maakondliku arendusorganisatsiooni pädevusse antud ülesandeid;
  4) koostab teenistuse tegevusvaldkonna eelarve projekti koostöös valitsuse rahanduse valdkonna eest vastutava struktuuriüksusega ning jälgib eelarve täitmist;
  5) korraldab valla arendusprojektide ettevalmistamist ja osaleb nende elluviimisel;
  6) korraldab valla arengutegevuse kavandamist, nõustab Saaremaa Vallavalitsuse liikmeid ja valitsuse struktuuriüksusi arendustegevustega seotud küsimustes;
  7) koordineerib maakonna rahvatervisega seotud koostööd ja tegevusi, sh rahvatervise valdkonnas vajalike arengudokumentide uuendamist ja rakendamist nii maakonnas kui ka väljaspool maakonda;
  8) valmistab ette teenistuse pädevusse kuuluvate õigusaktide eelnõud, lepingud ja muud dokumendid;
  9) peab teenistuse tegevusvaldkondadega seotud andmekogusid ja tegeleb nende arendamisega;
  10) korraldab oma tegevusvaldkondade sidus- ja tunnustusüritusi koostöös koostööpartneritega;
  11) koordineerib valla koostööd teenistuse pädevuses olevates ülesannetes eri organisatsioonide ja asutustega (sh riigi- ja omavalitsusasutuste ning rahvusvaheliste organisatsioonidega), valla küla- ja alevikuvanemate, kogukondade ning kodanikeühendustega;
  12) koordineerib valla rahvusvahelist koostööd;
  13) kontrollib oma ülesannetega seotud valla õigusaktide, lepingute ja juhiste täitmist;
  14) täidab muid temale õigusaktidega pandud ning Saaremaa Vallavalitsuse, vallavanema või arendusvaldkonna eest vastutava abivallavanema antud ülesandeid.

§ 3.   Õigused ja kohustused

  (1) Teenistusel on õigus:
  1) saada oma tööks vajalikke materjale, pääseda õigusaktidega sätestatud korras ligi ülesannete täitmiseks vajalikule teabele, elektroonilistele infokanalitele ja andmekogudele;
  2) saada andmeid ja seisukohti teistelt valitsuse struktuuriüksustelt ja valitsuse hallatavatelt asutustelt ning valla ja valla osalusega eraõiguslikelt juriidilistelt isikutelt;
  3) saada teenistuse teenistujate eri-, kutse- või ametialase taseme tõstmiseks täienduskoolitust;
  4) saada teenistuse ülesannete täitmiseks vajalikku bürootehnikat, materjale, kirjandust ning tehnilist- ja infoabi.

  (2) Teenistusel on kohustus:
  1) täita temale pandud ülesandeid tähtaegselt ja kvaliteetselt;
  2) kasutada teenistuse valdusesse antud vara ja vahendeid eesmärgipäraselt.

§ 4.   Koosseis ja juhtimine

  (1) Teenistuse koosseisu kuuluvad teenistuskohad määratakse valitsuse teenistuskohtade koosseisus. Teenistuse teenistuja tegevuse eesmärk, ülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse teenistuja ametijuhendi või tööülesannete kirjeldusega. Nõuded teenistuja haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele kehtestatakse valla vastava õigusaktiga, ametijuhendiga või tööülesannete kirjeldusega.

  (2) Teenistuse tööd juhib arendusjuht, kes allub arendusvaldkonna eest vastutavale abivallavanemale. Arendusjuhi asendaja määrab vallavanem oma käskkirjaga.

  (3) Arendusjuht tagab teenistuse põhimääruse ajakohasuse.

Mikk Tuisk
vallavanem

Aivar Rahno
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json