HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Väike-Maarja Õppekeskuse põhimäärus

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.11.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.03.2019
Avaldamismärge:RT IV, 11.11.2014, 18

Väike-Maarja Õppekeskuse põhimäärus

Vastu võetud 30.10.2014 nr 19

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja kutseõppeasutuse seaduse § 6 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Kooli nimi

  Kutseõppeasutuse nimi on Väike-Maarja Õppekeskus (edaspidi kool). Kooli nimi inglise keeles on Väike-Maarja Training Centre.

§ 2.  Kooli asukoht ja aadress

 (1) Kool asub Väike-Maarja alevikus.

 (2) Kooli postiaadress on Pikk 1a,Väike-Maarja, Väike-Maarja vald, 46202 Lääne-Virumaa. Kooli veebilehe aadress on www.v-maarja.ee/vmok

§ 3.  Kooli tegutsemise vorm

 (1) Kooli pidajaks on Väike-Maarja vald.

 (2) Kool on Väike-Maarja Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav kutseõppeasutus.

 (3) Kool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi haridusseadusest, kutseõppeasutuse seadusest, käesolevast põhimäärusest ning muudest õigusaktidest.

 (4) Kooli põhimääruse kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks Väike-Maarja Vallavolikogu (edaspidi volikogu).

§ 4.  Pitsat ja sümboolika

  Koolil on oma nimega ja väikese riigivapi kujutisega pitsat ning oma sümboolika.

§ 5.  Ülesanded

  Kool täidab lisaks kutseõppeasutuse seaduse § 3 lõigetes 1 ja 2 loetletule järgmisi ülesandeid:
 1) korraldab tasemeõpet info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, turismi-, toitlustus- ja majutusteeninduse, kaubanduse ning transporditehnika õppekavarühmades;
 2) korraldab täiendusõpet õppekavarühmades ja võtmepädevuste alal, kus koolil on olemas õppe läbiviimiseks vajalik õppekeskkond ja vajaliku kvalifikatsiooniga õpetajad.
 3) osutab õppekasvatustöö toetamiseks ning vara otstarbekaks ja säästlikuks kasutamiseks majutus-, toitlustus-, paljundus-, lamineerimise, köitmise, konverentsi-, inventari laenutamise ja õppetöökoja teenuseid.
 4) müüb õppekasvatustöö toetamiseks ning vara otstarbekaks ja säästlikuks kasutamiseks praktilise töö käigustoodetud tooteid.

2. peatükk Kooli juhtimine 

§ 6.  Direktor

 (1) Kooli juhib direktor. Direktor vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse korralduse ja tulemuslikkuse ning muude koolis läbiviidavate tegevuste, kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

 (2) Direktor vastutab kooli arengukava koostamise ja elluviimise eest.

 (3) Direktor esindab kooli ja tegutseb kooli nimel ning käsutab kooli rahalisi vahendeid õigusaktidega antud volituste ulatuses.

 (4) Direktor annab oma pädevuse piires käskkirju.

 (5) Direktor:
 1) kinnitab õppekavad, sisehindamise korra, arenguvestluste korraldamise tingimused ja korra, kodukorra ja päevakava, vastuvõtu tingimused ja korra, hädaolukorra lahendamise plaani, palgakorralduse põhimõtted, asjaajamiskorra, töökorralduse reeglid, direktori asendamise korra, koolitöötajate koosseisu;
 2) teostab oma pädevuse piires koolis kõrgeimat haldus- ja distsiplinaarvõimu;
 3) sõlmib, muudab ja lõpetab koolitöötajate töölepingud vastavuses töölepingu seadusega ja muude töösuhteid reguleerivate õigusaktidega;
 4) hindab õppekasvatusala töötaja vastavust kvalifikatsiooninõuetele;
 5) otsustab isiku õpilaste nimekirja arvamise, õpilase koolist väljaarvamise, haridusliku erivajadusega õpilasele tugimeetmete rakendamise;
 6) korraldab vallavalitsuse, nõukogu ja nõunike kogu otsuste täitmise, õpilaste ja koolitöötajate vaimse ja füüsilise turvalisuse ja tervise kaitse ning vaimse ja füüsilise vägivalla ennetamise abinõude rakendamist; õpilaste ja koolitöötajate kaitse hädaolukorras, avaliku konkursi õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vabade ametikohtade täitmiseks;
 7) korraldab kooli arengukava koostamise ja uuendamise ning selle avalikustamise kooli veebilehel, korraldab õpilasesinduse esimese koosseisu valimise;
 8) kutsub kokku lastevanemate koosoleku;
 9) esitab vallavalitsusele eelarve projekti, kinnitab hankeplaani, otsustab õigusaktidega sätestatud ulatuses ja korras hangete läbiviimise kooli ülesannete täitmiseks vajaliku vara hankimiseks ja teenuste tellimiseks, tagab eelarve täitmise;
 10) kehtestab käesoleva põhimääruse § 5 lõikes 1 punktis 3 ja 4 nimetatud tasuliste teenuste ja kaupade hinnad;
 11) moodustab nõukogu ning juhib selle tööd;
 12) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
 13) täidab muid talle õigusaktide ja töölepinguga pandud ülesandeid.

 (6) Direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutab konkursi välja vallavalitsus. Konkursi läbiviimise korra kehtestab vallavalitsus esitades selle enne arvamuse andmiseks nõunike kogule.

 (7) Direktoriga sõlmib töölepingu vallavanem.

§ 7.  Nõukogu

 (1) Nõukogu on kooli kõrgeim kollegiaalne otsustuskogu, mille ülesanne on kooli tegevuse korraldamine ja arengu kavandamine.

 (2) Nõukogu:
 1) arutab kooli õppekasvatustöö ning majandustegevuse korraldamisega seotud küsimusi;
 2) teeb kooli pidajale ettepanekuid kooli põhimääruse muutmiseks;
 3) kooskõlastab kooli arengukava eelnõu ja esitab selle kooli pidajale kinnitamiseks;
 4) kinnitab õppekorralduseeskirja, õpilaskonna põhikirja, õppeaasta tööplaani, sealhulgas õppekasvatusala töötajate koolitusplaani; sisehindamisaruande;
 5) kooskõlastab õppekavad, eelarve, ja hankeplaani;
 6) otsustab õigusaktidega sätestatud ulatuses ja korras kooli kasutusse antud varaga seotud küsimusi;
 7) moodustab vajaduse korral komisjone ja töörühmi;
 8) kehtestab tasemeõppe õppekulu hüvitamise tingimused, korra ja määra; õppetoetuse taotlemise, määramise ning maksmise tingimused ja korra, sealhulgas õppetoetuse maksmise lõpetamise või peatamise aluseks olevate oluliste rikkumiste loetelu, põhitoetuse fondi jagamise tingimused ja korra õppevaldkonnas õppekavade vahel, eritoetuse fondi kasutamise korra;
 9) lahendab teisi küsimusi, mis õigusaktide ja kooli põhimääruse alusel kuuluvad tema pädevusse.

 (3) Nõukogu võtab oma pädevuse piires vastu otsuseid.

§ 8.  Nõukogu moodustamise kord

 (1) Nõukogu moodustab direktor, kinnitades nõukogu koosseisu nimeliselt oma käskkirjaga. Nõukogu moodustatakse ja selle koosseis kinnitatakse tähtajatult.

 (2) Nõukogusse kuuluvad:
 1) direktor;
 2) õppejuht;
 3) majandusjuhataja;
 4) tugiteenuste osakonna juhataja;
 5) huvijuht;
 6) projektijuht;
 7) õpilaskonna esindaja;
 8) töötajate valitud esindaja.

§ 9.  Nõukogu töökord

 (1) Nõukogu töövorm on koosolek, mis protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

 (2) Nõukogu koosolek kutsutakse kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kuus. Nõukogu koosolekut ei pea kokku kutsuma juulikuus. Nõukogu koosoleku aeg ja päevakord teatatakse nõukogu liikmetele e-posti teel vähemalt 2 kalendripäeva enne koosoleku toimumist.

 (3) Nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 2/3 nõukogu liikmetest.

 (4) Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalejatest. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav koosoleku juhataja hääl.

 (5) Nõukogu otsuse võib vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui nõukogu liikmed hääletavad kirjalikult, esitades oma digitaalselt allkirjastatud seisukoha e-postiga määratud tähtajaks. Nõukogu liikmed, kes ei esita määratud tähtajaks seisukohta, loetakse otsuse vastu hääletanuks. Otsus võetakse vastu kui selle poolt hääletab 2/3 nõukogu liikmetest.

 (6) Nõukogu töö paremaks planeerimiseks kinnitab nõukogu korraliste koosolekute ajakava kuueks kuuks.

§ 10.  Kooli nõunike kogu

 (1) Nõunike kogu on kooli ja ühiskonda sidustav nõuandev kogu, mille ülesanne on nõustada kooli ja kooli pidajat arengu kavandamisel ning õppekasvatustöö ja majandustegevuse korraldamisel.

 (2) Nõunike kogu on vähemalt seitsmeliikmeline ja selle moodustab vallavalitsus viieks aastaks.

 (3) Nõunike kogu tegutseb kutseõppeasutuse seaduse § 18 ja haridus- ja teadusministri määruse „Kutseõppeasutuse nõunike kogu moodustamise ja tegutsemise kord“ alusel.

 (4) Nõunike kogu esindajal on õigus osa võtta kooli nõukogu istungitest.

 (5) Nõunike kogu:
 1) teeb kooli pidajale ja kooli nõukogule ettepanekuid kooli arengusuundade, tegevuse, vara, eelarve, juhtimise ja põhimääruse muutmisega seotud küsimustes;
 2) annab hinnangu kooli koostööle riigiasutuste, kohaliku omavalitsuse üksuste ja ettevõtetega kooli arengukava eesmärkide saavutamisel;
 3) avaldab arvamust uues õppekavarühmas õppe läbiviimise õiguse taotlemise kohta;
 4) annab hinnangu praktika korraldamisele koolis ning asutustes ja ettevõtetes;
 5) nimetab esindaja direktori vabale ametikohale korraldatava konkursi läbiviimiseks moodustatava konkursikomisjoni koosseisu.

3. peatükk Kooli struktuuriüksused 

§ 11.  Kooli struktuuriüksused

 (1) Kooli struktuuriüksused on:
 1) kutseõppe osakond;
 2) majandusosakond;
 3) üldosakond.

 (2) Struktuuriüksustel võivad olla allüksused.

§ 12.  Struktuuriüksuste ülesanded

 (1) Kutseõppe osakond kuulub õppejuhi haldusalasse.

 (2) Kutseõppe osakonna ülesanded on:
 1) planeerida ja tagada õppekasvatustöö, sealhulgas praktiline tööd ja praktika tulemuslik toimumine ning analüüsida ja hinnata tulemuslikkust;
 2) teha pedagoogilist, metoodilist ja haridustehnoloogilist arendustööd, sealhulgas koostada ja arendada õppekavasid ning metoodilisi materjale;
 3) korraldada õpilastele tugiteenuste, sh karjääriteenuse, õpiabi, sotsiaalpedagoogilise ja psühholoogilise nõustamisteenuse osutamist ning tagada tervishoiuteenuse kättesaadavus;
 4) korraldada õpilastele õppetoetuste maksmine ning nende sõidukulude hüvitamine;
 5) korraldada õpilastele koolilõuna kulude katmiseks mõeldud toetuse kasutamine õigusaktides ettenähtud tingimustel ja mahus;
 6) tagada õppe kättesaadavus, luues paindlikud ja sobivad õppimisvõimalused erinevatele sihtrühmadele, sh hariduslike erivajadustega ja täiskasvanud õppijatele;
 7) korraldada õpilaste kooli vastuvõtmine;
 8) kaasata õpetajatena kõrge kvalifikatsiooniga asjatundjaid, võimaldada personalile erialast ja pedagoogilist täiendusõpet ning tuge haridustehnoloogilises arendustöös;
 9) tagada õpilaste arvestuse pidamine Eesti Hariduse Infosüsteemis ning õpilastega seotud dokumentide ja käskkirjade väljastamine;
 10) tagada õppe- ja kasvatustöö andmete ja arvestuse pidamine siseveebis;
 11) tagada kooli lõpudokumentide väljastamine ning sellekohane arvestus;
 12) täiendada ja arendada õppebaasi;
 13) korraldada tasuliste teenuste osutamist ja läbi praktilise õppetöö toodetud kaupade müümist;
 14) kasutada koolile õppetööks ettenähtud vahendeid sihipäraselt ja otstarbekalt.

 (3) Majandusosakond kuulub majandusjuhataja haldusalasse.

 (4) Majandusosakonna ülesanded on:
 1) tagada kooli taristu sihipärane haldamine ja korrashoid ning valve- ja signalisatsioonisüsteemide korrasolek;
 2) tagada kooli töötajate ja õpilaste infotehnoloogiline teenindamine ja IKT seadmetega varustatus;
 3) tagada koolikeskkonna turvalisus, tervisekaitse- ja tuleohutusnõuete täitmine;
 4) korraldada hädaolukorra lahendamise plaani koostamist ja töötajate teavitamist hädaolukorras tegutsemiseks;
 5) tagada kooli kasutuses oleva vara säilimine, inventeerimine ja korrashoid;
 6) tagada kooli varustatus vajaliku inventari, seadmete ning materjalidega ja selle korrasolek ning säästlik kasutamine;
 7) tagada kooli transpordivahendite sõiduvalmidus, tehniline ülevaatus ja kindlustus;
 8) planeerida hankeid ja viia läbi hankemenetlusi koolile vajalike vahendite soetamiseks ja ehitustööde teostamiseks;
 9) tagada õpilastele majutamise ja olme korraldamine ning osutada praktilise töö läbiviimise korras teenuseid;
 10) tagada õpilaste toitlustamise korraldus;
 11) korraldada tasuliste teenuste osutamist ja läbi praktilise õppetöö toodetud kaupade müümist.

 (5) Üldosakond kuulub direktori haldusalasse.

 (6) Üldosakonna ülesanded on:
 1) koostada kooli arengukava ja viia see ellu koostöös teiste osakondadega;
 2) hoida ning arendada avalikke ja välissuhteid õppe tõhustamiseks ning kooli maine kujundamiseks;
 3) koostada, käivitada, hallata ja koordineerida õppetööd toetavaid projekte;
 4) planeerida kutse-, eri- ja ametialast täiendusõpet, tagada vastavate õppekavade koostamine ja arendamine ning kursuste vormis õppetöö korraldamine;
 5) arendada ja hallata kooli kodulehekülge Internetis;
 6) korraldada õpilaste vaba aja veetmist, spordi- ning muid kooliüritusi;
 7) korraldada eri sihtrühmadelt tagasiside saamist õppeprotsessi kvaliteedi ja kooli teiste ülesannete täitmise osas ning teabe kogumine lõpetanute tööle asumise kohta;
 8) hallata ja arendada kooli kvaliteedijuhtimise süsteemi;
 9) arendada koostööd teiste õppeasutuste, tööandjate, ettevõtlus- ja kutseühenduste, Eesti Töötukassa, ettevõtete ja asutuste ning kohalike omavalitsustega koolitusvajaduse väljaselgitamiseks, õppe kvaliteedi parandamiseks ning muudel asjakohastel eesmärkidel;
 10) teavitada üldsust ja huvigruppe õppimis- ja karjäärivõimalustest koolis õpetatavatel õppekavadel;
 11) koguda teavet lõpetanute tööleasumise kohta.
 12) tagada kooli eelarve koostamine ja pidada arvestust selle täitmise üle;
 13) planeerida ja juhtida majandustegevusest, sihtrahastamisest ja muudest allikatest tulevaid rahavoogusid, sealhulgas kontrollida nõudeid ja kohustusi;
 14) tagada käesolevas põhimääruses sätestatud tasulistest teenustest saadava tulu ja teenuste osutamisega seotud kulude arvestus;
 15) tagada kooli dokumendihalduse, asjaajamise ja personalitöö korraldamine;
 16) tagada kooli andmete ja pedagoogide arvestuse pidamine Eesti Hariduse Infosüsteemis ning dokumentide ja käskkirjade väljastamine;
 17) tagada arhiivitöö korraldamine.

4. peatükk Õpilaskond ja õpilasesindus 

§ 13.  Õpilaskond ja õpilaskonna põhikiri

 (1) Kooli õpilaskonna moodustavad kutseõppe tasemeõppe õpilased.

 (2) Õpilaskonnal on õigus otsustada ja korraldada iseseisvalt kooskõlas seaduse ja seaduse alusel antud õigusaktidega õpilaselu küsimusi, lähtudes õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest.

 (3) Õpilaskonnal on õigus:
 1) moodustada teiste õpilaskondadega liite ja organisatsioone õigusaktidega sätestatud alustel ja korras;
 2) astuda rahvusvaheliste organisatsioonide liikmeks või arendada nendega koostööd;
 3) määrata oma täisealine esindaja kooli nõukokku;
 4) otsustada ja korraldada kõiki muid õpilaselu küsimusi, mis seaduse ja seaduse alusel antud õigusaktide kohaselt kuuluvad õpilaskonna pädevusse ning mis ei ole samadel alustel antud kellegi teise otsustada ega korraldada.

 (4) Õpilaskonnal on põhikiri, milles sätestatakse õpilaskonna esindus- ja täitevorganite moodustamise kord, nende õigused, kohustused ja vastutus ning töökord.

 (5) Õpilaskonna põhikirja võtab vastu ja seda muudab õpilaskond lihthäälteenamusega oma üldkoosolekul.

 (6) Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle 2/3 õpilaskonnast.

 (7) Õpilaskonna põhikirja kinnitab kooli nõukogu. Õpilasesindus esitab õpilaskonna põhikirja kooli nõukogule kinnitamiseks. Kooli nõukogu kinnitab õpilaskonna põhikirja, kui see vastab seadusele ja seaduse alusel antud õigusaktidele.

§ 14.  Õpilasesindus

 (1) Õpilaskonna esindusorgan on valitud õpilasesindus, mis esindab õpilaskonda suhetes kooli, Eesti ja rahvusvaheliste organisatsioonide, asutuste ja isikutega. Õpilasesinduse valimise õigus on kõikidel kooli õpilastel.

 (2) Õpilasesindus valitakse esimest korda õpilaskonna üldkoosolekul, mille toimumise aja ja koha teatab kooli direktor vähemalt kaks nädalat ette, teavitades sellest kooli infotahvlil või muul õpilaskonnale kõige enam kättesaadaval viisil. Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt pool õpilaskonnast.

5. peatükk Koolitöötajate kohustused ja õigused  

§ 15.  Koolitöötajad

  Koolitöötajad on direktor, õppekasvatusala juhtivad töötajad, õpetajad, tugispetsialistid, teised õppe- ja kasvatusalal töötavad ning muud töötajad.

§ 16.  Koolitöötajate kohustused ja õigused

 (1) Koolitöötajate ülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks töökorralduse reeglite, töölepingute ja ametijuhenditega.

 (2) Õppekasvatusala töötajate ametialane kohustus on arendada oma kutseoskusi ja olla kursis haridusuuendustega, osaleda enesehindamises ja täiendkoolituses.

 (3) Muude töötajate ülesanne on tagada kooli häireteta töö ja majandamine ning vara korrasolek.

 (4) Koolitöötajad on vastutavad nende hoolde usaldatud vara säilimise ja heaperemeheliku kasutamise eest.

 (5) Koolitöötajatel on õigus:
 1) täiendada oma erialaseid teadmisi vastavalt täiskasvanute koolituse seaduses ja koolis sätestatud tingimustele;
 2) töötada töötervishoiu ja tööohutuse seaduses ning selle alusel vastu võetud õigusaktides sätestatud nõuetele vastavates töötingimustes;
 3) esitada direktorile ettepanekuid õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks.

6. peatükk Õpilaste kohustused ja õigused  

§ 17.  Õpilase kohustused ja õigused

 (1) Õpilasel on kohustus:
 1) osaleda õppetöös, täites õppekava ja õppeülesandeid;
 2) täita seaduste, kooli põhimääruse, sisekorraeeskirja, õppekorralduseeskirja ja muude õigusaktidega kehtestatud kohustusi ning kanda vastutust nende rikkumise korral.

 (2) Õpilasel on õigus:
 1) kasutada kõiki kooli loodud võimalusi hariduse omandamiseks;
 2) valida valikmooduleid kooli õppekavas sätestatud korras;
 3) osaleda õpilasesinduse valimisel ning kandideerida õpilasesindusse;
 4) kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta oma kooli ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid nõukogu kehtestatud tingimustel ja korras;
 5) saada õpilaspilet;
 6) saada toetusi ja õppelaenu õppetoetuste ja õppelaenu seadusega sätestatud tingimustel ja korras;
 7) saada toetust koolilõuna kulude katmiseks käesoleva seadusega sätestatud tingimustel ja korras;
 8) sõidukulu hüvitamisele ühistranspordiseaduses sätestatud tingimustel ja korras;
 9) saada akadeemilist puhkust õppekorralduseeskirjas sätestatud korras tervislikel põhjustel kuni kaks aastat, aja- või asendusteenistuse täitmiseks kuni üks aasta ning lapse hooldamiseks kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni;
 10) saada õppimise toetamiseks tasuta tugiteenuseid;
 11) pöörduda tervislikel põhjustel õppetöö ajal tervishoiuteenuse osutaja poole. Statsionaarses õppevormis õppivale õpilasele osutatakse koolitervishoiuteenust põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 43 alusel;
 12) kasutada teisi seaduse, kooli põhimääruse ja muude õigusaktidega kehtestatud õigusi.

7. peatükk Kooli majandamine ja asjaajamine 

§ 18.  Kooli vara

  Kooli vara moodustavad talle vallavalitsuse poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara. Kooli vara valdamise, kasutamise ja käsutamise korra kehtestab volikogu.

§ 19.  Eelarve

 (1) Koolil on oma eelarve vallaeelarve koosseisus. Vallaeelarve kinnitab volikogu. Kooli eelarve kinnitab vallavalitsus.

 (2) Eelarve täitmist kontrollib vallavalitsus.

 (3) Direktor esitab eelarve projekti kooskõlastamiseks nõukogule ja nõunike kogule. Direktor esitab eelarve projekti vallavalitsusele vallaeelarve koostamiseks.

 (4) Kooli eelarve tulud moodustuvad eraldistest riigi- ja vallaeelarvest, majandustegevusest laekuvatest tuludest, sihtotstarbelistest laekumistest ja annetustest ning muudest vahenditest.

 (5) Kooli kulud kaetakse kooli eelarve tuludest.

 (6) Kooli raamatupidamist korraldab vallavalitsus.

§ 20.  Kooli asjaajamine

 (1) Kooli õppe- ja kasvatusalaseid kohustuslikke dokumente peetakse paberil ja/või elektrooniliselt. Arendustegevust ja õppekasvatustööd käsitlevate kohustuslike dokumentide nõuded ja dokumentide pidamise korra kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.

 (2) Koolil on asjaajamiskord.

8. peatükk Kooli ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine.  

§ 21.  Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

 (1) Kooli korraldab ümber ja tegevuse lõpetab volikogu õigusaktidega sätestatud alusel ja korras.

 (2) Kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsusest tuleb teavitada Haridus- ja Teadusministeeriumi, maavanemat, kooli, õpilasi ja õpilaste elukohajärgseid valla- või linnavalitsusi kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt kuus kuud enne uue õppeaasta algust.

 (3) Kool korraldatakse ümber või tegevus lõpetatakse ajavahemikus 1.juulist sama aasta 31.augustini.

 (4) Kooli tegevuse lõpetamisel tagab vallavalitsus õpilastele võimaluse jätkata õpinguid teises koolis.

9. peatükk Lõppsätted 

§ 22.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Väike-Maarja Vallavolikogu 27.10.2004 määrus nr 8 „Väike-Maarja õppekeskuse põhimäärus.“

§ 23.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ene Preem
volikogu esimees