Teksti suurus:

Viimsi Vallavalitsuse 12.02.2015 määruse nr 8 „Haabneeme Kooli õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord“ muutmine

Väljaandja:Viimsi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.11.2020
Avaldamismärge:RT IV, 11.11.2020, 23

Viimsi Vallavalitsuse 12.02.2015 määruse nr 8 „Haabneeme Kooli õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord“ muutmine

Vastu võetud 04.11.2020 nr 17

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõike 5, Viimsi Vallavolikogu 18.01.2011. a määruse nr 5 „Viimsi valla üldhariduskoolide õpilaste vastuvõtmise tingimuste ja korra kinnitamise ja muutmise delegeerimine vallavalitsusele“ § 1 ja Viimsi Vallavalitsuse 18.12.2018. a määruse nr 23 „Elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimused ja kord“ alusel.

§ 1.   Viimsi Vallavalitsuse 12.02.2015 määruses nr 8 "Haabneeme Kooli õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord"; tehakse järgmised muudatused:

  (1) preambulit muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõike 5, Viimsi Vallavolikogu 18.01.2011. a määruse nr 5 „Viimsi valla üldhariduskoolide õpilaste vastuvõtmise tingimuste ja korra kinnitamise ja muutmise delegeerimine vallavalitsusele“ § 1 ja Viimsi Vallavalitsuse 18.12.2018. a määruse nr 23 „Elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimused ja kord“ alusel.“;

  (2) paragrahvi 1 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Käesoleva määrusega sätestatakse õpilaste Haabneeme Kooli (edaspidi Kool) vastuvõtmise tingimused ja kord 1.–3. kooliastmel ja hariduslike erivajadustega õpilaste klassi.“;

  (3) paragrahvi 2 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Õpilase 1. klassi õppima asumiseks esitab vanem Koolile oma isikut tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte ja kirjaliku taotluse, millele lisab:
1) lapse sünnitunnistuse või -tõendi või lapse isikut tõendava dokumendi;
2) lapse tervisekaardi (selle olemasolu korral);
3) lapse koolivalmiduskaardi (selle olemasolu korral).“;

  (4) paragrahvi 3 pealkirja ja lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„§ 3. Vastuvõtt 2.–9. klassi
(1) Õpilaste 2.–9. klassi vastuvõtmiseks esitab õpilase seaduslik esindaja Koolile kirjaliku taotluse koolile koos järgmiste dokumentidega:
1) õpilase sünnitunnistus või isikut tõendav dokument;
2) õpilase seadusliku esindaja isikut tõendav dokument;
3) õpilase tervisekaart;
4) ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;
5) eelmise õppeasutuse direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus või õpinguraamar jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
6) eelmise õppeasutuse kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus või õpinguraamat ning hinneteleht jooksva õppeperioodi hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist väja õppeaasta keskel.":

  (5) paragrahvi 3 lõiget 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Avaldusi õppima asumiseks 2.–9. klassi võetakse vastu aastaringselt kohtade olemasolul.“;

  (6) paragrahv 4 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) HEV õpilaste klassi vastuvõtmise või üleviimise kohta annab hinnangu kooli HEV komisjon, kes hindab õpilase sobivust ja vajadust õppida HEV õpilaste klassis.“;

  (7) paragrahvi 5 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Kooli vastuvõtu tingimuste muutmise ettepanekuid on võimalik teha õppeaasta jooksul.“;

  (8) määruse tekstis asendada läbivalt sõna „avaldus“ sõnaga „taotlus“ vastavas käändes.

§ 2.   Määrus jõustub 3. päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Illar Lemetti
vallavanem

Helen Rives
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json