Teksti suurus:

Mulgi Vallavolikogu 20.03.2019 määruse nr 87 „Alustava ettevõtja starditoetuse kord Mulgi vallas“ muutmine

Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.11.2020
Avaldamismärge:RT IV, 11.11.2020, 24

Mulgi Vallavolikogu 20.03.2019 määruse nr 87 „Alustava ettevõtja starditoetuse kord Mulgi vallas“ muutmine

Vastu võetud 28.10.2020 nr 134

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkti 5 alusel.

§ 1. Mulgi Vallavolikogu 20.03.2019 määruse nr 87 „Alustava ettevõtja starditoetuse kord Mulgi vallas“ muutmine
Mulgi Vallavolikogu 20.03.2019 määruse nr 87„Alustava ettevõtja starditoetuse kord Mulgi vallas“ muudetakse järgmiselt:
1) paragrahvi 2 punktid 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:
„1) starditoetus on toetus, mis on suunatud ettevõtjale, kes on tegutsenud maksimaalselt 24 kuud;
2) taotleja on Mulgi vallas tegutsev alustav ettevõtja, kes on esitanud taotluse toetuse saamiseks;“;
2) paragrahvi 3 lõiked 1 ja 8 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Starditoetuseks planeeritakse valla eelarvesse summad vastavalt rahalistele võimalustele.;
(8) Starditoetuse väljamaksmisel arvestab Mulgi Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) ainult neid projektiga seotud kulutusi, mida taotleja on teinud pärast vallavalitsuse positiivset otsust (investeeringu teostamiseks vajaminev rahaline väljaminek tuleb katta omavahenditest või laenu abil).“;
3) paragrahvi 4 punktid 2, 3, 4 ja 5 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:
„ 2) taotleja asukoht ja tegevuskoht (FIE-del elukoht) on Mulgi vald ning toetuse abil tehtavad investeeringud on suunatud ettevõtluse edendamisele Mulgi vallas;
3) taotleja esmasest registreerimisest äriregistris ei ole möödunud rohkem kui 24 kuud;
4) taotleja ei ole antud valdkonnas tegutsenud mitte rohkem kui 24 kuud;
5) taotleja peab olema tööandjaks 24 kuud, alates toetuse väljamaksmise kuupäevast;“;
4) paragrahvi 5 lõike 2 punkti 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„1) isikut tõendava dokumendi koopia;“;
5) paragrahvi 5 lõike 3 punkti 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„2) allkirjaõigusliku isiku isikut tõendava dokumendi koopia;“;
6) paragrahvi 6 punkti 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„6) alustatakse Mulgi vallas uue tegevusala või uue teenuse pakkumisega;“;
7) paragrahvi 7 lõiked 4 ja 5 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Taotlusi menetletakse ja starditoetus määratakse jooksvalt taotluste laekumise järjekorras kuni eelarveliste vahendite lõppemiseni. Eelarvevahendite lõppemisest teavitatakse valla kodulehel.;
(5) Taotluse esmast läbivaatust korraldab arendusvaldkonna spetsialist, kes edastab selle koos omapoolse hinnangu ja ettepanekuga volikogu eelarve- ja majanduskomisjonile. Lõpliku otsuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta teeb vallavalitsus.“;
8) paragrahvi 8 lõike 2 punkti 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„3) toetuse saaja aruandekohustus;“;
9) paragrahvi 8 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Toetus kantakse üle toetuse saaja arvelduskontole kuludokumentide alusel 7 (seitsme) tööpäeva jooksul peale kuludokumentide esitamist.“;
10) paragrahvi 9 lõike 1 punkte 2 ja 9 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:
„2) kasutama rahalisi vahendeid 12 kalendrikuu jooksul arvates lepingu sõlmimisest;
9)tagama aastaringselt vähemalt ühe täistööajaga töötaja töötamise Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alamääraga kuus.“;
11) paragrahvi 9 lõiget 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„ (7) Eraldatud starditoetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel lähtub vallavalitsus starditoetuse andmise lepingust, taotlusest, vallavalitsuse otsusest, nendega kaasnevatest dokumentidest, esitatud aruandlusest ja vajadusel teostatud kontrolli tulemusest.“;
12) paragrahvi 9 lõiget 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(8) Vallavalitsus peab hoiduma esitatud äriplaanide ja -projektide ärisaladust.“;
13) paragrahvi 10 lõiget 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Eraldatud starditoetuse tagastamisega viivitamisel peab toetuse saaja tasuma vallavalitsusele viivised 0,5% päevas tähtaegselt tagastamata jäetud summast.“.
§ 2. Määruse jõustumine
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arvo Maling
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json