EttevõtlusToetused

Teksti suurus:

Alustava ettevõtja starditoetuse kord Mulgi vallas

Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.11.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.11.2020, 56

Alustava ettevõtja starditoetuse kord Mulgi vallas

Vastu võetud 20.03.2019 nr 87
RT IV, 02.04.2019, 6
jõustumine 05.04.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.10.2020RT IV, 11.11.2020, 2414.11.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Eesmärk

  Alustava ettevõtja starditoetuse (edaspidi starditoetus) andmise eesmärgiks on ettevõtlusega alustamise stimuleerimine, alustava väikeettevõtluse toetamine ja arendamine Mulgi vallas.

§ 2.   Mõisted

  Käesoleva määruse tähenduses:
  1) starditoetus toetus, mis on suunatud ettevõtjale, kes on tegutsenud maksimaalselt 24 kuud;
[RT IV, 11.11.2020, 24 - jõust. 14.11.2020]
  2) taotleja Mulgi vallas tegutsev alustav ettevõtja, kes on esitanud taotluse toetuse saamiseks;
[RT IV, 11.11.2020, 24 - jõust. 14.11.2020]
  3) taotlus on vormikohane kirjalik avaldus ja sellel lisatud dokumendid toetuse taotlemiseks;
  4) projekt on kindla eesmärgi saavutamiseks suunatud ajas ja ruumis piiritletud ühekordne tegevus või tegevuste kogum või alustava ettevõtja tegevuse alustamiseks vajaliku seadme jms soetamine, milleks toetust taotletakse või kasutatakse;
  5) äriplaan on ettevõtja tegevuskava, milles on kirjeldatud ettevõtja finantsprognoos; ettevõtja eesmärgid, nende saavutamise vajalikud tegevused ja nende elluviimise ajakava, mille elluviimise tulemusena arendatakse ettevõtja kasvupotensiaali ja konkurentsivõimet; tegevuste kogum, mis on suunatud ettevõtja äriideede realiseerimisel;
  6) alustav ettevõtja on registreerimisel olev ettevõtja ja ettevõtja, kes on kantud Äriregistrisse mitte varem kui 24 kuud;
  7) toetuse saaja on isik, kelle esitatud taotlus toetuse saamiseks on rahuldatud.

§ 3.   Starditoetuse määr ja andmise tingimused

  (1) Starditoetuseks planeeritakse valla eelarvesse summad vastavalt rahalistele võimalustele.
[RT IV, 11.11.2020, 24 - jõust. 14.11.2020]

  (2) Starditoetust eraldatakse valla eelarves ettenähtud mahus ja on alustavale ettevõttele eraldatud tagastamata abi.

  (3) Starditoetuse ülemmääraks on maksimaalselt 50% projekti maksumusest, kuid mitte rohkem kui 5000 (viis tuhat) eurot.

  (4) Starditoetuse taotleja omafinantseeringu suurus peab olema vähemalt 20% projekti kogumaksumusest.

  (5) Ühele ettevõtjale eraldatakse starditoetust üks kord.

  (6) Starditoetuse toel tehtavad investeeringud peavad olema suunatud ettevõtluse edendamisele Mulgi vallas.

  (7) Starditoetust võib taotleda ainult konkreetse projekti põhjendatud kulude katteks.

  (8) Starditoetuse väljamaksmisel arvestab Mulgi Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) ainult neid projektiga seotud kulutusi, mida taotleja on teinud pärast vallavalitsuse positiivset otsust (investeeringu teostamiseks vajaminev rahaline väljaminek tuleb katta omavahenditest või laenu abil).
[RT IV, 11.11.2020, 24 - jõust. 14.11.2020]

  (9) Starditoetust ei anta alkoholi- ja tubakatoodete müügiga tegelevatele ettevõtjatele.

  (10) Toetuse abil tehtud investeeringut tuleb sihipäraselt kasutada kahe aasta jooksul peale lepingu sõlmimist vallavalitsusega. Sellel perioodil ei tohi toetusega soetatud vara müüa, üürile või rendile anda vms.

§ 4.   Nõuded starditoetuse taotlejale

  Taotlejad peavad vastama järgmistele nõuetele:
  1) äriühing või füüsilisest isikust ettevõtja on taotluse esitamise ajaks registreeritud Äriregistris;
  2) taotleja asukoht ja tegevuskoht (FIE-del elukoht) on Mulgi vald ning toetuse abil tehtavad investeeringud on suunatud ettevõtluse edendamisele Mulgi vallas;
[RT IV, 11.11.2020, 24 - jõust. 14.11.2020]
  3) taotleja esmasest registreerimisest äriregistris ei ole möödunud rohkem kui 24 kuud;
[RT IV, 11.11.2020, 24 - jõust. 14.11.2020]
  4) taotleja ei ole antud valdkonnas tegutsenud mitte rohkem kui 24 kuud;
[RT IV, 11.11.2020, 24 - jõust. 14.11.2020]
  5) taotleja peab olema tööandjaks 24 kuud, alates toetuse väljamaksmise kuupäevast;
[RT IV, 11.11.2020, 24 - jõust. 14.11.2020]
  6) taotleja ettevõte ei ole teise juriidilise isiku tütarettevõte Eesti Vabariigi seaduste tähenduses;
  7) taotlejal puuduvad maksuvõlad;
  8) taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust.

§ 5.   Nõuded taotlusele ja taotluse esitamine

  (1) Taotleja esitab vormikohase taotluse (lisa 1) koos kõigi vajalike lisadokumentidega vallavalitsusele elektrooniliselt e-posti aadressil [email protected] või paberkandjal aadressil Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja, Mulgi vald. Taotlus ja taotlusele lisatud dokumendid peavad olema allkirjastatud ettevõtja seadusliku esindaja või volitatud esindaja poolt.

  (2) Füüsilisest isikust ettevõtjast taotleja lisab taotlusele järgmised dokumendid:
  1) isiku tõendava dokumendi koopia;
[RT IV, 11.11.2020, 24 - jõust. 14.11.2020]
  2) vabas vormis tegevusaruanne ettevõtjana tegutsetud perioodi kohta (kulude, tulude arvestus);
  3) tõend maksuametist maksuvõlgnevuste puudumise kohta;
  4) äriplaan koos finantsprognoosidega vähemalt kaheks aastaks;
  5) muud dokumendid, mida taotleja peab vajalikuks esitada;
  6) kui ettevõtja tegutseb tegevusalal, mis nõuab majandustegevusregistris (MTR) registreeringut, siis tuleb esitada registreeringut tõendav dokument.

  (3) Äriühingust taotleja lisab taotlusele järgmised dokumendid:
  1) pädeva organi otsus toetuse taotlemise kohta;
  2) allkirjaõigusliku isiku isikut tõendava dokumendi koopia;
[RT IV, 11.11.2020, 24 - jõust. 14.11.2020]
  3) bilansi ja kasumiaruande tegutsetud perioodi kohta;
  4) tõend maksuametist maksuvõlgnevuste puudumise kohta;
  5) äriplaan koos finantsprognoosidega vähemalt kaheks aastaks;
  6) muud dokumendid, mida taotleja peab vajalikuks esitada.
  7) kui ettevõtja tegutseb tegevusalal, mis nõuab majandustegevusregistris (MTR) registreeringut, siis tuleb esitada registreeringut tõendav dokument.

§ 6.   Taotluse hindamise kriteeriumid

  Starditoetuse määramisel hinnatakse taotlust alljärgnevate kriteeriumide lõikes:
  1) äriidee on projektis selgelt ja konkreetselt välja toodud;
  2) projekti finantseerimisskeem on läbipaistev ja terviklikult kirjeldatud;
  3) kavandataval tootel või teenusel on nõudlus;
  4) kavandatava toote või teenuse turg ei ole üleküllastunud;
  5) taotletavad eesmärgid ja tähtajad on piisavalt põhjendatud ning kulude lõikes selgelt lahti kirjutatud;
  6) alustatakse Mulgi vallas uue tegevusala või uue teenuse pakkumisega;
[RT IV, 11.11.2020, 24 - jõust. 14.11.2020]
  7) projekt peab looma lisaväärtust või täiendavat tulu selle elluviija(te)le ning looma uusi töökohti (kas täis- või osalise tööajaga või hooajaliselt);
  8) starditoetuse kaasamise vajadus projekti elluviimiseks;
  9) suuremat omafinantseeringut omavaid projekte;
  10) taotlejal on olemas kogemused ja oskused projekti elluviimiseks, mis kajastuvad äriplaanis (erialased oskused, kogemused jms).

§ 7.   Taotluste menetlemine ja otsuste langetamine

  (1) Taotluse menetlemine koosneb selle registreerimisest, esmasest läbivaatamisest, menetlusse võtmisest või menetlusse võtmata jätmisest, taotluse ja nõuetele vastavuse kontrollist, selgituste ja lisainformatsiooni või taotluse täienduste ja muudatuste küsimisest, projektide hindamisest ning taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse tegemisest.

  (2) Taotlused vaadatakse läbi peale valla eelarve kinnitamist juhul, kui taotluse rahuldamiseks on eelarves vajalikud rahalised vahendid ette nähtud.

  (3) Taotlused koos nõutud dokumentidega vaadatakse läbi ja tehakse otsustus hiljemalt kahe kalendrikuu jooksul peale taotluste esitamist.

  (4) Taotlusi menetletakse ja starditoetus määratakse jooksvalt taotluste laekumise järjekorras kuni eelarveliste vahendite lõppemiseni. Eelarvevahendite lõppemisest teavitatakse valla kodulehel.
[RT IV, 11.11.2020, 24 - jõust. 14.11.2020]

  (5) Taotluse esmast läbivaatust korraldab arendusvaldkonna spetsialist, kes edastab selle koos omapoolse hinnangu ja ettepanekuga volikogu eelarve- ja majanduskomisjonile. Lõpliku otsuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta teeb vallavalitsus.
[RT IV, 11.11.2020, 24 - jõust. 14.11.2020]

  (6) Taotluse mitterahuldamise kohta teeb vallavalitsus põhjendatud otsuse ja edastab selle taotlejale 7 tööpäeva jooksul selle tegemisest arvates.

§ 8.   Starditoetuse väljamaksmine

  (1) Käesoleva korra alusel eraldatud starditoetuse kasutamist ja väljamaksmist reguleerib vallavalitsuse ja toetuse saaja vahel sõlmitav leping.

  (2) Taotluse rahuldamisel sõlmib vallavanem hiljemalt 10 tööpäeva jooksul arvates positiivse otsuse tegemisest toetuse saajaga starditoetuse andmise lepingu (edaspidi leping), mille vormi kinnitab vallavalitsus ja milles sätestatakse:
  1) poolte rekvisiidid;
  2) toetuse sihipärase kasutamise kohustus;
  3) toetuse saaja aruandekohustus;
[RT IV, 11.11.2020, 24 - jõust. 14.11.2020]
  4) sanktsioonid toetuse mittesihipärasel kasutamisel;
  5) taotleja esitab aruandele lisaks maksekorralduse ärakirja või väljatrüki või arvelduskonto väljavõtte, mis kinnitab arve või arve-saatelehe eest tasumist. Arve eest peab taotleja tasuma pangaülekandega. Sularahamaksed ei ole abikõlblikud ja selle eest toetust välja ei maksta.

  (3) Toetus kantakse üle toetuse saaja arvelduskontole kuludokumentide alusel 7 (seitsme) tööpäeva jooksul peale kuludokumentide esitamist.
[RT IV, 11.11.2020, 24 - jõust. 14.11.2020]

§ 9.   Kohustused, aruandlus ja kontroll

  (1) Toetuse saaja on kohustatud:
  1) kasutama Mulgi valla eelarvest eraldatud rahalisi vahendeid sihtotstarbeliselt ja projekti eesmärkidest lähtudes;
  2) kasutama rahalisi vahendeid 12 kalendrikuu jooksul arvates lepingu sõlmimisest;
[RT IV, 11.11.2020, 24 - jõust. 14.11.2020]
  3) kasutama starditoetuse eest soetatud vara (nii asju kui õigusi) sihtotstarbeliselt projekti teostamise ajal ja vähemalt kahe aasta jooksul arvates projekti lõppemisest;
  4) tagama ettenähtud omafinantseeringu;
  5) esitama lõpparuande (lisa 2) 30 päeva jooksul peale projekti lõppemist ja/või lepingus sätestatud korras ja tähtajal;
  6) lisama lõpparuandele aruandlusperioodil tehtud projektieelarvega seotud kulusid tõendavad dokumendid;
  7) säilitama projektiga seotud dokumente 7 aasta jooksul alates projekti lõppemisest;
  8) mitte kasutama starditoetust projekti omafinantseeringu kulude katteks;
  9) tagama aastaringselt vähemalt ühe täistööajaga töötaja töötamise Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alamääraga kuus.
[RT IV, 11.11.2020, 24 - jõust. 14.11.2020]

  (2) Vallavalitsusel on õigus nõuda toetuse saajalt lisainformatsiooni ja täiendavaid dokumente, mis on seotud projekti realiseerimisega.

  (3) Vallavalitsus võib nõuda parandusi või täiendavat informatsiooni juhul, kui projekti lõpparuanne on mittetäielik või mitterahuldava.

  (4) Projekti lõpparuande kinnitab vallavalitsus.

  (5) Projekt loetakse lõppenuks pärast lõpparuande kinnitamist vallavalituse poolt.

  (6) Käesoleva korra alusel eraldatud rahaliste vahendite käsutamise üle teostab kontrolli vallavalitsus.

  (7) Eraldatud starditoetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel lähtub vallavalitsus starditoetuse andmise lepingust, taotlusest, vallavalitsuse otsusest, nendega kaasnevatest dokumentidest, esitatud aruandlusest ja vajadusel teostatud kontrolli tulemusest.
[RT IV, 11.11.2020, 24 - jõust. 14.11.2020]

  (8) Juhul kui projekt ei saanud starditoetust, ei tohi vallavalitsus edastada selle projekti äriideid ja andmeid kolmandatele isikutele.

§ 10.   Starditoetuse tagasinõudmine

  (1) Starditoetuse andmise lepingu võib üles öelda ja eraldatud starditoetuse tagasi nõuda täielikult või osaliselt järgmistel juhtudel:
  1) starditoetuse mittesihipärasel kasutamisel;
  2) toetuse saaja poolt käesoleva korra või starditoetuse andmise lepingu tingimuste rikkumisel;
  3) toetuse saaja poolt valeandmete esitamisel.

  (2) Starditoetuse andmise lepingu ülesütlemise ja eraldatud starditoetuse tagastamise tähtaja määramise üle otsustab vallavalitsus.

  (3) Eraldatud starditoetuse tagastamise maksimaalne tähtaeg on 3 kuud arvates tagasinõude esitamise päevast.

  (4) Eraldatud starditoetuse tagastamisega viivitamisel peab toetuse saaja tasuma vallavalitsusele viivised 0,5% päevas tähtaegselt tagastamata jäetud summast.
[RT IV, 11.11.2020, 24 - jõust. 14.11.2020]

§ 11.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lisa 1 Alustava ettevõtja starditoetuse taotlus

Lisa 2 Alustava ettevõtja starditoetuse kasutamise aruanne

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json