Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Harku valla geomõõdistuste infosüsteemi asutamine ja põhimäärus

Väljaandja:Harku Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.11.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.11.2021, 1

Harku valla geomõõdistuste infosüsteemi asutamine ja põhimäärus

Vastu võetud 09.11.2021 nr 13

Määrus kehtestatakse avaliku teabe seaduse § 433 lg 1 ja § 435 lg 1, ruumiandmete seaduse § 34 lg 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 6 lg 3 p 2, § 22 lõike 2, § 30 lg 1 p 2 ja Harku Vallavolikogu 12.10.2017. a otsuse nr 72 „Avaliku teabe seadusega kohaliku omavalitsuse asutuse pädevusse antud küsimuste delegeerimine Harku Vallavalitsusele“ alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega asutatakse andmekogu „Harku valla geomõõdistuste infosüsteem“ (edaspidi andmekogu) ja kehtestatakse infosüsteemi põhimäärus ehk pidamise kord, andmete andmekogusse kandmise, andmete kasutamise, järelevalve ja lõpetamise kord ning andmekogusse kogutavate andmete koosseis.

§ 2.   Andmekogu nimetus

  (1) Andmekogu ametlik nimetus on Harku valla geomõõdistuste infosüsteem.

  (2) Andmekogu lühinimi on Geoarhiiv.

§ 3.   Andmekogu asutamise ja pidamise eesmärk

  Andmekogu asutamise ja pidamise eesmärk on:
  1) tagada seaduste ja muude õigusaktidega Harku vallale pandud ülesannete täitmine;
  2) arvestuse pidamine Harku valla haldusterritooriumil teostatavate mõõdistustööde üle;
  3) informatsiooni avalikustamine mõõdistustööde kohta;
  4) informatsiooni esitamine Harku valla teistele andmekogudele ja riigi registritele mõõdistustööde kohta.

2. peatükk Andmekogu vastutav ja volitatud töötleja, andmekogu kasutaja 

§ 4.   Vastutav töötleja

  (1) Andmekogu vastutav töötleja on Harku Vallavalitsus.

  (2) Vastutav töötleja:
  1) korraldab andmekogu tööd ja kavandab vajadusel arendamist;
  2) osaleb andmekogu arendamises;
  3) korraldab andmekoguga seotud dokumentatsiooni koostamist;
  4) annab juhiseid volitatud töötlejale ülesannete täitmiseks;
  5) teostab järelevalvet volitatud töötleja kohustuste täitmise ning andmete õigsuse üle;
  6) korraldab kasutajate haldamist ja tagab õigustatud isikutele juurdepääsu andmetele;
  7) määrab andmekogu kasutajad ja tagab määratud kasutajatele juurdepääsu andmetele;
  8) vastutab kasutajate esitatud digitaalandmete vastavuse kontrolli eest;
  9) haldab andmekogus kasutatavaid infosüsteemi siseseid koodiloendeid;
  10) lahendab andmekogu pidamisel tekkinud probleeme;
  11) teeb järelevalvet andmekogu pidamise üle ja tagab andmekogu kaitsmise abinõud;
  12) vastutab andmekogu pidamise seaduslikkuse eest;
  13) täidab andmekogu pidamisel teisi õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

  (3) Vastutava töötleja juht määrab vastutava töötleja õigus(t)e teostaja(d), kellel on õigus täita vastutava töötleja ülesandeid.

§ 5.   Volitatud töötleja

  (1) Andmekogu volitatud töötleja on asutus või isik, kellega vastutav töötleja on sõlminud andmekogu tehnilise ülalpidamise lepingu ja kellele andmekogu vastutav töötleja on andnud andmekogu volitatud töötleja õigused.

  (2) Volitatud töötleja, vastavalt oma pädevusele:
  1) teeb kooskõlastatult vastutava töötlejaga andmekogu pidamiseks vajalikke projekteerimis- ja arendustöid;
  2) osaleb arendustööde lähteülesannete koostamisel ja korraldab andmekogu muudatuste testimist;
  3) võtab andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks kasutusele andmekogu turvanõuetele vastavad organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnoloogilised turvameetmed ning rakendab neid järjepidevalt;
  4) teavitab viivitamatult vastutavat töötlejat avastatud ebaõigetest andmetest, mille parandamine ei ole tema pädevuses, andmete mittesihipärasest kasutamisest ja andmekogu pidamisel tekkinud probleemidest;
  5) tagab andmekogu hooldamise ja majutamise;
  6) täidab vastutava töötleja poolt andmete turvaliseks töötlemiseks ning andmekogu hooldamiseks ja majutamiseks antud juhiseid ja korraldusi;
  7) käsitleb ja lahendab intsidente teenuse osutamisel ning tagab koostöös vastutava töötlejaga kasutajatoe toimimise;
  8) korraldab andmete nõuetekohase säilimise ja varukoopiate tegemise.

§ 6.   Andmekogu kasutaja

  (1) Andmekogu kasutaja on mõõdistustöid esitav isik või vastutava töötleja poolt volitatud isik.

  (2) Andmekogu kasutaja:
  1) kasutab ning esitab andmekogule andmeid tulenevalt kehtivatest õigusaktidest ning talle omistatud kasutajaõigustest;
  2) rakendab meetmeid andmete kaitsmiseks, s.h andmetele volitamata juurdepääsu tõkestamiseks ja andmete säilitamiseks;
  3) täidab vastutava töötleja korraldusi andmekogu kasutamisel.

3. peatükk Andmekogu pidamine, andmete kaitse 

§ 7.   Andmekogu pidamise põhimõtted

  (1) Andmekogu peetakse kooskõlas avaliku teabe seaduse, isikuandmete kaitse seaduse, ruumiandmete seaduse ja geodeetilisi töid, topo-geodeetilisi uuringuid, ehitusjärgseid ning teostusmõõdistamisi reguleerivate õigusaktidega ning teiste asjakohaste Euroopa Liidu, riigi ja valla õigusaktidega.

  (2) Andmekogu vahetab andmeid teiste andmekogudega X-tee kaudu või asjaomaste teenuste puudumisel muul viisil.

  (3) Andmekogu kasutab teistesse andmekogudesse kogutud põhiandmeid. Andmevahetust koordineerib andmekogu vastutav töötleja.

  (4) Andmekogus hoitakse andmeid infotehnoloogiliste vahenditega digitaalsel kujul.

  (5) Andmekogu pidamisel tuginetakse kehtivatele riiklikele klassifikaatoritele ja standarditele.

§ 8.   Andmekogu pidamise kulud

  Andmekogu arendamise, täiendamise ja pidamise kulud kaetakse Harku Vallavalitsuse eelarvest.

§ 9.   Andmekogu pakutavad ja tarbitavad teenused

  (1) Andmekogu pakub teenuseid:
  1) mõõdistustööde algatamiseks;
  2) esitatud andmete tehnilise õigsuse kontrolliks;
  3) mõõdistustööde registreerimiseks;
  4) mõõdistustööde andmete kasutamiseks.

  (2) Andmekogu kasutab järgmiste andmekogude teenuseid:
  1) Maakatastris katastriüksuste andmeid ja kitsendusi põhjustavate objektide kaarditeenust;
  2) Majandustegevuse registri (MTR) majandustegevusteate andmeid;
  3) Äriregistri andmeid juriidilise isiku andmete kontrolliks;
  4) Eesti topograafilise andmekogu (ETAK) ortofotosid ja aluskaarti.

§ 10.   Andmekogusse kantud andmete kaitse

  (1) Andmekogu vastutav ja volitatud töötleja tagab andmekogusse kantud andmete käideldavuse, terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmetega. Muuhulgas täidavad nimetatud isikud andmekogu kasutades andmekaitsealaseid ja infoturvet puudutavaid õigusakte ning muid eeskirju, et vältida kolmandate isikute juurdepääs andmekogusse kantud andmetele ja andmekogu kasutamise käigus teatavaks saanud isikuandmetele ning kaitsta konfidentsiaalseid andmeid juhusliku või tahtliku volitamata muutmise või avalikustamise jms eest.

  (2) Andmekogu turvaklass on K1T1S1, turbeaste on madal (L).

  (3) Andmekogu andmete säilimiseks korraldab andmekogu vastutav töötleja turvakoopiate tegemise iga 24 tunni järel.

  (4) Andmekogu täiskoopia tehakse üks kord nädalas.

  (5) Täiskoopiatest säilitatakse: 7 päeva koopiat, 4 nädala koopiat ja 3 kuu koopiat.

  (6) Vastutav töötleja korraldab andmetest arhiivikoopia tegemise üks kord aastas. Arhiivikoopiat säilitatakse viis aastat.

4. peatükk Andmekogu ülesehitus ja andmekogusse kantavad andmed 

§ 11.   Andmekogu ülesehitus

  (1) Andmekogusse kantakse Harku valla haldusterritooriumil geodeetiliste tööde, topo-geodeetiliste uuringute, ehitusjärgsete- ning teostusmõõdistuste andmed.

  (2) Andmekogu andmete koosseisu kuuluvad digitaalsed joonised, tabelid ja aruanded.

  (3) Andmete säilitamise viisid ja tähtajad määrab vastutav töötleja.

§ 12.   Andmekogusse kantavad andmed

  Andmekogusse kogutakse järgmised andmed:
  1) mõõdistustööde andmed;
  2) tööde kalendri andmed;
  3) koondplaani ja aluskaardi kaardilehtede andmed;
  4) kaardikihi andmed;
  5) kasutajakonto andmed.

§ 13.   Mõõdistustööde andmed

  Mõõdistustööde kohta kogutakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) tellija – mõõdistustöö tellija (vabatekstiväli);
  2) tellija kontaktandmed – töö tellija kontaktandmed vabatekstina;
  3) ettevõte – tööd teostav ettevõte;
  4) pädev isik – tööd teostava ettevõtte vastavat kvalifikatsiooni omav spetsialist (loend);
  5) mõõdistuse asukoht – tekstiline kirjeldus;
  6) töö number – tööd teostava ettevõtte poolt antav number;
  7) kõrgussüsteem – EH2000, BK77;
  8) mõõdistuse tüüp – teostusmõõdistus, geodeetiline alusplaan, ehitusjärgne kontrollmõõdistus, muu;
  9) töö planeeritud algus – millal on planeeritud tööga alustada;
  10) töö planeeritud lõpp – millal on planeeritud töö lõpetada;
  11) mõõtepiir – töö asukoha geomeetria;
  12) kausta number – töö asukoht arhiivis;
  13) mõõdistusfailid.

§ 14.   Tööde kalendri andmed

  Tööde kalendri kohta kogutakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) kasutaja nimi – süsteemi kasutaja, kes muutis töö seisundit;
  2) seisund – töö seisund, kas töö on algatatud, esitatud, registreeritud, tagasi lükatud, tühistatud;
  3) süsteemi kasutaja kommentaar;
  4) töö seisundi muutmise aeg – kuupäev, millal kasutaja muutis töö seisundit.

§ 15.   Koondplaani ja aluskaardi kaardilehtede andmed

  Koondplaani ja aluskaardi kaardilehtede kohta kogutakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) kaardilehe number;
  2) kaetud ala geomeetria;
  3) joonestusfail.

§ 16.   Kaardikihi andmed

  Kaardikihi andmete kohta kogutakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) kaardikihi nimi;
  2) kaardikihi teenuse URL – kaardikihi teenusena kasutamise aadress;
  3) kas kaardikiht on avalik või asutusesiseseks kasutamiseks;
  4) kas kaardikiht on aluskiht;
  5) kas kaardikiht on aktiivne – kas kaardikihti näidatakse.

§ 17.   Kasutajakonto andmed

  Kasutajakonto kohta kogutakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) kasutaja isikukood;
  2) kasutaja ees- ja perekonnanimi;
  3) kasutaja e-posti aadress;
  4) kasutaja rollid – kasutaja õigused süsteemis;
  5) kasutaja viimane sisenemine süsteemi;
  6) kas kasutaja on aktiivne – kas sisenemine süsteemi on lubatud.

§ 18.   Avalikud andmed

  Andmekogu avalikud andmed on:
  1) Mõõdistused – kõigist registreeritud mõõdistustöödest;
  2) tüüp - "Mõõdistustöö";
  3) töö number;
  4) seisund;
  5) äriühingu nimi;
  6) mõõdistuse tüüp;
  7) asukoht;
  8) mõõtepiir (WKT-string);
  9) töö algusaeg;
  10) töö lõpuaeg;
  11) Harku Vallavalitsuse erinõuded;
  12) tellija erinõuded.

5. peatükk Andmete andmekogusse esitamine, väljastamine, uuendamine 

§ 19.   Andmekogusse esitatavad andmed

  (1) Andmekogusse esitatakse digitaalsed andmed mõõdistustöö teostaja poolt vastavalt majandus- ja taristuministri 14.04.2016 määruse nr 34 "Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded"; korras ja keskkonnaministri 28.06.2013 määruse nr 50 "Geodeetiliste tööde tegemise ja geodeetilise märgi tähistamise kord, geodeetilise märgi kaitsevööndi ulatus ning kaitsevööndis tegutsemiseks loa taotlemise kord" sätestatud tehnilistele nõuetele järgmiste geodeetiliste mõõdistustööde kohta:
  1) ehitusjärgne mõõdistamine;
  2) teostusjoonised;
  3) topo-geodeetilised uuringud;
  4) vajumisvaatlused ja muud geodeetilised eriuuringud.

  (2) Vastutaval töötlejal on õigus kogutavate andmete koosseisu ja alaliike täpsustada, vähendada või lisada.

§ 20.   Andmete uuendamine

  (1) Andmete uuendamine andmekogus vastutava töötleja poolt toimub:
  1) andmete kaardistus- ja tootmisprotsesside tulemusel;
  2) tööprotsesside tulemusel;
  3) läbi ristkasutuse teiste registrite ja andmekogudega.

  (2) Andmete uuendamine andmekogu kasutaja poolt toimub tööprotsesside tulemusel.

  (3) Kaartide ja toodete uuendamine toimub tootmisplaani järgi, iga muudatus andmekogus olevates andmetes ei põhjusta automaatselt uue versiooni tekkimist kaardist või tootest.

  (4) Andmeid uuendatakse automatiseeritud andmetöötluse abil ja käsitsi.

§ 21.   Andmete väljastamise põhimõtted

  (1) Andmekogu andmetele on juurdepääs veebiliidese kaudu.

  (2) Andmekogu kasutamine ja juurdepääs andmetele on tasuta.

  (3) Andmekogu avalikud andmed on kättesaadavad masinloetaval kujul.

  (4) Andmekogu andmetele on juurdepääs ja neid väljastatakse kooskõlas avaliku teabe seaduse ja isikuandmete kaitse seadusega.

  (5) Andmekogu on avalik, välja arvatud andmed, millele avaliku teabe seaduse kohaselt on seatud juurdepääsupiirang.

  (6) Juurdepääsupiiranguga andmed on kättesaadavad läbi andmekogu ning need on kättesaadavad andmetega seotud isikutele ja vastutavale töötlejale.

  (7) Andmeid töötlev isik on kohustatud hoidma saladuses talle andmete töötlemisel teatavaks saanud isikuandmeid.

6. peatükk Järelevalve ja andmekogu pidamise lõpetamine 

§ 22.   Järelevalve andmekogu pidamise üle

  (1) Järelevalvet andmekogu pidamise ja andmete õiguspärase töötlemise üle teeb vastutav töötleja ja asutus, kellel on selleks seadusest tulenev õigus.

  (2) Vastutav töötleja lahendab kaebusi, mis on esitatud andmekogu pidamise ja andmete töötlemise vaidlustamiseks. Kaebus lahendatakse ja järelevalve tulemustest teavitatakse kaebuse esitajat ühe kuu jooksul alates kaebuse saamisest.

  (3) Volitatud töötleja on kohustatud kõrvaldama järelevalvet teinud isiku ettekirjutuses nimetatud puudused ettekirjutuses märgitud tähtpäevaks.

§ 23.   Andmekogu pidamise lõpetamine

  (1) Andmekogu pidamise lõpetamise otsustab vallavalitsus.

  (2) Andmekogu pidamine lõpetatakse kooskõlas arhiiviseaduse ja avaliku teabe seaduse ning nende alusel kehtestatud õigusaktidega.

  (3) Andmekogu pidamise lõpetamisel otsustab vastutav töötleja andmete teise andmekogusse või Harku valla arhiivi üleandmise või hävitamise ning määrab üleandmise või hävitamise tähtaja.

7. peatükk Rakendussätted 

§ 24.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Erik Sandla
vallavanem

Maarja Lehemets-Tihhanov
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json