Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Lumetõrje teostamine Karksi vallas

Väljaandja:Karksi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.12.2012, 13

Lumetõrje teostamine Karksi vallas

Vastu võetud 20.04.2011 nr 39

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lg 1, „Teeseaduse“ § 25 lg 3 ning majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.12.2002 määruse nr 45 „Tee seisundinõuded“ alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määruse alusel korraldatakse lumetõrjet valla kohalikel teedel ning avalikult kasutatavates parklates.

  (2) Lumetõrje toimub hajaasustusega aladel nende elamuteni viivatel erateedel, kus elavad alaliselt Karksi valla elanikud rahvastikuregistri andmetel.

§ 2.   Kasutatavad mõisted

  Käesolevas määruses kasutatavad mõisted:
  1) valla kohalikud teed on valla omandis olevad teed ja tänavad või Karksi Vallavolikogu otsusega erateed, mille avalikuks kasutamiseks on sõlminud vastav leping;
  2) eratee on tee, mis paikneb juriidilise või füüsilise isiku kinnisasjal;
  3) rasked ilmaolud on lumesadu üle 10 cm lund 24 tunni jooksul, tuisk kestusega üle 6 tunni;
  4) hooldustsükli aeg on ajavahemik, mille jooksul taastatakse nõutav seisunditase. Hooldustsükli aega arvestatakse maanteel alates lumesaju või tuisu lõpust või sõidujälgede vahelise lumekihi seisundinõuetes lubatud paksuse ületamisest;
  5) lumetõrje on lume eemaldamine teelt;
  6) talihooldus on libedusetõrje, lumetõrje, kinnisõidetud lume ja jääkonaruste tasandamine ja karestamine, lume äravedu ning liikluskorraldusvahendite hooldamine;
  7) valla alaline elanik on isik, kes rahvastikuregistri andmetel elab Karksi vallas;
  8) töövõtja on lumetõrje teostaja, kes on välja valitud konkursi korras.

§ 3.   Lumetõrje teostamine

  (1) Lumetõrje teostamiseks on avalikuks kasutuses olevad teed jaotatud piirkondadeks ning tööde teostajad valitakse välja konkursi korras.

  (2) Piirkondade loetelu, tööde teostajate nimed ja kontaktandmed avalikustatakse valla kodulehel ja ajalehes Karksi Sõna.

§ 4.   Talihoolduse põhimõtted

  (1) Lumetõrjet teostatakse kohalikel teedel koheva lume korral kui lumekihi paksus ületab 10 cm ning sulalume või lörtsi, soola ja lume segu korral kui lumekihi paksus ületab 6 cm. Mõõtmist teostatakse kinnisõidetud lumekihi paksusest.

  (2) Lumetõrjet teostatakse erateedel kuni õuealani.

  (3) Teedel alustatakse lumetõrje hooldustsükliga peale lumesaju või tuisu lõppu hiljemalt ühe tunni jooksul. Lumesaju või tuisu kestmisel üle 24 tunni alustatakse töid, kui lumekihi paksus teedel ületab lõikes 1 sätestatu.

  (4) Hooldustsükli üle peab arvestust vallavalitsus. Hooldustsükli aeg on 24 tundi. Raskete ilmaolude korral pikeneb hooldustsükli aeg.

  (5) Tööpäevadel teostatakse lumetõrjet eelisjärjekorras õpilasveo bussiliinide teedel, kindlustades tee läbitavuse bussi sõidugraafiku järgi.

§ 5.   Töövõtja kohustused

  Töövõtja kohustub teostama lumetõrjet piirkonnas vastavalt käesolevale korrale ja sõlmitud lepingule.

§ 6.   Tee omaniku kohustused

  (1) Tee omanik on kohustatud vabastama tee lumetõrjet segavatest objektidest (puuoksad, kivid vm objektid) mõõdetuna tee pinnalt kuni 3,5 meetri kõrguseni tee mulde laiuselt pluss ühe meetri laiuselt mõlemalt poolt mullet, kuid mitte vähem kui 5 meetri laiuselt.

  (2) Tee omanik märgistab lumetõrje paremaks korraldamiseks teele mahapöörde (teeotsa), tee trassil asuvad ohtlikud või kaitset vajavad objektid, ning vajadusel ka tee trassi 1 kuni 1,5 meetri kõrguselt helkur- või muude üheselt arusaadavate märkidega.

  (3) Tee omanikul on õigus vajadusel paigaldada tee kaitseks tuisu eest konstruktsioone (lumeredelid). Maa omanikud on kohustatud taluma nende maale tuisu kaitseks paigaldatud konstruktsioone ajavahemikus 01. novembrist kuni 31. märtsini.

  (4) Tee omanik ei tohi oma kinnistul asuvat lund ladustada avaliku tee ega kõnnitee alale.

§ 7.   Tee seisundi nõuded peale lumetõrjet

  (1) Pärast lumetõrje lõppu peavad teed ja ristmikud olema puhastatud lahtisest lumest.

  (2) Lumevallide vahe mõõdetuna tee pinnalt peab olema vähemalt 4,6 meetrit või kitsamal teel vähemalt mulde laius vastavalt Karksi valla teeregistri andmetele.

§ 8.   Lumetõrjet ei korraldata

  (1) Vallavalitsus ei korralda lumetõrjet:
  1) teedel, mis ei vasta käesolevas määruses § 6 lg 1 ja 2 nõuetele;
  2) erateedel, mis teenindavad kinnistuid, kus rahvastikuregistri andmetele ei ela alaliselt Karksi valla elanikud;
  3) erateedel, kus kinnistu kasutajal puudub kehtiv prügiveo leping põhjendusel, et kinnistul alaliselt ei elata või ei tegutseta;
  4) erateedel, mille kinnistu omanik on esitanud avalduse, et ta ei soovi lumetõrje teostamist;
  5) erateedel, mis on lühemad kui 30 meetrit;
  6) kinnistute õuealadel, mis kuuluvad füüsilistele ja juriidilistele isikutele.

  (2) Vallavalitsusel on õigus raskete ilmastikuolude korral jätta korraldamata lumetõrje teedel, kui antud tee ei halva oluliselt piirkonna elanike toimimist. Vastaval juhul tuleb tee tähistada ja informatsioon avaldada valla kodulehel.

  (3) Vallavalitsus ei korralda transpordivahendite lumest väljatõmbamist.

§ 9.   Lumetõrje finantseerimine

  (1) Vallavalitsus finantseerib lumetõrjet vastavalt sõlmitud lepingutele.

  (2) Vallavalitsus ei finantseeri lumetõrje töid, mis toimuvad väljaspool hooldustsükli aega.

  (3) Transpordivahendite lumest väljatõmbamist ja lumetõrjet õuealadel finantseerib omanik või kasutaja.

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. mail 2011. a.

Hendrik Agur
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json