HaridusHuviharidus

HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Käina valla haridusasutuse juhi vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Väljaandja:Käina Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.11.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.12.2012, 16

Käina valla haridusasutuse juhi vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Vastu võetud 14.11.2012 nr 7

Lähtudes põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 71 lõikest 6, koolieelse lasteasutuse seaduse § 21 lõikest 5 ja huvikooli seaduse § 15 lõikest 1.

§ 1.   Üldsätted.

  (1) Määrus reguleerib Käina Gümnaasiumi, Käina Lasteaed Tirtspõnni ja Käina Huvi- ja Kultuurikeskuse direktori (edaspidi kõik koos juht) vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimist.

  (2) Juhi vaba ametikoht täidetakse avaliku konkursi korras.

§ 2.   Konkursi algatamine.

  (1) Juhi konkursi kuulutab välja Käina Vallavalitsus oma korraldusega, moodustab vähemalt 5-liikmelise komisjoni ja nimetab komisjoni esimehe, kes korraldab konkursi ettevalmistamise ja läbiviimise.

  (2) Konkursikomisjoni koosseisu kuuluvad:
  1) vallavalitsuse esindaja(d)
  2) vallavolikogu alatise komisjoni esindaja(d)
  3) haridusasutuse õppenõukogu liige/liikmed
  4) hoolekogu esindaja

  (3) Konkursi toimumise kohta avaldatakse teade vähemalt 2 nädalat enne konkursi toimumise aega väljaandes Hiiu Leht – kohalik väljaanne, Õpetajate Leht – haridustöötajate väljaanne ja Käina valla veebilehel.

  (4) Konkursi teade peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) haridusasutuse nimi ja aadress;
  2) juhi kandidaadile esitatavad nõuded;
  3) sõlmitava töölepingu tähtaeg;
  4) avalduse esitamise tähtaeg ja koht;
  5) koos avaldusega esitatavate dokumentide loetelu:

  (5) Konkursist saavad osa võtta isikud, kelle avaldus koos lisadega laekub komisjonile konkursiteates märgitud tähtajaks.

  (6) Kandidaat esitab komisjonile järgmised dokumendid:
  1) kirjalik avaldus koos kontaktandmetega;
  2) CV;
  3) ametikoha nõuetele vastavuse tõestusdokumendid;
  4) visioon haridusasutuse tuleviku kohta
  5) konkursi osaleja soovil muud dokumendid.

  (7) Komisjonile esitatud dokumendid registreeritakse vastavalt asjaajamiskorrale.

§ 3.   Komisjoni töökord.

  (1) Komisjoni esimese koosoleku kutsub komisjoni esimees kokku konkursiteates märgitud avalduste esitamise tähtajast arvates hiljemalt 7 tööpäeva jooksul.

  (2) Komisjoni töövormiks on kinnine koosolek.

  (3) Komisjoni koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees ja koosolekust osa võtnud komisjoni liikmed.

  (4) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole komisjoni liikmetest. Komisjon teeb oma otsused kohalviibivate komisjoniliikmete poolthäälteenamusega avalikul hääletamisel. Igal komisjoni liikmel on üks hääl. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav komisjoni esimehe hääl.

§ 4.   Kandidaatide hindamine.

  (1) Kandidaatide hindamiseks korraldab komisjon dokumendivooru ja vestlusvooru.

  (2) Dokumendivoorus hinnatakse kandidaate esitatud dokumentide alusel. Komisjon võtab iga kandidaadi kohta vastu ühe järgmistest otsustest:
  1) lubada kandidaat vestlusvooru;
  2) tunnistada kandidaat ametikohale mittevastavaks.

  (3) Kandidaatidele, kes ei pääsenud vestlusvooru, teatab komisjoni esimees sellest kirjalikult koosolekule järgneval tööpäeval.

  (4) Vestlusvooru lubatud kandidaadile saadetakse otsuse tegemise päevale järgneval tööpäeval vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teade, milles märgitakse vestluse toimumise täpne aeg ja koht arvestusega, et kandidaadid saaks sellest teada vähemalt nädal enne vestluse toimumist.

  (5) Vestlusvoorus võivad komisjoni liikmed esitada kandidaadile vastava valdkonna hariduselu käsitlevaid küsimusi. Kandidaadil on õigus lisaks küsitule anda omapoolseid selgitusi ja saada neid komisjoni liikmetelt.

  (6) Vestlusvoorule kutsutud kandidaat võtab koosolekust osa ainult temaga vestluse ajal.

  (7) Vestlusvooru tulemusena võtab komisjon iga kandidaadi kohta vastu ühe järgmistest otsustest:
  1) tunnistada kandidaat ametikohale vastavaks;
  2) tunnistada kandidaat ametikohale mittevastavaks;
  3) tunnistada kandidaat koosolekule mitteilmunuks.

  (8) Samas paragrahvis lõigetes 2 ja 7 nimetatud otsuse saadab komisjoni esimees vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis igale kandidaadile hiljemalt otsuse tegemisele järgneval tööpäeval.

§ 5.   Konkursi lõpetamine.

  (1) Ametikohale vastavaks tunnistatud kandidaatide hulgast valib komisjon ühe kandidaadi, kelle esitab vallavanemale töölepingu sõlmimiseks otsuse tegemisele järgneval tööpäeval

  (2) Kui konkursi tulemusena ei leitud kandidaati haridusasutuse juhi ametikohale, kuulutab komisjon konkursi nurjunuks ja teeb vastava esildise vallavalitsusele. Uue konkursi väljakuulutamise otsustab vallavalitsus.

  (3) Vallavanem sõlmib komisjoni poolt esitatud kandidaadiga töölepingu 2 nädala jooksul pärast vallavalitsuse korralduse vastuvõtmist juhi ametisse kinnitamise kohta.

  (4) Vallavanem ei sõlmi temale esitatud kandidaadiga töölepingut kui:
  1) kandidaat loobus kirjaliku avaldusega ametikohast;
  2) enne töölepingu sõlmimist ilmnevad seaduses sätestatud asjaolud, mis välistavad töölepingu sõlmimise;
  3) isik ei ilmunud mõjuva põhjuseta määratud tähtajal töölepingut sõlmima

  (5) Kui vallavanem ei sõlminud esitatud kandidaadiga töölepingut eelmises lõikes loetletud asjaoludel, korraldab komisjon uue hääletamise, valides ametikohale vastavaks tunnistatud kandidaatide hulgast juhi ametikohale nimetamiseks uue kandidaadi. Kui konkursil ei tunnistatud rohkem ühtegi kandidaati ametikohale vastavaks, kuulutatakse konkurss nurjunuks.

  (6) Kui komisjon rikub selles korras sätestatud protseduurireegleid, on vallavanemal õigus esitatud kandidaadiga töölepingut mitte sõlmida ja vallavalitsusel õigus kuulutada välja uus konkurss.

  (7) Kui konkurss nurjub, kinnitab vallavalitsus vallavanema ettepanekul juhi ajutise kohusetäitja ja kuulutab välja uue konkursi.

§ 6.   Määruse kehtetuks tunnistamine.

  Tunnistada kehtetuks 10. november 2004.a määrus nr 15 „Käina valla haridusasutuse juhi vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kehtestamine“.

§ 7.   Määruse jõustumine.

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

Omar Jõpiselg
Vallavanem

Helen Härmson
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json