Kultuur ja sportKultuuriasutused

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Jõelähtme Valla Kultuurikeskuse põhimäärus

Väljaandja:Jõelähtme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 11.12.2013, 6

Jõelähtme Valla Kultuurikeskuse põhimäärus

Vastu võetud 28.11.2013 nr 4
jõustumine 01.01.2014

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34, § 35 lg 1 ja 2 ning Jõelähtme Vallavolikogu 28.11.2013 otsuse nr 27 „Jõelähtme Valla Kultuurikeskuse asutamine“ alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Asutuse nimi

  (1) Jõelähtme Valla Kultuurikeskus (edaspidi kultuurikeskus) on Jõelähtme valla kultuuritegevust korraldav asutus.

  (2) Inglise keeles on kultuurikeskuse nimi Culture Centre of Jõelähtme Parish.

§ 2.   Kultuurikeskuse tegevuspiirkond, asukoht ja aadress

  (1) Kultuurikeskuse tegevuspiirkond on Jõelähtme valla haldusterritoorium.

  (2) Kultuurikeskuse ametlik postiaadress on Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald, Harju maakond, sihtnumber 74202.

§ 3.   Kultuurikeskuse õiguslik seisund

  (1) Kultuurikeskus on Jõelähtme Vallavalitsuse hallatav asutus, mille asutamise, tegevuse ümberkorraldamise ning lõpetamise otsustab Jõelähtme Vallavolikogu (edaspidi volikogu).

  (2) Kultuurikeskusel on Jõelähtme valla eelarves alaeelarvena iseseisev eelarve.

§ 4.   Asjaajamise alused

  (1) Kultuurikeskuse asjaajamis- ja suhtlemiskeel on eesti keel.

  (2) Asjaajamise korraldamisel lähtub kultuurikeskus asjaajamist reguleerivatest õigusaktidest.

  (3) Kultuurikeskuse asjaajamiskorra kehtestab kultuurikeskuse direktor käskkirjaga.

§ 5.   Kultuurikeskuse sümboolika

  (1) Kultuurikeskusel või tema struktuuriüksustel võib kasutusel olla oma sümboolika.

  (2) Sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab kultuurikeskuse direktor käskkirjaga, kooskõlastades sümboolika enne kehtestamist Jõelähtme Vallavalitsusega (edaspidi vallavalitsus).

§ 6.   Põhimäärus ja arengukava

  (1) Kultuurikeskuse põhimääruse ja selle muudatused kinnitab volikogu.

  (2) Kultuurikeskuse arengukava ja selle muudatuste ettevalmistamise algatab direktor. Kultuurikeskuse arengukava koostamise aluseks võetakse Jõelähtme valla arengukava.

  (3) Arengukava koostatakse vähemalt neljaks aastaks. Arengukava vaadatakse läbi üks kord aastas ja täiendatakse ühe aasta võrra.

  (4) Arengukava ja selle muudatused kinnitab volikogu.

  (5) Arengukava muutmine toimub arengukavas sätestatud korras.

2. peatükk KULTUURIKESKUSE TEGEVUS JA ÜLESANDED 

§ 7.   Tegevuse korraldamine

  (1) Kultuurikeskus täidab põhiülesandeid Jõelähtme valla haldusterritooriumil asuvate struktuuriüksuste kaudu.

  (2) Kultuurikeskuse struktuuri kuuluvad järgmised struktuuriüksused (edaspidi struktuuriüksus):
  1) Neeme Rahvamaja, asukohaga Neeme küla;
  2) Jõelähtme Rahvamaja, asukohaga Jõelähtme küla, Kivisilla tn 2;
  3) Loo Kultuurikeskus, asukohaga Loo alevik, Saha tee 7b;
  4) Kostivere Kultuurimõis, asukohaga Kostivere alevik, Mõisa tee 2;
  5) Loo Noortekeskus, asukohaga Loo alevik, Saha tee 13;
  6) Kostivere Noortekeskus, asukohaga Kostivere alevik, Jõe tn 2b;
  7) Kostivere Päevakeskus, asukohaga Kostivere alevik, Mõisa tee 2a.

  (3) Struktuuriüksuste Neeme Rahvamaja, Jõelähtme Rahvamaja, Kostivere Kultuurimõisa ja Loo Kultuurikeskuse tööd koordineerivad vastavalt ametijuhendile kultuurijuhid, Loo ja Kostivere Noortekeskuste tööd koordineerivad noorsootöötajad ning Kostivere Päevakeskuse tööd koordineerib metoodik.

  (4) Struktuuriüksus töötab kultuurikeskuse juhtkonna poolt kinnitatud tegevusplaani ja eelarve alusel.

  (5) Struktuuriüksus tagab:
  1) kultuuritegevuse korraldamise lähtuvalt paikkondlike inimeste huvist, traditsioonidest ja vajadustest;
  2) vallaüleste ülesannete täitmise Jõelähtme valla erinevates piirkondades;
  3) huviringide tegevuse korraldamise;
  4) igapäevaste teenuste osutamise.

  (6) Huviringid määratakse kultuurikeskuse direktori käskkirjaga juhtide ettepanekul. Huviringid tegutsevad üldjuhul 9 kuud septembrist kuni maini, kui kultuurikeskuse direktori käskkirjaga ei ole huviringi tegutsemiseks määratud teist tähtaega.

  (7) Kultuurikeskus võib oma põhitegevusega seotud ülesannete täitmiseks osutada tasulisi teenuseid. Kultuurikeskusel on õigus võtta tasu sündmuste (kontserdid, etendused, konverentsid, koosolekud, tähtpäevad, esitlus- ja reklaamüritused, nõupidamised) korraldamise ja sündmuste teenindamise eest, kultuurikeskuse ruumide kasutusele andmisel, video-, valgus- ja helitehnika rentimise ja vastava teenuse osutamise eest. Kultuurikeskuse poolt osutatavate teenuste hinnad kehtestab vallavalitsus kultuurikeskuse direktori ettepanekul.

§ 8.   Kultuurikeskuse ülesanded

  Kultuurikeskuse ülesandeks on:
  1) kultuuritraditsioonide järjepidevuse tagamine, kohaliku rahvakultuuri säilitamine ja arendamine;
  2) kultuuri- ja meelelahutuslikke sündmuste korraldamine;
  3) huvi- ja seltsitegevuse korraldamine;
  4) vastavalt noorsootöö seadusele noorsootöö korraldamine ja noorte omaalgatuse toetamine läbi noortekeskuste;
  5) seenioride töö korraldamine;
  6) enesetäiendamise ja õpivõimaluste pakkumine, vabahariduslike koolituste, kursuste ning õpiringide tegevuse korraldamine;
  7) koostöö tegemine piirkonna teiste kultuuri- ja haridusasutuste ning muude asutuste ja organisatsioonidega;
  8) koostöö tegemine maakondlike ja üleriigiliste kultuuriorganisatsioonidega;
  9) Jõelähtme valla esindussündmuste korraldamine koostöös vallavalitsusega;
  10) avalikkuse teavitamine kultuurikeskuses toimuvatest sündmustest ja osutavatest teenustest;
  11) kultuuri- ja huvialase tegevuse kohta informatsiooni kogumine ja vahendamine;
  12) tegevusvaldkonnaga seotud projektide koostamine ja juhtimine;
  13) professionaalse kultuuri sh filmi-, muusika-, etendus- ja kujutava kunsti vahendamine;
  14) koostöös vallas ja mujal tegutsevate teiste asutuste ja organisatsioonidega paikkonna kultuuri- ja hariduselu ja -sündmuste korraldamine;
  15) valla positiivse kuvandi loomine läbi kultuurikeskuse tegevuse maakondlikul ja üleriigilisel tasandil;
  16) oma põhitegevusega seotud tasuliste teenuste osutamine;
  17) Jõelähtme valla omandis või kasutuses olevate kultuuriobjektide ja –rajatiste valitsemine ning kasutamise korraldamine.

3. peatükk KULTUURIKESKUSE PERSONAL JA JUHTIMINE 

§ 9.   Töötajad, nende õigused ja kohustused

  (1) Kultuurikeskuse struktuuri ning töötajate koosseisu kinnitab vallavalitsus direktori ettepanekul.

  (2) Struktuuriüksuste tööd juhivad käesoleva põhimääruse § 7 lõikes 3 nimetatud kultuurijuhid, noorsootöötajad ja metoodikud (edaspidi juht).

  (3) Juhi ülesanneteks on:
  1) struktuuriüksusesisese töö koordineerimine;
  2) oma alluvate töötajate ametijuhendite väljatöötamine;
  3) hooaja tööplaani väljatöötamine;
  4) asutuse kultuurisündmuste eelarve projekti väljatöötamine;
  5) esinejatega läbirääkimiste pidamine ja direktorile lepingute sõlmimiseks ettepanekute tegemine;
  6) huviringide töö koordineerimine ja ringijuhtidega lepingute sõlmimiseks ettepanekute tegemine;
  7) tasuliste teenuste osutamine vastavalt kehtestatud hinnakirjale.

  (4) Töötaja õigused ja kohustused määratakse käesolevas põhimääruses, kultuurikeskuse töökorralduse reeglites, töölepingus ja ametijuhendis.

  (5) Töötajal on õigus:
  1) saada teavet kultuurikeskuse põhimääruse, töökorralduse reeglite ja muude tema tööd puudutavate dokumentide kohta;
  2) saada erialast täiendõpet vastavalt kinnitatud eelarvele;
  3) esitada direktorile ettepanekuid töökorralduse parendamiseks;
  4) kasutada muid õigusaktides sätestatud töötajate õigusi.

  (6) Töötajal on kohustus:
  1) täita töölepingus ja ametijuhendis ettenähtud tööülesandeid;
  2) osaleda kultuurikeskuse arendamises;
  3) täita muudest õigusaktidest tulenevaid ülesandeid ja kohustusi.

§ 10.   Kultuurikeskuse juhtkond

  (1) Kultuurikeskuse juhtkonda kuuluvad kultuurikeskuse direktor, haldusjuht, turundusjuht, kunstilised juhid ning struktuuriüksuste kultuurijuhid, noorsootöötajad ja metoodikud.

  (2) Juhtkonna pädevus ja ülesanded on:
  1) kultuurikeskuse arengukava ning selle muudatuste heakskiitmine;
  2) kultuurikeskuse eelarve eelnõu läbivaatamine ja eelarve heakskiitmine;
  3) kultuurikeskuse tööplaanide ja aruannete läbivaatamine, neile hinnangu andmine;
  4) personali koosseisu muudatuste ettepanekute läbivaatamine ja heakskiitmine;
  5) Jõelähtme Vallavalitsusele esitavate tasuliste teenuste nimekirja ja teenuste hinnakirja läbivaatamine ja heakskiitmine;
  6) ettepanekute tegemine kultuurikeskuse töö paremaks korraldamiseks ja raha eraldamiseks.

  (3) Kultuurikeskuse juhtkonna koosolekud kutsub kokku direktor.

  (4) Juhtkonna koosolekud protokollitakse vastavalt asutuse asjaajamiskorrale.

§ 11.   Direktor

  (1) Kultuurikeskuse tööd juhib direktor.

  (2) Kultuurikeskuse direktori vaba ametikoht täidetakse Vallavalitsuse otsusel konkursi korras. Konkursi kuulutab välja ja viib läbi vallavalitsus.

  (3) Direktori nimetab ametisse ja vabastab ametist vallavalitsus vallavanema ettepanekul.

  (4) Direktoriga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

  (5) Direktor täidab volikogu ja vallavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest tulenevaid juhtimis- ja haldamisalaseid ülesandeid ning vastutab nende täitmise eest, sealhulgas:
  1) juhib kultuurikeskuse igapäevast tegevust;
  2) esitab vallavalitsusele kultuurikeskuse arengukava eelnõu;
  3) juhindudes vallavalitsuse ettekirjutistest koostab ja esitab vallavalitsusele kultuurikeskuse eelarve projekti ja vastutab selle täitmise eest;
  4) esitab vallavalitsusele kultuurikeskuse struktuuri ning töötajate koosseisu eelnõu;
  5) sõlmib, muudab ja ütleb üles kultuurikeskuse töötajatega töölepingud, kooskõlastades antud tegevuse eelnevalt kultuurikeskuse juhtkonnaga;
  6) koostab juhi ja tehnilise personali ametijuhendid ning kinnitab kultuurikeskuse töötajate ametijuhendid;
  7) kinnitab kultuurikeskuse töökorralduse ja asjaajamise reeglid ning teised asutuse sisemist tegevust reguleerivad dokumendid;
  8) kutsub kokku kultuurikeskuse juhtkonna koosolekud.
  9) esitab vallavalitsusele kinnitamiseks kultuurikeskuse tasuliste teenuste hinnakirja eelnõu;
  10) esindab kultuurikeskust ja tegutseb kultuurikeskuse nimel, teeb kultuurikeskuse eelarve piires tehinguid, mis on vajalikud volikogu ja vallavalitsuse õigusaktides sätestatud ülesannete täitmiseks;
  11) käsutab kooskõlas volikogu ja vallavalitsuse õigusaktidega kultuurikeskuse valitsemisel olevat vallavara;
  12) täidab muid käesolevast põhimäärusest, töölepingust ja õigusaktidest tulenevaid ülesandeid ning annab käskkirju.

§ 12.   Direktori asendamine

  Direktori äraolekul asendab teda direktori käskkirjaga määratud isik.

4. peatükk VARA JA FINANTSEERIMINE 

§ 13.   Vara

  (1) Kultuurikeskuse vara on Jõelähtme Vallavolikogu kehtestatud korras kultuurikeskuse valdusse antud Jõelähtme vallale kuuluvad või teistelt isikutelt kultuurikeskusele sihtotstarbeliseks kasutamiseks antud vallas- ja kinnisasjad või rahaliselt hinnatavate õiguste ja kohustuste kogum ning kultuurikeskusele eraldatud raha.

  (2) Kultuurikeskus valdab, kasutab ja käsutab tema valitsemisel olevat vara käesoleva põhimäärusega seatud eesmärkide täitmiseks, vastavalt Jõelähtme vallavara valitsemist, kasutamist ja käsutamist sätestavatele õigusaktidele.

  (3) Kultuurikeskuse valduses olev valla vara kajastub Jõelähtme Valla bilansis.

§ 14.   Rahastamine

  (1) Kultuurikeskuse eelarve kinnitab volikogu.

  (2) Kultuurikeskuse majandustegevust korraldatakse vastavalt kinnitatud eelarvele.

  (3) Kultuurikeskuse tegevusega seotud kulu kaetakse järgmistest allikatest:
  1) Jõelähtme valla eelarvest;
  2) eraldatud projektitoetustest;
  3) annetustest ja sponsorlusest;
  4) tulust tasulistelt teenustelt;
  5) piletitulust.

  (4) Kultuurikeskuse piletimajandamise süsteem töötatakse välja koostöös Vallavalitsuse raamatupidamisega. Piletite müügisüsteemi eest vastutab kultuurikeskuse direktor.

  (5) Kultuurikeskuse finantsmajanduslikku tegevust kontrollib Vallavalitsus.

5. peatükk TEGEVUSE ÜMBERKORRALDAMINE VÕI LÕPETAMINE 

§ 15.   Ümberkorraldamine või lõpetamine

  (1) Kultuurikeskuse tegevuse ümberkorraldamise või lõpetamise otsustab volikogu.

  (2) Kultuurikeskuse tegevuse ümberkorraldamist või lõpetamist korraldab vallavalitsus.

  (3) Kultuurikeskuse ümberkorraldamine seisneb kultuurikeskuse ühinemises või jagunemises.

  (4) Kultuurikeskus ühineb või jaguneb järgmiselt:
  1) kultuurikeskus ühendatakse teise asutusega, kusjuures ühendatavad asutused lõpetavad tegevuse ja nende baasil moodustatakse uus asutus;
  2) kultuurikeskus liidetakse teise asutusega ja liidetav asutus lõpetab tegevuse;
  3) kultuurikeskus jaotatakse vähemalt kaheks asutuseks ning jagunev asutus lõpetab tegevuse.

  (5) Kultuurikeskuse ümberkujundamine on asutuse muutmine teist liiki asutuseks.

6. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 16.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks järgmised Jõelähtme Vallavolikogu määrused:
  1) Jõelähtme Vallavolikogu 24.11.2011 määrus nr 71 „Kostivere Kultuurimõisa põhimäärus”;
  2) Jõelähtme Vallavolikogu 28.11.2000 määrus nr 18 „Jõelähtme Rahvamaja põhimääruse kinnitamine”;
  3) Jõelähtme Vallavolikogu 1.10.2004 määrus nr 40 „Loo Kultuurikeskuse põhimääruse kinnitamine”,
  4) Jõelähtme Vallavolikogu 28.11.2000 määrus nr 17 „Neeme Rahvamaja põhimääruse kinnitamine”.

§ 17.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2014.

Art Kuum
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json