Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Teenistus- ja töölähetusse saatmise kord Kuusalu vallas

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.12.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.12.2013, 8

Teenistus- ja töölähetusse saatmise kord Kuusalu vallas

Vastu võetud 04.12.2013 nr 18

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõike 42, § 42 lg 1 p 3¹, § 49 lõike 44 alusel ja avaliku teenistuse seaduse § 44, § 45 ja § 47 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 01.07.2009 määrusega nr 110 „Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse päevaraha alammäär, maksmise tingimused ja kord“ ja Vabariigi Valitsuse 19.12.2012 määrusega nr112 „ Ametniku teenistuslähetusse saatmise, lähetuskulude hüvitamise ning päevaraha maksmise tingimused ja kord ning päevaraha määr“.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Kuusalu Vallavolikogu (edaspidi volikogu) ja Kuusalu Vallavalitsuse (edaspidi valitsus) liikmete ning alatiste komisjonide liikmete, valitsuse ametnike, töötajate ja hallatavate asutuste juhtide (edaspidi valla töötajad) teenistus- ja töölähetusse saatmise, lähetustulemuste vormistamise ja lähetuskulude hüvitamise kord.

§ 2.   Teenistus- ja töölähetus

  Teenistus- ja töölähetus (edaspidi lähetus) on volikogu ja valitsuse liikme ning alatiste komisjonide liikmete või valla töötaja saatmine ameti- või tööülesande täitmiseks kindlaksmääratud ajavahemikus väljapoole oma teenistus- või töökohta.

§ 3.   Lähetuse taotlemine

  Lähetuse vormistamise aluseks on lähetusavaldus (edaspidi avaldus), kus märgitakse lähetatava nimi, ameti- või töökoht, lähetuse aeg, sihtkoht ja asutus või üritus, kuhu lähetatakse ning ettepanek lähetuskulude hüvitamise ja päevaraha määra kohta. Kutse või muu alusmaterjal lisatakse avaldusele.

§ 4.   Lähetuse vormistamine

  (1) Volikogu liikme ja alatise komisjoni liikme lähetus vormistatakse volikogu esimehe käskkirjaga. Valitsuse liikme, alatise komisjoni ja valla töötaja lähetus vormistatakse vallavanema käskkirjaga.

  (2) Lähetusele saatmise käskkirjas märgitakse lähetatava nimi, ametikoht, lähetuse aeg, sihtkoht, ülesanne ning lähetuskulude hüvitamise ulatus. Välislähetuse korral märgitakse käskkirjas ka välislähetuse päevaraha määr. Välislähetuseks loetakse lähetust välisriiki.

  (3) Volikogu esimehe, vallavanema ja hallatava asutuse juhi lähetuse korral märgitakse käskkirjas ka tema asendaja.

  (4) Käskkiri vormistatakse üldjuhul vähemalt kolm tööpäeva enne lähetuse algust.

  (5) Käskkirjad vormistab vallavalitsuse sekretär ja need koos alusdokumentidega säilitatakse dokumendihaldussüsteemis.

  (6) Lähetuse avaldus ja käskkiri vormistatakse kooskõlas ametiasutuse asjaajamist ning raamatupidamisarvestust ja -aruandlust reguleerivates õigusaktides sätestatud nõuetega.

§ 5.   Lähetustulemuste aruanne

  (1) Riigisisese lähetuse korral esitatakse kirjalik lähetustulemuste aruanne (edaspidi aruanne) volikogu esimehe või vallavanema nõudmisel.

  (2) Aruanne esitatakse vallakantseleile viie tööpäeva jooksul lähetusest saabumisest.

  (3) Aruandes nimetatakse lähetuse käigustoimunud olulised kohtumised ja arutusel olnud teemad, kontaktisikute andmed, lähetatu osalemine diskussioonides ja tema tehtud ettekannete või sõnavõttude teemad, edasise koostöö võimalused, kokkulepped, kaasatoodud materjalide loetelu ning nendega tutvumise võimalus jm oluline teave.

  (4) Samal eesmärgil lähetatud mitu isikut võivad aruande esitada ühiselt.

  (5) Volikogu liikme ja volikogu alatise komisjoni liikme aruande kinnitab volikogu esimees. Valitsuse liikme ja valla töötaja aruande kinnitab vallavanem.

  (6) Aruanded koos sinna juurde kuuluva materjaliga säilitatakse dokumendihaldussüsteemis.

§ 6.   Lähetuskulude hüvitamine

  (1) Lähetuskulu tõendavaks dokumendiks on lähetuse kuluaruanne, milles esitatakse sõidu eesmärk, marsruut, läbitud kilomeetrite arv, tegelik sõidu- ja majutuskulu ning muu lähetusülesande täitmisega seotud kulu eurodes.

  (2) Aruandele lisatakse kasutatud sõiduki passi koopia, vajadusel ka dokumendi koopia, mis kinnitab sõiduki kasutusõigust.

  (3) Lähetatule hüvitatakse lähetusega seotud dokumentaalselt tõendatud kulud ja makstakse lähetuses viibimise aja eest päevaraha käesolevas määruses sätestatud tingimustel ja ulatuses. Välislähetuse korral arvestatakse lähetuskulu hüvitamisel välisvaluutas tehtud kulutused eurodesse välislähetuselt saabumise päevale järgnenud tööpäeval kehtinud Euroopa Keskpanga päevakursi alusel.

  (4) Lähetusega seotud sõidukulu hüvitatakse järgmiselt:
  1) lähetuskohta sõidu ja tagasisõidu kulu hüvitatakse sõidupileti või muu kulu tõendava dokumendi alusel;
  2) sõidupileti ettetellimise kulu, lennujaama-, reisija- ja väljalennumaksud hüvitatakse kulu tõendava dokumendi või sõidupiletile tehtud märke alusel;
  3) isikliku sõiduauto kasutamisel hüvitatakse lähetuskulu volikogu ja valitsuse liikmele ja nende alatiste komisjonide liikmetele arvestusega 0,26 eurot läbitud kilomeetri kohta ning valla töötajatele vastavalt Kuusalu Vallavalitsuse 08.09.2011 määrusele nr 18 „ Sõidukite kasutamise kord Kuusalu vallas“;

  (5) Lähetusega seotud majutuskulu piirmäär on riigisisesel lähetusel 70 eurot ja välislähetusel 100 eurot ööpäevas. Lähetusse saatval isikul on õigus lubada ka piirmäärast kallim majutuskulu, kui puudub võimalus kasutada piirmäärale vastava hinnatasemega majutuskohta. Majutuskulu piirmäära kohaldatakse iga ööpäeva kohta eraldi.

  (6) Lähetuse korral välisriiki hüvitatakse reisikindlustuse ja viisa vormistamise kulu kindlustuspoliisi koopia või viisa koopia või muu seda kulu tõendava dokumendi alusel.

  (7) Muu lähetusülesande täitmisega seotud kulu hüvitamise otsustab lähetusse saatnud isik kulu tõendavate dokumentide alusel.

§ 7.   Päevaraha maksmine

  (1) Riigisisese lähetuse korral päevaraha ei maksta.

  (2) Välislähetuse korral makstakse päevaraha 32 eurot päevas.

  (3) Lähetusse saatmist otsustav isik võib päevaraha määra vähendada kuni 70 protsenti, kui lähetuskohas viibimise ajal tagatakse lähetatule tasuta toitlustamine.

  (4) Välislähetusse väljasõidu päeva loetakse välislähetuse päevaks ja selle eest makstakse lähetatule päevaraha, kui välisriiki suunduv sõiduk väljub vähemalt kolm tundi enne keskööd. Välislähetusest saabumise päeva loetakse välislähetuse päevaks ja selle eest makstakse päevaraha, kui saabumispäeva algusest (kell 00.00) on sõiduki saabumise ajaks möödunud vähemalt kolm tundi.

  (5) Välisriiki lähetatul on õigus nõuda päevaraha ja lähetusega kaasnevate kulude eeldatavas suuruses avanssi mõistliku aja jooksul enne lähetuse algust. Avansi avalduse esitab volikogu liige ja volikogu alatise komisjoni liige volikogu esimehele ning valitsuse liige, valitsuse alatise komisjoni liige ja valla töötaja vallavanemale vähemalt kaks tööpäeva enne lähetuse algust.

§ 8.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Kuusalu Vallavolikogu 24.04.2013 määrus nr 13 „Kuusalu Vallavalikogu ja Kuusalu Vallavalitsuse liikmete teenistuslähetusse saatmise kord“.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Enn Kirsman
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json