Teksti suurus:

Võnnu Vallavolikogu 13.06.2012. a määruse nr 10 „Võnnu valla jäätmehoolduseeskiri“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Võnnu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.10.2012
Avaldamismärge:RT IV, 11.12.2013, 11

Võnnu Vallavolikogu 13.06.2012. a määruse nr 10 „Võnnu valla jäätmehoolduseeskiri“ muutmine

Vastu võetud 27.09.2012 nr 16
jõustumine 01.10.2012

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõigete 1 ja 3, § 22 lõike 1 punkti 365, jäätmeseaduse § 66 lõike 4 ja § 71 lõigete 1-2 ja pakendiseaduse § 15 lõike 1 alusel, kooskõlas jäätmeseaduse § 12 lõikega 2, § 65 lõikega 2, § 66 lõikega 11 ja 2, § 67 lõigetega 1, 2, 5 ja 6, § 68, § 69 lõigetega 1 ja 41 ja § 70, keskkonnajärelevalve seaduse § 6 lõigetega 1 ja 2 ning eesmärgiga rakendada Võnnu vallas jäätmeseaduse, pakendiseaduse ja nende rakendusaktide nõuded ning säilitada puhas ja tervislik elukeskkond, vähendada jäätmete koguseid nende tekkekohas ja soodustada jäätmete taaskasutamist.

§ 1.   Määruse muutmine

  Võnnu Vallavolikogu 13.juuni 2012.a määrusega nr 10 kinnitatud „Võnnu valla jäätmehoolduseeskiri“ tehakse järgmised muudatused:
  1) §1 lg 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Võnnu valla jäätmehoolduseeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib jäätmehoolduse korraldust Võnnu valla haldusterritooriumil. Eeskirja lisa 1 sätestab ehitus- ja lammutusjäätmete ning lisa 2 tervishoiu- ja veterinaarteenuse osutaja jäätmete käitlemise korra ja lisa 3 tiheasustusalade piirid. Hajaasustusalaks loetakse ala mis ei ole tiheasustusala.“;
  2) § 4 lg 9 tunnistatakse kehtetuks;
  3) § 6 lg 2 lisatakse punkt 3 ja sõnastatakse see järgmiselt: „vältima jäätmeveo käigus riigi-, kohaliku maanteede ja erateede kahjustamist.“;
  4) § 9 lg 6 muudetakse ja sõnastatakse see järgmiselt: „pakendijäätmete kogumiskohtades peavad olema eraldi mahutid vähemalt segapakendile.“;
  5) § 14 lg 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „järelvalvet teostab Keskkonnainspektsioon ja Võnnu vallavalitsus.“;
  6) määruse lisa 1 asendatakse käesoleva määruse lisaga 1;
  7) määruse lisa 2 asendatakse käesoleva määruse lisaga 2;
  8) määrusele lisatakse lisa 3 „Võnnu valla tiheasustusala“.

§ 2.   Määrus jõustub 01.10.2012.a.

Argo Teral
Volikogu esimees

Lisa Lisa 1

Lisa Lisa 2

Lisa Lisa 3

/otsingu_soovitused.json