Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Järva-Jaani Valla Avatud Noortekeskuse asutamine ja põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Järva-Jaani Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.12.2013, 14

Järva-Jaani Valla Avatud Noortekeskuse asutamine ja põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 25.09.2008 nr 15
RT IV, 29.11.2011, 13
jõustumine 01.10.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.11.2012RT IV, 19.12.2012, 322.12.2012
28.11.2013RT IV, 11.12.2013, 301.01.2014

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 34 ja § 35 lg 2 ja noorsootöö seaduse § 2 punkti 4 ja § 6 alusel.

1. peatükk Järva-Jaani Valla Avatud Noortekeskuse asutamine 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev põhimäärus sätestab Järva-Jaani Valla Avatud Noortekeskuse asutamise, ülesanded, teeninduse ja juhtimise korralduse, finantseerimise alused ning aruandluse ja kontrolli.

§ 2.   Asutamine

  Määrusega asutatakse Järva-Jaani Vallavalitsuse hallatav asutus Järva-Jaani Valla Avatud Noortekeskus (edaspidi noortekeskus).

§ 3.   Asukoht

  Noortekeskuse juriidiline aadress on Järva-Jaani vald, Järva-Jaani, Lai tn 2A, 73301 JÄRVA MAAKOND.

§ 4.   Registreerimine

  Noortekeskus registreeritakse riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste registris.

2. peatükk Noortekeskuse põhimäärus 

§ 5.   Üldsätted

  (1) Noortekeskus tegeleb noorsootöö korraldamisega Järva-Jaani vallas.

  (2) Noortekeskuse kõrgelseisvamaks organiks on Järva-Jaani Vallavalitsus.

  (3) Noortekeskusel võib olla oma sümboolika.

  (4) Noortekeskus juhindub oma tegevuses EV seadustest ja muudest õigusaktidest, Järva-Jaani Vallavolikogu määrustest ja otsustest ja Järva-Jaani Vallavalitsuse määrustest ja korraldustest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 6.   Noortekeskuse eesmärgid ja ülesanded

  (1) Noortekeskuse eesmärgid on:
  1) Järva-Jaani valla noortele tingimuste loomine arendavaks tegevuseks väljaspool perekonda, üld- või tasemeõpet ja tööaega, et toetada nende sotsialiseerimist ning soodustada kujunemist ühiskonnaga hästi toimetulevaiks liikmeiks;
  2) pakkuda noortele vaimset ja füüsilist arengut soodustavat sotsiaalset, kultuurilist ja tervisekasvatusealast tegevust.

  (2) Noortekeskuse ülesanded:
  1) teeb koostööd teiste noorte- ja huvikeskuste, laste- ja noorteorganisatsioonidega ning kultuuri- ja haridusasutustega;
  2) korraldab noorte nõustamist (sh psühholoogilist ja kutsenõustamist) koostöös vastava ala spetsialistide, asutuste ja organisatsioonidega ning vahendab noortele suunatud informatsiooni ja teenuseid;
  3) tegeleb noortele tervistavate ja arendavate puhkusevõimaluste loomisega;
  4) soodustab töökasvatuse kaudu noorte konkurentsivõimelisemaks muutumist tööturul;
  5) korraldab kohalikku erinoorsootööd koostöös kooliga, kohaliku konstaabli ja noorsoopolitseiga;
  6) kaasab ja suunab kohalikke noori koostöös kooliga rahvusvahelistesse noorsooprojektidesse;
  7) võimaldab lastel ja noortel kasutada noortekeskuse ruume ning vahendeid huvitegevuseks ja õppimiseks;
  8) teostab ja korraldab noortekeskuse kasutuses olevate ruumide ning rajatiste ja territooriumi korrashoidu;
  9) võtab vastu ja korraldab noorsoolaagreid;
[RT IV, 11.12.2013, 3 - jõust. 01.01.2014]
  10) osutab majutusteenust;
[RT IV, 11.12.2013, 3 - jõust. 01.01.2014]
  11) loob võimaluse toitlusteenuse korraldamiseks.
[RT IV, 11.12.2013, 3 - jõust. 01.01.2014]

§ 7.   Juhtimine

  (1) Noortekeskust juhib juhataja, kes:
[RT IV, 11.12.2013, 3 - jõust. 01.01.2014]
  1) esindab noortekeskust suhetes asutuste, ettevõtete ja isikutega ning teeb oma pädevuse ja eelarve piires tehinguid, mis on vajalikud noortekeskuse igapäevaseks tegevuseks ning tulenevad käesolevas põhimääruses sätestatud ülesannetest;
  2) kinnitab noortekeskuse sisekorraeeskirjad ja päevakava ning korraldab noortekeskuse igapäevast tööd;
  3) esitab ettepanekuid noortekeskuse eelarve projekti kohta vallavalitsusele;
  4) esitab aruandeid materiaalsete väärtuste ja rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise kohta vallavalitsusele;
  5) esitab ettepanekuid valla arengukava koostamiseks haridus- ja kultuurikomisjonile;
  6) kooskõlastab ürituste plaani ja asutuste lahtiolekuajad vallavalitsusega;
  7) esitab kord aastas noortekeskuse sisulise töö ja majandusliku tegevuse aruande.
[RT IV, 11.12.2013, 3 - jõust. 01.01.2014]

  (2) Töölepingu noortejuhendajaga sõlmib, peatab ja lõpetab vallavanem.
[RT IV, 19.12.2012, 3 - jõust. 22.12.2012]

  (3) Noortekeskuse töötajate koosseisu ja nende palgamäärad kinnitab volikogu.

  (4) Töölepingud noortekeskuse töötajatega sõlmib, peatab ja lõpetab vallavanem.

§ 8.   Noortekeskuse vara ja vahendid

  (1) Noortekeskus kasutab tema valdamisel olevat vallasvara sihtotstarbeliselt oma ülesannete täitmiseks vastavalt Järva-Jaani valla põhimääruse 9. peatükis „Vallavara valitsemise, kasutamise ja käsutamise kord” sätestatud korrale.

  (2) Noortekeskus saab rahalised vahendid:
  1) valla eelarvest;
  2) äriühingutelt, sihtasutustelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt laekunud annetustest ja eraldustest;
  3) fondidest, programmidest jm taotletud projektidega;
  4) oma valmistatud esemete müügist;
[RT IV, 11.12.2013, 3 - jõust. 01.01.2014]
  5) tasuliste teenuste osutamisest vallavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirja alusel juriidilistele ja füüsilistele isikutele;
[RT IV, 11.12.2013, 3 - jõust. 01.01.2014]
  6) tasuliste ja muude põhikirjaliste ülesannete täitmisele suunatud ürituste korraldamisest.
[RT IV, 11.12.2013, 3 - jõust. 01.01.2014]

  (3) Noortekeskuse finantsmajanduslikku tegevust revideerivad vallavalitsus ja vallavolikogu revisjonikomisjon.

  (4) Noortekeskuse raamatupidamisarvestust peetakse vallavalitsuses kehtivates seadustes ja valla õigusaktides sätestatud korras.

  (5) Noortekeskuse vara ja vahendid kajastuvad valla bilansis.

§ 9.   Noortekeskuse ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  Asutuse ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu.

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. oktoobril 2008. a.

/otsingu_soovitused.json