SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Väike-Maarja Hooldekodu hoolekogu põhimäärus

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.05.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.03.2019
Avaldamismärge:RT IV, 11.12.2013, 43

Väike-Maarja Hooldekodu hoolekogu põhimäärus

Vastu võetud 26.05.2011 nr 10
jõustumine 30.05.2011

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 17 lõike 5 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  Määrusega kehtestatakse Väike-Maarja Hooldekodu hoolekogu (edaspidi hoolekogu) moodustamise kord ja hoolekogu töökord.

§ 2.  Hoolekogu moodustamine

 (1) Hoolekogu moodustab ja selle koosseisu kinnitab vallavalitsus neljaks aastaks.

 (2) Hoolekogu on viieliikmeline, kuhu kuuluvad vallavalitsuse, vallavolikogu, hooldekodu töötajate ja klientide esindajad.

§ 3.  Hoolekogu ülesanded

  Hoolekogu:
 1) teeb juhatajale ettepanekuid hooldekodu töökorralduse kohta;
 2) osaleb hooldekodu arengukava väljatöötamisel, arutab läbi ja avaldab arvamust selle muudatuste kohta;
 3) arutab läbi ja avaldab arvamust hooldekodu põhimääruse ja selle muudatuste kohta;
 4) arutab läbi ja avaldab arvamust hooldekodu eelarve projekti kohta;
 5) teeb vallavanemale ettepaneku hooldekodu juhataja ametisse nimetamise või vabastamise kohta;
 6) teeb juhatajale ettepanekuid hooldekoduga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

§ 4.  Hoolekogu õigused

  Hoolekogul on õigus:
 1) hooldekodu tegevuse tõhustamiseks kaasata töösse asjatundjaid ja eksperte väljastpoolt hooldekodu;
 2) kaasata hoolekogu töösse hooldekodu personali;
 3) saada informatsiooni hooldekodu sisulise töö ja majandustegevuse kohta.

§ 5.  Hoolekogu juhtimine ja töö korraldamine

 (1) Hoolekogu valib oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe.

 (2) Hoolekogu juhib ja hoolekogu tööd korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

 (3) Hoolekogu käib koos vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kaks korda aastas.

 (4) Hoolekogu töövorm on koosolek.

 (5) Hoolekogu koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

 (6) Koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra teatab koosoleku kokkukutsuja hoolekogu liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis viis päeva enne koosoleku toimumist. Koosoleku dokumendid saadetakse hoolekogu liikmetele üldjuhul koos korralise koosoleku teatega.

 (7) Koosoleku päevakorda kavandatud küsimuste ja asjakohaste materjalide eelnevat ettevalmistamist ning tutvustamist hoolekogu liikmetele korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

 (8) Igal hoolekogu liikmel on õigus avaldada koosolekul oma arvamust, esineda arutatavates küsimustes selgitustega ning teha otsuse suhtes ettepanekuid.

 (9) Hoolekogu koosolekust võtab sõnaõigusega osa hooldekodu juhataja. Teised isikud võivad hoolekogu koosolekust osa võtta hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe kutsel või loal.

§ 6.  Koosoleku protokoll

 (1) Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutab alla koosoleku juhataja

 (2) Koosoleku protokolli märgitakse:
 1) koosoleku toimumise aeg ja koht;
 2) koosoleku algus- ja lõpuaeg;
 3) koosoleku juhataja ees- ja perekonnanimi;
 4) koosolekust osavõtnud ning koosolekult puudunud hoolekogu liikmete ees- ja perekonnanimed;
 5) koosolekule kutsutud isikute ees- ja perekonnanimed;
 6) kinnitatud päevakord;
 7) vastuvõetud otsused.

§ 7.  Hoolekogu otsused

 (1) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt kaks kolmandikku hoolekogu liikmetest, sealhulgas esimees, tema äraolekul aseesimees.

 (2) Nõutud kvoorumi puudumisel kutsub hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, uue koosoleku kokku hiljemalt viie tööpäeva jooksul.

 (3) Hoolekogu otsused võetakse vastu kohalolijate lihthäälteenamusega. Hääletamine on avalik. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl.

 (4) Hoolekogu otsused tehakse adressaatidele teatavaks hiljemalt koosolekule järgneval kolmandal tööpäeval.

 (5) Hoolekogu ettepanekutega arvestamist korraldab ja kontrollib hoolekogu esimees, tema äraolekul hoolekogu aseesimees, ning teavitab sellest järgmistel koosolekutel hoolekogu liikmeid.

 (6) Kiiret otsustamist vajavates küsimustes võib hoolekogu otsuse vastu võtta ka side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata.

§ 8.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 30.05.2011.a.

Olev Liblikmann
volikogu esimees