Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

2015. a maamaksu määra kehtestamine Maardu linna haldusterritooriumil

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

2015. a maamaksu määra kehtestamine Maardu linna haldusterritooriumil - sisukord
  Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
  Avaldamismärge:RT IV, 11.12.2014, 13

  2015. a maamaksu määra kehtestamine Maardu linna haldusterritooriumil

  Vastu võetud 25.11.2014 nr 25
  jõustumine 01.01.2015

  Võttes aluseks Maamaksuseaduse (RTI 1993,24,428) § 5, § 8 ja § 11, rahandusministri 17. 01.2001.a määruse nr 10 “Maamaksuseaduse rakendamise kord” (RTL 2001,11,154) ning lähtudes Maardu Linnavalitsuse protokollilisest otsusest 18.11.2014 nr 59

  § 1.   Kehtestada 2015.a maamaksu määraks esimeses hinnatsoonis (HO 446001) – 2,5%, teises hinnatsoonis (HO 446002) – 2,5% ja kolmandas hinnatsoonis (HO 446003) – 2,5% maa maksustamishinnast aastas, välja arvatud käesoleva määruse paragrahvis 2 sätestatud juhul.

  § 2.   Kehtestada 2015.a põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksu määraks 0,1% maa maksustamishinnast aastas.

  § 3.   Maamaksu tasumisest on vabastatud maa omanik tema omandis oleva või maamaksuseaduse §-s 10 sätestatud maakasutaja tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas kuni 0,15 ha ulatuses, kui sellel maal asuvas hoones on tema elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele.

  § 4.   Maamaksu tasumisest on vabastatud hooneühistu elamumaa selliste füüsilisest isikust hooneühistu liikmete osamaksude proportsiooni osas, kelle elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele on sellel maal asuvas hoones, 0,15 ha ulatuses, iga nimetatud tunnustele vastava hooneühistu liikme kohta.

  § 5.   Kui maa on kaasomandis, on kaasomanikud maamaksu tasumisest vabastatud paragrahvis 3 sätestatud tingimustel elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas kokku 0,15 ha ulatuses. Käesolevas lõikes sätestatu ei kohaldu korteriomandite omanike suhtes.

  § 6.   Vabastada maamaksust kuni 45,00 euro ulatuses represseeritu või represseerituga võrdsustatud isik, isiku kirjaliku avalduse alusel ühe tema kasutuses oleva elamumaa või korteriomandi osas tingimusel, et maksuvabastuse taotleja ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu.

  § 7.   Avaldus § 6 sätestatud ajutise maksuvabastuse taotlemiseks tuleb esitada Maardu Linnavalitsusele hiljemalt maksustamisaasta 25. jaanuariks.

  § 8.   Paragrahvides 3-5 sätestatud maamaksuvabastust rakendatakse kõikide tingimustele vastavate isikute suhtes riiklikesse registritesse kantud andmete alusel

  § 9.   Määrus jõustub 01. jaanuarist 2015.a.

  Georgi Bõstrov
  Maardu Linnavolikogu esimees

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json