Rahandus ja eelarveMaksud

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Teede ja tänavate sulgemise maks

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.12.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.10.2017
Avaldamismärge:RT IV, 11.12.2014, 21

Teede ja tänavate sulgemise maks

Vastu võetud 20.12.2012 nr 77
RT IV, 01.02.2013, 23
jõustumine 01.01.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
04.12.2014RT IV, 11.12.2014, 114.12.2014

Määrus kehtestatakse maksukorralduse seaduse § 3 lg 3 ning kohalike maksude seaduse § 2 lg 1, § 11 lg 2 ja 3 alusel.

§ 1.   Maksuobjekt

  Teede ja tänavate sulgemise maksu (edaspidi maks) maksuobjekt on üldkasutatava tee, tänava, väljaku, parkla, pargi, puhkeala (edaspidi tänav) või selle osa sulgemine demonstratsioonide, rongkäikude ja muude ürituste korraldamiseks, samuti ehitus- või remonditöödeks.
[RT IV, 11.12.2014, 1 - jõust. 14.12.2014]

§ 2.   Maksumaksja

  Maksumaksja on füüsiline ja juriidiline isik, kelle vahetu tegevusega kaasneb tänava või selle osa sulgemine.

§ 3.   Maksustamisperiood

  Maksustamisperiood on ajavahemik alates maksuobjekti sulgemise päevast kuni selle piiranguteta taasavamiseni (sealhulgas ilma sulgemise käigustehtud ehitus- või remonditöödest tingitud taastamata teekatte seisundist tulenevate kiirusepii ranguteta).

§ 4.   Maksumäär

  (1) Maksumäära diferentseeritakse sõltuvalt tänavatüübist järgmiselt:
  1) kõrgema tüübi tänav - maksumäär 450 eurot ööpäevas;
  2) esimese tüübi tänav - maksumäär 290 eurot ööpäevas;
  3) teise tüübi tänav - maksumäär 160 eurot ööpäevas;
  4) kolmanda tüübi tänav - maksumäär 40 eurot ööpäevas.

  (2) Tartu linna tänavate jaotus tänavatüüpideks on esitatud käesoleva määruse lisas 1.

  (3) Väljaku, parkla, pargi või puhkeala või selle osa sulgemisel on maksumäär 0,32 eurot suletud ala iga ruutmeetri eest ööpäevas.
[RT IV, 11.12.2014, 1 - jõust. 14.12.2014]

§ 5.   Maksusumma arvutamise kord

  (1) Maksusumma arvutatakse teede ja tänavate sulgemisloa (edaspidi sulgemisluba) taotluses esitatud andmete alusel. Teede ja tänavate sulgemise korra kehtestab Tartu Linnavalitsus määrusega. Sulgemisloa taotlus peab sisaldama järgmisi maksusumma arvutamiseks vajalikke andmeid:
  1) maksumaksja nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoha aadress;
  2) andmed suletava ala kohta (tänava nimi, tänava, sõidutee, jalgtee/teepeenra laius, sellest suletava osa laius ja pikkus, suletava väljaku, haljasala (park, puhkeala), jäätmaa aadress ja pindala);
  3) andmed sulgemisel käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud asjaolude esinemise kohta;
  4) sulgemise alguse ja lõpukuupäev, alla 24 tunnise sulgemise korral sulgemise alguse ja lõpu kellaaeg;
  5) sulgemise põhjus.

  (2) Tänava sulgemisel arvutatakse maksu proportsionaalselt vastavalt tänava suletava osa laiusele. Kui sõidukitele liikluseks avatuks jääva tänava osa laius on vähem kui 3 meetrit või jalakäijatele avatuks jääva tänava osa laius on vähem kui 1,5 meetrit, loetakse tänav või tänava vastav osa täielikult suletuks.

  (3) Käesoleva määruse § 4 lõikes 1 nimetatud maksumäära korrigeeritakse lähtuvalt konkreetsetest asjaoludest järgmiste parandusteguritega:
  1) ainult jalakäijate liiklemiseks ettenähtud tänava osa sulgemine - 0,1;
  2) ainult öine sulgemine (20.00–06.00) tingimusel, et muul ajal on tänaval võimalik piiranguteta terve tänava ulatuses liigelda - 0,2;
  3) sulgemine ainult puhkepäeval või riiklikul pühal - 0,4;
  4) avaliku liiniveoliiklusega tänavate sulgemine avalikku liinivedu takistamata - 0,5;
  5) tunnitariif (kehtib alla ööpäevase sulgemise korral) - 0,05;
  6) taastamata teekatte tõttu piiratud tingimustel liikluse avamine - 0,3.

  (4) Kui suletava lõigu pikkus sõidukite liiklemiseks ette nähtud tänava osal on üle 50 meetri või jalakäijate liiklemiseks ette nähtud tänava osal üle 20 meetri, lisatakse maksumäärale 0,5% tasumisele kuuluvast maksumäärast iga ületatud meetri eest.
[RT IV, 11.12.2014, 1 - jõust. 14.12.2014]

  (5) Käesoleva määruse § 4 lõikes 3 nimetatud maksumäära korrigeerimisel kasutatakse käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 5 ja 6 sätestatud parandustegureid.

  (6) Kahe erinevat tüüpi tänava ristmiku sulgemisel arvutatakse maksusumma kõrgema maksumääraga tänavatüübi järgi.

§ 6.   Maksuteade

  (1) Maksuhaldur koostab tasumisele kuuluva maksusumma kohta maksuteate, milles on märgitud:
  1) maksuhalduri nimetus ja aadress;
  2) maksuteate koostanud ametniku ees- ja perekonnanimi ning ametikoht;
  3) maksuteate koostamise kuupäev;
  4) maksumaksja nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoha aadress;
  5) maksuteate tegemise faktiline ja õiguslik alus;
  6) maksmisele kuuluv maksusumma;
  7) maksusumma tasumise tähtaeg ja pangakonto, kuhu maksusumma tasutakse;
  8) maksuteate vaidlustamise viide.

  (2) Maksuteade toimetatakse maksumaksjale kätte koos sulgemisloaga 5 tööpäeva jooksul maksukorralduse seaduses sätestatud korras posti teel või elektrooniliselt või antakse kätte allkirja vastu.

  (3) Maksuteate muutmine või kehtetuks tunnistamine toimub maksukorralduse seaduses sätestatud tähtajal, alusel ja korras.

§ 7.   Maksusumma tasumine

  (1) Maksumaksja on kohustatud tasuma maksusumma maksuteates märgitud pangakontole 30 päeva jooksul maksuteate kättetoimetamisest.

  (2) Maksuteates määratud tähtpäevaks tasumata maksusummalt arvestatakse intressi maksukorralduse seaduses sätestatud määras ja korras.

  (3) Tähtpäevaks tasumata jäetud maksusumma ja tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi sundtäitmine toimub maksukorralduse seaduses sätestatud korras.

§ 8.   Maksusumma tagastamine

  (1) Maksumaksjal on õigus nõuda ettenähtust suurema maksusumma tasumisel enammakstud maksu tagastamist. Tagastamine toimub tagastusnõude alusel.

  (2) Tagastusnõude täitmise taotlus koos põhjendusega tuleb esitada maksuhaldurile kirjalikult koos maksumaksja pangakonto andmetega maksukorralduse seaduses sätestatud tähtajal ja korras .

  (3) Maksuhaldur teeb tagastamisotsuse summa kohta, mille tagasisaamiseks on maksumaksjal õigus. Enammakstud summa tagastatakse maksumaksjale 30 päeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates.

§ 9.   Maksusoodustused ja -vabastused

  (1) Maksumaksja on maksu maksmisest vabastatud järgmistel juhtudel:
  1) avariitööde teostamisel esimesel ööpäeval;
  2) spordiürituse, avaliku koosoleku või avaliku ürituse, sealhulgas demonstratsiooni ja rongkäigu toimumise ajal;
  3) tööde peatamisel muinsuskaitseseaduse § 443 lõikes 2 sätestatud juhul või Muinsuskaitseameti poolt väljastatud uuringute loas märgitud arheoloogiliste väljakaevamise korral.
[RT IV, 11.12.2014, 1 - jõust. 14.12.2014]

  (2) [Kehtetu - RT IV, 11.12.2014, 1 - jõust. 14.12.2014]

  (3) [Kehtetu - RT IV, 11.12.2014, 1 - jõust. 14.12.2014]

  (4) Linnavalitsus võib täiendavalt teha maksusoodustust või anda maksuvabastust:
  1) Euroopa Liidu fondidest rahastatavate ehitustööde puhul;
  2) muudel juhtudel avalikest huvidest lähtuvalt.

  (5) Maksusoodustuse või maksuvabastuse saamiseks käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud juhtudel esitatakse linnavalitsusele taotlus linnamajanduse osakonna kaudu.

  (6) Linnavalitsus peab maksusoodustust või maksuvabastust andvas korralduses avalikku huvi põhjendama.

§ 10.   Maksuhaldur

  (1) Maksu maksuhaldur on Tartu Linnavalitsus, kes korraldab maksu kogumist linnamajanduse osakonna kaudu.

  (2) [Kehtetu - RT IV, 11.12.2014, 1 - jõust. 14.12.2014]

  (3) [Kehtetu - RT IV, 11.12.2014, 1 - jõust. 14.12.2014]

  (4) [Kehtetu - RT IV, 11.12.2014, 1 - jõust. 14.12.2014]

§ 11.   Vastutus

  Vastutus käesoleva määruse rikkumise eest tuleneb maksukorralduse seadusest.

§ 12.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013. a.

Lisa Tänavatüübid
[RT IV, 11.12.2014, 1 - jõust. 14.12.2014]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json