Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Liikluspiirangu ala kehtestamine Keila linnas

Väljaandja:Keila Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.12.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.12.2014, 27

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Liikluspiirangu ala kehtestamine Keila linnas

Vastu võetud 15.03.2013 nr 1
RT IV, 23.03.2013, 13
jõustumine 01.08.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.04.2013RT IV, 19.04.2013, 122.04.2013
05.12.2014RT IV, 11.12.2014, 2214.12.2014

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, liiklusseaduse § 12 lõike 1 ja lõike 3 punkti 3, teeseaduse § 25 lõike 3 ning Keila Linnavolikogu 20. aprilli 2003 otsuse nr 28 „Liiklusseadusest ja Teeseadusest tuleneva pädevuse delegeerimine Keila Linnavalitsusele“ punkti 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Keila linna avalikult kasutatavad teed liikluspiirangu alaks (edaspidi piirangu ala) üle 8-tonnise registrimassiga liiklevatele sõidukitele, piirangu alasse sissesõidu loa taotlemise, menetlemise ja väljastamise kord (edaspidi kord).

  (2) Määruse eesmärk on Keila linna teede ja teerajatiste kahjustamise vältimine.

  (3) Käesoleva korraga kehtestatud piirangu ala ei kehti bussidele, alarmsõidukitele, jälitussõidukitele ja avariitalituse sõidukitele.

§ 2.   Terminid

  Määruses kasutatakse termineid liiklusseaduses ja teeseaduses sisalduvate mõistete tähenduses.

§ 3.   Piirangu sisu ja piirangu ala

  (1) Piirangu alal on keelatud liigelda ilma Keila Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) vormikohase loata üle 8-tonnise registrimassiga sõidukitel.

  (2) Piirangu ala tähistatakse liiklusmärgiga 313a „Veoauto sõidu keeld“, millele on kantud tonnide arv 8 ja lisatahvliga 891b tekstiga „Välja arvatud Keila linnavalitsuse loal“.

§ 4.   Loa taotlemine ja menetlemine

  (1) Piirangu alasse sissesõidu loa taotlemisel esitab sõiduki omanik või vastutav kasutaja või kauba/teenuse tellija (edaspidi taotleja) linnavalitsusele vormikohase taotluse.

  (2) Taotlust menetleval ametnikul on õigus nõuda alates taotluse esitamisest 3 tööpäeva jooksul taotlejalt täiendavaid dokumente ja selgitusi, mis võimaldavad hinnata piirangu alasse sissesõidu vajalikkust ja sissesõidu vajalikkust taotluses nimetatud sõidukiga.

§ 5.   Loa väljastamine

  (1) Luba väljastatakse:
  1) Keila linna haldusterritooriumil elavate inimeste ja asuvate ettevõtete ning asutuste varustamiseks ja teenindamiseks;
  2) parkimiseks/peatumiseks Keila linna haldusterritooriumil kooskõlas liiklusseaduses kehtestatud nõuetega;
  3) muudeks erakorralisteks juhtudeks.

  (2) Piirangu alasse sissesõidu loa väljastab linnavalitsuse poolt määratud ametnik taotleja soovil kas paberkandjal või elektrooniliselt viie tööpäeva jooksul arvates loa taotlemiseks viimase vajaliku dokumendi saamise päevast.

§ 6.   Loa kehtivus

  Loa kehtivusaeg on kuni 6 (kuus) kuud ning kehtivusaja täpse pikkuse otsustab linnavalitsuse poolt määratud ametnik vastavalt veose ja/või veo otstarbele ning taotlusele.

§ 7.   Loa väljastamisest keeldumine

  (1) Ametnik keeldub loa väljastamisest kui:
  1) loa taotlus, selles esitatud andmed või lisatud dokumendid ei vasta kehtestatud nõuetele;
  2) taotluse on esitanud isik, keda ei ole nimetatud käesoleva korra § 4 lõikes 1;
  3) taotleja ei ole ametniku nõudel esitanud ametniku poolt määratud tähtaja jooksul täiendavaid dokumente, selgitusi või kõrvaldanud taotluses puudusi;
  4) taotleja on esitanud andmeid, mis ei vasta tegelikkusele;
  5) veose vedu on võimalik teostada piirangu alale lubatud registrimassiga sõidukiga.

  (2) Ametnik võib loa väljastamisest keelduda taotlejale, kellele varasemalt väljastatud piirangu alasse sissesõidu luba on käesoleva korra § 8 alusel kehtetuks tunnistatud.

  (3) Loa väljastamisest keeldumisest teavitatakse taotlejat kirjalikult viie tööpäeva jooksul arvates loa taotlemiseks viimase vajaliku dokumendi saamise päevast.

§ 8.   Loa kehtetuks tunnistamine

  (1) Linnavalitsus tunnistab loa oma korraldusega kehtetuks kui:
  1) rikutud on käesolevas korras sätestatud nõudeid;
  2) rikutud on loal märgitud tingimusi;
  3) veos on paigutatud, kinnitatud või kaetud selliselt, et see ohustab inimesi, rikub keskkonda, põhjustab varalist kahju või takistab liiklust;
  4) veose vedu ei toimu autoveoseaduses sätestatud korras.

  (2) Loa kehtetuks tunnistamise korraldus tehakse viivitamatult teatavaks isikule, kellele luba oli väljastatud.

§ 9.   Taotluse ja loa vorm

  Piirangu alasse sissesõidu taotluse ja loa vormi kinnitab Keila Linnavalitsus käesoleva määruse lisadena: piirangualasse sissesõidu loa taotluse vorm (lisa 1), piirangualasse sissesõidu loa vorm (lisa 2).

§ 10.   Rakendussätted

  (1) Keila Linnavalitsuse 13. märtsi 2008. a määruse nr 1 „Veoautodele erandkorras liiklusloa väljastamise kord Keila linnas“ alusel väljastatud sissesõiduluba kehtib sellel märgitud kehtivuse tähtaja lõpuni või loa kehtetuks tunnistamiseni.

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. augustil 2013. a.
[RT IV, 19.04.2013, 1 - jõust. 22.04.2013]

Lisa 1 Taotluse vorm
[Kehtetu - RT IV, 11.12.2014, 22 - jõust. 14.12.2014]

Lisa 2 Loa vorm

/otsingu_soovitused.json