Noorsootöö ja lastekaitse

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Lapsetoetuse maksmise kord

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.12.2015, 5

Lapsetoetuse maksmise kord

Vastu võetud 23.11.2006 nr 44
RT IV, 05.02.2013, 106
jõustumine 01.01.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
03.12.2015RT IV, 11.12.2015, 101.01.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Lapsetoetuse maksmise kord sätestab Tartu linnas lisaks riiklikele peretoetustele makstava täiendava lapsetoetuse (edaspidi toetus) maksmise korra ja tingimused.

  (2) Toetus koosneb kolmest osast, mida makstakse pärast lapse sündi, lapse 1-aastaseks ja 2-aastaseks saamisel. Toetuse kõiki osasid on õigustaotleda lapse vanemal ja muul last kasvataval isikul, kes saab selle lapse eest riiklikke peretoetusi (edaspidi taotleja).

  (3) Taotleja elukohana peab olema registreeritud Tartu linn vähemalt 6 (kuus) kuud enne lapse sünnikuupäeva, 1-aastaseks ja 2-aastaseks saamist. Toetuse kõikide osade saamiseks peab lapse elukohana olema registreeritud Tartu linn.

  (4) Toetuse suuruse kindlakstegemisel võetakse arvesse kõik taotleja peres kasvavad kuni 18-aastased (k.a) lapsed ning kuni 19-aastased (k.a) lapsed, kes õpivad päevases õppevormis või meditsiinilistel näidustustel muus õppevormis põhikoolis või gümnaasiumis või põhikooli baasil kutseõppeasutuses.

  (5) Toetuse suuruse kindlakstegemisel ei arvata toetust taotleva isiku pere koosseisu last:
  1) kes on teises perekonnas eestkostel või hooldusel;
  2) kes on lapsendatud teise peresse;
  3) kes elab pidevalt hoolekandeasutuses;
  4) kelle suhtes on ära võetud vanemaõigused.

  (6) Toetuste osade suurused kehtestab linnavolikogu.

§ 2.   Toetuse määramine ja maksmine

  (1) Toetuse määramise aluseks on taotleja avaldus ja lapse sünnitunnistus.

  (2) Toetuse esimese osa maksmise otsustab linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakond (edaspidi osakond) esitatud dokumentide alusel. Toetus kantakse taotleja arvelduskontole kahe nädala jooksul avalduse esitamisest.
[RT IV, 11.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (3) Toetuse teine ja kolmas osa kantakse taotleja arvelduskontole kahe nädala jooksul vastavalt pärast lapse 1- ja 2-aastaseks saamist.

  (4) Avalduse toetuse vastava osa saamiseks võib esitada 6 (kuue) kuu vältel pärast lapse sünnikuupäeva, 1-aastaseks ja 2-aastaseks saamist. Avaldus toetuse vastava osa taotlemiseks ei oma tagasiulatuvat jõudu toetuse nende osade suhtes, mille taotlemise tähtaeg on möödunud.

  (5) Isikuandmete ja/või arvelduskonto muutumisest on taotleja kohustatud teavitama osakonda kirjalikult. E-postiga edastatud teave peab olema kinnitatud digitaalallkirjaga.
[RT IV, 11.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (6) Osakond ei vastuta toetuse õigeaegse laekumise eest taotleja arvelduskontole, kui taotleja ei ole teavitanud oma andmete muutumisest.
[RT IV, 11.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (7) Toetust ei maksta, kui laps on riiklikul ülalpidamisel.

  (8) Toetus nõutakse tagasi, kui toetuse määramise aluseks olid taotleja poolt teadvalt esitatud valeandmed.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2007. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json