Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Puuetega inimeste organisatsioonidele Tartu linna eelarvest toetuste andmise kord

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.12.2015, 6

Puuetega inimeste organisatsioonidele Tartu linna eelarvest toetuste andmise kord

Vastu võetud 12.04.2007 nr 57
RT IV, 05.02.2013, 93
jõustumine 01.05.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
03.12.2015RT IV, 11.12.2015, 101.01.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Puuetega inimeste organisatsioonidele toetuste andmise kord sätestab Tartu linna eelarvest puuetega inimeste organisatsioonidele (edaspidi organisatsioonidele) tegevustoetuse ja transporditoetuse (edaspidi toetused) andmise tingimused ja korra.

  (2) Tegevustoetuse andmise eesmärgiks on organisatsiooni ühistegevusega seotud kulude osalise rahastamisega toetada liikmete ühistegevust puuetega inimeste aktiviseerimise, rehabiliteerimise ja iseseisva toimetuleku suurendamisel, puuetega inimeste vajaduste ja prioriteetide määratlemisel, puuetega inimeste elu puudutavate teenuste ja abinõude planeerimisel ja hindamisel.

  (3) Transporditoetuse andmise eesmärgiks on organisatsiooni tegevuste läbiviimisega seotud transpordikulude osalise rahastamisega toetada organisatsiooni nägemispuudega, ratastoolis liikuvate ja piiratud liikumisvõimega liikmete osalemist poliitilises, avalikus, kultuuri-, haridus- ja spordielus, organisatsiooni tegevuses.

  (4) Toetused eraldatakse organisatsioonidele, mis vastavad järgmistele tunnustele:
  1) põhitegevus on suunatud puuetega inimestele või puuetega inimeste huvide esindamisele;
  2) organisatsiooni tegevus toimub Tartu linnas;
  3) organisatsioon on toetuse taotlemise tähtajaks tegutsenud Tartu linnas vähemalt ühe aasta.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas korras kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) puudega inimene - inimene, kellele on määratud puue või töövõime kaotuse protsent;
  2) puuetega inimeste organisatsioon - Tartu linna haldusterritooriumil tegutsev mittetulundusühing, mille liikmed on puudega inimesed ja nende pere- või toetajaliikmed.

§ 3.   Taotluse esitamine, läbivaatamine ja arvestamine eelarve koostamisel

  (1) Toetuste eraldamise aluseks on Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonnale (edaspidi osakond) toetuse eraldamisele eelneva aasta 1. augustiks esitatud organisatsiooni esindamise õigust omava isiku poolt kinnitatud järgmised dokumendid:
[RT IV, 11.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
  1) kirjalik vormikohane taotlus, milles esitatakse andmed taotleja kohta, taotletavad toetused, taotletavad toetuste summad kululiikide lõikes ja toetuste kasutamise eesmärk. Taotluse vormi kinnitab Tartu Linnavalitsus;
  2) organisatsiooni liikmete nimekiri;
  3) organisatsiooni arengu- või tegevuskava järgneva aasta kohta;
  4) transporditoetuse taotlemisel järgmiseks aastaks planeeritud sõitude nimekiri ja sihtkoht koos eelarvega, sõitude eemärk, põhjendus, miks ei ole võimalik sõitudeks kasutada ühistransporti ja organisatsiooni liikmete osakaal sõitjate arvust.

  (2) Kui taotlusele ei ole lisatud käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumente, määrab osakond taotluse esitajale kirjalikult tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Tähtaeg ei tohi olla lühem kui 10 päeva. Määratud tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib osakond jätta taotluse läbi vaatamata.

  (3) Taotleja liikmete nimekirjas olevaid andmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seaduse nõuetele.

  (4) Osakond esitab linnavalitsusele eelarve menetlemisel ettepaneku organisatsioonidele eraldatavate toetuste kogusumma lülitamiseks eelarvesse. Eelarve koostamisel arvestab osakond abikõlbulikuna:
  1) tegevustoetuse taotlused side- ja bürookulude, koolituste ja ühisürituste korraldamisega seotud kulude, va transpordikulude katmiseks.
  2) 2/3 transporditoetuse taotluse summast transpordikulude katmiseks, kui sõitjatest vähemalt pooled on organisatsiooni liikmed ja sõidu eesmärgiks on puuetega inimeste ühistegevus Tartu linnas või osalemine poliitilises, avalikus, kultuuri-, haridus- ja sporditegevuses Eestis. 1/3 transpordikuludest loetakse organisatsiooni omaosaluseks.

§ 4.   Toetuse arvutamine, eraldamine ja järelevalve

  (1) Organisatsioonile eraldatavate toetuste arvutamisel lähtutakse linna eelarves organisatsioonide toetamiseks ettenähtud vahendite summast.

  (2) Tegevustoetuse arvutamisel määratakse organisatsioonidele võrdne ühekordne toetus summas, mis võib kokku olla kuni 1/3 toetuseks eelarves ettenähtud vahenditest ja lisaks toetus summas, mis arvutatakse organisatsiooni kuuluvate puuetega liikmete arvu järgi, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistris registreeritud Tartu linn.

  (3) Transporditoetuse arvutamise aluseks on organisatsiooni abikõlbuliku taotluse ja kõikide organisatsioonide abikõlbulike taotluste summa suhtearv. Saadud suhtearvu alusel arvutatakse organisatsiooni toetuse suurus eelarves transporditoetuseks ettenähtud vahenditest.

  (4) Toetuste eraldamise organisatsioonidele otsustab linnavalitsus osakonna ettepanekul ühe kuu jooksul pärast eelarve vastuvõtmist linnavolikogu poolt.

  (5) Linnavalitsus kinnitab toetuste eraldamisel:
  1) organisatsioonile eraldatava ühekordse toetuse suuruse tegevustoetusest;
  2) puudega liikme kohta eraldatava toetuse suuruse tegevustoetusest;
  3) organisatsioonile eraldatava transporditoetuse suuruse;
  4) organisatsioonile eraldatavate toetuste kogusumma.

  (6) Toetuste taotlejaga sõlmitakse ühe kuu jooksul pärast linnavalitsuse poolt otsuse tegemist leping toetuste eraldamise kohta. Linnavalitsuse poolt kirjutab lepingule alla osakonna juhataja.

  (7) Toetused eraldatakse sihtotstarbeliselt. Kontrolli toetuste sihipärase kasutamise üle teostab osakond.

  (8) Toetuste saaja esitab osakonnale aruande saadud toetuste kasutamise kohta toetuste saamisele järgneva aasta 15. jaanuariks. Transporditoetuse kasutamise kohta lisatakse kuludokumendid ja sõitjate nimekiri.

  (9) Linnavalitsusel on õigus nõuda toetused tagasi juhul kui:
  1) toetuste saaja ei esita toetuste kasutamise kohta aruannet ja kuludokumente;
  2) toetusi ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
  3) toetuste taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  4) organisatsioon on lõpetanud tegevuse enne selle kalendriaasta lõppu, milleks toetused eraldati.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) 2007. aastaks transporditoetuse taotlemiseks esitavad organisatsioonid käesoleva korra § 3 lg 1 nimetatud dokumendid hiljemalt 02. maiks 2007. a.

  (3) Määrus jõustub 01. mail 2007. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json